• Σχόλιο του χρήστη 'Σομπόνη Κυριακή' | 25 Ιουλίου 2016, 12:51

    Το σχέδιο νόμου που παρουσιάζεται εμφανίζει πολλά κενά και αδυναμίες, γιατί αντιμετωπίζει τα θέματα από ακαδημαϊκής σκοπιάς, χωρίς να είναι ευθυγραμμισμένο με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και πολιτικές και σε πολλά σημεία προσκρούοντας στο δίκαιο του ανταγωνισμού (ευρωπαϊκό και κατ' επέκταση εθνικό στο βαθμό που πρέπει να είναι απολύτως εναρμονισμένο).Δυστυχώς το τελευταίο που ενδιαφέρει τους πολίτες που έχουν ήδη επενδύσει σε κοινωνικές επιχειρήσεις είναι ο ορισμός της Κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας. Για να εκκινήσει η κοινωνική επιχειρηματικότητα (οι ΑΜΚΕ είναι private not for profit και κατά συνέπεια δεν είναι φορείς της Οικονομίας εφόσον δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ οι Συνεταιρισμοί-αγροτικοί και μη μπορεί να ασκούν οικονομική δραστηριότητα έχουν όμως αμιγώς κερδοσκοπικό σκοπό και κατ' ουσίαν ως "κοινοπραξία" ανεξαρτήτων επιχειρήσεων εμπίπτουν στους περιορισμούς που ισχύουν για τις κρατικές ενισχύσεις). Προτάσεις (συνοπτικά): Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ως business model στο βαθμό που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά ΜΜΕ θα πρέπει ως αντικείμενο να μεταφερθεί στο Υπουργείο Οικονομίας, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Το μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο τηρείται κεντρικά πρέπει να αποκεντρωθεί και συγκεκριμένα να καταργηθεί και τα δεδομένα να μεταπέσουν στο ΓΕΜΗ, προκειμένου να αρθούν τα γραφειοκρατικά και άλλα εμπόδια στην έναρξη των κοινωνικών επιχειρήσεων.Το καταστατικό δεν είναι ιδιωτικό έγγραφο και απορρέουν νομικές δεσμεύσεις εξ αυτού κατά συνέπεια δεν πρέπει να καταργηθεί η εγγραφή στο πρωτοδικείο (δεν είναι αρμοδιότητα του κάθε υπαλλήλου να κρίνει το καταστατικό και να προβάλλει εμπόδια στην εγγραφή των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, χωρίς εξάλλου το προσωπικό να έχει την τεχνογνωσία και κατά την υποκειμενική κρίση του).Ενσωμάτωση στην πράξη στις προβλέψεις για τις πράξεις κρατικών ενισχύσεων με πρόσθετη μοριοδότηση τουλάχιστον για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης προς άρση των εμποδίων ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας.Ad hoc καθεστώς ενίσχυσης, όπως ισχύει για τη νεανική και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Ενσωμάτωση ως επιλέξιμες νομικές οντότητες στις προβλέψεις του ΕΤΕΑΝ, εφόσον οι Κοιν.Σ.Επ. ως ΜΜΕ νομιμοποιούνται να χρησιμοποιήσουν τα εν λόγω χρηματοδοτικά εργαλεία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές του (περιορισμένη διανομή κερδών επανεπένδυση των κερδών στον κοινωφελή, κοινωνικό σκοπό που εξυπηρετούν) και το γεγονός ότι κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο δε χρηματοδοτήθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο (πλην των ΚοιΣΠΕ που έλαβαν κάποιες επιχορηγήσεις από το ΕΠΑΝΑΔ).Οι επιχορηγήσεις θα πρέπει να ξεχαστούν κατά τη νέα προγραμματική περίοδο (συνιστούν κρατικές ενισχύσεις οι ενισχύσεις προς τις Κοιν.Σ.Επ.), όπως και οι προγραμματικές συμβάσεις που προσκρούουν επίσης στο δίκαιο του ανταγωνισμού και στους περιορισμούς των κρατικών ενισχύσεων. Σκοπός δεν είναι ο κάθε αυτοδιοικητικός να ενισχύσει το πελατειακό του σύστημα.Δημοτικά τέλη και φόρους πληρώνουν όλοι οι δημότες και δεν έχουν το δικαίωμα να "παραχωρούν" δημοτικές υποδομές στην πολιτική τους πελατεία.Η αλλαγή της διάκρισης (3 τύποι κοινωνικών επιχειρήσεων γίνονται 2) το μόνο που θα προκαλέσει θα είναι σύγχυση και χάος.Είναι παντελώς άσκοπη στο βαθμό που οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων είναι ουσιαστικά οι Κοιν.Σ.Επ. συλλογικού και παραγωγικού σκοπού.