Κεφάλαιο Α’ Προοίμιο – Άρθρο 1. Σκοπός

1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, μέσω της δημιουργίας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, που θα διευκολύνει τη συμμετοχή όσων πολιτών το επιθυμούν σε παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και οργανώνονται με τη διάχυση πρακτικών δημοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων και των τοπικών κοινωνιών.
2. Ο παρών νόμος στοχεύει:
α. Στη διάχυση του παραδείγματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας.
β. Στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που θα στηρίζει και θα ενισχύει τα παραγωγικά εγχειρήματα αυτοδιαχείρισης, ώστε να συμβάλλουν στην προώθηση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, στη δίκαιη οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο.
γ. Στον καθορισμό και την ανάδειξη της συλλογικής και της κοινωνικής ωφέλειας, μέσω της κάλυψης κοινωνικών αναγκών, ως συστατικά στοιχεία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
3.Ειδικότερα, με τον παρόντα νόμο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας και στις δραστηριότητες του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, στη σύσταση και λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων καθώς και στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν υφιστάμενα νομικά πρόσωπα για την απόδοση σε αυτές της ιδιότητας του «Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας».

 • Σε γενικές γραμμές είναι προς την σωστή κατεύθυνση ο νέος νόμος, τι γίνεται με όσες ΚοινΣΕπ δεν πληρούν τα κριτήρια, θα εντάσσονται με τροποποίηση καταστατικού στους συνεταιρισμούς εργαζομένων;

  Και ενώ θα μπορούσε να απλοποιήσει τις διαδικασίες εισάγει το ΓΕΜΗ αυξάνοντας την γραφειοκρατία και το συνολικό κόστος ίδρυσης και διαχείρισης που είναι δυσβάστακτο καθώς απευθύνεται σε άτομα που είναι αποκλεισμένα από τον κοινωνικό και οικονομικό βίο.

  Άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου η επιπλέον χρόνο διαβούλευσης έως το τέλος του Σεπτεμβρίου καθώς και ο χρόνος είναι λίγος και η εποχή εκτός πραγματικότητας καθώς αρκετός κόσμος είναι εκτός γραφείου η οικίας για να συμμετάσχει στην διαβούλευση

 • 27 Ιουλίου 2016, 12:46 | Δανιήλ Σπαρτιάτης/ Ηλίας Παπαναστασίου

  Άρθρο 30. Κυβερνητική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
  Με αφετηρία τις παραδοχές
  1. Η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας αποτελεί βασική κατεύθυνση μετακαπιταλιστικής οικονομικής ανάπτυξης , εναλλακτική της σημερινής κεφαλαιοκρατικής ανάπτυξης
  2. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που έχουν μειωθεί κατά 40 % από το 2007 – 2015 και απειλούνται με πλήρη εξαφάνιση από τη σημερινή αναγκαστική / φορολογική πολιτική και τον ανταγωνισμό των μεγάλων επιχειρήσεων , έχουν ως μοναδική διέξοδο τη συσπείρωση και τη δικτύωση μέσω των Κοινωνικών επιχειρήσεων για να σταθούν ανταγωνιστικά στην αγορά .
  3. Η παράδοση συνεργασίας και συμπράξεων είναι από αδύνατη ως αρνητική στην Ελλάδα , σε αντίθεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές κοινωνίες και όχι μόνον όπου οι όμιλοι κοινωνικών επιχειρήσεων αποτελούν σημαντικό παράγοντα , στην οικονομία και την κοινωνία. .
  4. Η ελλιπής ή ανύπαρκτη γνώση , πληροφόρηση και πείρα για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό , την οργάνωση και τη διοίκηση επιχειρήσεων , τη διείσδυση στις αγορές , αποτελούν παράγοντες διάλυσης προσπαθειών για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων .
  5. Στις σημερινές συνθήκες της ανοικτής παγκόσμιας αγοράς οι οικονομίες κλίμακος, η δυνατότητα χρηματοδότησης ,η ρευστότητα η καινοτομία και η εξωστρέφεια αποτελούν βασικούς παράγοντες συνέχεια και ανάπτυξης των επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν λόγω μικρού μεγέθους , ανυπαρξία στελέχωσης και προσβασιμότητας στα χρηματοδοτικά εργαλεία , οι ΜμΕ
  6. Η Κοινωνική οικονομία της αγοράς και η αλληλέγγυα οικονομία σε συνδυασμό με τις Κοινωνικές οργανώσεις, τους πολιτικούς θεσμούς κυρίως της Τ.Α και τον ιδεολογικοπολιτικό στόχο μετασχηματισμού της Κοινωνίας, αποτελούν πραγματιστική διέξοδο από τα σημερινά άλυτα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που έχει επισωρεύσει η υπερσυγκέντρωση χρήματος και εξουσίας , η πολιτική της παγκόσμιας ολιγαρχίας του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού .

  Προτείνουμε στο άρθρο 30 ή με ξεχωριστό άρθρο την :
  Ίδρυση ,δημόσιου ή ελεγχόμενου από το δημόσιο, φορέα με δομή περιφερειακής ανάπτυξης, για την υποστήριξη ίδρυσης, συμβουλευτικής βοήθειας στον επιχειρηματικό σχεδιασμό , την οργάνωση και λειτουργία , την ένταξη στα ευρωπαϊκά προγράμματα και την εξωστρέφεια των κοινωνικών επιχειρήσεων , ο οποίος :
  1. Ενημερώνει , πληροφορεί υπεύθυνα με προγραμματισμένες παρουσιάσεις σε όλη τη χώρα για τη σημασία , τα οφέλη και τις προοπτικές των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα , την ΕΕ και όλο τον κόσμο.
  2. Ενημερώνει , πληροφορεί υπεύθυνα τους ενδιαφερόμενους σε “συναντήσεις ενθάρρυνσης “ για το πώς και με ποιες βοήθειες μπορούν να ιδρύσουν να διαχειριστούν και να αναπτύξουν Κοινωνική επιχείρηση .
  3.Παρέχει τεχνογνωσία για τις διαδικασίες ίδρυσης , οργάνωσης , διοίκησης και λειτουργίας της Κοινωνικής επιχείρησης καθώς και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό .
  4.Πληροφορεί τους εκπροσώπους της Κοινωνικής επιχείρησης για τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά προγράμματα επιδότησης , συντάσσει τις αιτήσεις για την ένταξη των προγραμμάτων και αναλαμβάνει τη διαχείριση τους .
  5.Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε συνεργασία με άλλους δημόσιους φορείς για την εξωστρέφεια και τη διεθνή διασύνδεση με κοινωνικές επιχειρήσεις και δίκτυα κοινωνικών επιχειρήσεων στις χώρες της ΕΕ και ευρύτερα παγκοσμίως .

  Η ίδρυση του φορέα ανατίθεται στα συναρμόδια υπουργεία και θα πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρόνο μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 • 27 Ιουλίου 2016, 11:00 | Αντώνης Πολίτης

  Το Σχέδιο Νόμου είναι ένα σημαντικό βήμα σε σωστή κατεύθυνση.

  Κάποιες επισημάνσεις:

  1. Και ο 4019 είχε θετικές μέριμνες αλλά δεν υλοποιήθηκαν.
  2. Ο νέος νόμος προσπαθεί με κάποιες προϋποθέσεις/απαγορεύσεις να ρυθμίσει το τοπίο, να διαχωρίσει την ήρα από το στάρι.
  3. Επειδή πάντα οι απαγορεύσεις ισχύουν άμεσα ενώ οι θετικές μέριμνες ενός νόμου εφαρμόζονται αποσπασματικά, καθυστερημένα ή τελικά αναβάλλονται επ αόριστο υπάρχει ο κίνδυνος να μείνουμε μόνο με τις απαγορεύσεις.
  4. Υπάρχει ανάγκη να στραφούν οι νέοι στον συνεταιριστικό τομέα μέσα από την ενδυνάμωση συνεταιριστικής νομικής μορφής start-ups.
  5. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω των Συνεταιρισμών Εργαζομένων υπό πολλές προϋποθέσεις. Γενικά απαιτείται στήριξη σε όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο Κράτος και συμβουλευτική/χρηματοδότηση (μείωση γραφειοκρατίας, θερμοκοιτίδες, βοήθεια για εύρεση χρηματοδότησης, παροχή στήριξης λογιστικής/συμβουλευτικής, βοήθεια στην κατάρτιση business plan κλπ)
  6. Να αποκεντρωθούν οι αρμοδιότητες του Μητρώου υποστήριξης/ελέγχου ανά περιφέρεια
  7. Η εμπλοκή του ΓΕΜΗ στη διαδικασία υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα και να αυξήσει τη γραφειοκρατία
  8. 100 € για ΚΟΙΝΣΕΠ (παρ 6.3) με πολλά μέλη κοινωφελούς χαρακτήρα ίσως να είναι πολλά.
  9. Ειπώθηκε και αλλού στα σχόλια. Είναι κάπως ασαφές το τοπίο: εξαρτημένη εργασία, εργασία μελών/μη μελών, εθελοντική εργασία, 16 ώρες, περιορισμοί. Στην πράξη κάποια πράγματα ίσως να μην είναι εφαρμόσιμα. Επίσης, πράγματι χρειάζεται ένα διαυγές νομικό πλαίσιο για την εθελοντική συνεισφορά. Ίσως να παραπέμπονταν σε άλλο νόμο η ρύθμιση των ζητημάτων της εθελοντικής εργασίας.
  10. Σύγχυση όρων πλεονάσματος/κέρδους. Να μπει στους ορισμούς του Άρθρου 2.
  11. Συνολικά πρέπει να γίνει προσπάθεια η νομική μορφή του Συνεταιρισμού Εργαζομένων να είναι απ όλες τις πλευρές πιο ελκυστική από μια ΙΚΕ για παράδειγμα. Διαφορετικά πώς θα γίνει η διάχυση της ΚΑΛΟ σε όλους τους τομείς;
  12. Πόσο θα κοστίζει κατ ελάχιστο η ασφάλιση ανά μήνα για το Συνεταιρισμό Εργαζομένων; Υπολογίζω 473 €. Μήπως είναι απαγορευτικό το ποσό;
  13. Οι παράγραφοι 16.7 και 7.9 νομίζω θα δημιουργήσουν προβλήματα χώρια ότι είναι ακατανόητοι οι λόγοι που εισάγονται.
  14. Προγραμματικές συμβάσεις (26.6) vs Ελεγκτικό Συνέδριο. Να διευκρινιστούν τα ζητήματα ώστε να μην έχουμε ξανά μια ανενεργή διάταξη.
  15. Η διαβούλευση να συνεχίζεται και μετά την ψήφιση του νόμου. Ο νόμος είναι μονάχα η βάση. Όλη η ουσία βρίσκεται στο πώς θα εφαρμοστεί.
  16. Καλή δύναμη σε όλους!

  Περισσότερα εδώ: http://www.neriki.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB/

 • 27 Ιουλίου 2016, 11:11 | Δανιήλ Σπαρτιάτης

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ

  Προοίμιο
  1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και την προώθηση θεσμών και πρακτικών δημοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων , των τοπικών κοινωνιών , των πολιτειακών οργάνων και τη διεθνή συνεργασία με ομοειδείς κοινωνικές επιχειρήσεις της ΕΕ και παγκοσμίως.
  2. Ο παρών νόμος στοχεύει:
  α. Στη διάχυση του προτύπου της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας ως εναλλακτικού τρόπου οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής εξέλιξης .
  β. Στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που θα στηρίζει και θα ενισχύει τα παραγωγικά εγχειρήματα αυτοδιαχείρισης, ώστε να συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας , στην εξασφάλιση της επαγγελματικής και οικονομικής συνέχειας των μικρομεσαίων επιχειρηματιών αστικών και αγροτικών περιοχών , στην προώθηση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, στη δίκαιη οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο.
  γ. Στον καθορισμό και την ανάδειξη της συλλογικής και της κοινωνικής ωφέλειας ,στη βελτίωση των συνθηκών ζωής της Κοινωνίας μέσω της κάλυψης κοινωνικών αναγκών, ως συστατικά στοιχεία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
  3. Ειδικότερα, με τον παρόντα νόμο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν , στην ίδρυση , την οργάνωση ,τον τρόπο λειτουργίας και τις δραστηριότητες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, στη σύσταση και λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων καθώς και στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν υφιστάμενα νομικά πρόσωπα για την απόδοση σε αυτές της ιδιότητας του «Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας».

 • Σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά του νομοσχεδίου

  Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει αρκετές προσθήκες και αλλαγές που ήταν απολύτως απαραίτητες και βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση αλλά και πολλές ρυθμίσεις και διατάξεις που είναι αντιφατικές και προβληματικές. Όμως με πολλές από τις διατάξεις του αυξάνεται η εσωτερική γραφειοκρατία των Κοιν.Σ.Επ. αλλά και σημαντικά το κόστος λειτουργίας τους.

  Αυτό-οργάνωση από τα κάτω και τελικός μόνο έλεγχος από την διοίκηση, αντί για ασφυκτική κρατική παρέμβαση σε κάθε λεπτομέρεια λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων.

  Δεν είναι σαφής η στρατηγική επιλογή του νομοθέτη για την Κοινωνική κι Αλληλέγγυα Οικονομία. Επιδιώκει την ενίσχυση της αυτό-οργάνωσης του χώρου της Κοινωνικής κι Αλληλέγγυας Οικονομίας ή τον κρατικό έλεγχο και την πλήρη εξάρτησή της από το κράτος;

  Η φιλοσοφία της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας είναι πρωτοβουλία από τα κάτω (bottom up approach), αυτό-οργάνωσή της στη βάση αξιών, αρχών και κοινών θέσεων καθώς και δημιουργία από την ίδια υποστηρικτικού οικοσυστήματος και μηχανισμών ελέγχου, ώστε να υπάρχει κατάλληλη υποστήριξη με προδιαγραφές κατάλληλες για κοινωνικές επιχειρήσεις αλλά και να αποτρέπονται αποτυχίες, αστοχίες και φαινόμενα διαφθοράς ή απάτης. Ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση το νομοσχέδιο αποτυγχάνει κατά την άποψή μας πλήρως. Αντιθέτως, προχωράει σε μια υπερβολική, αναλυτική και εξαντλητική ρύθμιση λεπτομερειών λειτουργίας των επιχειρήσεων που έρχεται να αμφισβητήσει αυτή την προσέγγιση, καθορίζει με λεπτομέρεια και γραφειοκρατική προσέγγιση τον τρόπο λειτουργίας – χωρίς μάλιστα να αποσαφηνίζει αρχές κι αξίες – και θέτει εκ των πραγμάτων φραγμό στην αυτενέργεια, στην συλλογική διαχείριση και στην δημιουργία από τον ίδιο των χώρο των δομών και θεσμών στήριξης, συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και ελέγχου/ αναφορών. Κατά την άποψή μας ο ρόλος της κεντρικής διοίκησης θα έπρεπε να αφορά στον τελικό έλεγχο και όχι στον λεπτομερειακό και εξαντλητικό προσδιορισμό κάθε λεπτομέρειας.

  Η επιλογή ενός τόσο ασφυκτικού ρυθμιστικού πλαισίου που ενσωματώνεται μάλιστα σε νόμο – (στη βάση της αντίληψης ότι «επιχειρεί να αποτρέψει φαινόμενα διαφθοράς και αστοχίας, δηλαδή να «προστατεύσει» τον χώρο από απόπειρες συγκαλυμμένης ιδιωτικής επιχειρηματικότητας), στην πράξη οδηγεί σε λάθος κατεύθυνση. Συμφωνούμε με την παρατήρηση του ΔΙΚΚΕΜ ότι το νομοσχέδιο με αυτό τον τρόπο «δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες, ανασχετικές και αντιφατικές ως προς την πρόθεση ανάπτυξης της ΚΑΛΟ και μετουσίωσής της σε πυλώνα της οικονομίας, εναλλακτικό και ανατρεπτικό του κυρίαρχου μοντέλου οικονομικής λειτουργίας και ανάπτυξης. Και όλα αυτά σε ένα χώρο που νομοτελειακά και εξελικτικά δύναται να αυτοθεσμίσει μηχανισμούς αυτοελέγχου και αυτοκάθαρσης».

  Επιδιώκεται ακόμα και το θέμα της επιλογής της μεθόδου μέτρησης κι έκθεσης του κοινωνικού αντίκτυπου, θέμα καθαρά επιστημονικό και κοινωνικό, να καθοριστεί με νόμο από το κράτος! Είναι σαφές ότι ο νόμος πρέπει να ωθεί τις κοινωνικές επιχειρήσεις να προβαίνουν σε μέτρηση και σε έκθεση του κοινωνικού αντίκτυπου, αλλά δεν μπορεί η μεθοδολογία να «κλειδώσει» με διάταξη που επιβάλλει το κράτος.

  Άρση των διακρίσεων σε βάρος τους, όχι ιδρυματική αντιμετώπιση των κοινωνικών επιχειρήσεων

  Επίσης, ενώ αναγνωρίζεται διεθνώς αλλά και στο νομοσχέδιο ο ρόλος και η σημασία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, όχι μόνο σε οικονομικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο, στην πραγματικότητα έρχονται να προστεθούν και άλλες υποχρεώσεις και επιβαρύνσεις (γραφειοκρατικές, φορολογικές, και ασφαλιστικές), χωρίς να επιλύονται προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί μέχρι σήμερα. Αν ισχύσουν ορισμένες διατάξεις του, θα διαμορφωθούν νέες διακρίσεις και αποκλεισμοί σε βάρος των κοινωνικών επιχειρήσεων, σε σχέση με διαδικασίες και ρυθμίσεις που ισχύουν για κάθε άλλη επιχείρηση. Ως Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας έχουμε ζητήσει όχι ιδιαίτερη και «ιδρυματική» αντιμετώπιση των κοινωνικών επιχειρήσεων κάθε μορφής, αλλά άρση των διακρίσεων σε βάρος τους, ακολουθώντας τις διατάξεις και απαιτήσεις των ευρωπαϊκών Κανονισμών για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

  Ενιαία αντιμετώπιση από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες

  Όπως και στο νομοσχέδιο έτσι και στις σχέσεις των κοινωνικών επιχειρήσεων με την διοίκηση, αυτές άλλοτε αντιμετωπίζονται ως αμιγώς επιχειρηματικές δραστηριότητες κι άλλοτε ως συλλογικά εγχειρήματα που στερούνται των δικαιωμάτων ή έχουν περιορισμένη αναγνώριση των δικαιωμάτων άλλων τύπων επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει, λοιπόν, μια σαφής κι ενιαία αντιμετώπιση τόσο στο νομοσχέδιο όσο και στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

  Έχουμε επισημάνει ότι, μεταξύ άλλων, όλα τα πληροφοριακά συστήματα (ΕΡΓΑΝΗ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ) πρέπει να αντιμετωπίζουν με ενιαίο τρόπο τις κοινωνικές επιχειρήσεις, γιατί ήδη η απουσία συνοχής δημιουργεί τραγελαφικές καταστάσεις και δημιουργεί καταστάσεις αποκλεισμού στην πράξη για τις ΚΟΙΝΣΕΠ αλλά και τις άλλες μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, ένα πληροφοριακό σύστημα «αναγνωρίζει» τις ΚΟΙΝΣΕΠ ως «στενό δημόσιο» (αυτή είναι η αιτιολογία που ο ΟΑΕΔ, παρά της εντάσεις και επεξηγήσεις μας απέρριψε από πρόγραμμα για την «ρευστότητα επιχειρήσεων» τον ΑΝΕΜΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ), ενώ το πληροφοριακό σύστημα της εφορίας μας «αναγνωρίζει» ως κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Πουθενά δεν υπάρχει η ιδιαίτερη «ταυτότητα», δηλαδή αυτή της κοινωνικής επιχείρησης.

  Οι θέσεις εργασίας δεν επιβάλλονται νομοθετικά…

  Οι θέσεις εργασίας δεν μπορούν να επιβληθούν νομοθετικά. Είναι απόλυτα προβληματική η ρύθμιση των εργασιακών αναγκών και συνθηκών των επιχειρήσεων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας με έναν γενικό και ισοπεδωτικό τρόπο, κάτι που δεν ισχύει για οποιαδήποτε άλλη μορφή επιχείρησης. Δημιουργούνται επιπλέον διακρίσεις και επιβαρύνσεις, και συνθήκες ασφυξίας και αυτοδιάλυσης πολλών κοινωνικών επιχειρήσεων αλλά και αρνητικό κλίμα για την δημιουργία νέων.

  Τα προβλήματα βιωσιμότητας δεν λύνονται με έναν ισοπεδωτικό τρόπο, που δεν αφήνει καθόλου ευελιξία και δυνατότητες προσαρμογής των κοινωνικών επιχειρήσεων, σε μια περίοδο με μεγάλη μεταβλητότητα και βαθιά κρίση. Πολύ περισσότερο που οι διάφορες μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων έχουν διαφορετικές ανάγκες (πχ πρωτογενής παραγωγή, παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, χρηματο-οικονομικοί συνεταιρισμοί, βιομηχανική παραγωγή, τουριστικοί ή πολιτιστικοί σκοποί, κα).

  Προτείνουμε, επίσης, τη χρήση του όρου ««συνεταιρισμένη εργασία» αντί της «μισθωτής εργασίας».

  Συμφωνούμε με την σχετική πρόταση του ΔΙΚΚΕΜ: «πρότασή μας ως συνέχεια του άρθρου 2 παράγραφος 2γ, η οποία κατά τη γνώμη μας θωρακίζει το χώρο απέναντι σε καιροσκόπους: «Προάγουν την αρχή «ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία», μεριμνούν για τη σύγκλιση στην αμοιβή της εργασίας, εφαρμόζοντας σύστημα αμοιβών που ρυθμίζει δίκαια την αναλογία ανώτατης προς κατώτατη αμοιβή για τους συμμετέχοντες. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και σε οποιασδήποτε μορφής σύμπραξη δύο ή περισσότερων νομικών προσώπων».

  Αναγνώριση του ιδιαίτερου ρόλου της κοινωνικής κι αλληλέγγυας οικονομίας

  Προτείνουμε, αναγνωρίζοντας την κοινωνική σημασία και τον ιδιαίτερο ρόλο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας:
  • Να υπάρξει πρόβλεψη για εξαίρεση από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος για τα πρώτα 3 τουλάχιστον χρόνια λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων (για όσες το έχουν ήδη καταβάλλει να υπάρξει συμψηφισμός με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις τους) ή για τα πρώτα 5 χρόνια, όπως στους νέους επαγγελματίες, αν οι συμμετέχοντες στην κοινωνική επιχείρηση είναι νέοι στην ηλικία.
  • Προτείνουμε η εγγραφή των κοινωνικών επιχειρήσεων να γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο με δια-σύνδεση των επιμέρους περιφερειακών μητρώων ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα για την κατάσταση των κοινωνικών επιχειρήσεων. Επίσης, το ΓΕΜΗ να ανήκει στις αρμοδιότητες μιας ανεξάρτητης αρχής.
  • Να αναγνωριστεί η δυνατότητα συνεργασίας των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας μεταξύ τους και με άλλους φορείς για την δημιουργία αξιόπιστων και κατάλληλων υποστηρικτικών δομών, για εκπαίδευση, συμβουλευτική, υποστήριξη και έλεγχο τήρησης των αξιών και αρχών της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Οι πόροι των κοινωνικών επιχειρήσεων που διατίθενται για την ανάπτυξη και λειτουργία των θεσμών αυτών πρέπει να απαλλάσσονται από τη φορολογία, ενώ οι δομές αυτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προτάσεις σε σχετικά περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, χωρίς να βρίσκονται αντιμέτωπες με υπερβολικές απαιτήσεις υποδομών και γραφειοκρατίας.

 • Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νομοσχεδίου αυτού, ο σκοπός του «είναι η ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, μέσω της δημιουργίας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, που θα διευκολύνει τη συμμετοχή όσων πολιτών το επιθυμούν σε παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και οργανώνονται με τη διάχυση πρακτικών δημοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων και των τοπικών κοινωνιών». Υπάρχουν όμως πολλές επιφυλάξεις αν αυτή η κατ’ αρχάς θετική νομοθετική πρωτοβουλία δίνει περιθώρια ουσιαστικής διαβούλευσης αλλά και αν επιτυγχάνει τον σκοπό που θέτει.

  Αναγκαίος περισσότερος χρόνος και άλλη διαδικασία για τη διαβούλευση

  Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας έχει συμμετάσχει και παρακολουθήσει σχετικές συζητήσεις για τις δυνατότητες, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που υπάρχουν στην Ελλάδα σχετικά με την Κοινωνική κι Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ), τόσο στο πλαίσιο του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας όσο και στο πλαίσιο των ημερίδων που οργάνωσε το Υπουργείο καθώς και σε πολλές άλλες τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα συναντήσεις. Είμαστε πεπεισμένοι/ες ότι υπάρχει πλούτος ιδεών και εμπειριών που πρέπει να αποτυπωθούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη στη νέα νομοθετική ρύθμιση, πολύ περισσότερο που το νομοσχέδιο επιφέρει σημαντικές αλλαγές που θα καθορίσουν την ίδια την ύπαρξη και λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων.

  Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – σε συνέχεια των προτάσεων που είχε καταθέσει και στη διάρκεια των σχετικών ημερίδων που είχε οργανώσει το Υπουργείο αλλά και στη βάση των προτάσεων της πλατφόρμας συνεργασίας του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – θα ήθελε να προτείνει στην πολιτική ηγεσία να παρατείνει τον χρόνο διαβούλευσης αλλά και να προσθέσει μια διαδικασία που θα διευκολύνει την ουσιαστική και όχι τυπική διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με το σχέδιο νόμου «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της»

  Ο χρόνος που διατίθεται (14/7-27/7) μέσα στο καλοκαίρι είναι ελάχιστος αλλά και η ατομική ηλεκτρονική διαβούλευση δεν διευκολύνουν ένα ουσιαστικό διάλογο κι ανταλλαγή – σύνθεση απόψεων για ένα τόσο σοβαρό και λεπτομερειακό νομοσχέδιο που αναμέναμε τόσο καιρό. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει πολλές λεπτομερειακές ρυθμίσεις και είναι αδύνατον να διαμορφωθεί με συλλογικό τρόπο, με αυτές τις διαδικασίες ένα σχέδιο που θα είναι προϊόν ουσιαστικής διαβούλευσης.

  Τόσο η κοινωνική επιχειρηματικότητα όσο και το νομοσχέδιο απαιτούν μια διαφορετική προσέγγιση διαβούλευσης ώστε να εκφραστεί και να αποτυπωθεί η πολυμορφία, η ποικιλία, η ιδιαιτερότητα και ο πλούτος της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Η όποια νέα νομοθετική ρύθμιση πρέπει να αποτυπώνει την δυναμική του χώρου και να δημιουργεί με συμμετοχικό τρόπο τις προϋποθέσεις για μια ανάπτυξή του από τα κάτω (bottom up).

  Προτείνουμε, λοιπόν, αρχές Σεπτεμβρίου να οργανωθούν με πρωτοβουλία του Υπουργείου μια σειρά συμμετοχικών εργαστηρίων που θα αφορούν συγκεκριμένα θέματα και ενότητες, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν άμεσα και αυτοπροσώπως όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη και στελέχη των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας κάθε μορφής. Θα ήταν καλό να ακολουθηθούν μεθοδολογίες συμμετοχικού σχεδιασμού που δίνουν τη δυνατότητα σε όλους κι όλες να εκφράσουν απόψεις με δομημένο τρόπο ώστε να οδηγηθούμε σε αποτελέσματα μέσω της σύνθεσης απόψεων. Ως Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας είμαστε στη διάθεσή σας να βοηθήσoυμε στην μεθοδολογία.

  Συμφωνούμε επίσης με την παρατήρηση του ΔΙΚΚΕΜ ότι η επιλογή ενός τόσο ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος είναι προβληματική, καθώς το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αφορά σε φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που διαμορφώνουν με εσωτερική διαβούλευση τη συλλογική τους έκφραση και η οποία πίεση αλλοιώνει τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Είναι αδύνατο μέσα στο ασφυκτικό χρονικό διάστημα που έχει οριστεί να προλάβουν τα μέλη κάθε κοινωνικής επιχείρησης να συναντηθούν και να διαμορφώσουν συλλογικά τις προτάσεις τους, πολύ περισσότερο να βρεθούν και να συζητήσουν από κοινού (πχ στο πλαίσιο του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας) όχι μόνο γενικές αλλά και ειδικές κατευθύνσεις του νομοσχεδίου.

  Επομένως, και οι δικές μας προτάσεις και παρατηρήσεις μας είναι αρχικές και απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία τους με βάση την μεθοδολογία που προτείνουμε συμμετοχικού σχεδιασμού.

 • Τα πρέπει να αναφερθεί αν η διαβούλευση αφορά νεό Νόμο για την «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της» ή τροποποίηση του 4019/2011 ή πως συνδέεται με το ήδη υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, διαφορετικά δεν θα διευκολύνει το περιβάλλον.

  Επίσης, πως συνδέει το παρόν κείμενο την εγχώρια Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, έστω από την πλευρά του νομοθέτη με πρακτικές του Ευρωπαϊκού κινήματος;

  Θα πρέπει να εξηγηθούν ορισμοί όπως Κοινωνική Επιχείρηση και αν αντιλαμβάνεται το σχέδιο Νόμου μόνο φορείς με συνεταιρισμούς ως εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ώστε να είναι κατανοητοί και να μη επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος.

  Για τα εργαλεία μέτρησης κοινωνικού αντίκτυπου, υπάρχει πλούσιο υλικό, αρκεί να υπάρχει και διευκρίνηση τι εννοεί ο νόμος.

 • Σύμφωνα με το Σχέδιο Κυβερνητικού Προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ σελίδα 24

  «Βελτιώνουμε και απλοποιούμε το θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση και λειτουργία δομών κοινωνικής οικονομίας, ενσωματώνοντας αφενός την εμπειρία άλλων κρατών και αφετέρου τις προτάσεις και συστάσεις των διεθνών οργανισμών.»

  Η άποψη του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. είναι ότι παρόλο που υπήρχε η δυνατότητα συνεργασίας με συνεταιριστικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς δεν υπήρξε ενσωμάτωση εμπειρίας άλλων κρατών ούτε λήφθησαν υπόψη οι «δεσμευτικές» συστάσεις για την χώρα μας διεθνών οργανισμών όπως η Σύσταση 193/2002 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) (Δείτε http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/Sistasi193.pdf), μια Σύσταση την οποία η χώρα μας έχει ψηφίσει και αποδεκτεί ( Δείτε http://www.cicopa.coop/IMG/pdf/recma-03-06_on_ilo_recommendation_193_en.pdf).

  Η Σύσταση 193/2002 αναφέρει στην παράγραφο ΙΙ.6 «Οι κυβερνήσεις οφείλουν, στα πλαίσια αυτά, να υιοθετήσουν μια ευνοϊκή πολιτική και ένα νομικό καθεστώς, τα οποία να συμφωνούν με την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά των συνεταιρισμών, και να έχουν ως βάση τις συνεταιριστικές αξίες και αρχές.»

  Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο για τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς και τους συνεταιρισμούς εργαζομένων δεν είναι σύμφωνο με την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά των συνεταιρισμών, και ούτε έχει ως βάση τις συνεταιριστικές αξίες και αρχές.

 • 26 Ιουλίου 2016, 15:29 | ΤΕΣΤ_1

  ΤΕΣΤ

 • 26 Ιουλίου 2016, 14:12 | Μιτάκης Γεώργιος

  ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ επί της ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ μας..

  Τα τελευταία έτη μέσω αυτής της διαδικασίας διαβούλευσης (opengov), έχουμε την δυνατότητα ως πολίτες, να συμμετέχουμε στην υποδιαμόρφωση νομοθεσία και ο νομοθέτης έχει την ευκαιρία να διακρίνει με ανοιχτό τρόπο, τις θέσεις και απόψεις των πολιτών επί των νομοθετημάτων.

  Εκεί προς την τελευταία ημέρα προ της αρχικής λήξης της διαβούλευσης σχεδόν τετραπλασιάστηκαν τα σχόλια….

  Από αυτά της τελευταίας ημέρας, διαπιστώνει κανείς σχόλια από διαφορετικούς σχολιαστές (που πολλές φορές δεν χρησιμοποιούν καν ως όνομα σχολιαστή, το ονοματεπώνυμο τους) εντελώς ταυτόσημα με ακριβώς ίδιο πλήθος λέξεων, ίδιες λέξεις και σημεία στίξεως.

  Προσωπικά δεν κατανοώ ως ΚΑΛΟ, ούτε την μεθόδευση LIFO της τελευταίας ημέρας, ούτε πολύ περισσότερο την παραγωγή σε κάποια γραφεία, τύπου copy – paste, πληθώρας σχολίων και μάλιστα ανώνυμα.

  Αντιλαμβάνομαι ως ΚΑΛΟ την έγκαιρη κατάθεση θέσεων και απόψεων, για τις οποίες δεν ενδιαφέρει το ταυτόσημο πλήθος τους (δεν κάνουμε ψηφοφορία) αλλά τα επιχειρήματα τους, τα οποία δεν είναι κακό να συγκρούονται με δημιουργικό τρόπο.

 • 26 Ιουλίου 2016, 13:41 | Μιτάκης Γεώργιος

  Άρθρο 3, παρ. 2

  Η έννοια «έσοδα» δεν έχει νόημα να αντικατασταθεί με την έννοια «κέρδη μετά φόρων», γιατί τότε ακυρώνεται επί της ουσίας το νόημα αυτής της διάταξης.

  Πχ. ΚοινΣΕπ, εμφανίζει μονίμως Πωλήσεις (έσοδα) 80.000, Δαπάνες (χωρίς δαπάνη μισθωτής εργασίας) 80.000 και ως εκ τούτου κέρδος ΜΗΔΕΝ.

  Υπ` αυτήν την έννοια δεν υφίσταται ποτέ επανεπένδυση στον συντελεστή εργασία.

  Πιθανώς όμως η διάταξη θα πρέπει να επαναδιατυπώθεί πληρέστερα ουτως ώστε να μην υπάρχουν τυχόν παρερμηνείες…

 • 26 Ιουλίου 2016, 13:19 | Μιτάκης Γεώργιος

  ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ

  Το παρόν νομοσχέδιο δεν περιορίζει τα κατά νόμο πλεονάσματα αλλά μόνο τα κέρδη. Δεν αναφέρεται σε καμιά του διάταξη ο όρος πλεόνασμα άλλα μόνο ο όρος κέρδη.

  Στους συνεταιρισμούς τα πλεονάσματα υφίσταται εκ των ιδρυτικών τους νόμων.

  Στους ιδρυτικούς νόμους των συνεταιρισμών καθώς και στον φορολογικό νόμο αναγνωρίζονται πλεονάσματα ΜΟΝΟ στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και όχι στους αστικούς.

  Άρα το παρόν νομοσχέδιο είναι ορθό ως προς τις διατάξεις του….

  Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί δύναται να ενταχθούν ως Φορείς ΚΑΛΟ, χωρίς να περιορίσουν τα πλεονάσματα τους.

  Οι αστικοί συνεταιρισμοί επίσης μπορούν να ενταχθούν ως Φορείς ΚΑΛΟ αλλά θα πρέπει να περιορίσουν τα κέρδη τους.

 • 25 Ιουλίου 2016, 23:23 | Μιτάκης Γεώργιος

  ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

  Νοείται σχέση εξαρτημένης εργασίας στην Κοινωνική Επιχείρηση του παρόντος νομοσχεδίου.

  Το ρόλο του εργοδότη έχει η Γενική Συνέλευση των μελών, που κατά κύριο λόγο είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, μέσω των δημοκρατικά συγκροτημένων αποφάσεων τους.

  Η Διοικούσα επιτροπή συντονίζει την σχέση εργοδότη και εργαζομένου, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

  Παράλληλα δεν αντιλαμβάνομαι την άποψη ότι η εξαρτημένη εργασία στην Κοινωνική Επιχείρηση, που κατά κύριο λόγο έχει ως μέλη εργαζόμενους συναδέλφους που συμπράττουν για ίδιο σκοπό, δυναμιτίζει και τις σχέσεις μεταξύ των Συνεταιριστών.

  Νομίζω ότι κάποιες απόψεις παραμένουν στην θέση της ανάγνωσης της κλασικής συνεταιριστικής μορφής, όπου όλα, τα περισσότερα ή πολλά μέλη – συνεταιριστές, χωρίς παράλληλα να είναι εργαζόμενοι στον συνεταιρισμό, επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν το κοινό όφελος τους, χωρίς απαραίτητα το μέσο της εργασίας τους.

  Η ειδοποιός διαφορά του παρόντος νομοσχεδίου είναι ακριβώς το αντίθετο.

  Είναι το ότι όλοι η οι περισσότεροι εργαζόμενοι του συνεταιρισμού, που παράλληλα αποτελούν και μέλη του, επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν το κοινό όφελος τους, κυρίως μέσα από την εργασία τους.

 • 25 Ιουλίου 2016, 15:01 | Στέλλα Γκουδίνογλου

  δύο σημεία που θεωρώ πολύ σημαντικά:
  1. ενώ αναγνωρίζεται διεθνώς αλλά και στο νομοσχέδιο ο ρόλος και η σημασία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στην πραγματικότητα έρχονται να προστεθούν γραφειοκρατικές, φορολογικές,ασφαλιστικές και άλλες υποχρεώσεις και επιβαρύνσεις, χωρίς να επιλύονται προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί μέχρι σήμερα, ενώ αν ισχύσουν ορισμένες διατάξεις θα διαμορφωθούν νέες διακρίσεις και αποκλεισμοί σε βάρος τους, σε σχέση με διαδικασίες και ρυθμίσεις που ισχύουν για κάθε άλλη επιχείρηση. Μεταξύ άλλων όλα τα πληροφοριακά συστήματα (ΙΚΑ, ΟΑΕΔ) πρέπει να αντιμετωπίζουν με ενιαία τρόπο τις κοινωνικές επιχειρήσεις, γιατί ήδη η απουσία συνοχής αποκλείει στην πράξη τις ΚΟΙΝΣΕΠ. Π.χ. ένα πληροφοριακό σύστημα «αναγνωρίζει» τις ΚΟΙΝΣΕΠ ως «δημόσιο» (αυτή είναι η αιτιολογία που ο ΟΑΕΔ, παρά της εντάσεις και επεξηγήσεις μας απέρριψε από πρόγραμμα για την «ρευστότητα επιχειρήσεων»), ενώ το πληροφοριακό σύστημα της εφορίας μας «αναγνωρίζει» ως κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Πουθενά δεν υπάρχει η ιδιαίτερη «ταυτότητα» της κοινωνικής επιχείρησης.
  2. Να αναγνωριστεί η δυνατότητα συνεργασίας επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας για την δημιουργία αξιόπιστων υποστηρικτικών δομών, για εκπαίδευση, συμβουλευτική, υποστήριξη και έλεγχο τήρησης των αξιών και αρχών της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Οι πόροι των κοινωνικών επιχειρήσεων που διατίθενται για την ανάπτυξη και λειτουργία των θεσμών αυτών πρέπει να απαλλάσσονται από τη φορολογία, ενώ οι δομές αυτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προτάσεις σε σχετικά περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, χωρίς να βρίσκονται αντιμέτωπες με υπερβολικές απαιτήσεις υποδομών και γραφειοκρατίας.

 • 25 Ιουλίου 2016, 12:54 | Οικολόγοι Πρασινοι

  Οι θέσεις των ΟΠ σχετικά με το Νομοσχέδιο της κοινωνικής οικονομίας

  Με αφορμή το νέο νομοσχέδιο για την κοινωνική οικονομία που θέτει προς διαβούλευση το Υπουργείο Εργασίας, οι Οικολόγοι Πράσινοι επιχειρούν κατ΄αρχήν μια πρώτη αποτίμηση για όσα έγιναν και όσα δεν έγιναν στον ενάμιση χρόνο διακυβέρνησης.

  Στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, η κοινωνική οικονομία θεωρείται «βασικός πυλώνας της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας» και αυτή η προτεραιότητα περιλαμβανόταν στα 22 σημεία της εκλογικής συμμαχίας των ΟΠ με τον ΣΥΡΙΖΑ.

  Το σωστό αυτό σύνθημα επαναλαμβάνεται ακόμη από επίσημα χείλη, αλλά δεν έχει συνοδευτεί από βασικά πρακτικά βήματα που θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση στην κοινωνική οικονομία στην χώρα.

  Στην πορεία αυτή, οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε κατ΄αρχήν ιδιαίτερα σημαντική αδυναμία το γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει η σύνταξη ενιαίου και συγκροτημένου στρατηγικού σχεδίου για την κοινωνική οικονομία. Εκτίμηση μας είναι ότι αν δεν υπάρχει στρατηγικό σχέδιο, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε πολιτική κατεύθυνση, ούτε προγραμματισμός για τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

  Θεωρούμε επίσης ιδιαίτερα αρνητικό το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί το προβλεπόμενο από το 2011 Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, δεν έχει διατεθεί ούτε ένα (1) ευρώ προς τις κοινωνικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν μέσα στο δύσκολο και αντιφατικό καθεστώς της προηγούμενης περιόδου και πορεύονται, όσες ήταν υγιείς –δυναμικές με δικούς τους πόρους.

  Οπωσδήποτε είναι θετικό το ότι τα τέσσερα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που ανακοινώθηκαν προ τριμήνου και ο νέος αναπτυξιακός νόμος, περιλάμβαναν ως δικαιούχους τις ΚΟΙΝΣΕΠ. Περιείχαν όμως παράλληλα και όρους που αποκλείουν πολλές από τις υφιστάμενες κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Είναι θετικό ότι μειώθηκε τελικά το κάτω πλαφόν ύψους επένδυσης στον αναπτυξιακό νόμο σε 50.000 ευρώ. Το συνολικό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τέτοια κοινωνικά εγχειρήματα, το πρόβλημα των ίδιων κεφαλαίων, κάνει τη συμμετοχή τους σε ανταγωνιστικά προγράμματα δύσκολη (δυνατή μόνο σε ορισμένα από αυτά –πράγμα θετικό αν τελικά καταφέρουν να αξιοποιήσουν μέρος των πόρων αυτών).

  Αντιθέτως πόροι της κοινωνικής οικονομίας διοχετεύτηκαν προς αξιοποίηση αποκλειστικά από δήμους:
  • Με δύο προκηρύξεις στα προγράμματα «κοινωφελούς εργασίας», μια ελληνική πρωτοτυπία της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για διορισμούς υπαλλήλων μικρής διαρκείας στους δήμους, των οποίων οι όροι βελτιώθηκαν οπωσδήποτε και η συμβολή τους στην καταπολέμηση της ανεργίας είναι υπαρκτή, αλλά παρόλα αυτά δεν αποτελούν κοινωνική οικονομία.
  • Προσφάτως ανακοινώθηκαν από τις Περιφέρειες προγράμματα για την αντιμετώπιση της φτώχειας: την πρώτη προκήρυξη του 2012, η αντιμετώπιση της φτώχειας απαιτούσε κύριους δικαιούχους τους φορείς κοινωνικής οικονομίας που θα συμβάλλονταν με τους δήμους. Τώρα τα προγράμματα αυτά έχουν κύριους δικαιούχους τους ΟΤΑ α βαθμού, οι οποίοι «αν θέλουν» συνεργάζονται με φορείς κοινωνικής οικονομίας.

  Εν μέσω όλων των ανωτέρω, έρχεται σήμερα στη δημοσιότητα νέο νομοσχέδιο για την κοινωνική οικονομία για το οποίο η Θεματική Ομάδα Κοινωνικής Οικονομίας των ΟΠ, έχει επεξεργαστεί σε κατ’ άρθρο ανάλυση που ακολουθούν . Συνοψίζουμε εδώ με πολιτικούς όρους τις γενικές παρατηρήσεις μας επί του νομοσχεδίου.

  1. Θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι το Νομοσχέδιο ρυθμίζει ασάφειες –ελλείψεις του προηγούμενου νόμου για διάφορα θέματα, όπως ειδικότερα σχετικά με τις εργασιακές και εθελοντικές σχέσεις και τις ενώσεις των φορέων, που αποτέλεσαν ανασχετικό παράγοντα μέχρι τώρα

  2.Καταθέτουμε τον έντονο προβληματισμό μας στο άνοιγμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε οποιαδήποτε νομική μορφή (Άρθρο 3). Πιο συγκεκριμένο σημείο της διαφωνίας είναι η δυνατότητα που δίνει πλέον σε ΜΚΟ και άλλες Εταιρείες των ΟΤΑ να εντάσσονται στον τομέα και να διεκδικούν πόρους: υπάρχουν βέβαια οι όροι που πρέπει να τηρούνται με βάση το Άρθρο 2 (ένα μέλος -μία ψήφος, αυτοτέλεια, μη προτεραιότητα στο κέρδος και κατανομή του με βάση τους κανόνες 5% αποθεματικό -35% μπόνους εργαζομένων -60% συλλογικές και κοινωνικές δράσεις), αλλά ο προβληματισμός παραμένει και είναι πολιτικός:
  • Πως θα αρθούν οι δυσκολίες συνεργασίας των Δήμων με την κοινωνική οικονομία;
  • Πως θα διασφαλιστεί ο κοινωνικός χαρακτήρας αν εμπλακούν εταιρείες ΟΤΑ;
  • Θα συμβάλλει η πρόβλεψη στην ενδυνάμωση του τομέα ως αυτόνομου 3ου πόλου της οικονομίας, ή Θα οδηγηθούμε προς συνολική παρεκτροπή από τον στόχο;

  2.Με τον τρόπο που διατυπώνεται το νομοσχέδιο μπορεί να επίσης αναδειχθούν φορείς της κοινωνικής οικονομίας ιδιωτικές και κρατικές ΑΕ, με αποτέλεσμα να έχουν πρόσβαση στους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, και να καταλάβουν μεγάλο κομμάτι του χώρου, λόγω της καλύτερης δυνατότητας τους σε ίδια κεφάλαια.

  3. Στο νομοσχέδιο περισσεύει ο κρατικός έλεγχος , μεγάλο βάρος δίνεται στο τι πρέπει να αποφευχθεί και μάλιστα το κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε να αυξάνεται η γραφειοκρατία, οι ευκαιρίες για προσωπικές εξυπηρετήσεις και να αποθαρρύνονται οι κοινωνικές πρωτοβουλίες.

  4. Το νομοσχέδιο δεν διασφαλίζει τη ζητούμενη διακριτή μεταχείριση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων με φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα (ελάφρυνση, σταδιακή προσαρμογή των χρεώσεων) : στην ΕΠΕΚΕ η Υπουργός ανέφερε ότι αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομικών και εξετάζεται η ρύθμιση του στα πλαίσια των φορολογικών διατάξεων. Όμως αυτό πολιτικά δεν δεσμεύει, δεν πείθει, δεν εμπνέει. Θα πρέπει και τα δυο να πάνε παράλληλα τουλάχιστον.

  5. Χρειάζεται περισσότερη επεξεργασία κι σαφήνεια στις μεταβατικές διατάξεις σε σχέση με τις υφιστάμενες ΚΟΙΝΣΕΠ. Η αναφορά στο νομοσχέδιο « α) οι υφιστάμενες Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού σκοπού, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε Συνεταιρισμούς Εργαζομένων με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού τους» δεν είναι σαφής και πρέπει οπωσδήποτε να γίνει σαφέστερη::
  • Πόσο αυτοδίκαιη είναι η επιβεβαίωση ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις;
  • Πως θα γίνει; Με την απογραφή;
  • Ποιος αποφασίζει αν τηρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις;

  Συμπερασματικά:
  Εμείς οι ΟΠ πιστεύουμε ότι η κοινωνική οικονομία πρέπει να είναι υπόθεση της ίδιας της κοινωνίας. Το κράτος οφείλει να διαβουλεύεται με την κοινωνία, να στηρίζει τις πρωτοβουλίες της, να θέτει κανόνες, αλλά δεν υποκαθιστά την κοινωνία, ούτε επιχειρεί να την καθοδηγήσει. Αν το κάνει, τότε μετατρέπει την κοινωνική οικονομία σε μια άλλη παράλληλη κρατική οικονομία.

  Ο χώρος της κοινωνικής οικονομίας πρέπει να καταστεί απολύτως διακριτός και από το κράτος και από την αγορά και να εκπροσωπηθεί αυτόνομα, όπως άλλωστε συμβαίνει και στην ΕΕ.

  Ακολουθούν οι επί μέρους παρατηρήσεις μας σε άρθρα του Νομοσχεδίου:

 • 25 Ιουλίου 2016, 12:06 | Οικολόγοι Πρασινοι

  Οι θέσεις των ΟΠ σχετικά με το Νομοσχέδιο της κοινωνικής οικονομίας

  Με αφορμή το νέο νομοσχέδιο για την κοινωνική οικονομία που θέτει προς διαβούλευση το Υπουργείο Εργασίας, οι Οικολόγοι Πράσινοι επιχειρούν κατ΄αρχήν μια πρώτη αποτίμηση για όσα έγιναν και όσα δεν έγιναν στον ενάμιση χρόνο διακυβέρνησης.

  Στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, η κοινωνική οικονομία θεωρείται «βασικός πυλώνας της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας» και αυτή η προτεραιότητα περιλαμβανόταν στα 22 σημεία της εκλογικής συμμαχίας των ΟΠ με τον ΣΥΡΙΖΑ.

  Το σωστό αυτό σύνθημα επαναλαμβάνεται ακόμη από επίσημα χείλη, αλλά δεν έχει συνοδευτεί από βασικά πρακτικά βήματα που θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση στην κοινωνική οικονομία στην χώρα.

  Στην πορεία αυτή, οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε κατ΄αρχήν ιδιαίτερα σημαντική αδυναμία το γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει η σύνταξη ενιαίου και συγκροτημένου στρατηγικού σχεδίου για την κοινωνική οικονομία. Εκτίμηση μας είναι ότι αν δεν υπάρχει στρατηγικό σχέδιο, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε πολιτική κατεύθυνση, ούτε προγραμματισμός για τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

  Θεωρούμε επίσης ιδιαίτερα αρνητικό το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί το προβλεπόμενο από το 2011 Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, δεν έχει διατεθεί ούτε ένα (1) ευρώ προς τις κοινωνικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν μέσα στο δύσκολο και αντιφατικό καθεστώς της προηγούμενης περιόδου και πορεύονται, όσες ήταν υγιείς –δυναμικές με δικούς τους πόρους.

  Οπωσδήποτε είναι θετικό το ότι τα τέσσερα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που ανακοινώθηκαν προ τριμήνου και ο νέος αναπτυξιακός νόμος, περιλάμβαναν ως δικαιούχους τις ΚΟΙΝΣΕΠ. Περιείχαν όμως παράλληλα και όρους που αποκλείουν πολλές από τις υφιστάμενες κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Είναι θετικό ότι μειώθηκε τελικά το κάτω πλαφόν ύψους επένδυσης στον αναπτυξιακό νόμο σε 50.000 ευρώ. Το συνολικό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τέτοια κοινωνικά εγχειρήματα, το πρόβλημα των ίδιων κεφαλαίων, κάνει τη συμμετοχή τους σε ανταγωνιστικά προγράμματα δύσκολη (δυνατή μόνο σε ορισμένα από αυτά –πράγμα θετικό αν τελικά καταφέρουν να αξιοποιήσουν μέρος των πόρων αυτών).

  Αντιθέτως πόροι της κοινωνικής οικονομίας διοχετεύτηκαν προς αξιοποίηση αποκλειστικά από δήμους:
  • Με δύο προκηρύξεις στα προγράμματα «κοινωφελούς εργασίας», μια ελληνική πρωτοτυπία της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για διορισμούς υπαλλήλων μικρής διαρκείας στους δήμους, των οποίων οι όροι βελτιώθηκαν οπωσδήποτε και η συμβολή τους στην καταπολέμηση της ανεργίας είναι υπαρκτή, αλλά παρόλα αυτά δεν αποτελούν κοινωνική οικονομία.
  • Προσφάτως ανακοινώθηκαν από τις Περιφέρειες προγράμματα για την αντιμετώπιση της φτώχειας: την πρώτη προκήρυξη του 2012, η αντιμετώπιση της φτώχειας απαιτούσε κύριους δικαιούχους τους φορείς κοινωνικής οικονομίας που θα συμβάλλονταν με τους δήμους. Τώρα τα προγράμματα αυτά έχουν κύριους δικαιούχους τους ΟΤΑ α βαθμού, οι οποίοι «αν θέλουν» συνεργάζονται με φορείς κοινωνικής οικονομίας.

  Εν μέσω όλων των ανωτέρω, έρχεται σήμερα στη δημοσιότητα νέο νομοσχέδιο για την κοινωνική οικονομία για το οποίο η Θεματική Ομάδα Κοινωνικής Οικονομίας των ΟΠ, έχει επεξεργαστεί σε κατ’ άρθρο ανάλυση που ακολουθούν . Συνοψίζουμε εδώ με πολιτικούς όρους τις γενικές παρατηρήσεις μας επί του νομοσχεδίου.

  1. Θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι το Νομοσχέδιο ρυθμίζει ασάφειες –ελλείψεις του προηγούμενου νόμου για διάφορα θέματα, όπως ειδικότερα σχετικά με τις εργασιακές και εθελοντικές σχέσεις και τις ενώσεις των φορέων, που αποτέλεσαν ανασχετικό παράγοντα μέχρι τώρα

  2.Καταθέτουμε τον έντονο προβληματισμό μας στο άνοιγμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε οποιαδήποτε νομική μορφή (Άρθρο 3). Πιο συγκεκριμένο σημείο της διαφωνίας είναι η δυνατότητα που δίνει πλέον σε ΜΚΟ και άλλες Εταιρείες των ΟΤΑ να εντάσσονται στον τομέα και να διεκδικούν πόρους: υπάρχουν βέβαια οι όροι που πρέπει να τηρούνται με βάση το Άρθρο 2 (ένα μέλος -μία ψήφος, αυτοτέλεια, μη προτεραιότητα στο κέρδος και κατανομή του με βάση τους κανόνες 5% αποθεματικό -35% μπόνους εργαζομένων -60% συλλογικές και κοινωνικές δράσεις), αλλά ο προβληματισμός παραμένει και είναι πολιτικός:
  • Πως θα αρθούν οι δυσκολίες συνεργασίας των Δήμων με την κοινωνική οικονομία;
  • Πως θα διασφαλιστεί ο κοινωνικός χαρακτήρας αν εμπλακούν εταιρείες ΟΤΑ;
  • Θα συμβάλλει η πρόβλεψη στην ενδυνάμωση του τομέα ως αυτόνομου 3ου πόλου της οικονομίας, ή Θα οδηγηθούμε προς συνολική παρεκτροπή από τον στόχο;

  2.Με τον τρόπο που διατυπώνεται το νομοσχέδιο μπορεί να επίσης αναδειχθούν φορείς της κοινωνικής οικονομίας ιδιωτικές και κρατικές ΑΕ, με αποτέλεσμα να έχουν πρόσβαση στους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, και να καταλάβουν μεγάλο κομμάτι του χώρου, λόγω της καλύτερης δυνατότητας τους σε ίδια κεφάλαια.

  3. Στο νομοσχέδιο περισσεύει ο κρατικός έλεγχος , μεγάλο βάρος δίνεται στο τι πρέπει να αποφευχθεί και μάλιστα το κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε να αυξάνεται η γραφειοκρατία, οι ευκαιρίες για προσωπικές εξυπηρετήσεις και να αποθαρρύνονται οι κοινωνικές πρωτοβουλίες.

  4. Το νομοσχέδιο δεν διασφαλίζει τη ζητούμενη διακριτή μεταχείριση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων με φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα (ελάφρυνση, σταδιακή προσαρμογή των χρεώσεων) : στην ΕΠΕΚΕ η Υπουργός ανέφερε ότι αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομικών και εξετάζεται η ρύθμιση του στα πλαίσια των φορολογικών διατάξεων. Όμως αυτό πολιτικά δεν δεσμεύει, δεν πείθει, δεν εμπνέει. Θα πρέπει και τα δυο να πάνε παράλληλα τουλάχιστον.

  5. Χρειάζεται περισσότερη επεξεργασία κι σαφήνεια στις μεταβατικές διατάξεις σε σχέση με τις υφιστάμενες ΚΟΙΝΣΕΠ. Η αναφορά στο νομοσχέδιο « α) οι υφιστάμενες Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού σκοπού, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε Συνεταιρισμούς Εργαζομένων με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού τους» δεν είναι σαφής και πρέπει οπωσδήποτε να γίνει σαφέστερη::
  • Πόσο αυτοδίκαιη είναι η επιβεβαίωση ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις;
  • Πως θα γίνει; Με την απογραφή;
  • Ποιος αποφασίζει αν τηρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις;

  Συμπερασματικά:
  Εμείς οι ΟΠ πιστεύουμε ότι η κοινωνική οικονομία πρέπει να είναι υπόθεση της ίδιας της κοινωνίας. Το κράτος οφείλει να διαβουλεύεται με την κοινωνία, να στηρίζει τις πρωτοβουλίες της, να θέτει κανόνες, αλλά δεν υποκαθιστά την κοινωνία, ούτε επιχειρεί να την καθοδηγήσει. Αν το κάνει, τότε μετατρέπει την κοινωνική οικονομία σε μια άλλη παράλληλη κρατική οικονομία.

  Ο χώρος της κοινωνικής οικονομίας πρέπει να καταστεί απολύτως διακριτός και από το κράτος και από την αγορά και να εκπροσωπηθεί αυτόνομα, όπως άλλωστε συμβαίνει και στην ΕΕ.

  Ακολουθούν οι επί μέρους παρατηρήσεις μας σε άρθρα του Νομοσχεδίου:

 • 25 Ιουλίου 2016, 12:56 | Αλληλεγγύη για όλους – τμήμα ΚΑΛΟ

  Κεφάλαιο Α’ Προοίμιο – Άρθρο 1. Σκοπός

  Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που γίνεται σ αυτό το νόμο είναι η αποδέσμευση της Κ.ΑΛ.Ο από τον προηγούμενο προνοιακό και συμπληρωματικό της χαρακτήρα. Η αναφορά στην ανάπτυξή του σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας είναι πολύ προοδευτική αλλαγή και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

  Ορίζεται επιτυχώς ότι χαρακτηριστικά Κ.ΑΛ.Ο υπάρχουν και σε άλλες νομικές μορφές εκτός των Κοινσεπ και είναι μια σημαντική αρχή για την ενοποίηση/ευθυγράμμιση όλης της συνεταιριστικής νομοθεσίας με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ομάδων που εξυπηρετούν.

 • 25 Ιουλίου 2016, 12:14 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΙΣ

  Αρμόδιοι του υπουργείου εργασίας

  Το Χρονικό διάστημα για την διαβούλευση είναι μικρό.
  Επί της ουσίας η πολιτική απόφαση για την κοινωνική οικονομία είναι αδύνατη και ανεπαρκής. Μπροστά στην υφιστάμενη κατάσταση της ιδιωτικής παράνομης και παρανομούσης οικονομίας που λυμαίνεται και καταχράται τους φυσικούς πόρους ,δεν πληρώνει τους εργαζόμενους ,δεν κόβει αποδείξεις ,αποθησαυρίζει σε βάρος των αδυνάτων ,ο νόμος που δίδεται για διαβούλευση δεν έχει κανένα νόημα.Αν δεν γίνει άμεσα ειδικός νόμος για την κοινωνικοποίηση όλων των υποδομών που βρίσκονται ανενεργοί ( εργοστάσια αποθήκες εξοπλισμοί κ.λ.π ,νόμος περί α-καλλιεργησίας της γης όπου θα απελευθερωθούν οι γαίες για χρήση σε συνεταιρισμούς και κοιν.σ.επ. Αν δεν υπάρξει εθνικός κοινωνικός σχεδιασμός για τον πρωτογενή χώρο και την μέριμνα ,…..τότε όλες οι μεταρυθμιστικές προσπάθειες θα είναι συζήτησή μεταξύ αναλυτών μελετητών ,ανεύθυνων αιρετών η κρατικών παραγόντων που εμπλέκονται δυστυχώς να εφαρμόσουν πράγματα που δεν πιστεύουν.Αρκετοί πάλι θα πλουτίσουν γιατί ξέρουν πως βρίσκουν την ίδια συμμετοχή για να αρπάξουν την επιδότηση.
  Περιορίζομαι στον προτεινόμενο νόμο με την παράκληση να είναι στην διαβούλευση για μια εβδομάδα ακόμη.

  ΑΓΙΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
  ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 • 25 Ιουλίου 2016, 12:21 | test

  test

 • 25 Ιουλίου 2016, 12:51 | Σομπόνη Κυριακή

  Το σχέδιο νόμου που παρουσιάζεται εμφανίζει πολλά κενά και αδυναμίες, γιατί αντιμετωπίζει τα θέματα από ακαδημαϊκής σκοπιάς, χωρίς να είναι ευθυγραμμισμένο με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και πολιτικές και σε πολλά σημεία προσκρούοντας στο δίκαιο του ανταγωνισμού (ευρωπαϊκό και κατ’ επέκταση εθνικό στο βαθμό που πρέπει να είναι απολύτως εναρμονισμένο).Δυστυχώς το τελευταίο που ενδιαφέρει τους πολίτες που έχουν ήδη επενδύσει σε κοινωνικές επιχειρήσεις είναι ο ορισμός της Κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας.
  Για να εκκινήσει η κοινωνική επιχειρηματικότητα (οι ΑΜΚΕ είναι private not for profit και κατά συνέπεια δεν είναι φορείς της Οικονομίας εφόσον δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ οι Συνεταιρισμοί-αγροτικοί και μη μπορεί να ασκούν οικονομική δραστηριότητα έχουν όμως αμιγώς κερδοσκοπικό σκοπό και κατ’ ουσίαν ως «κοινοπραξία» ανεξαρτήτων επιχειρήσεων εμπίπτουν στους περιορισμούς που ισχύουν για τις κρατικές ενισχύσεις).
  Προτάσεις (συνοπτικά): Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ως business model στο βαθμό που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά ΜΜΕ θα πρέπει ως αντικείμενο να μεταφερθεί στο Υπουργείο Οικονομίας, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Το μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο τηρείται κεντρικά πρέπει να αποκεντρωθεί και συγκεκριμένα να καταργηθεί και τα δεδομένα να μεταπέσουν στο ΓΕΜΗ, προκειμένου να αρθούν τα γραφειοκρατικά και άλλα εμπόδια στην έναρξη των κοινωνικών επιχειρήσεων.Το καταστατικό δεν είναι ιδιωτικό έγγραφο και απορρέουν νομικές δεσμεύσεις εξ αυτού κατά συνέπεια δεν πρέπει να καταργηθεί η εγγραφή στο πρωτοδικείο (δεν είναι αρμοδιότητα του κάθε υπαλλήλου να κρίνει το καταστατικό και να προβάλλει εμπόδια στην εγγραφή των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, χωρίς εξάλλου το προσωπικό να έχει την τεχνογνωσία και κατά την υποκειμενική κρίση του).Ενσωμάτωση στην πράξη στις προβλέψεις για τις πράξεις κρατικών ενισχύσεων με πρόσθετη μοριοδότηση τουλάχιστον για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης προς άρση των εμποδίων ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας.Ad hoc καθεστώς ενίσχυσης, όπως ισχύει για τη νεανική και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Ενσωμάτωση ως επιλέξιμες νομικές οντότητες στις προβλέψεις του ΕΤΕΑΝ, εφόσον οι Κοιν.Σ.Επ. ως ΜΜΕ νομιμοποιούνται να χρησιμοποιήσουν τα εν λόγω χρηματοδοτικά εργαλεία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές του (περιορισμένη διανομή κερδών επανεπένδυση των κερδών στον κοινωφελή, κοινωνικό σκοπό που εξυπηρετούν) και το γεγονός ότι κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο δε χρηματοδοτήθηκαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο (πλην των ΚοιΣΠΕ που έλαβαν κάποιες επιχορηγήσεις από το ΕΠΑΝΑΔ).Οι επιχορηγήσεις θα πρέπει να ξεχαστούν κατά τη νέα προγραμματική περίοδο (συνιστούν κρατικές ενισχύσεις οι ενισχύσεις προς τις Κοιν.Σ.Επ.), όπως και οι προγραμματικές συμβάσεις που προσκρούουν επίσης στο δίκαιο του ανταγωνισμού και στους περιορισμούς των κρατικών ενισχύσεων. Σκοπός δεν είναι ο κάθε αυτοδιοικητικός να ενισχύσει το πελατειακό του σύστημα.Δημοτικά τέλη και φόρους πληρώνουν όλοι οι δημότες και δεν έχουν το δικαίωμα να «παραχωρούν» δημοτικές υποδομές στην πολιτική τους πελατεία.Η αλλαγή της διάκρισης (3 τύποι κοινωνικών επιχειρήσεων γίνονται 2) το μόνο που θα προκαλέσει θα είναι σύγχυση και χάος.Είναι παντελώς άσκοπη στο βαθμό που οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων είναι ουσιαστικά οι Κοιν.Σ.Επ. συλλογικού και παραγωγικού σκοπού.

 • 1. μπορούν να αγοράσουν μερίδες της ΚΟΙΝΣΕΠ αλλοδαποί πολίτες, εκτός της ΕΕ;

  2. εάν ναι, η φορολόγησή τους πού και πώς γίνεται;

  3. σε περίπτωση νομικών προβλημάτων, ποιά δικαστήρια είναι αρμόδια;

 • 25 Ιουλίου 2016, 10:48 | ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Κείμενο συμμετοχής του Δικτύου ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Κεντρικής Μακεδονίας στη διαβούλευση
  σχεδίου νόμου «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της»
  Παρατηρήσεις επί της διαδικασίας
  Το Δικτύου ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Κεντρικής Μακεδονίας, ανταποκρίνεται και καταθέτει κείμενο συμμετοχής του στη δημόσια διαβούλευση εκφράζοντας ταυτόχρονα τις επιφυλάξεις του για την μέθοδο της ηλεκτρονικής διαβούλευσης που έχει επιλεγεί καθώς:
  – Η ίδια η μέθοδος αποκλείει τη σύνθεση, τη συνδιαμόρφωση, την ενσωμάτωση της συλλογικής εμπειρίας, τη διαβούλευση επί του συνολικού πλαισίου αρχών και στόχων.
  – Η χρήση ενός κυρίαρχου μοντέλου διαβούλευσης με σοβαρούς περιορισμούς είναι αδύνατον να αποτυπώσει την πολυπλοκότητα, την πολυμορφία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ΚΑΛΟ.
  Εκφράζουμε επίσης σοβαρές ενστάσεις για την επιλογή ενός τόσο ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος καθώς το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου:
  – Αφορά σε φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που διαμορφώνουν με εσωτερική διαβούλευση τη συλλογική τους έκφραση και η οποία πίεση αλλοιώνει τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά,
  – Επιχειρεί αλλαγές σημαντικές για την ίδια την ύπαρξη των φορέων και τη λειτουργία τους.
  Έχοντας τις παραπάνω ενστάσεις το ΔΙΚΚΕΜ κάλεσε σε ανοικτή διαβούλευση, τα αποτελέσματα της οποίας καταγράφονται στο παρών κείμενο, στα κύρια και ουσιώδη σημεία της και παράλληλα αποστέλλονται ηλεκτρονικά οι κατά άρθρο παρατηρήσεις και προτάσεις της.
  Γενικές παρατηρήσεις
  Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει αρκετές προσθήκες και αλλαγές που ήταν απολύτως απαραίτητες και βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση.
  Οι στόχοι όμως και η γενικότερη αντίληψη του νομοθέτη για την ΚΑΛΟ, όπως αυτή προκύπτει από τη συνολική προσέγγισή του, είναι ασαφής και σε πολλά σημεία αντιφατική.
  Η αναλυτική και εξαντλητική πρόβλεψη συγκεκριμένων άρθρων αμφισβητεί επί της ουσίας θεμελιώδεις αρχές της ΚΑΛΟ όπως αυτές της αυτοδιαχείρισης, της αυτενέργειας, της αυτοευθύνης. Επιχειρώντας ο νομοθέτης, με την αναλυτική και εξαντλητική αυτή προσέγγιση, να «προστατεύσει» τον χώρο από απόπειρες συγκαλυμμένης ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες, ανασχετικές και αντιφατικές ως προς την πρόθεση ανάπτυξης της ΚΑΛΟ και μετουσίωσής της σε πυλώνα της οικονομίας, εναλλακτικό και ανατρεπτικό του κυρίαρχου μοντέλου οικονομικής λειτουργίας και ανάπτυξης. Και όλα αυτά σε ένα χώρο που νομοτελειακά και εξελικτικά δύναται να αυτοθεσμίσει μηχανισμούς αυτοελέγχου και αυτοκάθαρσης.
  Είναι επίσης ασαφής ο ρόλος που επιφυλάσσει ο νομοθέτης για τις δομές της ΚΑΛΟ.
  Η αντιμετώπιση τους ως μονάδες άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτυπώνεται σε αρκετά άρθρα που περιγράφουν όλες τις απορρέουσες από την επιχειρηματική ιδιότητα, γραφειοκρατικές, φορολογικές, και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, χωρίς καμία ελάφρυνση. Ταυτόχρονα όμως και σε άλλα άρθρα οι ίδιες δομές αποκλείονται από διαδικασίες που ισχύουν για το σύνολο των επιχειρηματικών μονάδων.
  Μετά τις παραπάνω επιφυλάξεις, με αίσθημα ευθύνης του χώρου που υπηρετεί, το ΔΙΚΚΕΜ καταθέτει τις προτάσεις και παρατηρήσεις της διαβούλευσης του, υποχρεωμένο να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη δομή και προσέγγιση που έχει επιλεγεί.
  Παρατηρήσεις επί άρθρων
  Άρθρο 7 παράγραφος 9
  Η συγκεκριμένη παράγραφος είναι χαρακτηριστική εξαίρεση των δομών της ΚΑΛΟ από μορφές απασχόλησης νομοθετημένες και σε ισχύ στο σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
  Η πρόθεση προστασίας και αποκλεισμού περιπτώσεων υποκρίπτουσας εξαρτημένης εργασίας, δεν μπορεί κατά την άποψή μας να οδηγεί στην πλήρη απαγόρευση αλλά στην εφαρμογή της ειδικής νομοθεσίας, των ειδικών τεκμηρίων και διαδικασιών ελέγχου.
  Πρότασή μας
  – Από την απαγόρευση εξαιρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες, ασφαλισμένοι σε φορέα κύριας ασφάλισης.
  – το ποσό δεν ξεπερνάει τις 5.000 €/ έτος για κάθε πρόσωπο ή το συνολικό ποσό που δίνεται σε αναθέσεις σε κάθε περίπτωση δεν ξεπερνάει το μισό των αμοιβών που δίνονται σε μισθούς.
  – γενική εξαίρεση για το πρώτο χρόνο λειτουργίας ή έως το χρονικό σημείο που τα κέρδη της ΚοινΣΕπ φτάσουν σε ύψος το ποσό που επιτρέπει πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2.
  Άρθρο 7 παράγραφος 10
  Πρότασή μας
  – η παροχή μη αμειβόμενων υπηρεσιών από τα μέλη είναι απεριόριστη μέχρι το χρονικό σημείο όπως αυτό περιγράφεται από το άρθρο 3 παράγραφος 2. Μετά το χρονικό αυτό σημείο να ισχύουν τα προβλεπόμενα της παραγράφου 10.
  Άρθρο 8 παράγραφος 2
  Δημιουργούνται κατά τη γνώμη μας συνθήκες ασφυξίας και μαρασμού όταν σε ένα χώρο πολυμορφικό όπως αυτό της ΚΑΛΟ επιχειρεί ο νομοθέτης να προβλέψει και να καθορίσει τις εργασιακές ανάγκες μιας δομής. Ανάγκες που εξαρτώνται από το αντικείμενο της δραστηριότητας (ενεργειακές, κατασκευαστικές έχουν αυξημένες ανάγκες), από εποχικούς παράγοντες (αγροτικοί, τουριστικοί κ.α.) και από τις απρόβλεπτες διακυμάνσεις κάθε οικονομικής δραστηριότητας.
  Ακόμη και αν θεωρήσουμε εφικτό, στις παρούσες οικονομικές συνθήκες, έναν σφικτό σχεδιασμό και προγραμματισμό προκειμένου να ικανοποιείται το προβλεπόμενο ποσοστό, οποιοδήποτε απρόβλεπτο γεγονός και προκειμένου η δομή να είναι σύννομη, θα οδηγεί σε απολύσεις εργαζομένων. Η απόλυτα θεμιτή ένταξη ενός εργαζόμενου ως μέλους μπορεί να προσκρούει είτε στην ίδια τη βούληση του εργαζόμενου (το αρνητικό δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι είναι απόλυτο) είτε στην αδυναμία του να καταβάλει τη συνεταιριστική μερίδα.
  Επιπροσθέτως και καθώς οι νομοθετικές παρεμβάσεις δε συμβαίνουν σε κενό τόπο, η ίδια η αύξηση των θέσεων εργασίας δεν μπορεί να μην είναι το μέγα ζητούμενο και ιδιαίτερα σε ένα χώρο που στηρίζεται και στηρίζει σχέσεις αλληλεγγύης και ισότητας.
  Η πρότασή μας
  – αριθμός των εργαζομένων μη μελών δε μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% του συνόλου των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ. συμπεριλαμβανομένων και των μη αμειβομένων μελών.
  Συνέχεια του παραπάνω και αντιλαμβανόμενοι την πρόθεση «προστασίας» του χώρου από συγκαλυμμένη ιδιωτική επιχειρηματικότητα καταθέτουμε πρότασή μας ως συνέχεια του άρθρου 2 παράγραφος 2γ, η οποία κατά τη γνώμη μας θωρακίζει το χώρο απέναντι σε καιροσκόπους:
  «Προάγουν την αρχή «ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία», μεριμνούν για τη σύγκλιση στην αμοιβή της εργασίας, εφαρμόζοντας σύστημα αμοιβών που ρυθμίζει δίκαια την αναλογία ανώτατης προς κατώτατη αμοιβή για τους συμμετέχοντες. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και σε οποιασδήποτε μορφής σύμπραξη δύο ή περισσότερων νομικών προσώπων.»
  Η πρότασή μας
  Να συμπεριληφθούν πολλαπλάσια για την περιγραφή της αναλογίας ανώτατης προς κατώτατη αμοιβή
  Επί πλέον προτάσεις:

  1. Οι ΚΟΙΝΣΕΠ να εξαιρεθούν από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για τα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργίας τους (όπως ισχύει στους νέους επιχειρηματίες), αναδρομικά από της ίδρυσής τους. Το μέτρο να επεκταθεί και για όσα χρόνια τα έσοδά τους δεν υπερβαίνουν τα 24.000€ ετησίως.

  2. Να δημιουργηθεί ανεξάρτητη αρχή για την ΚΑΛΟ με τις αρμοδιότητες του ΓΕΜΗ

  3. Υποχρεωτική παρακολούθηση ειδικού σεμιναρίου εκπαίδευσης στον συνεργατισμό, την επιχειρηματικότητα και την ΚΑΛΟ για την ένταξη μέλους σε δομή. Το σεμινάριο αυτό (χρηματοδοτούμενο από το Μητρώο και με ελάχιστη συμμετοχή των εκπαιδευομένων που δεν θα υπερβαίνει τα 50€ συνολικά ανά άτομο) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 80 ωρών και να υλοποιείται μόνο από τα κατά τόπους πανεπιστημιακά ιδρύματα (ΤΕΙ, ΑΕΙ) και τα αναγνωρισμένα περιφερειακά δίκτυα των δομών.

  4. Προθεσμία ενός έτους για τα μέλη των δομών να εκπαιδευτούν στον συνεργατισμό και την επιχειρηματικότητα.

  5. Ανάλογη εκπαίδευση των υπαλλήλων των διοικητικών φορέων (εφοριών, ΓΕΜΗ, Δήμων, Περιφερειών, όσων εμπλέκονται στην ΚΑΛΟ).

 • 25 Ιουλίου 2016, 08:40 | Στρατακος Αρης

  Περιορίζει τις ΚΟΙΝΣΕΠ και τις βάζει σε Αθεμητο ανταγωνισμό απο τις ιδιωτικές επιχειρήσεις Πολλοί περιορισμοί και στις ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΤΑΞΗΣ Δεν δημιουργεί ευνοϊκο περιβάλλον με τόσους περιορισμούς και οταν δεν ενσωματώνει οδηγίες της ΕΕ για προγραμματικές συμβάσεις , που βασίζει τόσο κρατικό έλεγχο και παρέμβαση στον τροπο λειτουργιας μέσα σε μια ελευθερη αγορα εργασίας?
  Οι Δημοτικές επιχειρήσεις θα μετατραπούν σε φορείς ΚΑΛΟ?
  Οι ΚΟΙΣΠΕ και οι ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΤΑΞΕΙΣ πρεπει να έχουν τα ίδια προνόμια σε εναρμόνιση νομοθεσιας
  Να δωθεί κίνητρα συμμετοχής ελεύθερων επαγγελματιών σε ΚΟΙΝΣΕΠ για συμμετοχική εργασια σύμφωνα με ανάγκες της κοινωνίας και σε περιβάλλον ελευθερης οικονομίας , διαφορετικά να δωθουν σοβαρά κίνητρα απο φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία ,διαφορετικά η κρατική παρέμβαση και περιορισμοί δημιουργούν Αθεμητο ανταγωνισμό σε βάρος των ΚΟΙΝΣΕΠ

 • Προτάσεις και θέσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.) του σχεδίου Νόμου για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία και την ανάπτυξη φορέων της.

  Η Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε. ως το μοναδικό δευτεροβάθμιο συλλογικό όργανο εκπροσώπησης φορέων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας αλλά και των μοναδικών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων που έχουν στην πλειοψηφία τους πάνω από 10 έτη συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας, μελέτησε ενδελεχώς το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη φορέων της», με το παρόν υποβάλλει τις προτάσεις στην κατεύθυνση βελτίωσης αυτού.
  Επί της αρχής η εδώ και αρκετό διάστημα αναμενόμενη νομοθετική παρέμβαση προσδοκούσαμε να ήταν πιο τολμηρή στην κατεύθυνση παροχής ισχυρών κινήτρων και δυναμικής ώθησης στις συλλογικότητες του χώρου της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας τόσο για την έναρξη τους, όσο και για τη λειτουργία τους. Αρχικά για το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν είχαμε στη διάθεσή μας την αιτιολογική του έκθεση, την οποία θεωρούμε σημαντικό έγγραφο τεκμηρίωσης της φιλοσοφίας και της αναγκαιότητας του νέου νομοθετήματος καθώς και των αλλαγών, μεταρρυθμίσεων ή καινοτόμων παρεμβάσεων που θέλει να εισάγει. Περαιτέρω διαπιστώνεται μεν μια προσπάθεια ομολοποίησης του οικοσυστήματος των φορέων της κοινωνικής οικονομίας, αλλά χωρίς τόλμη σε πολλά επιμέρους θέματα (διεύρυνση της μετοχικής βάσης των κοινωνικών επιχειρήσεων, απουσία κινήτρων ανάπτυξης κοινωνικής καινοτομίας και απασχόλησης, απαγόρευση διανομής του πλεονάσματος (και όχι των κερδών) των επιχειρήσεων σε μέλη-μη εργαζόμενους, απουσία ρυθμίσεων και προσκόμματα για τη διάχυση της αλληλεγγύης και του κοινωνικού ελέγχου κ.α.)
  Ειδικότερα είναι πλέον βέβαιο από την έως τώρα εμπειρία, ότι στην περίπτωση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) Ένταξης στην οποία αυτοδίκαια υπάγονται οι Κοι.Σ.Π.Ε., που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, η βιωσιμότητα τίθεται σε διακινδύνευση. Το δεδομένο αυτό κυρίαρχα οφείλεται στο σημαντικό και πολλές φορές δυσβάστακτο διοικητικό κόστος, που δεν είναι άλλο από το κόστος των παρεμβάσεων στήριξης και ενίσχυσης των εργαζομένων από τις ευπαθείς ομάδες. Περαιτέρω ισχυροί λόγοι που δημιουργούν προβλήματα βιωσιμότητας είναι η έλλειψη πόρων για ρευστότητα και εγγυοδοσία καθώς και η έλλειψη πόρων για επένδυση και αγορά εξοπλισμού παραγωγικών δραστηριοτήτων. Τα ανωτέρω ζητήματα δεν θίγει και δεν τολμά να επιλύσει το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου.
  Αναλυτικότερα οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις τις οποίες οφείλουν να εξασφαλίζουν οι Κοι.Σ.Π.Ε., ως μονάδες ψυχικής υγείας, για την δημιουργία ενός υποστηριζόμενου πλαισίου εργασίας των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα τους οποίους άλλωστε έχουν δημιουργηθεί, (και δεν τις προσφέρουν στο βαθμό που υπάρχει ανάγκη), αποτελεί σημαντική τροχοπέδη για την μεγέθυνση και ανάπτυξη των Συνεταιρισμών και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. Μέχρι σήμερα αυτό το κόστος καλύπτεται από την εθελοντική εργασία επαγγελματιών ψυχικής υγείας ή από την μόχλευση ανθρώπινων πόρων από άλλες υπηρεσίες ψυχική υγείας, ή τέλος από τα έσοδα των Κοι.Σ.Π.Ε. που όμως τους καθιστούν λιγότερο ανταγωνιστικούς με όρους αγοράς. Βέβαια για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης κυρίαρχη δεν πρέπει να είναι η «αγοραία» λογική της βιωσιμότητας, αλλά όπως προτείνει και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η «ολιστική» κάλυψη των αναγκών των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, αναπόσπαστο κομμάτι των οποίων είναι η πρόσβαση στην εργασία με ταυτόχρονη εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία».
  Στην κατεύθυνση της βελτίωσης του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου η Ομοσπονδία Κοι.Σ.Π.Ε. προτείνει συγκεκριμένες και στοχευμένες προτάσεις, οι οποίες διαρθρώνονται στους άξονες
  1. Η ειδική φύση και η εξασφάλιση της διακριτότητας των Κοι.Σ.Π.Ε. ως Μονάδων Ψυχικής Υγείας με επιχειρηματική δραστηριότητα στο υπό διαμόρφωση οικοσύστημα της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας.
  Οι Κοι.Σ.Π.Ε. ως Μονάδες Ψυχικής Υγείας του άρθρου 12 του Ν. 2716 εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας αυτού. Η υποχρέωση εγγραφής των Κοι.Σ.Π.Ε. στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του άρθρου 2 παρ. 10 δημιουργεί τόσο γραφειοκρατία όσο και ένα δίπολο εποπτευουσών αρχών που θα προκαλεί σύγχυση και σύγκρουση αρμοδιοτήτων.
  2. Φορολογικά ζητήματα.
  Η παροχή απαλλαγών και διευκολύνσεων στις Κοιν.Σ.Επ. των κατηγοριών αα και αγ της παραγράφου 2 του άρθρου 4, θα επιδράσει καταλυτικά στην ενίσχυση των σκοπών τους και όλως ιδιαιτέρως στην διευκόλυνση των εργασιακών παρεμβάσεων που υλοποιούν οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις στο πλαίσιο ένταξης στην εργασία ατόμων από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 2.
  3. Ασφαλιστικά ζητήματα.
  Στο πεδίο της τόνωσης της απασχόλησης των ατόμων από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, αλλά και των κοινωνικών επιχειρήσεων θα πρέπει να νομοθετηθούν ισχυρά κίνητρα για την απασχόληση.
  4. Ζητήματα συμμετοχικότητας και θωράκισης του αλληλέγγυου χαρακτήρα
  της συλλογικότητας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων.
  Στο σχέδιο νόμου θα πρέπει να προβλεφθεί σημαντική αύξηση του αριθμού των φυσικών προσώπων που δύναται να συστήσουν τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα οι Κοι.Σ.Π.Ε. αποτελούν μεγάλες συλλογικότητες σε επίπεδο συνεταιριστικού σχήματος, ανεξάρτητα από τον αριθμό εργαζομένων σ’ αυτούς και θα πρέπει να διατηρήσουν αυτόν τον χαρακτήρα, ο οποίος ενισχύει την αλληλεγγύη της συλλογικότητας εντός του συνεταιριστικού σχήματος.
  5. Λοιπά θέματα.
  Κλείνοντας καταγράφονται επιμέρους θέματα και προτάσεις που βελτιώνουν το σχέδιο νόμου στην κατεύθυνση της βελτίωσης των οικονομικών επιδόσεων των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, αλλά και της δυνατότητας σύναψης προγραμματικών συμβάσεων των Κοι.Σ.Π.Ε. Η σύναψη των προγραμματικών δύναται να υλοποιηθεί βάσει του παρόντος σχεδίου νόμου σε συνδυασμό με παλαιότερο νομοθέτημα του Υπουργείου Υγείας (άρθρο 17 Ν.3329/2005), όπως αυτό πλέον ισχύει μετά την έκδοση ΚΥΑ από το Υπουργείο Εργασίας και όχι βάσει της νομοθεσίας για τους Ο.Τ.Α. (άρθρο 100 Ν.3852/2010).

  Οι αναλυτικές προτάσεις που εξειδικεύουν το ανωτέρω πλαίσιο αναφέρονται στα επιμέρους άρθρα του σχεδίου νόμου.

  Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης

 • 24 Ιουλίου 2016, 20:12 | ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Άρθρο 2, παρ.2 Να συμπεριληφθούν πολλαπλάσια (έως τριπλάσια η πρότασή μας) για την περιγραφή της αναλογίας ανώτατης προς κατώτατη αμοιβή
  Άρθρο 2, παρ. 8 προτείνουμε την αντικατάσταση της έννοιας «μισθωτής εργασίας» με τη διεθνώς νομοθετημένη έννοια της «συνεταιρισμένης εργασίας».
  Άρθρο 2 παρ. 10, προτείνουμε τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής με αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική παράγραφο.
  .
  Άρθρο 3, Παρ. 1 Προτείνουμε το σαφή διαχωρισμό πλεονασμάτων και κερδών και την κατανομή των πρώτων μεταξύ των μελών, εν μέρει, κατ’ αναλογία προς τις συναλλαγές τους με τον συνεταιρισμό κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου”.

  Άρθρο 3, παρ. 2
  Η έννοια «έσοδα» να αντικατασταθεί με την έννοια «κέρδη μετά φόρων». Δεν είναι δυνατόν η ύπαρξη απλώς εσόδων να συνιστά τεκμήριο ικανότητας στήριξης θέσεως πλήρους απασχόλησης.

  Άρθρο 4 παρ. 2 αα αντικατάσταση της έννοιας «συμμετοχή» με την έννοια «εργασία»
  ‘Άρθρο 5 παρ 1, η ένταξη στο ΓΕΜΗ να μην συνεπάγεται καμιά επιπλέον καταβολή ποσού εκτός της εγγραφής, ιδίως την καταβολή ποσών για την έκδοση απαραίτητων πιστοποιητικών που εκδίδονται κάθε χρόνο
  παρ 3, δ) η αναφορά στην παράγραφο 17 είναι εσφαλμένη

  Άρθρο 6 παρ 1, η αναφορά σε ισολογισμό είναι εσφαλμένη πρέπει να αντικατασταθεί με οικονομικό απολογισμό όπως παρακάτω
  παρ 2 προθεσμία κατάθεση του οικονομικού απολογισμού, ένας μήνας μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
  Ο οικονομικός προγραμματισμός και απολογισμός εγκρίνονται από την Ανεξάρτητη Αρχή (σύμφωνα με πρότασή μας στο άρθρο 2) και ως προς τις δεσμεύσεις που προβλέπει η σχετική νομοθεσία..

  παρ 4 η μείωση των προαιρετικών μερίδων από 5 (νόμος 4019) σε 3 θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε ήδη υπάρχουσες ΚΟΙΝΣΕΠ. . Προτείνουμε να παραμείνουν 5

  παρ 6, η ευθύνη σύμφωνα με την περιγραφή να μην αφορά μόνο τον νόμιμο εκπρόσωπο αλλά το συλλογικό όργανο που πήρε τη σχετική απόφαση (ΔΕ ή ΓΣ)

  Άρθρο 7, παρ 4, η επιστροφή της συνεταιριστικής μερίδας στο αποχωρούν μέλος να γίνεται μέσα σε ένα έτος από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου που αποχώρησε.

  παρ 9
  – Από την απαγόρευση εξαιρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες, ασφαλισμένοι σε φορέα κύριας ασφάλισης.
  – το ποσό δεν ξεπερνάει τις 5.000 €/ έτος για κάθε πρόσωπο ή το συνολικό ποσό που δίνεται σε αναθέσεις σε κάθε περίπτωση δεν ξεπερνάει το μισό των αμοιβών που δίνονται σε μισθούς.
  – γενική εξαίρεση για το πρώτο χρόνο λειτουργίας ή έως το χρονικό σημείο που τα κέρδη της ΚοινΣΕπ φτάσουν σε ύψος το ποσό που επιτρέπει πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2.
  Παρ. 10
  Η παροχή μη αμειβόμενων υπηρεσιών από τα μέλη να είναι απεριόριστη μέχρι το χρονικό σημείο όπως αυτό περιγράφεται από το άρθρο 3 παράγραφος 2. Μετά το χρονικό αυτό σημείο να ισχύουν τα προβλεπόμενα της παραγράφου 10.

  Άρθρο 8 παρ 2. Ο αριθμός των εργαζομένων μη μελών δε μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% του συνόλου των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ. συμπεριλαμβανομένων και των μη αμειβομένων, Εξαιρείται το εποχιακό προσωπικό (αγροτικές εργασίες, περιοδική απασχόληση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, catering κλπ) που απασχολούν οι αντίστοιχες δομές.

  Επί πλέον προτάσεις:

  1. Οι ΚΟΙΝΣΕΠ να εξαιρεθούν από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για τα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργίας τους (όπως ισχύει στους νέους επιχειρηματίες), αναδρομικά από της ίδρυσής τους. Το μέτρο να επεκταθεί και για όσα χρόνια τα έσοδά τους δεν υπερβαίνουν τα 24.000€ ετησίως.
  2. Να δημιουργηθεί ανεξάρτητη αρχή για την ΚΑΛΟ με τις αρμοδιότητες του ΓΕΜΗ
  3. Υποχρεωτική παρακολούθηση ειδικού σεμιναρίου εκπαίδευσης στον συνεργατισμό, την επιχειρηματικότητα και την ΚΑΛΟ για την ένταξη μέλους σε δομή. Το σεμινάριο αυτό (χρηματοδοτούμενο από το Μητρώο και με ελάχιστη συμμετοχή των εκπαιδευομένων που δεν θα υπερβαίνει τα 50€ συνολικά ανά άτομο) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 80 ωρών και να υλοποιείται μόνο από τα κατά τόπους πανεπιστημιακά ιδρύματα (ΤΕΙ, ΑΕΙ) και τα αναγνωρισμένα περιφερειακά δίκτυα των δομών.
  4. Προθεσμία ενός έτους για τα μέλη των δομών να εκπαιδευτούν στον συνεργατισμό και την επιχειρηματικότητα.
  5. Ανάλογη εκπαίδευση των υπαλλήλων των διοικητικών φορέων (εφοριών, ΓΕΜΗ, Δήμων, Περιφερειών, όσων εμπλέκονται στην ΚΑΛΟ).

 • 24 Ιουλίου 2016, 13:05 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

  Λόγω καλοκαιριού αλλά και περιορισμένου χρόνου από τις 25 περίπου ΚΟΙΝΣΕΠ που αποτελούν μέλη του ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΣΕΠ στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε έλαβαν μέρος εκπρόσωποι μόνο από τις εξής 8 ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.:
  BIRDLAND
  BREAD AND ROSES
  RED KITCHEN
  ΜΕΛΑΝΘΩ
  ΠΕΡΙΜΠΑΝΟΥ
  ΣΥΝΠΡΑΞΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ(δεν ήταν παρών αλλά κατέθεσε προτάσεις μέσω e-mail)
  ΣΤΟ ΡΑΦΙ (BEAVER)
  ΤΟ ΒΑΓΟΝΙ

  Εκτιμούμε συνολικά ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες και περιορισμούς π.χ. αδυναμία φορολογικών ελαφρύνσεων λόγω επιτήρησης, το νομοσχέδιο είναι συνολικά εξαιρετικά βελτιωμένο σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο. Και αν οι διατάξεις του αξιοποιηθούν κατάλληλα και δεν διαστρεβλωθούν μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες για τους πραγματικούς συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
  Παρακάτω τοποθετούμαστε αναλυτικά σε συγκεκριμένα άρθρα του σχεδίου νόμου

 • Τα προβλήματα των ΚοινΣΕπ στα τελευταία 5 χρόνια!

  Έχουν κλείσει τέσσερα χρόνια που ασχολούμαι με την κοινωνική οικονομία και η επαφή και οι συζητήσεις μου σε καθημερινό επίπεδο με έχουν φέρει αντιμέτωπο με διάφορα προβλήματα που υπάρχουν είτε σε προσωπικό επίπεδο ενδιαφερόμενων είτε σε επίπεδο δημοσιών υπηρεσιών η κάθε άλλου εμπλεκομένου φορέα.

  Αναπολώντας την αρχή της ενασχόλησης μου τον Οκτώβριο του 2012 όταν ξεκίνησα να ενημερώνομαι για τον νόμο 4019/2011 δεν υπήρχε οργανωμένη δομή ώστε να μπορώ να έχω την ενημέρωση που ήθελα, το μόνο διαθέσιμο για απαντήσεις στις πολλές απορίες ήταν το γραφείο Κοινωνικής Οικονομίας και ο προϊστάμενος Κος Γεώρμας.

  Το αποτέλεσμα ήταν να κάνουμε 2,5 μήνες για να ενεργοποιηθεί η ΚοινΣΕπ μας με όνομα Συμπαράσταση στην Δυτική Αθήνα με αριθμό μητρώου Δ00089.

  Σε όλη την πορεία αυτή των 2 μηνών και εν συνεχεία μέχρι σήμερα ότι γνώση έχουμε συγκεντρώσει έχει αποτυπωθεί στην ιστοσελίδα KoinSEp.Οrg όπου είναι η μοναδική πηγή οργανωμένης και ταξινομημένης πληροφόρησης όπως δείχνουν και τα στατιστικά στοιχεία μας καθώς έχουμε ξεπεράσει τις 950.000 μηνιαίες επισκέψεις (στοιχεία 10/2014) και με δεκάδες τηλεφωνήματα καθημερινά από ενδιαφερομένους όπως Αναπτυξιακές Συμπράξεις, Άνεργοι, Λογιστές, Δικηγόροι, Επιμελητήρια και δυστυχώς Εφορίες (μεγάλη κεντρική εφορία της Αθήνας επικοινώνησε τον Απρίλιο του 2014 να ρωτήσει πως φορολογούνται οι ΚοινΣΕπ).

  Αυτό είναι μια ένδειξη ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη ενημέρωσης που δυστυχώς δεν παρέχει το οργανωμένο κράτος μέσα από δομές υποστήριξης όπως θα όφειλε.

  Από την αρχή ακόμα που ενεργοποιήθηκε ο νόμος 4019/2011 άρχισε η αποικοδόμηση του με την αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος (Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν.4019/2011 (Α’ 216) καταργείται.) στις αρχές του 2013 και είχαμε ενημερώσει κάθε αρμόδιο για αυτό ήδη από τις 15/12/2013

  Άμεσα κατατέθηκε επερώτηση στην βουλή μετά από την κοινοποίηση μας αυτή και στις 25/01/2013 ο υφυπουργός κος Μαυραγάνης απάντησε) όπου εκεί αναφέρει εν συντομία ότι «οι όποιες τυχόν προτάσεις για παροχή ισοδύναμων μέτρων στους πιο πάνω συνεταιρισμούς δύναται να εξεταστούν στο μέλλον υπό το πρίσμα και των δημοσιονομικών αναγκών της χώρας όπως θα έχουν διαμορφωθεί κατά τον χρόνο αυτό.»

  Ακόμα και ο σημερινός υφυπουργός εργασίας κος Κεγκέρογλου κατέθεσε επερώτηση στις 18/12/2013 θεωρώντας απαράδεκτη την κατάργηση του άρθρου αυτού περί μη φορολόγησης των κερδών που επανεπενδύονται αλλά όταν ζητήσαμε να συναντηθούμε μαζί του μας αγνόησε και μας παρέπεμψε στον υπεύθυνο του μητρώου κο Γεώρμα.

  Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή στο φορολογικό και σαν επιστέγασμα όλων αυτών άρχισε και η επιβολή τέλους επιτηδευματία σε όλες ανεξαιρέτως τις ΚοινΣΕπ ακόμα και σε αυτές που δεν έχουν έσοδα.

  Από τις 30/04/2014 έχει αποσταλεί επιστολή διαμαρτυρίας στους αρμοδίους υπουργούς για αυτό το θέμα αλλά μέχρι σήμερα απάντηση δεν έχουμε πάρει.

  Μια ανακοίνωση βγήκε στις 02/10/2014 σχετικά που περιλαμβάνει το αίτημα μας αλλά ακόμα την εφαρμογή δεν την έχουμε δει.

  Αν μια ΚοινΣΕπ έχει έσοδα δεν είναι δύσκολο να βάζει στην άκρη 80 ευρώ περίπου τον μήνα για να αντιμετωπίσει το κόστος του τέλους ύψους 1000 ευρώ, αλλά αν δεν έχει καθόλου έσοδα όπως συμβαίνει στην πλειοψηφία των ΚοινΣΕπ τότε που θα βρουν οι άνεργοι το ποσό αυτό να το καταθέσουν;

  Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη υποστηρικτικού μηχανισμού των ΚοινΣΕπ οι λεγόμενες θερμοκοιτίδες η κεντρικοί και περιφεριακοί μηχανισμοί στήριξης, ήδη από τις 23/12/2012 έχουμε κάνει την ερώτηση αυτή στον αρμόδιο υπουργό και η απάντηση που λάβαμε 4 μήνες μετά αναφέρει τι σχεδιάζει το υπουργείο κάτι που θα έπρεπε να έχει ετοιμάσει πριν ακόμα πάει η πρώτη ΚοινΣΕπ να πάρει αριθμό μητρώου.

  Ακόμα μέχρι σήμερα ακούμε διάφορες εξαγγελίες όπως η τελευταία του κου Βρούτση για τους μηχανισμούς στήριξης των ΚοινΣΕπ από τον ΟΑΕΔ όταν ο ίδιος φορέας σε πολλές περιπτώσεις αγνοεί την ύπαρξη των ΚοινΣΕπ και μας βλέπει σαν επιχειρήσεις όπως τις άλλες, αναρωτιόμαστε αν η δημιουργία μιας ΚοινΣΕπ σημαίνει και ταυτόχρονα δημιουργία αντίστοιχων θέσεων εργασίας! Το κράτος μάλλον αυτό νομίζει.

  Αν υπήρχε η οργανωμένη αυτή δομή τα πράγματα ίσως ήταν καλύτερα, η δουλεία που κάνουμε μέσα από την ενημερωτική πύλη KoinSEp.Org και τα τηλεφωνήματα για πληροφορίες δείχνουν ότι είναι πραγματική και άμεση η ανάγκη για υποστηρικτικούς μηχανισμούς, εγώ και η συνεργάτιδα μου κα Κανάκη πρόεδρος της ΚοινΣΕπ Εκάτη που από τις αρχές του 2013 στέκεται στο πλάι μου κάνουμε ότι μπορούμε χωρίς εφόδια και χρηματοδότηση από πουθενά και έχουμε και κάποιο όριο φυσικής αντοχής, αλλά επειδή αγαπάμε αυτό που κάνουμε προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε σε κάθε αίτημα στήριξης και παροχής βοήθειας στους ενδιαφερομένους.

  Είναι βέβαια γεγονός ότι ο κόσμος δεν έχει την κατάλληλη ενημέρωση στο τι είναι οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και πως μπορεί μέσα από εκεί να έχει μια λύση στο πρόβλημα της εργασίας και της οικονομικής επανένταξης.

  Αλλά λίγοι έχουν καταλάβει πραγματικά τι είναι οι ΚοινΣΕπ και πιο είναι το περιβάλλον που μπορούν να προσφέρουν στην ανάπτυξη και την πρόοδο της κοινωνίας.

  Οι περισσότεροι νομίζουν ότι δημιουργώντας μια ΚοινΣΕπ έχουν λύσει την επόμενη μέρα το οικονομικό τους πρόβλημα και θα μπορούν να κάνουν ότι κάνει μια άλλη επιχείρηση.

  Αυτό είναι το μεγάλο ΛΑΘΟΣ, μια ΚοινΣΕπ δεν έρχεται να λύσει το δικό μας πρόβλημα αλλά αν διαβάζαμε το καταστατικό προσεκτικά θα βλέπαμε τα παρακάτω

  1. Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

  2. Ειδικότερα, σκοπός του συνεταιρισμού είναι η προώθηση της ένταξης στην οικονομική και κοινωνική ζωή και εν γένει η κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, κυρίως μέσω της προώθησής τους στην απασχόληση.

  Και συνεχίζει το καταστατικό

  Για την ευόδωση των σκοπών του ο συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

  Βλέπουμε λοιπόν ότι το πρώτιστο είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους, σπάνιες είναι οι ΚοινΣΕπ που εκπληρώνουν τον καταστατικό αυτό σκοπό που έχουν υπογράψει και αποδεχτεί.

  Δυστυχώς δεν υπάρχει λόγο έλλειψης προσωπικού ο έλεγχος από το μητρώο όπως θα όφειλε για να εξασφαλίσει την σωστή εφαρμογή του νόμου 4019/2011 και να μην ήμασταν αντιμέτωποι με τις γενικές αναφορές του επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης κου Ρακιντζή

  Ο κόσμος που ζούμε δεν είναι άγιος, έτσι μπορεί και ο νόμος 4019/2011 που σωστά έχει φτιαχτεί, να γίνει όχημα προς εκμετάλλευση από όποιον δεν έχει την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο και την προσφορά προς την κοινωνία, πεδίο εκμετάλλευσης του συνανθρώπου του για ίδιον όφελος.

  Και είναι γεγονός ότι και εδώ έχουμε αλεξιπτωτιστές και καιροσκόπους της κοινωνικής οικονομίας που έχουν εισέρθει και θέλουν να εκμεταλλευτούν το κίνημα αυτό εις όφελος τους.

  Ανταποκρινόμαστε πάντα σε κάθε αίτημα μέσων ενημέρωσης να παρέχουμε πληροφόρηση και να απαντάμε σε ερωτήματα

  Διαπιστώνοντας την ανάγκη μιας νομικά αναγνωρισμένης φωνής που θα εκπροσωπεί τις ΚοινΣΕπ ξεκινήσαμε αυτήν την προσπάθεια τον Αύγουστο του 2013 διοργανώνοντας την 1η πανελλαδική συνάντηση όπου εκλέχτηκε ένα συντονιστικό όργανο που επελήφθη αρκετών θεμάτων όπως ανάφερα παραπάνω και εν συνεχεία τον Απρίλιο του 2014 πραγματοποιήσαμε την 2η πανελλαδική συνάντηση με την συμπαράσταση και φιλοξενία του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Εκεί πλέον λάβαμε την οριστική απόφαση δημιουργίας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας που αποκτά νομική μορφή μέσα στον Οκτώβριο και θα μπορεί πλέον να προσφέρει στις ΚοινΣΕπ την βοήθεια που τόσο έχουν ανάγκη σε νομική λογιστική και άλλη υποστήριξη.

 • 23 Ιουλίου 2016, 19:44 | Κωνσταντίνος Σιμάκος

  Βασικές παρατηρήσεις της Active Hellas στα υπό συζήτηση άρθρα
  του νομοσχεδίου για τις Κοιν.Σ.ΕΠ.

  1. Άρθρο 7 Παρ. 8: Τα μέλη της Κοιν.Σ.ΕΠ. μπορεί να είναι και εργαζόμενοι της με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

  Ακολουθεί απόφαση του Αρείου Πάγου για τον ορισμό …σχέση εξαρτημένης εργασίας.
  Άρειος Πάγος με την με αρ. 372/2014 απόφασή του αποφάνθηκε σε ποιες περιπτώσεις έχουμε τον χαρακτηρισμό της εργασίας ως εξαρτημένης και μάλιστα, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής της αμοιβής. Καθόρισε επίσης της προϋποθέσεις αυτής και τις μίσθωσης έργου και έλλειψη εξαρτήσεων από τον κύριο του έργου. Αν όμως ο εργαζόμενος είναι επιστήμονας και παρέχει π.χ. επιστημονικές υπηρεσίες επιλέγοντας ο ίδιος βασικούς όρους της απασχολήσεώς του χωρίς να ελέγχεται από τον εργοδότη, ως προς τον τρόπο και εν μέρει ως προς τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών του στον καθορισμένο από τη σύμβαση και τη φύση των υπηρεσιών του τόπο, τότε αυτό δεν είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Συνεπώς οι απασχολούμενοι ελεύθερα οι οποίοι καθορίζουν βασικούς όρους της παροχής εργασίας χωρίς να ελέγχονται άμεσα από τον εργοδότη, μπορεί να θεωρηθούν ότι δεν έχουν εξαρτημένη σχέση. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, από τον συνδυασμό των διατάξεων των σχετικών άρθρων του Αστικού Κώδικα (648 και 652 του ΑΚ και 6 του Ν. 765/1943), προκύπτει ότι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, στην οποία και μόνο εφαρμόζονται οι διατάξεις του εργατικού δικαίου, υπάρχει όταν οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην παροχή της εργασίας και στον μισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής του, και ο εργαζόμενος υπόκειται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη. Η εξάρτηση αυτή εκδηλώνεται με το δικαίωμα του εργοδότη να δίνει δεσμευτικές για τον εργαζόμενο εντολές και οδηγίες, ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής της εργασίας, και να ασκεί εποπτεία και έλεγχο για την διαπίστωση της συμμορφώσεως του εργαζομένου προς αυτές.
  Η υποχρέωση μάλιστα του εργαζομένου να δέχεται τον έλεγχο του εργοδότη και να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες του, ως προς τον τρόπο παροχής της εργασίας, αποτελεί το βασικό γνώρισμα της ως άνω εξαρτήσεως, η οποία μπορεί να είναι χαλαρότερη στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος αναπτύσσει πρωτοβουλία κατά την εκτέλεση της εργασίας του, λόγω των επιστημονικών ή τεχνικών του γνώσεων, αλλά θα πρέπει να υπάρχει για να θεωρηθεί η εργασία του ως εξαρτημένη. Οπωσδήποτε το δικαίωμα του εργοδότη να δίνει εντολές και οδηγίες ως προς τον τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο παροχής της εργασίας και να ελέγχει την συμμόρφωση του εργαζομένου προς αυτές, καθώς και η έκταση των αντίστοιχων υποχρεώσεων του τελευταίου, αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία της υπάρξεως εξαρτήσεως, η οποία, όμως, δεν εξαρτάται μόνον από το αν συντρέχουν όλα ή τα περισσότερα από τα στοιχεία αυτά. Διότι εκείνο που χαρακτηρίζει την εξαρτημένη εργασία δεν είναι το ποσοτικό στοιχείο, δηλαδή η σώρευση περισσότερων ενδείξεων δεσμεύσεως και εξαρτήσεως, αλλά το ποιοτικό, δηλαδή η ιδιαίτερη ποιότητα της δεσμεύσεως και εξαρτήσεως, η οποία έχει, για τον υποβαλλόμενο σε αυτήν εργαζόμενο, συνέπειες που καθιστούν απαραίτητη την ιδιαίτερη ρύθμιση της σχέσεώς του με τον εργοδότη και δικαιολογούν την ειδική προστασία του από το εργατικό δίκαιο.
  Το ποιοτικό αυτό στοιχείο συνάγεται από την εκτίμηση των όρων και εν γένει συνθηκών παροχής της εργασίας και διαφέρει κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος και τη φύση της εργασίας, συνδυαζόμενο δε με τις υφιστάμενες ενδείξεις εξαρτήσεως, παρέχει ασφαλέστερο κριτήριο για την διάκριση της εξαρτημένης εργασίας από την ανεξάρτητη.
  Με βάση το κριτήριο αυτό γίνεται φανερό, ότι η σύμβαση παροχής επιστημονικών υπηρεσιών από εργαζόμενο επιστήμονα, που επιλέγει ο ίδιος βασικούς όρους της απασχολήσεώς του και δεν ελέγχεται από τον εργοδότη, ως προς τον τρόπο και εν μέρει ως προς τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών του στον καθορισμένο από τη σύμβαση και τη φύση των υπηρεσιών του τόπο, δεν είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (Ολ.ΑΠ 28/2005)

  Πέρα απ’ το ότι δεν νοείται σχέση εξαρτημένης εργασίας σε συνεταιρισμό δυναμιτίζει και τις σχέσεις μεταξύ των Συνεταιριστών.

  2. Άρθρο 7 παρ. 9: “Απαγορεύεται η ανάθεση έργου που αφορά στον κύριο ή στους κύριους τομείς δραστηριότητας της Κοιν.Σ.Επ. σε τρίτους ή σε μέλη της από την Κοιν.Σ.Επ. Ο κύριος ή κύριοι τομείς δραστηριότητας προκύπτουν από το καταστατικό και τους ενεργούς κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας.” … παρ. 10: “Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, τα οποία δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, είναι μη αμειβόμενη και γίνεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. Η σύμβαση εντολής που συνάπτεται μεταξύ μελών και Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει με σαφήνεια την παρεχόμενη υπηρεσία και σε κάθε περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδομαδιαίως. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.”
  Με το συνδυασμό αυτών των διατάξεων ουσιαστικά απαγορεύεται από το νόμο η σύναψη σύμβασης έργου για τις ανάγκες της Κοιν.Σ.ΕΠ. Επιτρέπεται μόνο η εθελοντική εργασία(!!!) από τα μέλη της για δύο 8ωρα εβδομαδιαίως δυνάμει σύμβασης εντολής. Δε διευκρινίζεται τι συμβαίνει αν μέλος της ΚοινΣΕπ είναι άλλο Νομικό Πρόσωπο, δηλαδή με ποιους όρους θα παρέχουν εθελοντική εργασία τα μέλη του.

  3. Άρθρο 3 παρ. 2: Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και εφόσον από τον κύκλο οικονομικής του δραστηριότητας προκύπτουν έσοδα που καλύπτουν το κόστος μιας θέσης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ή το ισοδύναμό της σε θέσεις μερικής απασχόλησης με βάση τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή τον μισθό που ορίζει η αντίστοιχη συλλογική σύμβαση, υποχρεούται από το δεύτερο χρόνο λειτουργίας του και εφεξής να απασχολήσει τουλάχιστον έναν εργαζόμενο, ακόμη και μέλος του. Η διαπίστωση παράβασης της προαναφερθείσας υποχρέωσης, επιφέρει τη διαγραφή του νομικού προσώπου από το Μητρώο.
  Εδώ η ρύθμιση καθίσταται πια προβληματική. Ο νόμος υποχρεώνει ουσιαστικά την ΚοινΣΕπ να αναστείλει μερικά ή ολικά την παραγωγική της δραστηριότητα, να μην επενδύσει δηλαδή σε νέες δράσεις, προκειμένου να προβεί σε μία (τουλάχιστον) πρόσληψη. Καθίσταται περαιτέρω προβληματική, εφόσον κανείς δε διασφαλίζει στο σημερινό περιβάλλον της αγοράς, ότι οι αποδοχές του προσλαμβανόμενου θα είναι εξασφαλισμένες για ένα έτος, πόσο μάλλον στο διηνεκές (“εφεξής”).
  Δε διευκρινίζεται άλλωστε αν η υποχρέωση προκύπτει με μέτρο το 100% των κερδών ή το 35%. Αυτό καθώς στο άρθρο 11 παρ. 2 περ. β προβλέπεται πως “Τα μετά τη φορολόγηση κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, κατά ποσοστό μέχρι 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης, και το υπόλοιπο διατίθεται για δραστηριότητες της διευρυμένης παραγωγικής της ικανότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας του άρθρου”. Οπότε ποιο είναι το μέτρο; το 100% των κερδών μετά το πρώτο έτος, το 35% που θα διατίθεται ως μισθός στον προσλαμβανόμενο εργαζόμενο από το επόμενο έτος, ή το 60% που διατίθεται μεταξύ άλλων και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας;
  Επιπλέον, η ευχέρεια που δίνει ο νόμος να καταστεί μέλος της ΚοινΣΕπ εργαζόμενος, εκτός του ότι αλλάζει εκ των πραγμάτων τις εσωτερικές σχέσεις των μελών (στο βαθμό που για τους υπόλοιπους δεν προβλέπεται ούτε δυνατότητα ανάληψης έργου επ’ αμοιβή, ούτε διανομή μερίσματος), νομιμοποιεί τη λογική ανάσχεσης της παραγωγικής δραστηριότητας στο βωμό της (εικονικής) μείωσης της ανεργίας.
  Μάλιστα, η παραπάνω ευχέρεια καθίσταται ουσιαστικά υποχρέωση, αν ληφθεί υπόψη η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 2 (“Ο αριθμός των εργαζομένων μη μελών δε μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% του συνόλου των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ.”). Έτσι λοιπόν, οι πρώτοι 2 εργαζόμενοι που θα προσληφθούν θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα και μέλη, (με ό,τι αυτό συνεπάγεται), προτού ανοίξει η δυνατότητα περαιτέρω πρόσληψης εργαζομένων.
  Ακόμα, η αναφορά του νόμου στη μερική απασχόληση παραμένει μετέωρη, εφόσον είναι γνωστό πως για την εφαρμογή οποιουδήποτε τύπου ελαστικής εργασίας απαιτείται κατά νόμο κάποιου τύπου συλλογική σύμβαση με εκπροσώπους των εργαζομένων. Σε όλες δηλαδή τις περιπτώσεις (μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, διευθέτηση του χρόνου εργασίας) απαιτείται η απασχόληση τουλάχιστον πέντε (5) εργαζομένων.
  Η ανελαστική “ποινή” της διαγραφής από το Μητρώο σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, που μένει να διευκρινιστεί αν εκτείνεται και σε οποιαδήποτε παράβαση του εργατικού δικαίου συνολικά (στην ευρεία του διατύπωση ο νόμος δεν αποκλείει κατ’ αρχήν τέτοια ερμηνεία!) κινδυνεύει να οδηγήσει σε μαρασμό το θεσμό. Ιδιαίτερα εφόσον δε διευκρινίζεται αν η υποχρέωση της ΚοινΣΕπ εξαντλείται στον πρώτο εργαζόμενο, ή συνεχίζεται εφόσον προκύπτει επαρκές διαθέσιμο και τα επόμενα του πρώτου έτους λειτουργίας έτη. Από την άλλη, αν δεν εμφανιστούν ούτε και στο δεύτερο έτος επαρκή διαθέσιμα, αποσβήνεται η υποχρέωση της ΚοινΣΕπ;

  4. Άρθρο 6 παρ. 9: “Κάθε Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούται να αναρτά δημόσια σε ηλεκτρονική σελίδα κάθε πράξη, απόφαση και πρόσκληση σε συλλογικό όργανο που δεν είναι καταχωριστέα στο Γ.Ε.Μ.Η..”
  Χρειάζεται προσοχή η ρύθμιση αυτή που αφορά τη δημοσιότητα πρακτικά κάθε πράξης της ΚοινΣΕπ. Στην ουσία νομοθετείται η υποχρέωση διατήρησης προσωπικής ιστοσελίδας από κάθε ΚοινΣΕπ..

  Σύντομος Σχολιασμός
  Είναι φανερό πως οι ανωτέρω διατάξεις εξισώνουν στην πραγματικότητα τις υγιείς και βιώσιμες ΚοινΣΕπ με τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων των άρθρων 15επ. του νομοσχεδίου.
  Η αντίφαση εδώ βρίσκεται στο γεγονός ότι οι Συνεταιρισμοί αυτοί δεν έχουν καμία οριοθέτηση ως προς το σκοπό τους και μου προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τους συμπεριλαμβάνουν με αυτό τον τρόπο στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Αντίθετα, οι Κοιν.Σ.ΕΠ. θεσμοθετήθηκαν ακριβώς για να δώσουν λύσεις “εκεί που η αγορά δεν θέλει ή αποτυγχάνει και το κράτος αδυνατεί”. Και διερωτώμαι πώς θα γίνει αυτό δυνατό, όταν το κέντρο βάρους ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ μετατίθεται από την επανεπένδυση στην πρόσληψη νέων εργαζομένων.
  Παράλληλα, και η ρύθμιση που απαγορεύει τις αναθέσεις έργων για την εξυπηρέτηση των κύριων σκοπών της ΚοινΣΕπ, σίγουρα θα οδηγήσει μεγάλη μερίδα τους σε συνολικό αδιέξοδο.
  Γνώμη μου είναι πως το νέο νομοσχέδιο επιχειρεί να περιορίσει το πεδίο των καταχρήσεων εισάγοντας ανελαστικές και αντιφατικές ρυθμίσεις. Εντούτοις ο ενδεδειγμένος τρόπος για την παρεμπόδιση των καταχρήσεων, είναι η επαρκέστερη εποπτεία. Αντίθετα, για λόγους που μάλλον άπτονται των διαθέσεων της Διοίκησης και του Υπουργείου Εργασίας, ακολουθείται η αντίστροφη πορεία, εμπλέκοντας το ΓΕΜΗ στη διαδικασία εποπτείας, καθιστώντας έτσι τον έλεγχο περισσότερο γραφειοκρατικό και τυπικό.

 • Τι θα θέλαμε από αυτή την πρόταση Νόμου που δεν υπάρχουν σε αυτή

  Θα θέλαμε να γίνει σεβαστός ο χαρακτήρας των φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας, ενώσεων, Μηγ κερδοσκοπικών εταιρειών και συνεταιρισμών οι οποίες ενώ έχουν κοινό σκοπό, να καλύψουν τις ανάγκες των ανθρώπων, λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο μεταξύ τους και δεν είναι δυνατόν να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά λειτουργίας.

  Θα θέλαμε να γίνει σεβαστός ο τρόπος λειτουργίας των αγροτικών και αστικών συνεταιρισμών, οι οποίοι εάν και παρουσιάζουν ελλείψεις στην νομοθεσία τους, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μετατραπούν σε κοινωνικούς συνεταιρισμούς, αλλά να βελτιωθεί η νομοθεσία τους.

  Θα θέλαμε να μην επιτρέπεται σε μεταμφιεσμένες εταιρείες κεφαλαίου να παρουσιάζονται ως φορείς κοινωνικής οικονομίας

  Θα θέλαμε να είναι ευδιάκριτες οι κατηγορίες μελών των συνεταιρισμών (εργαζόμενοι, χρήστες παραγωγοί, υποστηρικτικά μέλη, εθελοντές ) ώστε να μην εισέρχονται μέλη που υπηρετούν συμφέροντα της ιδιωτικής οικονομίας και οι συνεταιρισμοί να είναι πραγματικά αυτόνομοι και ανεξάρτητοι.

  Θα θέλαμε τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις, οι ποινές εάν δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους, κάθε κατηγορίας μελών να ορίζονται ευδιάκριτα από τον νόμο, ώστε να υπάρχουν στα καταστατικά, να τα γνωρίζει κάθε νέο ενδιαφερόμενος, να γνωρίζει τι συμφωνεί για να γίνει μέλος, να νοιώθει ασφαλείς, ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα αποφασίζει ότι θέλει για τα θέματα του. Ένα καταστατικό με πλήρες αναφορά των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών, των μελών του Διοικητικού συμβουλίου, και της εποπτικής Επιτροπής στα όρια των συνεταιριστικών αρχών αποτελεί το πρώτο μάθημα συνεταιριστικής εκπαιδευτής για τον καθένα.

  Θα θέλαμε να υπάρχουν θεσμοί όπως η Εποπτική Επιτροπή και τεχνικές δημοκρατικού ελέγχου όπως το δικαίωμα τις ενημέρωσης, η ανανέωση του Διοικητικού συμβουλίου κατά το ήμισυ.

  Θα θέλαμε να υπάρχει ο θεσμός του εξωτερικού συνεταιριστικού ελέγχου

  Θα θέλαμε να διευκρινίζεται η διαφορά του κέρδους από το πλεόνασμα, και να εφαρμόζονται συνεταιριστικά εργαλεία χρηματοδότησης που μειώνουν την αδυναμία εξεύρεσή τους στις αγορές.

  Θα θέλαμε την δυνατότητα και τον τρόπο για την συγχώνευση και διαίρεση συνεταιρισμών.

  Θα θέλαμε την μέριμνα για την συνεταιριστική εκπαίδευση

  Θα θέλαμε την δυνατότητα οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας των συνεταιρισμών χωρίς περιορισμούς αριθμητικούς και περιοχών καθώς και την αναφορά των δικαιωμάτων των μελών –συνεταιρισμών του, τις οικονομικές τους σχέσεις.

  Θα θέλαμε λιγότερο κράτος στον εθνικό αντιπροσωπευτικό όργανο των συνεταιρισμών και της Κοινωνικής Οικονομίας.

 • Σχετικά με το υπο διαβούλευση σχέδιο Νόμου για την «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της» αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

  – Δεν αναφέρεται πουθενά στο κείμενο του σχεδίου νόμου ο Ν. 4019/2011. Ο νέος νόμος συμπληρώνει/τροποποιεί καταργεί τον 4019; Πρέπει να γίνεται αναφορά κατά άρθρο που τροποποιείται ή καταργείται. Η νομοθετική παραγωγή όπως και η άσκηση κρατικής εξουσίας έχει συνέχεια. Οι διατάξεις στα άρθρα που είναι συνέχεια του Ν.4019 πρέπει να αναφέρονται ρητά. Ο νέος νόμος δεν αποτελεί νομοθετική παρθενογένεση, ακόμη και αν αυτός είναι ο επιθυμητός στόχος.
  – Παραμένει η νομική/νομικίστικη προσκόλληση, όπως και στον Ν.4019 και όχι η λειτουργική του απλοποίηση για τα υπάρχοντα/υποψήφια μέλη κοινωνικών επιχειρήσεων και τους φορείς και επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας.
  – Καμία αναφορά στο πλουσιότατο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και επακόλουθη λειτουργική συναρμογή του.
  – Δεν ορίζεται πουθενά η Κοινωνική Επιχείρηση. Ξανά, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΚΟΙΣΠΕ και οι νέοι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων. Εμφανής η συνεταιριστική εικόνα της Κοινωνικής Οικονομίας αλλά δεν είναι μόνο αυτή.
  – Εφόσον θα αναπτυχθεί εργαλείο μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου (εκ του μηδενός ή θα πατάει σε κάποιο από τα γνωστά στο εξωτερικό εργαλεία κοινωνικού αντικτύπου) γιατί δεν υπάρχει στους ορισμούς και ο «κοινωνικός αντίκτυπος»;
  – Δεν γίνεται αναφορά στις Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικής Αναφοράς όπως στον 4019. Μόνο για προγραμματικές συμβάσεις όπως και στον Ν.4019. Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στην Εθνική της Στρατηγική έχει αναγάγει τις Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικής Αναφοράς για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις ψηλά στην ατζέντα της. Συμβουλευτείτε τους για συνέργειες και αποτύπωση των Δ.Σ.Κ.Α. στο νέο νόμο.
  – Λόγω της σημαντικότητας και σπουδαιότητας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας δεν είναι δυνατόν ο διοικητικός κρατικός και ρυθμιστικός βραχίονας να είναι ξανά, όπως και στον Ν. 4019 σε επίπεδο Τμήματος. Χρήζει αναβάθμιση σε επίπεδο Διεύθυνσης. Προτείνεται Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
  – Απλούστευση Διαδικασιών και ανασχεδιασμός υπαρχόντων διαδικασιών. Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις πρέπει να εξυπηρετούνται από σημεία μιας στάσης και ηλεκτρονικά με τη λιγότερη δυνατή γραφειοκρατική εμπλοκή. Απλά, ξεκάθαρα και λειτουργικά. Για όλες τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας (προϋπάρχουσες και υπό σύσταση).
  – Η υποχρεωτικότητα του ΓΕΜΗ κάνει τις διαδικασίες πιο γραφειοκρατικές και επίπονες. Να υπάρξει πρόβλεψη η λειτουργική εφαρμογή του νόμου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία να μην καθίσταται δυσχερής, πιο δυσχερής από τον Ν. 4019/2011.
  – Στο άρθρο 26 δεν γίνεται αναφορά για τη δυνατότητα των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας να συμμετέχουν στον Αναπτυξιακό Νόμο όπως ορίζεται σχετικά στο νέο Νόμο.

  Συνολικά θεωρώ ότι το Υπουργείο Εργασίας πρέπει να ξαναδεί το κείμενο του Νόμου πριν ακολουθηθούν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για ψήφιση και εφαρμογή του.

  Με εκτίμηση

  Μανώλης Τζουβελέκας
  Διδακτορικός Ερευνητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

  Εντελώς ενδεικτικά για μια σφαιρική διεθνή εικόνα παρατίθενται πηγές:

  EMES Network http://emes.net/

  OECD, JOB CREATION THROUGH THE SOCIAL ECONOMY AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
  https://www.oecd.org/cfe/leed/130228_Job%20Creation%20throught%20the%20Social%20Economy%20and%20Social%20Entrepreneurship_RC_FINALBIS.pdf

  C a n a d i a n S o c i a l E c o n o m y R e s e a r c h P a r t n e r s h i p s Public Policy Trends and Instruments Supporting the Social Economy: International Experiences http://aloe.socioeco.org/IMG/pdf/International_Policy_Trends_for_the_SE_Feb_2010.pdf

 • Ενώ το νέο θεσμικό πλαίσιο κατ’ αρχήν φαίνεται να οριοθετεί πιο σφαιρικά και συγκροτημένα την κοινωνική οικονομία και τους φορείς της, νιώθουμε πως αποτυγχάνει να απαντήσει σε πάγια αιτήματα που έχουν οι ΚοινΣΕπ τα τελευταία χρόνια. Διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά πως δίδονται ιδιαίτερα σύντομες προθεσμίες, για να μελετηθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο και να κατατεθούν προτάσεις, οι οποίες (στην περίπτωσή μας) προκύπτουν από δημοκρατικό διάλογο εντός των ΚοινΣΕπ και σε συνέχεια εντός του Δικτύου. Ερωτηματικά, επίσης, προκαλεί το γεγονός πως το σχέδιο νόμου ‘διέρρευσε’ πριν τη δημοσίευσή του στο opengov.gr σε ιδιωτικές ιστοσελίδες.

 • Κεφάλαιο Α’ Προοίμιο – Άρθρο 1. Σκοπός
  Παραγρ. 1 και 2 : Θετικός είναι ο σκοπός και ο στόχος όπως περιγράφονται, γιατί δεν περιορίζουν την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) σε ρόλο συμπληρωματικό του κράτους και της αγοράς, αλλά σε συνδυασμό με το επόμενο άρθρο 2. Ορισμοί, προορίζεται να λειτουργήσει ως εναλλακτική του κυρίαρχου οικονομικού μοντέλου.

  Παραγρ. 3 : Η πρώτη αρνητική πρόβλεψη, σε συνδυασμό με όσα ακολουθούν στα επόμενα άρθρα, προκύπτει από την αναφορά “στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν υφιστάμενα νομικά πρόσωπα για την απόδοση σε αυτ(ές)ά της ιδιότητας του «Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας»”.

 • 20 Ιουλίου 2016, 20:04 | Μιτάκης Γεώργιος

  Κατ` αρχή θεωρώ το παρόν σχέδιο νόμου ως μια πολύ θετική εξέλιξη. Νομίζω ότι αφ` ενός έρχεται να ξεκαθαρίσει την όποια προβληματικότητα του πρώτου νόμου (4019/11), όπως ο καθ` ένας μας, την έχει ζήσει και αφ` ετέρου να βάλει νέες βάσεις και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με ισχυρά τα χαρακτηριστικά των κινήτρων τόσο σε θεσμικό, όσο και σε χρηματοδοτικό και φορολογικό επίπεδο.
  Η παρ. 8, του αρθ.26 προβλέπει «Εργαλείο μέτρησης Κοινωνικού αντίκτυπου», καθώς και τις σχετικές υποχρεώσεις των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και αυτό πράγματι αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση του παρόντος σχεδίου νόμου.

 • 1.1 Βασική προσέγγιση: η προώθηση της ΚΑΟ στην κοινωνία με σκοπό αρχικά να δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα (που θα εντάσσεται στο χώρο της ΚΑΟ) και θα επιδείξει τα οφέλη.

 • Όπου αναφέρεται «Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» να αλλάξει σε «Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας και επιχειρηματικότητας»

  Υπάρχει επίσης μεγάλη ανάγκη δημιουργίας συστήματος μέτρησης του κοινωνικού αποτυπώματος των ΚΟΙΝΣΕΠ, αλλιώς κινδυνεύουν να μετατραπούν σε μορφώματα συγκαλυμμένης ιδιωτικής επιχειρηματικότητας.

 • 1. Αναγκαία η υιοθέτηση συστήματος αναγνώρισης, πιστοποίησης και αξιολόγησης της κοινωνικής ωφέλειας που προκαλείται από τις κοινωνικές επιχειρήσεις, με δείκτες και κριτήρια, όπως ενδεικτικά τα παρακάτω (του κοινωνικού παραγόμενου οφέλους, της δημιουργίας απασχόλησης για ευπαθείς κυρίως ομάδες, της κινητοποίησης του κοινωνικού τοπικού κεφαλαίου, την εξυπηρέτηση ευάλωτων ομάδων, την ανάληψη δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, την διαφορετικότητα στα μέλη , την ανάληψη δράσεων προώθησης της Ισότητας των 2 φύλων, , τη συγκρότηση Τοπικών Δικτύων Αλληλεγγύης (εγγράφως), την δημιουργία σώματος εθελοντών, την αποδεδειγμένη συνεργασία με τοπικούς Φορείς, κ.ά)
  2. Υποχρεωτικό Ετήσιο Κοινωνικό Απολογισμό με τα ανωτέρω κριτήρια και όσα άλλα προταθούν πιθανά από το Μητρώο
  3. Καθιέρωση μεγίστου χρόνου προέγκρισης καταστατικών και άλλων διαδικασιών μητρώου σε 20 ημερολογιακές ημέρες
  4. Δημιουργία Ελεγκτικού οργάνου με δικαίωμα έφεσης και αναστολής αποφάσεων του Μητρώου (θα το απαρτίζουν: εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚοινΣΕπ, Θεσμικοί φορείς όπως Δικηγορικός Σύλλογος, Εκπρόσωπος της Φορολογικής Αρχής, και άλλοι φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας)
  5. Χρηματοδότηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας για επιμόρφωση στελεχών ΚοινΣΕπ, Εφοριακών, Λογιστών, Δικηγόρων, Επιμελητηρίων.
  6. Υποχρεωτική επιμόρφωση υπαλλήλων που θα απαρτίζουν τους εργαζομένους στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας (κεφαλαία)
  7. Αλλαγή της έκφρασης της λέξης ΚΕΡΔΟΥΣ με την Λέξη ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ σε κάθε αναφορά στον νόμο και στο καταστατικό σχετικά με τις ΚΟΙΝΣΕΠ .
  8. Κατάργηση της υποχρέωσης κατάθεσης ετήσιου εξολογιστικου ισολογισμού για ΚοινΣΕπ με απλογραφικά βιβλία (Β)

  Οικονομικές Προτάσεις για την Βελτιστοποίηση της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα:

  1. Δημιουργία ειδικού προγράμματος επιδότησης της απασχόλησης στον ΟΑΕΔ που θα έχουν πρόσβαση μόνο ΚοινΣΕπ για πρόσληψη προσωπικού τους και νέο πρόγραμμα στο ΥΠΑΝ για ΚΟΙΝΣΕΠ και ΚΟΙΣΠΕ .
  2. Προκαταβολή και Εφάπαξ καταβολή όλου του επιδόματος ανεργίας για δημιουργία ΚοινΣΕπ σε άνεργους που το επιθυμούν και όχι μηνιαία
  3. Διανομή μερίσματος σε μέλη μη εργαζομένους όταν χρηματοδοτούν την ΚοινΣΕπ και εφόσον η ΚΟΙΝΣΕΠ θα έχει πλεόνασμα στο κλείσιμο της οικονομικής χρονιάς.
  4. Φοροαπαλλαγή επιχειρήσεων που χρηματοδοτούν ΚοινΣΕπ
  5. Μείωση ΦΠΑ και ΦΟΡΟΥ και συλλογή (μήπως συγκέντρωση αντί συλλογή??) των ποσών αυτών σε ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ που θα κατευθύνεται στην χρηματοδότηση των νέων ΚοινΣΕπ.
  6. Απαλλαγή από τέλος επιτηδεύματος για τα πρώτα 3 χρόνια της λειτουργίας της ΚοινΣΕπ η εφόσον αυτές έχουν κάτω των 20.000 ετήσιο τζίρο
  7. Χρηματοδότηση του ειδικού ταμείου με 5% επί των κερδών του ΟΠΑΠ
  8. Χρηματοδότηση του ειδικού ταμείου με 0.01% του τζίρου του Χρηματιστηρίου