• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ' | 25 Ιουλίου 2016, 15:07
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στην παρ. 1 του άρθρου 24 του νομοσχεδίου, όπου πολύ σωστά αναφέρεται ότι μεταξύ των πόρων μιας ΚοινΣΕΠ συγκαταλέγονται επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης β΄βαθμού, έσοδα από άλλα προγράμματα κλπ. , θα πρέπει, μετά την τελεία, να συμπληρωθεί πρόσθετη διευκρινιστική διατύπωση, δηλαδή, ενδεικτικά η κάτωθι: "Στις επιχορηγήσεις από τους προαναφερόμενους φορείς καθώς και τα έσοδα από άλλα προγράμματα συγκαταλέγονται και οι επιχορηγήσεις και γενικότερα χρηματοδοτήσεις από προγράμματα για τα οποία επιλέξιμοι (προς χρηματοδότηση) φορείς είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα". Η διευκρίνιση αυτή είναι σημαντική για τον ίδιο λόγο που αναφέρουμε αναλυτικά σε σχετικό σχόλιό μας επί του άρθρου 4 του νομοσχεδίου, δηλαδή οι περισσότερες προκηρύξεις προγραμμάτων (σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο)στις οποίες μια ΚοινΣΕΠ έχει ενδιαφέρον, λόγω αντικειμένου και επιχειρησιακής ικανότητας, να συμμετάσχει, απαιτούν οι επιλέξιμοι φορείς να είναι νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τονίζεται μάλιστα, χαρακτηριστικά, ότι η σχετική νομοθεσία που διέπει αυτές τις προκηρύξεις σε τόσο σε ενωσιακό (Ευρωπαϊκή Ένωση) όσο και διεθνές επίπεδο (λ.χ. προγράμματα από διευθύνσεις ΟΗΕ)δεν απαιτούν ο εκάστοτε επιλέξιμος φορέας να μην ασκεί εμπορική δραστηριότητα απλώς να είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Στην παρούσα κατάστασή τους οι ΚοινΣΕΠ, με την υποχρεωτική αναγραφή της λέξης "κερδοσκοπικός χαρακτήρας" στο καταστατικό τους (λόγω του γεγονότος ότι στην προ εγκεκριμένη φόρμα καταστατικού- που το αρμόδιο Υπουργείο υποχρεώνει τις ΚοινΣΕΠ να χρησιμοποιούν- αναφέρεται ότι οι τελευταίες διαθέτουν την εμπορική ιδιότητα και κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ενώ τόσο ο υφιστάμενος νόμος όσο και το παρόν νομοσχέδιο αναφέρουν μόνο την εμπορική ιδιότητα) ΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ως συνηθισμένες εμπορικές, κερδοσκοπικές εταιρίες, με αποτέλεσμα να αποκλείονται από τέτοιες προκηρύξεις - στις οποίες, όμως κάλλιστα μπορεί να συμμετάσχει είτε μια κοινωφελής επιχείρηση του Δημοσίου (δήμων ή κοινοτήτων που επίσης έχουν εμπορική ιδιότητα) είτε ένα οποιοδήποτε σωματείο ή και αστική μη κερδοσκοπική εταιρία (που ασκούν ταυτόχρονα οικονομική δραστηριότητα για την υπηρέτηση των σκοπών τους). Γιατί, απλά, στα ως άνω αναφερόμενα νομικά πρόσωπα δεν αμφισβητείται ο μη κερδοσκοπικός και κοινωφελής χαρακτήρας τους. Στις ΚοινΣΕΠ, όμως, στην παρούσα μορφή τους, δεν αναγνωρίζεται καθόλου ο κοινωφελής χαρακτήρας (από την άποψη της δυνατότητας συμμετοχής σε προγράμματα που αποβλέπουν στην παροχή κοινωφελών υπηρεσιών/ ή εκπόνησης ενός έργου με κοινωφελή χαρακτήρα κλπ.). Το μόνο το οποίο βαρύνει (για τις αρμόδιες διαχειριστικές Αρχές), και οδηγεί τελικά στον αποκλεισμό της (μιας ΚοινΣΕΠ) από τέτοιες συναφείς προκηρύξεις προγραμμάτων είναι η αναφορά στη λέξη "με κερδοσκοπικό χαρακτήρα", η οποία "οφείλεται" - σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρμόδιου εποπτεύοντος Υπουργείου - να παρατίθεται στο καταστατικό της, ενώ αυτό δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα ούτε του υφιστάμενου νόμου αλλά ούτε και του παρόντος νομοσχεδίου που θέλει την ΚοινΣΕΠ να υπηρετεί κοινωφελείς σκοπούς και ΤΗΣ προσδίδει την εμπορική ιδιότητα, προκειμένου να την διευκολύνει στην υπηρέτηση των εν λόγω κοινωφελών σκοπών. Τα παραπάνω, όμως πρέπει να αποσαφηνιστούν νομοθετικά, ως εκ τούτου ένας τρόπος γι'αυτό είναι να συμπληρωθεί η επιπρόσθετη διατύπωση, την οποία ως άνω προτείνουμε, στο παρόν άρθρο 24 του νομοσχεδίου, ώστε να μην εγείρονται αντιρρήσεις από διάφορες Διαχειριστικές Αρχές Προγραμμάτων σχετικά με την επιλεξιμότητα μιας Κοιν.ΣΕΠ σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα που έχουν ως αντικείμενο όλους εκείνους τους στόχους και τις επιδιώξεις που καλείται μια ΚοινΣΕΠ να εκπληρώσει βάσει της νομοθεσίας που την διέπει, τόσο της υφιστάμενης όσο, και πολύ περισσότερο της καινούριας που θεσμοθετείται με το παρόν νομοσχέδιο. Και για να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για την ακρίβεια των όσων παραθέτουμε, αναφερόμαστε (ενδεικτικά) τόσο σε προγράμματα τομεακά που διαχειρίζονται Οργανισμοί που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας (λ.χ. επισιτιστικά προγράμματα πρόνοιας και ένταξης) όσο και σε προγράμματα εδαφικής συνεργασίας (λ.χ. Interreg)στα οποία μια ΚοινΣΕΠ δεν μπορεί να συμμετάσχει, καθώς θεωρείται μια αμιγώς εμπορική, κερδοσκοπική εταιρία, ενώ το αντικείμενο του προγράμματος έχει άμεση σχέση με τους στόχους που υπηρετεί μια ΚοινΣΕΠ (από την νομοθεσία και το καταστατικό της). Τέλος εφιστούμε την προσοχή και στη συναφή με την παρούσα, αντίστοιχη πρότασή μας για την ύπαρξη συμπληρωματικής διατύπωσης στο άρθρο 4 του νομοσχεδίου που αφορά τον ορισμό της ΚοινΣΕΠ.