• Σχόλιο του χρήστη 'Οικολόγοι Πρασινοι' | 26 Ιουλίου 2016, 23:21

    Παρ 2α. Προτείνουμε αφορολόγητο όπως στο Νόμο 4019-11 (για τα 5 πρώτα χρόνια τουλάχιστον): Η Κοιν.Σ.Επ. δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήμα¬τος για το ποσοστό των κερδών της το οποίο διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού και τις δραστηριότητες της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Το ποσοστό των κερδών της Κοιν.Σ.Επ. που διανέμεται στους εργα¬ζόμενους υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήμα¬τος, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή του πρώτου, μετά από το αφορολόγητο πο¬σό, κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας της παραγρά¬φου 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 (Α' 151), όπως ι¬σχύει. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλεί¬ται η φορολογική υποχρέωση, όσον αφορά στα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. και των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ., οι ο¬ποίοι ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού