Άρθρο 11. Αποθεματικά – διανομή κερδών

1. Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δε διανέμονται στα μέλη, εκτός αν αυτά είναι εργαζόμενοι, οπότε εφαρμόζεται η παρ. 2.
2. α. Τα μετά τη φορολόγηση κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, κατά ποσοστό μέχρι 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης, και το υπόλοιπο διατίθεται για δραστηριότητες της διευρυμένης παραγωγικής της ικανότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας του άρθρου β. Το ποσοστό επί των κερδών που διατίθεται για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 10% του υπολειπόμενου ποσού μετά τα διανεμόμενα σε τακτικό αποθεματικό και εργαζόμενους. γ. Το διανεμόμενο στους εργαζόμενους ποσό απαλλάσσεται της φορολογίας περί εισοδήματος νομικών προσώπων, της φορολογίας διανεμόμενων κερδών από νομικά πρόσωπα.
3. Η παρακράτηση των κερδών, για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μπορεί να μη συνεχίζεται, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όταν το ύψος του αποθεματικού εξισωθεί με το δεκαπλάσιο της συνολικής αξίας των συνεταιριστικών μερίδων, οπότε το αντιστοιχούν ποσοστό του 5% προσαυξάνει τα λοιπά σχετικά ποσοστά και διατίθεται αναλόγως είτε για επανεπένδυση, είτε για διανομή στους εργαζομένους σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Το απορρέον από το εδάφιο β’ της παραγράφου 2 ποσό απαλλάσσεται της φορολογίας και χαρακτηρίζεται ως ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας. Το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας θα πρέπει να παρακολουθείται σε διακριτή λογιστική μερίδα και να διατίθεται σε αυτές τις δράσεις μέχρι το τέλος της επόμενης ετήσιας χρήσης. Οι δαπάνες που αφορούν στην ανάλωση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας, παρακολουθούνται διακριτά, λειτουργούν αφαιρετικά και μέχρι ισόποσα του αποθεματικού και ως εκ τούτου δεν εκπίπτουν από τα έσοδα της χρήσης που πραγματοποιούνται.
Σε περίπτωση που μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης δεν διατεθεί όλο ή μέρος του ειδικού αποθεματικού αυτό λογίζεται ως κέρδος της τρέχουσας χρήσης δηλαδή της επόμενης από τον σχηματισμό του.
5. Τόσο ο σχηματισμός όσο και ο απολογισμός διάθεσης του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως, επαρκώς και αναλυτικά σε ειδική έκθεση – απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Ο σχηματισμός ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας θα πρέπει να έχει εγκριθεί από τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης.
6. Τα απαλλασσόμενα της φορολογίας του παρόντος άρθρου ποσά υπολογίζονται με βάση τα καθαρά προ φόρων κέρδη, μετά την φορολόγηση των κερδών για τον υπολογισμό των κατά τα παραπάνω α) τακτικού αποθεματικού και β) κερδών για επανεπένδυση σε δραστηριότητες της διευρυμένης παραγωγικής ικανότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κατόπιν αναγωγής τους με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου.

 • Όσον αφορά την φορολόγηση θα πρέπει να μπει η παρακάτω ρητή διατύπωση

  Η Κοιν.Σ.Επ. δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος για το ποσοστό των κερδών της το οποίο διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού και τις δραστηριότητές της. Το ποσοστό των κερδών της Κοιν.Σ.Επ. που διανέμεται στους εργαζόμενους υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή του πρώτου, μετά από το αφορολόγητο ποσό, κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 (Α’ 151), όπως ισχύει. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, όσον αφορά στα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. και των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.

 • Άρθρο 11, παρ. 2
  Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, δεν είναι σαφές αν τα «κέρδη» φορολογούνται πριν διατεθούν για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας, δημιουργία αποθεματικού, διανομή στους εργαζόμενους και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ή αν φορολογούνται τυχόν κέρδη μετά από αυτά. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, εφόσον αυτό δεν διευκρινίζεται, είναι πιθανόν να υποχρεούνται και σε προκαταβολή 100% φόρου για την επόμενη χρονιά.

  Υπάρχουν σαφώς αντιφατικές διατυπώσεις σχετικά με την φορολογία: Το νομοσχέδιο αναφέρει, πάντως, χαρακτηριστικά: «Τα μετά τη φορολόγηση κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, κατά ποσοστό μέχρι 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης, και το υπόλοιπο διατίθεται για δραστηριότητες της διευρυμένης παραγωγικής της ικανότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας του άρθρου β. Το ποσοστό επί των κερδών που διατίθεται για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 10% του υπολειπόμενου ποσού μετά τα διανεμόμενα σε τακτικό αποθεματικό και εργαζόμενους. γ. Το διανεμόμενο στους εργαζόμενους ποσό απαλλάσσεται της φορολογίας περί εισοδήματος νομικών προσώπων, της φορολογίας διανεμόμενων κερδών από νομικά πρόσωπα».

  Οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος, παρά το γεγονός ότι είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν συγκεκριμένο ποσό για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας αν έχουν «κέρδη» (που έτσι κι αλλιώς φορολογούνται) αλλά και εκ του σκοπού τους συμβάλλουν στην ευημερία της κοινωνίας.

 • 26 Ιουλίου 2016, 23:21 | Οικολόγοι Πρασινοι

  Παρ 2α. Προτείνουμε αφορολόγητο όπως στο Νόμο 4019-11 (για τα 5 πρώτα χρόνια τουλάχιστον): Η Κοιν.Σ.Επ. δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήμα¬τος για το ποσοστό των κερδών της το οποίο διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού και τις δραστηριότητες της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Το ποσοστό των κερδών της Κοιν.Σ.Επ. που διανέμεται στους εργα¬ζόμενους υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήμα¬τος, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή του πρώτου, μετά από το αφορολόγητο πο¬σό, κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας της παραγρά¬φου 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 (Α’ 151), όπως ι¬σχύει. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλεί¬ται η φορολογική υποχρέωση, όσον αφορά στα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. και των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ., οι ο¬ποίοι ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού

 • 26 Ιουλίου 2016, 13:51 | Μιτάκης Γεώργιος

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚοινΣΕπ

  Μια ΚοινΣΕπ, μέχρι σήμερα φορολογείται όπως και κάθε άλλη επιχείρηση. Πουθενά ο νόμος 4019/11 ή ο φορολογικός νόμος 4172/2013, δεν ορίζουν κάτι διαφορετικό.

  Ο νόμος 2238/1994 έχει καταργηθεί προ ετών….

  ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, με το 4019/11

  Μια ΚοινΣΕπ, μέχρι σήμερα φορολογείται για όλα τα κέρδη της με 29% (αρθρ.21/ν.4172/2013) ανεξάρτητα αν θα περάσουν στην επόμενη χρήση ή όχι. Επίσης αυτά που διανέμονται στα μέλη φορολογούνται επιπλέον με 15% (αρθρ.21/ν.4172/2013). Άρα με τον 4019/11 υφίσταται πλήρης φορολογία των κερδών της ΚοινΣΕπ.

  ΜΕ το ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

  Η ΚοινΣΕπ ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ πλήρως της φορολογίας του 29% καθώς και της φορολογίας 15%, για τα κέρδη που διανέμονται στους εργαζόμενους – μέλη.

  Η ΚοινΣΕπ ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ κάθε φορολογίας επίσης για τα κέρδη που θα χρησιμοποιήσει για δράσεις κοινής ωφέλειας

  Η ΚοινΣΕπ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ μόνο με 29%, για τα κέρδη που θα πάει στην επόμενη χρήση είτε ως τακτικό αποθεματικό, είτε για επανεπένδυση.

 • 25 Ιουλίου 2016, 13:51 | Αλληλεγγύη για όλους – τμήμα ΚΑΛΟ

  Άρθρο 11.

  Πρέπει να δρομολογηθεί ο διαχωρισμός κερδών και πλεονασμάτων. Ο νόμος είναι αρκετά επικεντρωμένος στο καθεστώς του εργαζόμενου. Να μπορεί να γίνει περιορισμένη διανομή πλεονασμάτων ανάλογα με τη χρήση που κάνουν στο συνεταιρισμό/αναλογικά των συναλλαγών.

  11 2β, 4, 5 Ο τρόπος που μπαίνει η κοινωνική ωφέλεια αναιρεί τον προηγούμενο ως εξωτερικότητα και ως «απόδειξη» του κοινωνικού χαρακτήρα του εγχειρήματος. Ή να φύγει τελείως ή να αντικατασταθεί από δράσεις δικτύωσης ή/και υποστήριξης άλλως φορέων Κ.ΑΛ.Ο

 • 25 Ιουλίου 2016, 12:06 | ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ

  Αποθεματικά – διανομή κερδών
  Να καταργηθεί η υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος ή να αποτελέσει ποσοστό επί των μικτών κερδών της κοινωνικής επιχείρησης. Μια εταιρεία που δεν παράγει κέρδη και ως εκ του νόμου υφίσταται και τις υποδείξεις περί διανομής των κερδών της πως είναι δυνατόν να καταβάλλει τέλος επιτηδεύματος; Ακόμη και εάν επιμείνει η πολιτεία στο άδικο μέτρο, πως είναι δυνατόν να μην έχει τουλάχιστον μια διετή χάρη μη καταβολής εφόσον δεν έχει οικονομική δραστηριότητα;
  Είναι αναγκαίο να επιστραφούν όλα τα ποσά που προέρχονται από την καταβολή του τέλους από εταιρείες που δεν είχαν οικονομική δραστηριότητα η να συμψηφιστούν με μελλοντικές καταβολές. Εάν γίνει έλεγχος ταμείου των μη λειτουργούντων Κοιν.Σ.Επ οι οποίες το πλήρωσαν παρά την έλλειψη δραστηριότητας θα διαπιστωθεί ότι η καταβολή προήλθε από το υστέρημα των άνεργων μελών ή από ιδιωτικό δανεισμό και όχι από το ταμείο. Πολλές Κοιν.Σ.Επ. ξεκίνησαν με 250€ συνολικό κεφάλαιο και έχουν πληρώσει ήδη για τρίτη χρονιά τέλος επιτηδεύματος 1000€ στην Αττική και 800€ στην Μακεδονία.

 • Το ποσοστό των κερδών που διανέμεται στους εργαζόμενους ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΦΌΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ως ελάχιστη αναγνώριση της κοικωνικά προστιθέμενης αξίας που παράγει κάθε ΚΟΙΝΣΕΠ.

  Σχόλιο από την διαβούλευση του KoinSEp.org με αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον

 • 24 Ιουλίου 2016, 22:22 | Μιτάκης Γεώργιος

  ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ

  Η διάκριση σε πλεόνασμα, στον αγροτικό συνεταιρισμό γίνεται όταν το μέλος – συνεταιριστής διαθέτει στον συνεταιρισμό το προϊόν του, σε μια κατώτερη τιμή και ο συνεταιρισμός πουλά το ίδιο προϊόν σε μια ανώτερη τιμή.

  Ο συνεταιριστής ΔΙΑΘΕΤΕΙ σε μια ελάχιστη τιμή και ο συνεταιρισμός ΠΩΛΕΙ, προσπαθώντας να μεγιστοποιήσει την τιμή διάθεσης. Ο συνεταιρισμός δίνει την τιμή διάθεσης, στον συνεταιριστή, με την έννοια της προκαταβολής και αν όντως πετύχει ανώτερη τιμή στην πώληση, τότε ξαναδίνει το υπόλοιπο της διαφοράς στον συνεταιριστή, αφού αφαιρέσει τα έξοδα που δημιουργήθηκαν από αυτή την αποστολή του να πετύχει και πωλήσει σε ανώτερη τιμή.

  Αυτό το ‘ξαναδίνει το υπόλοιπο της διαφοράς’, είναι το θετικό αποτέλεσμα που ονομάζεται ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ. Αν η τιμή διάθεσης είναι ταυτόσημη με την τιμή πώλησης τότε δεν υφίσταται πλεόνασμα.

  Επίσης όλοι οι συνεταιρισμοί δημιουργούν θετικό αποτέλεσμα, εφ` όσον ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ από τρίτους σε κατώτερη τιμή και ΠΩΛΟΥΝ σε τρίτους, σε ανώτερη τιμή, όπως κάθε εμπορική επιχείρηση. Αυτό είναι το θετικό αποτέλεσμα που ονομάζεται ΚΕΡΔΟΣ.

  Στην περίπτωση που ο αγροτικός συνεταιρισμός επιλέξει να μην επιστρέψει – διανείμει το πλεόνασμα στους συνεταιριστές – μέλη του αλλά επιλέξει να το επανεπενδύσει στους σκοπούς του, η φορολογική νομοθεσία το απαλλάσσει κάθε φόρου. Δηλαδή το πλεόνασμα παραμένει αφορολόγητο, σε επίπεδο αγροτικού συνεταιρισμού, προφανώς γιατί η φορολογική διοίκηση το αποδέχεται ως ουσιαστικό – πραγματικό και τυπικό πλεόνασμα και όχι κέρδος.

  Οι αστικοί συνεταιρισμοί (πχ καταναλωτικοί, προμηθευτικοί κλπ), στην πρακτική τους (συνήθως) ακολουθούν μια ΑΤΥΠΗ λογική διανομής πλεονάσματος.

  Δημιουργούν αρχικά κέρδος (όπως πιο πάνω αναλύθηκε) λειτουργώντας ως μια κοινή εμπορική επιχείρηση και πουλώντας, τόσο σε τρίτους όσο και στους συνεταιριστές – μέλη τους και εφ` όσον μετά την αφαίρεση των εξόδων αυτής της αποστολής τους, πετύχουν θετικό αποτέλεσμα = ΚΕΡΔΟΣ, μειώνουν η μηδενίζουν αυτό το κέρδος επιστρέφοντας το, στους συνεταιριστές μέλη τους.

  Στον αστικό συνεταιρισμό, εφ` όσον έχει θετικό αποτέλεσμα και παρότι το επανεπενδύει στους σκοπούς του, η φορολογική νομοθεσία το φορολογεί με τον συντελεστή φόρου κερδών νομικών προσώπων. Δηλαδή είτε το πούμε πλεόνασμα είτε κέρδος αυτό φορολογείται, σε επίπεδο αστικού συνεταιρισμού, προφανώς γιατί και η φορολογική διοίκηση (και ο σχετικός νόμος περί αστικών συνεταιρισμών) δεν διακρίνει πλεόνασμα και αποδέχεται μόνο ως κέρδος, κάθε θετικό αποτέλεσμα.

  Άρα στους αγροτικούς συνεταιρισμούς δύναται να υφίστανται ουσιαστικά – πραγματικά και τυπικά βάση νόμου πλεονάσματα, σε αντίθεση με τους αστικούς.

  Το παρόν νομοσχέδιο από καμιά διάταξη του, δεν απαγορεύει ή περιορίζει τα ουσιαστικά – πραγματικά και τυπικά βάση νόμου πλεονάσματα των συνεταιρισμών, εφ` όσον αυτοί επιθυμήσουν να γίνουν Φορείς Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας.

  Ως εκ τούτου οι αγροτικοί συνεταιρισμοί καλύπτονται από το παρόν νομοσχέδιο χωρίς να απαιτείται κάποια τροποποίηση του.

  Όμως δεν είναι δυνατή κάποια τροποποίηση του παρόντος, για κάτι που δεν υφίσταται, ούτε στον ιδρυτικό νόμο, ούτε στον φορολογικό περί αστικών συνεταιρισμών, εκτός και αν το παρόν νομοσχέδιο προτίθεται να τροποποιήσει τόσο τον ιδρυτικό, όσο και το φορολογικό νόμο περί αστικών συνεταιρισμών.

  (βλέπε επίσης σχετικό σχόλιο στο άρθρο 3).

 • Άρθρο 11. Αποθεματικά – διανομή κερδών

  Να καταργηθεί η υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος ή να αποτελέσει ποσοστό επί των μικτών κερδών της κοινωνικής επιχείρησης. Μια εταιρεία που δεν παράγει κέρδη και ως εκ του νόμου υφίσταται και τις υποδείξεις περί διανομής των κερδών της πως είναι δυνατόν να καταβάλλει τέλος επιτηδεύματος; Ακόμη και εάν επιμείνει η πολιτεία στο άδικο μέτρο, πως είναι δυνατόν να μην έχει τουλάχιστον μια διετή χάρη μη καταβολής εφόσον δεν έχει οικονομική δραστηριότητα;

  Είναι αναγκαίο να επιστραφούν όλα τα ποσά που προέρχονται από την καταβολή του τέλους από εταιρείες που έως σήμερα δεν είχαν οικονομική δραστηριότητα η να συμψηφιστούν με μελλοντικές καταβολές.

  Εάν γίνει έλεγχος ταμείου των μη λειτουργούντων Κοιν.Σ.Επ οι οποίες το πλήρωσαν παρά την έλλειψη δραστηριότητας θα διαπιστωθεί ότι η καταβολή προήλθε από το υστέρημα των άνεργων μελών ή από ιδιωτικό δανεισμό και όχι από το ταμείο. Πολλές Κοιν.Σ.Επ. ξεκίνησαν με 250€ συνολικό κεφάλαιο και έχουν πληρώσει ήδη για τρίτη χρονιά τέλος επιτηδεύματος 1000€ στην Αττική και 800€ στην Μακεδονία.

  Στυλιανός Κατωμέρης
  Περιφερειακός Μηχανισμός Κοινωνικών Επιχειρήσεων Αττικής

 • 23 Ιουλίου 2016, 11:42 | Μανώλης Δρυγιαννάκις

  Θα έπρεπε όλοι οι Συναιτερισμοι και Ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα κλπ να δημοσιεύουν στον τύπο τους ισολογισμούς του να υπάρξει μια διαφάνεια και ενημέρωση στο σκοτεινό τοπίο.

 • Όσον αφορά την φορολόγηση θα πρέπει να μπει η παρακάτω ρητή διατύπωση

  Η Κοιν.Σ.Επ. δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος για το ποσοστό των κερδών της το οποίο διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού και τις δραστηριότητές της. Το ποσοστό των κερδών της Κοιν.Σ.Επ. που διανέμεται στους εργαζόμενους υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή του πρώτου, μετά από το αφορολόγητο ποσό, κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 (Α’ 151), όπως ισχύει. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, όσον αφορά στα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. και των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.

 • Πως προβλέπονται τα περί μη φορολόγησης των αποθεματικών και οι σχετικές προβλέψεις έχουν επιβεβαιωθεί με το ΥΠΟΙΚ; Θα υπάρχει σχετική πρόβλεψη στις φορολογικές δηλώσεις ή εκ των υστέρων θα διαπιστώσουμε την απουσία και αρχικά θα φορολογηθούν και μετά βλέπουμε (αρθρο 11);

 • Επιπλέον ζητούμε την διανομή κερδών έως καποιο ύψος σε χρηματοδότες κοινωνικών επιχειρήσεων για να ενισχυθεί η χρηματοδοτηση από ιδιωτικούς πορους

 • Άρθρο 11. Αποθεματικά – διανομή κερδών
  Παραγρ. 1 : “Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δε διανέμονται στα μέλη, εκτός αν αυτά είναι εργαζόμενοι…”.
  1ο. Πρόκειται για αντιγραφή της διάταξης του ν.4019/11, η οποία δεν επέτρεψε την ανάπτυξη των ΚοινΣΕπ, αφού είναι αποτρεπτική της συμμετοχής μελών που δεν θα είναι εργαζόμενα με αμoιβή σε αυτές.
  Η διάταξη αυτή από τη μια ρίχνει στην αγκαλιά του πελατειακού συστήματος όσες ΚοινΣΕπ προτιμήσουν την επιβίωση από την ανεξαρτησία, ενώ από την άλλη καθιστά σχεδόν αδύνατη την επιβίωση όσων αντιστέκονται στον πειρασμό, αφού τις στερεί τη δυνατότητα να επιστρέφουν στα μη εργαζόμενα με αμοιβή μέλη έστω και τον τόκο που δίνουν οι τράπεζες. Είναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο μιας αντίληψης η οποία λειτουργεί υπέρ της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας και είναι σαφώς εχθρική όχι μόνο προς τις ΚοινΣΕπ, αλλά προς την ΚΑΛΟ γενικότερα. Ως εκ τούτου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το σκοπό και τους στόχους του πρώτου άρθρου αυτού του σχεδίου νόμου.
  2ο. Κατευθυντήριες Γραμμές (σελ. 47) : “Οι συνεταιρισμοί πρέπει να κάνουν διάκριση μεταξύ των συστατικών μερών του θετικού αποτελέσματος, δηλαδή του κέρδους (που προέρχεται από συναλλαγές με μη μέλη) και του πλεονάσματος (που προέρχεται, σύμφωνα με τις συνεταιριστικές αρχές, από συναλλαγές με μέλη). Σύμφωνα με τις αυστηρές συνεταιριστικές αρχές, τα κέρδη θα μεταφερθούν σε ένα αδιανέμητο αποθεματικό κεφάλαιο. Το πλεόνασμα θα πρέπει να κατανέμεται μεταξύ των μελών, τουλάχιστον εν μέρει, κατ’ αναλογία προς τις συναλλαγές τους με τον συνεταιρισμό κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου”.

  Πρόταση 11η :

  Η πρόβλεψη για τα μη εργαζόμενα με αμoιβή μέλη, πρέπει να διατυπωθεί ως εξής : “Το πλεόνασμα μπορεί να κατανέμεται μεταξύ των μελών, εν μέρει, κατ’ αναλογία προς τις συναλλαγές τους με τον συνεταιρισμό κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου”.

 • 20 Ιουλίου 2016, 20:17 | Μιτάκης Γεώργιος

  Μάλλον μας εκπλήσσουν τα ισχυρά φορολογικά κίνητρα του παρόντος άρθρου γι` αυτό και ορθώς αναρωτιόμαστε… Προσωπικά δεν τα βλέπω τόσο δυσνόητα και τα ερμηνεύω ως εξής:

  Ο όρος ‘φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων’ είναι μοναδικός ως αναφέρεται στον ΚΦΕ (αρθ. 44 ν.4172/13) και είναι πράγματι και αυτός του συντελεστή 29% .

  Ο όρος ‘διανεμόμενων κερδών από νομικά πρόσωπα’ εμπεριέχεται στον ΚΦΕ (αρθ. 36 ν.4172/13) παραπέμποντας στον γενικότερο όρο μερίσματα και πράγματι ο αντίστοιχος συντελεστής φόρου είναι αυτός του 15%.

  Ως εκ τούτων θεωρώ ότι πράγματι είναι ορθό προηγούμενο σχόλιο, ότι η παρ. 2γ του άρθ. 11 σημαίνει ότι η ΚοινΣΕπ, διανέμει μέρισμα χωρίς το 15% άλλα και χωρίς να έχει φορολογηθεί ως εισόδημα Ν.Π. με 29%.

  Παράλληλα, διαβάζοντας ολόκληρο το άρθρο 11 και ειδικότερα τη παρ. 6, συμπεραίνω ότι δεν είναι ορθό προηγούμενο σχόλιο ‘ότι η παρ. 11.2.α δεν είναι συμβατή με την παρ. 11.2.γ’. Υπάρχει απόλυτη συμβατότητα ειδικά και μετά την διευκρίνιση της παρ. 6.

  Αντιλαμβάνομαι, επίσης, ότι η διάταξη της παρ. 2 του αρθ. 11 για τα κέρδη που θα λαμβάνουν οι εργαζόμενοι (μέχρι 35%), δίνει πλήρη απαλλαγή φορολογίας σε επίπεδο νομικού προσώπου τόσο από φόρο εισοδήματος όσο και από φόρο μερισμάτων.

  Ο όρος ‘διανεμόμενων κερδών από νομικά πρόσωπα’ όπως προανέφερα υπάρχει διακριτός στον ΚΦΕ (αρθ. 36 ν.4172/13), ως εκ τούτου είναι καθαρό ότι αποτελεί μέρισμα για τους εργαζόμενους και όχι επιπρόσθετη αμοιβή, ως εκ τούτου δεν νομίζω ότι προκύπτει θέμα ασφαλιστικών εισφορών. Πάρα ταύτα θα μπορούσε το υπουργείο να προσθέσει στον όρο το: ‘ – μέρισμα’ για να μην υπάρχει η παραμικρή παρανόηση.

  Η διάταξη δεν αναφέρει τίποτα για φορολογία του μερίσματος σε επίπεδο φυσικού προσώπου, άρα θεωρώ ότι θα εφαρμοστούν οι υφιστάμενες φορολογικές διατάξεις περί εισοδήματος από μερίσματα που λαμβάνουν φυσικά πρόσωπα.

  Δεν θεωρώ ότι προκύπτει θέμα χρόνου διανομής του μερίσματος, ειδικά από την στιγμή που είναι αφορολόγητο, άρα δεν υφίσταται παρακράτηση φόρου μερισμάτων… Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστεί ο προβλεπόμενος χειρισμός από την φορολογική νομοθεσία σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4172/13.

  Επίσης οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν ορίζουν κάτι διαφορετικό από τις διαδικασίες αποτύπωσης και ορισμού του οικονομικού αποτελέσματος, όπως ορίζεται στον σχετικό νόμο 4308/14, ως εκ τούτου όλα τα προβλεπόμενα του παρόντος άρθρου 11 θα εφαρμοσθούν με βάση τους ορισμούς περί ‘αποτελέσματος προ φόρων’ και ‘αποτελέσματος μετά φόρων’ του ν. 4308/14, σε συνδυασμό πάντα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου 11.

  Άλλωστε η παρ. 6 αναφέροντας ‘… με βάση τα καθαρά προ φόρων κέρδη …’ ταυτίζεται στον ορισμό της, με τον ν. 4308/14.

  Με βάση αυτά πιστεύω ότι υπερκαλύπτεται το σχόλιο για ‘αφορολόγητα τυχόν κέρδη που θα δημιουργήσει μια ΚοινΣΕπ, εφόσον θα έχει δημιουργήσει τουλάχιστον μια θέση μισθωτής εργασίας μέλους της, για να υπάρχει το κίνητρο δημιουργίας θέσεων εργασίας’ από την στιγμή που είναι αφορολόγητα όλα τα κέρδη μιας ΚοινΣεπ, που διανέμονται στους εργαζόμενους – μέλη της αλλά ακόμα περισσότερο είναι αφορολόγητα και τα κέρδη που προορίζονται για δράσεις Κοινωνικής Ωφέλειας.

 • 20 Ιουλίου 2016, 08:50 | Κιβρακιδου Ευτυχία

  Άρθρο 11,2γ. «Το διανεμόμενο στους εργαζόμενους ποσό απαλλάσσεται της φορολογίας περί εισοδήματος νομικών προσώπων, της φορολογίας διανεμόμενων κερδών από νομικά πρόσωπα».
  Αυτό σημαίνει οτι διανέμει μέρισμα χωρίς το 15% αλλα και χωρις να εχει φορολογηθεί ως εισόδημα Ν.Π..
  Ειναι ποσό που αφαιρειται απο τα μικτα κερδη προ φόρων και το υπολοιπο (100-35%)υπόκειται σε φορολογία.
  Επίσης οι μισθωτοί πως θα το εμφανίζουν ως μέρισμα η ως επιπρόσθετη αμοιβή υποκείμενη σε ασφαλιστικές εισφορές .
  Το 11,2α δεν ειναι συμβατό με το 11,2γ

 • 20 Ιουλίου 2016, 07:11 | Δρακάκης Ηρακλής

  Ο κ. Λάμπρου έχει δίκιο, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη έτσι ώστε να μην προέρχεται το 100% του κύκλου εργασιών από συνεργασία με ΟΤΑ. Έτσι θα εξασφαλιστεί ότι δεν υποκρύπτονται έμμεσες προσλήψεις από τους ΟΤΑ.

 • 18 Ιουλίου 2016, 23:58 | Κώστας Λάμπρου

  Μήπως θα πρέπει να υπάρχει κάποια πρόβλεψη για καποιο ελάχιστο ποσοστό εσόδων από εμπορική δραστηριότητα (π.χ. 40%), ώστε να μην έχουμε πάλι κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις όπου το 100% ή το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων τους προέρχονται από επιδοτήσεις ;

 • 18 Ιουλίου 2016, 16:11 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ

  Άρθρο 11,2γ. «Το διανεμόμενο στους εργαζόμενους ποσό απαλλάσσεται της φορολογίας περί εισοδήματος νομικών προσώπων, της φορολογίας διανεμόμενων κερδών από νομικά πρόσωπα».
  Η φράση είναι δυσνόητη και δημιουργεί ερωτηματικά :
  α.Το διανεμόμενο ποσό απαλλάσεται και από τη φορολογία Ν.Π. (26-29%) και από τη φορολογία διανεμόμενων κερδών (10-15%)?
  β.Απαλλάσεται και από την φορολογία μισθωτών και από εισφορά αλληλεγγύης ? Αν δεν απαλλάσεται σε ποίον μήνα εκκαθαρίζεται και σε ποιά χρήση ? αφού το ποσό θα αποφασιστεί και θα δοθεί την επόμενη διαχειριστική περίοδο.
  γ.Απαλλάσεται και από ασφαλιστικές εισφορές? Αν δεν απαλλάσεται από ασφαλιστικές εισφορές σε ποίον μήνα εκκαθαρίζεται και σε ποιά χρήση ? αφού το ποσό θα αποφασιστεί και θα δοθεί την επόμενη διαχειριστική περίοδο.

 • 18 Ιουλίου 2016, 15:26 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ

  ΠΙστεύω πως μετά την αλλαγή στο ασφαλιστικό, και την ασφαλιστική εξομοίωση μισθωτών και ελευθέρων επαγγελματιών, όσον αφορά τη διανομή του μεχρι 35 % ποσού των κερδών, θα πρέπει στους εργαζομένους των Κοιν. Σ.Επ. να μπορούν να συμπεριλαμβάνονται (αν αποφασίσει έτσι η Γ.Σ.)και αυτοί που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες με σύμβαση έργου, η οποία έχει κατατεθεί στο taxis με τις τριμηνιαίες δηλώσεις.

 • Ζητούμε να είναι αφορολόγητα τα τυχόν κέρδη που θα δημιουργησει μια ΚοινΣΕπ εφόσον θα έχει δημιουργήσει τουλάχιστον μια θέση μισθωτής εργασίας μέλους της για να υπάρχει το κίνητρο δημιουργίας θέσεων εργασίας