• ΣΧΟΛΙΟ: Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση του Ταμείου και οι Κοιν.Σ.Επ. από το 2012 στερήθηκαν οποιασδήποτε οικονομικής ενίσχυσης, αλλά αντίθετα επωμίστηκαν φορολογικά βάρη (κληρονομιά του 2ου Μνημονίου), ανεξάρτητα από την απόκτηση ή όχι ίδιων εσόδων, θα πρέπει η Πολιτεία, αξιολογώντας τις δραστηριότητες και τις οικονομικές καταστάσεις κάθε φορέα Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, να εγγυηθεί την φερεγγυότητά τους, μέσω του Ταμείου αυτού. ΠΡΟΤΑΣΗ: Η διατύπωση της παραγράφου να προτείνεται να έχει ως εξής: «2. Σκοπός του Ταμείου είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων, καθώς και η παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης έργων του Δημοσίου, για την ενίσχυση των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως αυτοί ορίζονται στο παρόντα νόμο».