Άρθρο 27. Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού συστήνεται ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας». Το Ταμείο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εδρεύει στην Αθήνα.
2. Σκοπός του Ταμείου είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων για την ενίσχυση των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως αυτοί ορίζονται στο παρόντα νόμο.
3. Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικό ή/και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος), καθώς και από άλλες πηγές χρηματοδότησης.

 • Στο άρθρο αυτό αναφέρεται η δημιουργία «με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού συστήνεται ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας». Το Ταμείο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εδρεύει στην Αθήνα. Σκοπός του Ταμείου είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων για την ενίσχυση των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως αυτοί ορίζονται στο παρόντα νόμο. Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικό ή/και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος), καθώς και από άλλες πηγές χρηματοδότησης».

  Δεν διευκρινίζεται, όμως, το πώς θα λειτουργεί αυτό το ταμείο, το πώς θα αποφευχθεί μια πελατειακή λειτουργία του, το πώς θα υπάρχει διαφάνεια και ισότιμη πρόσβαση, στοιχεία κρίσιμα για την αποφυγή τόσο του «ιδρυματισμού» όσο και σχέσεων εξάρτησης των κοινωνικών επιχειρήσεων από το κράτος.

  Επίσης, δεν αποσαφηνίζεται αν το Ταμείο θα λειτουργεί επιπρόσθετα ως προς άλλες πηγές χρηματοδότησης ή αν το ΝΠΔΔ θα διαχειρίζεται αποκλειστικά όλες τις πηγές χρηματοδότησης που θα αφορούν κοινωνικές επιχειρήσεις. Είναι, θεωρούμε, απαραίτητο να αποφευχθεί η συγκέντρωση όλων των εν δυνάμει προγραμμάτων στα οποία θα μπορούσαν να είναι δικαιούχοι οι κοινωνικές επιχειρήσεις σε ένα και μόνο ΝΠΔΔ.

 • ΣΧΟΛΙΟ:
  Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση του Ταμείου και οι Κοιν.Σ.Επ. από το 2012 στερήθηκαν οποιασδήποτε οικονομικής ενίσχυσης, αλλά αντίθετα επωμίστηκαν φορολογικά βάρη (κληρονομιά του 2ου Μνημονίου), ανεξάρτητα από την απόκτηση ή όχι ίδιων εσόδων, θα πρέπει η Πολιτεία, αξιολογώντας τις δραστηριότητες και τις οικονομικές καταστάσεις κάθε φορέα Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, να εγγυηθεί την φερεγγυότητά τους, μέσω του Ταμείου αυτού.
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Η διατύπωση της παραγράφου να προτείνεται να έχει ως εξής:
  «2. Σκοπός του Ταμείου είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων, καθώς και η παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης έργων του Δημοσίου, για την ενίσχυση των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως αυτοί ορίζονται στο παρόντα νόμο».

 • 25 Ιουλίου 2016, 12:09 | ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ

  Παραπέμπει στο άρθρο 9 του 4019/11 που ουδέποτε λειτούργησε. Ελπίζουμε αυτή την φορά να πραγματοποιηθεί ο σκοπός με την κατάλληλη φροντίδα της πολιτικής ηγεσίας.

 • Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας

  Άμεση ενεργοποίηση του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) , με δυνατότητα αυτοτελούς υποστήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων αλλά και συμπληρωματικό εργαλείο (π.χ. συνεπένδυση σε μικροδάνεια, παροχή εγγύησης)

  Δημιουργία Ενδιάμεσων Φορέων Χρηματοδότησης

  Δημιουργία Ενδιάμεσων Φορέων Χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων, εκτός χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την παροχή μικροπιστώσεων και εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων ακολουθώντας το μοντέλο άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
  Προτείνουμε ενδεικτικά:
  μείωση των απαιτούμενων κεφαλαίων ίδρυσης για τη χορήγηση μικροπιστώσεων ή άλλων εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων.
  παροχή μικροπιστώσεων ή/και άλλων εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων (συμμετοχών)
  πιστοποίηση των ΕΦΧ ως προς τον τρόπο λειτουργίας, ενδεικτικά να είναι και φορείς ολοκληρωμένης υποστήριξης κοινωνικών επιχειρήσεων σε όλες τις φάσεις χρηματοδότησης (αξιολόγηση, έγκριση, mentoring, παρακολούθηση)

  Μικροπιστώσεις

  Να θεσπιστούν οι Μικροπιστώσεις μέσα από το ΕΤΕΑΝ ή τα ΕΛΤΑ ή/και τις Συνεταιριστικές Τράπεζες με τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου και παροχή εγγυήσεων από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας μέσω του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) .
  «Κοινωνικοί Άγγελοι»
  Να δημιουργηθεί ο θεσμός των «Social Angels» («Κοινωνικοί Άγγελοι») στους οποίους θα μπορούν να απευθύνονται οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας για αναζήτηση δωρεάν συμβουλών και επενδυτικών κεφαλαίων με την παροχή εγγυήσεων από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας μέσω του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) .
  Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.)
  Να δημιουργηθούν Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) για επενδύσεις σε καινοτόμες κοινωνικές επιχειρήσεις με τροποποίηση του Ν. 2367/1995, «Νέοι χρηματοοικονομικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις» για την κινητοποίηση του ενεργητικού κεφαλαίου των κοινωνιών , των τοπικών κοινοτήτων και των «Κοινωνικών Αγγέλλων», με την δυνατότητα να:
  Παρέχει εταιρικές συμμετοχές και μικροπιστώσεις
  Δημιουργηθούν social angels fund

  Θεσμοθέτηση λοιπών πηγών χρηματοδότησης

  Κοινωνικές Διατακτικές Πληρωμής

  Δημιουργία συστήματος Κοινωνικών Διατακτικών Πληρωμής για την κατανάλωση υπηρεσιών των φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας, τις οποίες αγοράζουν κυρίως φορείς του Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  Ειδικός Δεσµευµένος Λογαριασµός (escrow account)
  Σύσταση στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ή σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Ειδικού Δεσµευµένου Λογαριασµού (escrow account) μέσω του οποίου θα χρηματοδοτούνται οι κοινωνικές επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση επενδύσεων και την υλοποίηση συμβάσεων του δημοσίου , χωρίς τα προσκόμματα των κλασικών μεθόδων έκδοσης εγγυητικών επιστολών. Οι αναλήψεις θα γίνονται αποκλειστικά για την πληρωμή δαπανών που θα περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο ή την υπογεγραμμένη σύμβαση.

  «Συμμετοχική χρηματοδότηση» crowdfunding

  Δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου, ειδικά για την Κεφαλαιοδότηση (equity crowdfunding) (crowdfunding:«χρηματοδότηση από το πλήθος» ή «συμμετοχική χρηματοδότηση») για:
  •Κεφαλαιοδότηση (equity model)
  συμμετοχή στο κεφάλαιο μίας κοινωνικής επιχείρησης
  •Δάνεια (lending model)
  Χρηματοδότηση με τη μορφή δανεισμού.
  •Δωρεές (donations-rewards model)

  Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικής Αναφοράς

  Να ενσωματωθούν στο ελληνικό δίκαιο οι οδηγίες 24 και 25 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικής Αναφοράς, στις οποίες οι αναθέτουσες αρχές στο στάδιο ανάθεσης λαμβάνουν υπόψη σημαντικές κοινωνικές πτυχές ως κριτήρια ανάθεσης.
  Ενδεικτικά, ως τέτοια κριτήρια νοούνται:
  α) οι ευκαιρίες απασχόλησης,
  β) η κοινωνική ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
  γ) η ισότητα ευκαιριών,
  δ) ο σχεδιασμός της προσβασιμότητας για όλους,
  ε) η συνεκτίμηση των κριτηρίων αειφορίας, στα οποία περιλαμβάνονται θέματα ηθικού εμπορίου και
  ζ) η ευρύτερη εκούσια συμμόρφωση με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) (§1.,άρθρο 16, Ν. 4019/2011).
  Να προσδιοριστούν Ποσοτικοί και Ποιοτικοί δείκτες και κριτήρια επίτευξης του Κοινωνικού έργου των κοινωνικών επιχειρήσεων (π.χ δημιουργία απασχόλησης, κινητοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου, ανάληψη δράσεων Ε.Κ.Ε και σύνταξης Κοινωνικού Απολογισμού, κ.ά), βάσει ενός ολοκληρωμένου συστήματος Πιστοποίησης του έργου των Κοινωνικών Επιχειρήσεων.
  Να οριστεί η «κοινωνική αναφορά» και η μέθοδος μέτρησης του «κοινωνικού αποτυπώματος» (SROI).

 • Οικονομικές Προτάσεις για την Βελτιστοποίηση της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα:

  1. Δημιουργία ειδικού προγράμματος επιδότησης της απασχόλησης στον ΟΑΕΔ που θα έχουν πρόσβαση μόνο ΚοινΣΕπ για πρόσληψη προσωπικού τους και νέο πρόγραμμα στο ΥΠΑΝ για ΚΟΙΝΣΕΠ και ΚΟΙΣΠΕ .
  2. Προκαταβολή και Εφάπαξ καταβολή όλου του επιδόματος ανεργίας για δημιουργία ΚοινΣΕπ σε άνεργους που το επιθυμούν και όχι μηνιαία
  3. Διανομή μερίσματος σε μέλη μη εργαζομένους όταν χρηματοδοτούν την ΚοινΣΕπ και εφόσον η ΚΟΙΝΣΕΠ θα έχει πλεόνασμα στο κλείσιμο της οικονομικής χρονιάς.
  4. Φοροαπαλλαγή επιχειρήσεων που χρηματοδοτούν ΚοινΣΕπ
  5. Μείωση ΦΠΑ και ΦΟΡΟΥ και συλλογή των ποσών αυτών σε ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ που θα κατευθύνεται στην χρηματοδότηση των νέων ΚοινΣΕπ.
  6. Απαλλαγή από τέλος επιτηδεύματος για τα πρώτα 3 χρόνια της λειτουργίας της ΚοινΣΕπ η εφόσον αυτές έχουν κάτω των 20.000 ετήσιο τζίρο
  7. Χρηματοδότηση του ειδικού ταμείου με 5% επί των κερδών του ΟΠΑΠ
  8. Χρηματοδότηση του ειδικού ταμείου με 0.01% του τζίρου του Χρηματιστηρίου

 • Άρθρο 27. Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας

  Παραπέμπει στο άρθρο 9 του 4019/11 που ουδέποτε λειτούργησε. Ελπίζουμε αυτή την φορά να πραγματοποιηθεί ο σκοπός με την κατάλληλη φροντίδα της πολιτικής ηγεσίας.

  Στυλιανός Κατωμέρης
  Περιφερειακός Μηχανισμός Κοινωνικών Επιχειρήσεων Αττικής

 • Άρθρο 27. Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας

  Αν αρθούν όλα τα παραπάνω εμπόδια ένταξης των συνεταιρισμών στους Φορείς ΚΑΛΟ, τότε θα έχει πιθανότητα το Ταμείο να επιτελέσει το σκοπό του :
  Παραγρ 2 : “Σκοπός του Ταμείου είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων για την ενίσχυση των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως αυτοί ορίζονται στο παρόντα νόμο”.