• Στην παράγραφο 4 ο έλεγχος που διενεργούμε στις Μονάδες Παιδικής Προστασίας δεν ασκείται με την ιδιότητα μας ως φορέας εποπτείας της αναδοχής αλλά μέσω του θεσμού του Κοινωνικού Συμβούλου που ανά 6μηνο ελέγχει τις Δομές. Να διορθωθεί η διάταξη ώστε ο έλεγχος να γίνεται μέσω του κοινωνικού συμβούλου που θα αντιπαραβάλλει στη συνέχεια τα στοιχεία με το μητρώο του ΕΚΚΑ, ώστε να σταματήσει η άρνηση των ΝΠΙΔ για πρόσβαση μας στους φακέλους των ανηλίκων που προστατεύουν.