Άρθρο 18 – Κυρώσεις

1. Ο ανάδοχος γονέας που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος, πέρα από άλλες κυρώσεις που προβλέπουν κείμενες διατάξεις, εκπίπτει της ιδιότητάς του για ένα έτος από την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του φορέα. Σε περίπτωση υποτροπής , διαγράφεται οριστικά από τα Μητρώα του άρ.6.
2. Ειδικότερα, ο ανάδοχος γονέας που καταδικάσθηκε τελεσίδικα για αδικήματα από εκείνα που επισύρουν, σύμφωνα με το άρ. 1537 του ΑΚ, έκπτωση από τη γονική μέριμνα ή για κακοποίηση, ή παραμέληση ανηλίκου, ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, ή για παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ή περί εμπορίας ανθρώπων, ή οργάνων , εκπίπτει αυτοδίκαια της ιδιότητας του ανάδοχου γονέα και δεν δύναται να κριθεί στο μέλλον ανάδοχος γονέας δια βίου, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρ. 1662 και 1663 του ΑΚ. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον ανάδοχο γονέα και στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκειμένου να καταχωρηθεί στο Μητρώο του άρθρου 6 παρ. 1.
3. Υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών, που υπαίτια παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος , ελέγχονται πειθαρχικώς, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλων ειδικών νόμων, επιφυλασσομένης και τυχόν ποινικής ευθύνης τους.
4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μετά από έλεγχο του φορέα εποπτείας του αρ. 13 παρ. 1β. ότι μονάδα παιδικής προστασίας που λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν έχει καταχωρήσει ή έχει καταχωρήσει πλημμελώς ή ελλιπώς στο Εθνικό Μητρώο του αρ. 5 τους ανηλίκους που είναι τοποθετημένοι σε αυτό, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, χρηματικό πρόστιμο δεκαπέντε (15) έως πενήντα (50) χιλιάδων ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, δύναται να ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της μονάδας, ή η πιστοποίηση του άρ. 5 του ν.2646/1998 (ΦΕΚ Α΄245).

 • Κυρώσεις για όλους τους ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς. Όλοι είναι υπόλογοι στα παιδιά, ανάδοχοι και φορείς, εκπαιδευτικοί και κάθε ενήλικας που ασχολείται με ανήλικα και κυρίως τα ΜΜΕ που καταπατάνε τα δικαιώματα των προστατευόμενων παιδιών.

 • 6 Δεκεμβρίου 2017, 11:58 | Γιώτα Μάνθου

  Δεν αναγράφονται κυρώσεις για τις κρατικές δομές, γιατί; Όπως έχει αναφερθεί σε άλλα σημεία, πχ οι κρατικές δομές δεν αποστέλλουν στοιχεία στο θεσπισμένο, ισχύον Μητρώο Αναδοχών.

 • Στην παράγραφο 4 ο έλεγχος που διενεργούμε στις Μονάδες Παιδικής Προστασίας δεν ασκείται με την ιδιότητα μας ως φορέας εποπτείας της αναδοχής αλλά μέσω του θεσμού του Κοινωνικού Συμβούλου που ανά 6μηνο ελέγχει τις Δομές. Να διορθωθεί η διάταξη ώστε ο έλεγχος να γίνεται μέσω του κοινωνικού συμβούλου που θα αντιπαραβάλλει στη συνέχεια τα στοιχεία με το μητρώο του ΕΚΚΑ, ώστε να σταματήσει η άρνηση των ΝΠΙΔ για πρόσβαση μας στους φακέλους των ανηλίκων που προστατεύουν.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 19:47 | Θώμος Στέργιος

  Άρθρο 18 – Κυρώσεις

  1. Ο ανάδοχος γονέας που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος, πέρα από άλλες κυρώσεις που προβλέπουν κείμενες διατάξεις, εκπίπτει της ιδιότητάς του για ένα έτος από την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του φορέα. Σε περίπτωση υποτροπής , διαγράφεται οριστικά από τα Μητρώα του άρ.6.

  Θεωρώ ότι ανάδοχος γονέας που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος, θα πρέπει να διαγράφεται οριστικά από τα Μητρώα του άρ.6 δια βίου.
  Ακούγεται σκληρό αλλά με τις ψυχές των παιδιών δε θα παίζουμε…