• Σχόλιο του χρήστη 'Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού' | 6 Δεκεμβρίου 2017, 11:50

    Στο τέλος της παραγράφου 1 στο σημείο «και ανηλίκων που διαβιούν σε ιδρύματα», πρέπει να προστεθεί η φράση «και ανήκουν στις προηγούμενες περιπτώσεις». Επιπλέον πρέπει να προστεθεί η φράση «η αναδοχή να προκρίνεται υποχρεωτικά σε ανηλίκους μέχρι 10 ετών που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και η διαβίωσή τους σε ίδρυμα έχει υπερβεί τους έξι (6)μήνες».