Άρθρο 11 – Ανήλικοι δυνάμενοι να τοποθετηθούν σε ανάδοχο γονέα με δικαστική απόφαση

1. Για να τοποθετηθεί με δικαστική απόφαση ανήλικος σε ανάδοχο γονέα, πρέπει το συμφέρον του να επιβάλλει την ανάθεση της πραγματικής φροντίδας του σε τρίτους (ανάδοχους γονείς) ιδίως δε συγγενείς κατά το άρ. 8 παρ. 1 του παρόντος είτε γιατί οι γονείς του αδυνατούν ή εμποδίζονται να ασκούν, κατά τρόπο ικανοποιητικό, εν όλω ή εν μέρει τη γονική μέριμνα, είτε γιατί ο επίτροπος του αδυνατεί ή εμποδίζεται να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του που σχετίζονται με την εξασφάλιση της υγιούς σωματικής και πνευματικής ανάπτυξης του ανηλίκου. Η αναδοχή ανηλίκου προκρίνεται ιδίως σε περιπτώσεις έκθετων, ορφανών, ή εγκαταλελειμμένων και από τους δύο γονείς τους, ή προκειμένου περί εκτός γάμου μη αναγνωρισμένων τέκνων, εγκαταλελειμμένων από τη μητέρα τους, κακοποιημένων, ή παραμελημένων από τους γονείς τους, ή άλλους συνοικούντες καθώς και ανηλίκων που διαβιούν σε ιδρύματα.
2. Η επιλογή του αναδόχου γονέα, από το δικαστήριο, ύστερα από επιπρόσθετο, εξατομικευμένο έλεγχο κοινωνικής υπηρεσίας σύμφωνα με το άρ. 1533 παρ. 2 ΑΚ, ο οποίος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα από την ημερομηνία ανάθεσής του από το δικαστήριο και βεβαίωση περί της καταλληλότητάς του, ή από τον εισαγγελέα κατά την παρ. 3 του άρ. 1532 ΑΚ, γίνεται υποχρεωτικά από τους εγγεγραμμένους στο εθνικό μητρώο υποψήφιων αναδόχων γονέων του αρ. 6 παρ. 1, ή από τους επαγγελματίες αναδόχους των άρ.16 και 16Α. Αρμόδια κοινωνική υπηρεσία για την βεβαίωση που προβλέπεται στο άρ. 1533 παρ. 2 ΑΚ είναι η υπηρεσία του φορέα εποπτείας του αρ. 13 παρ. 1β.

 • Το παιδί να συμμετέχει και να εκφράζει τη γνώμη του ανάλογα με την ηλίκία του σχετικά με την αναδοχή και ειδικά με την συγγενική αναδοχή.

  Όλες οι δομές προστασίας ανηλίκων με τη μορφή του Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν προγράμματα ιδρυματικής περίθαλψης και φροντίδας απροστάτευτων ανηλίκων,
  να υποχρεούνται να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα αποϊδρυματοποίησης.

  Να σταματήσει σταδιακά η τοποθέτηση βρεφών και νηπίων ηλικίας 0-3 σε ίδρυμα και να τεθεί χρονική δέσμευση έως ότου παύσει τελείως.

  Η συνεργασία υπηρεσιών και δομών με την κοινωνία των πολιτών που ειδικεύονται στην αποϊδρυματοποίηση είναι απαραίτητη και πάντα με κατεύθυνση προς το συμφέρον του παιδιού σε ανάγκη.Η χώρα μας έχει υπογράψει διεθνείς συμβάσεις για την εναλλακτική φροντίδα-αναδοχή μεταξύ χωρών της ΕΕ και οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν.

 • 8 Δεκεμβρίου 2017, 18:04 | Ελένη Γεώργαρου

  Να προστεθεί παρ.3

  «3.Ολοι οι φορείς προστασίας ανηλίκων με τη μορφή του Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν προγράμματα ιδρυματικής περίθαλψης και φροντίδας απροστάτευτων ανηλίκων, οποιασδήποτε μορφής και παιδαγωγικού πλαισίου, υποχρεούνται να οργανώνουν προγράμματα για την αποϊδρυματοποίηση των ανηλίκων αυτών με στόχο την τοποθέτησή τους σε κατάλληλη ανάδοχη ή θετή οικογένεια είτε οι ίδιοι, εάν είναι αρμόδιοι σύμφωνα με τις υπάρχουσες νομοθετικές διατάξεις είτε σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις ή τα Τμήματα Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων. Η αποϊδρυματοποίηση συντελείται πάντα με το κριτήριο του συμφέροντος του προστατευόμενου ανηλίκου και σύμφωνα με τις υπάρχουσες διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές νομοθετικές διατάξεις και αντιλήψεις για την οικογενειακή αποκατάσταση των ανηλίκων. Οι κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις ή Τμήματα Κοινωνικής Μέριμνας υποχρεούνται να παρακολουθούν την εκτέλεση των προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης και να απαιτούν την εφαρμογή τους χωρίς να αποκλείεται και η επιβολή κυρώσεων στους μη συμμορφούμενους φορείς.

 • Στο τέλος της παραγράφου 1 στο σημείο «και ανηλίκων που διαβιούν σε ιδρύματα», πρέπει να προστεθεί η φράση «και ανήκουν στις προηγούμενες περιπτώσεις». Επιπλέον πρέπει να προστεθεί η φράση «η αναδοχή να προκρίνεται υποχρεωτικά σε ανηλίκους μέχρι 10 ετών που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και η διαβίωσή τους σε ίδρυμα έχει υπερβεί τους έξι (6)μήνες».

 • 6 Δεκεμβρίου 2017, 00:51 | Ελένη Γεώργαρου

  Δεν αναφέρεται πουθενά η υποχρέωση των ιδρυμάτων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου να διενεργούν υποχρεωτικά προγράμματα αποϊδρυματοποίησης των ανηλίκων. Αν δεν τεθεί ρητά, απλώς θα συνεχιστεί η ίδια κατάσταση που ζούμε σήμερα, δηλαδή τα ιδρύματα να θεωρούν ότι η αποϊδρυματοποίηση είναι προαιρετική Και είναι αποκλειστικά στη διακριτική τους ευχέρεια να την υλοποιούν ή όχι. Πρέπει να επαναληφθεί η διάταξη του άρθρου 14 του Π.Δ. 337/1993 για την υποχρέωση υλοποίησης προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης των ιδιωτικών ιδρυμάτων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση κοινωνικής μέριμνας των Περιφερειών.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 19:20 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ

  Το θέμα της κακοποίησης από ιδρύματα θα πρέπει να προσδι-οριστεί….κυρίως οσον αφορά και παιδιά με αναπηρία που πχ υφίστανται μηχανική καθήλωση. Επίσης να θιχτεί επί της διαδικασίας το πως ένα παιδί μπορεί να καταγγείλει κακοποίηση;;; (όταν πχ είναι εξαρτώμενο)

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 09:44 | Χατζησκουλή Μαριλού

  Δεν αναφέρεται πουθενά το δικαίωμα του παιδιού να ακολουθεί την δική του κουλτούρα, γλώσσα και θρησκεία (Άρθρα 14 και 30 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Παιδιών).
  Κατά την μετάβαση σε ανάδοχη οικογένεια θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα συγκεκριμένα (πολιτισμικά, θρησκευτικά κ.α.) χαρακτηριστικά, όπως και οι ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού.
  Η επιλογή αναδόχου θα πρέπει να γίνεται εξατομικευμένα και με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού

 • 4 Δεκεμβρίου 2017, 22:09 | Ρούφου Χρυσούλα

  Οι αρμόδιοι φορείς που εποπτεύουν την αναδοχή θα πρέπει να ενημερώνονται άμεσα όταν εκδίδεται εισαγγελική διάταξη ή δικαστική απόφαση περί αναδοχής. Παρατηρείται το φαινόμενο να γίνεται κοινωνική έρευνα για αναδοχή όπως ζητήθηκε από τον Εισαγγελέα ανηλίκων και ο φορέας που έχει την ευθύνη της εποπτείας δεν ενημερώνεται για την εισαγγελική διάταξη ή την δικαστική απόφαση που εκδόθηκε. Προτείνεται οι γραμματείες τόσο των Εισαγγελέων Ανηλίκων όσο και των δικαστηρίων ανηλίκων να μεριμνούν για τα παραπάνω.

 • 4 Δεκεμβρίου 2017, 18:26 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

  στο άρθρο 2 η τοποθέτηση ανηλίκων με εισαγγελική εντολή η απόφαση να μπορεί να γίνεται και στις λίστες των ειδικών μητρώων ανά Περιφέρεια για να αποφεύγεται η καθυστέρηση αφού σε ορισμένες περιφερειακές ενότητες λειτουργούν ήδη λίστες υποψηφίων αναδόχων εγκεκριμένων

 • 4 Δεκεμβρίου 2017, 14:12 | Ελένη Γεώργαρου

  1.»…καθώς και ανηλίκων που διαβιούν σε ιδρύματα Να προστεθεί «και ανήκουν στις προηγούμενες περιπτώσεις Η αναδοχή προκρίνεται υποχρεωτικά σε ανηλίκους μέχρι 10 ετών που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και η διαβίωσή τους σε ίδρυμα έχει υπερβεί τους έξι (6)μήνες».

  «2. Η επιλογή του αναδόχου γονέα, από το δικαστήριο, ύστερα από επιπρόσθετο, εξατομικευμένο έλεγχο κοινωνικής υπηρεσίας σύμφωνα με το άρ. 1533 παρ. 2 ΑΚ, ο οποίος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα από την ημερομηνία ανάθεσής του από το δικαστήριο και βεβαίωση περί της καταλληλότητάς του, ή από τον εισαγγελέα κατά την παρ. 3 του άρ. 1532 ΑΚ, γίνεται υποχρεωτικά από τους εγγεγραμμένους στο εθνικό μητρώο υποψήφιων αναδόχων γονέων του αρ. 6 παρ. 1, ή από τους επαγγελματίες αναδόχους των άρ.16 και 16Α» Πρέπει εδώ να προστεθεί: «Η προϋπόθεση της συμμετοχής στο εθνικό μητρώο υποψηφίων αναδόχων γονέων δεν ισχύει για την συγγενική αναδοχή». Είναι προφανές ότι μπορεί να υπάρχουν συγγενείς του ανηλίκου που δεν επιθυμούν γενικά να γίνουν ανάδοχοι γονείς αλλά να επιθυμούν να αναλάβουν τη φροντίδα του συγγενικού τους ανηλίκου. Στην περίπτωση αυτή η προϋπόθεση είναι μόνο η έκθεση καταλληλότητας των συγγενικών προσώπων και όχι η συμμετοχή τους στο μητρώο υποψηφίων αναδόχων.