• Το Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής Τεκνοθεσίας πρέπει να είναι ευέλικτο και αποτελεσματικό, στελεχωμένο με άτομα έμπειρα και κατηρτισμένα στο θέμα της τεκνοθεσίας και να έχει ως στόχο την άμεση και αποτελεσματική εξασφάλιση του συμφέροντος των ανηλίκων ελαχιστοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερο τις επιπτώσεις της ιδρυματοποίησης. Να συνεργάζεται και να κατευθύνει τις δομές και τους θεσμούς της Περιφέρειας που θα είναι αρμόδιες για θέματα τεκνοθεσίας-αναδοχής, να επεξεργάζεται το νομικό πλαίσιο που διέπει την τεκνοθεσία-αναδοχή, να προτείνει βελτιώσεις πάντα προς το συμφέρον των ανηλίκων, να δημιουργήσει Τράπεζα Δεδομένων και Πληροφοριών γύρω από θέματα τεκνοθεσίας-αναδοχής.