Άρθρο 03 – Αρμοδιότητες

1. Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Την υποβολή προτάσεων και γνωμοδοτήσεων για τις σχεδιαζόμενες πολιτικές σχετικά με τη διάδοση και την προώθηση των θεσμών της υιοθεσίας και της αναδοχής.
β. Την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την υιοθεσία και την αναδοχή και της συμμόρφωσής της με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο.
γ. Την προώθηση και το συντονισμό της δράσης των εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των ανωτέρω θεσμών καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών στα ζητήματα αυτά.
δ. Την υποστήριξη και την παροχή γνωμοδοτικής και επιστημονικής συνδρομής προς τους φορείς και τις υπηρεσίες που υλοποιούν προγράμματα υιοθεσιών και αναδοχών, μετά από ερώτημα του αρμόδιου τμήματος.
ε. Την επεξεργασία των τριμηνιαίων και ετήσιων στατιστικών που εκδίδονται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την εξαγωγή πορισμάτων.
στ. Την εκπόνηση μελετών, ερευνών και πιλοτικών προγραμμάτων και την αξιολόγηση των πολιτικών υιοθεσιών και αναδοχών που εφαρμόζονται.
ζ. Την παρακολούθηση των νέων προγραμμάτων εφαρμογής του θεσμού της αναδοχής, του σχετικού διεθνούς και ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου και των αντίστοιχων κατευθυντήριων οδηγιών.
η. Τον καθορισμό των θεματικών ενοτήτων που πρέπει κατ’ ελάχιστον να συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των υποψήφιων αναδόχων γονέων και θετών γονέων.
θ. Τον καθορισμό των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων των εκπαιδευτών που υλοποιούν τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα για τους υποψήφιους ανάδοχους και τους υποψηφίους θετούς γονείς και των θεματικών ενοτήτων που πρέπει να διδάσκονται σε αυτά.
ι. Την υποβολή προτάσεων προς τα αρμόδια υπουργεία σχετικά με την ανάπτυξη και τη βελτίωση του θεσμών.

 • Το Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής Τεκνοθεσίας πρέπει να είναι ευέλικτο και αποτελεσματικό, στελεχωμένο με άτομα έμπειρα και κατηρτισμένα στο θέμα της τεκνοθεσίας και να έχει ως στόχο την άμεση και αποτελεσματική εξασφάλιση του συμφέροντος των ανηλίκων ελαχιστοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερο τις επιπτώσεις της ιδρυματοποίησης. Να συνεργάζεται και να κατευθύνει τις δομές και τους θεσμούς της Περιφέρειας που θα είναι αρμόδιες για θέματα τεκνοθεσίας-αναδοχής, να επεξεργάζεται το νομικό πλαίσιο που διέπει την τεκνοθεσία-αναδοχή, να προτείνει βελτιώσεις πάντα προς το συμφέρον των ανηλίκων, να δημιουργήσει Τράπεζα Δεδομένων και Πληροφοριών γύρω από θέματα τεκνοθεσίας-αναδοχής.

 • Το Συμβούλιο να έχει μόνο στατιστικά στοιχεία, τα δεδομένω των παιδιών και γονέων είναι προσωπικά και απόρρητα.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 19:42 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ

  Να συμπεριληφθεί οτι όλα τα παραπάνω θα πρέπει ν’ απευθύνονται σε όλες-ους τις/τους πολίτες χωρις διάκριση. Στο θ να συμπεριληφθεί στη εκπαίδευση των υποψηφίων θέματα που σχετίζονται με την αναπηρία.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 14:03 | Γιώτα Μάνθου

  Εφόσον το ΕΚΚΑ θα αποστέλλει στο Συμβούλιο τα στατιστικά, τι είδους επεξεργασία αυτώ θα κάνει το Συμβούλιο; Δεν διασαφηνίζεται ότι τα μέλη του Συμβουλίου θα έχουν πρόσβαση μόνο σε αριθμητικά δεδομένα και όχι σε στοιχεία ταυτότητας ανηλίκων ή γονέων.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 12:08 | Ελευθερία Γεωργούλη

  -την συνεχή εκπαίδευση-εξειδίκευση του προσωπικού των φορέων που υλοποιούν αναδοχή και υιοθεσία;
  -την προπαρασκευή και προώθηση νέων άρθρων της νομοθεσίας ή βελτίωσης της παλαιάς;