• Σχόλιο του χρήστη 'Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία' | 27 Απριλίου 2018, 11:10

    6. Στην υπο-ενότητα 7.3 «Εκσυγχρονισμός του ΟΑΕΔ - Επανασχεδιασμός Επιχειρησιακού Μοντέλου» το παρακάτω σημείο (σελ. 44) να συμπληρωθεί ως ακολούθως: «-στην ανάπτυξη συνεργασιών και συμπράξεων μεταξύ του ΟΑΕΔ και φορέων του δημοσίου τομέα, των κοινωνικών εταίρων και των ινστιτούτων τους καθώς και του «Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας» της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), με στόχο την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της ανεργίας». Η προαναφερθείσα πρότασή μας βασίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.4488/2017, σύμφωνα με την οποία: «3. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή και οι υπηρεσίες και φορείς που περιλαμβάνονται στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Εργασίας στο οποίο υπάγεται ο ΟΑΕΔ) αναπτύσσουν, παράγουν και διαδίδουν σύμφωνα με τις αρχές του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και την κείμενη νομοθεσία επίσημες στατιστικές σχετικά με τα ΑμεΑ, καθώς και με τα εμπόδια που αυτά αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Για τους σκοπούς του σχεδιασμού των ως άνω στατιστικών και της διάχυσης των παραγόμενων δεδομένων τελούν σε διαβούλευση με το Παρατηρητήριο για τα Θέματα Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)». Επιπρόσθετα, θα στο Στρατηγικό Πλαίσιο να περιληφθεί ρητή αναφορά ως ακολούθως: όλες οι διαδικτυακές/ηλεκτρονικές εφαρμογές (όπως π.χ. online portal του ΟΑΕΔ βλ. σελ.46) θα πρέπει να καταστούν προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία, και δη σε επίπεδο προσβασιμότητας «ΑΑ», έκδοση 2.0 (βλ. αιτιολόγηση σημείου 4β).