• Σχόλιο του χρήστη 'Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος' | 29 Ιανουαρίου 2020, 21:22

    Προτείνεται η αντικατάσταση της παραγράφου 2 από την προτεινόμενη παράγραφο 4 αντί για δημιουργία ξεχωριστής παραγράφου, η οποία αποτελεί επανάληψη της παραγράφου 2 με κάποιες προσαυξήσεις. Για να εξασφαλιστεί η λογική συνέχεια του άρθρου, θα μπορούσαν να αναριθμηθούν οι παράγραφοι 2 και 3 σε 3 και 2. Επιπλἐον, εάν οι πόροι που προορίζονται αποκλειστικά για τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών πρόκειται να αποτελέσουν τους μοναδικούς πόρους των κλάδων αυτών, δηλαδή εάν οι προϋπάρχοντες πόροι του προϋπάρχοντος κλάδου κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών συνεχίσουν να αποτελούν πόρους αποκλειστικά του κλάδου αυτού, προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 1 ως εξής: «1. Πόρους του κλάδου κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελούν:[...]»