• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΣΑΚΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΗ' | 30 Ιανουαρίου 2020, 12:16

    Με το άρθρο 33 του εν λόγω Νομοσχεδίου με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 37 <> στην παρ. 2β αναφέρεται (δηλ. παραμένει ίδια) : «Ειδικότερα από τον προαιρετικά ασφαλισμένο καταβάλλεται μηνιαίως για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόμενου - εργοδότη, στο ύψος που έχει διαμορφωθεί και ισχύει κατά το χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση». Με δεδομένο ότι τα έτη από το 2017-2019 πολλοί εργαζόμενοι από τον ΟΤΕ (όπως εγώ), τις τράπεζες κλπ έχουν αποχωρήσει με προγράμματα εθελουσίας εξόδου και έχουν προαιρετικά ασφαλιστεί για την κύρια σύνταξη στον ΕΦΚΑ πληρώνουν ποσοστά 24% ή 22,1% που ίσχυαν στα πρώην Ταμεία τους και ο ΕΦΚΑ επικαλούμενος παραπάνω άρθρο 37 δεν μειώνει τις ασφαλιστικές εισφορές στο 20% πρέπει να υπάρξει η παρακάτω τροποποίηση – συμπλήρωση της εν λόγω παραγράφου: Η παράγραφος 2.β του άρθρου 37 του ν.4387/2016, τροποποιείται - συμπληρώνεται από 01-01-2020 ως εξής: «Ειδικότερα από τον προαιρετικά ασφαλισμένο καταβάλλεται μηνιαίως για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόμενου - εργοδότη, στο ύψος που έχει διαμορφωθεί και ισχύει κατά το χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση. «Το ποσοστό ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη-εργαζομένου των συνεχιζόντων την προαιρετική ασφάλιση για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ε.Φ.Κ.Α., ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους σε αυτή, αναπροσαρμόζεται, από 1.1.2020 και έως τη λήψη της προαιρετικής ασφάλισής τους, στο ποσοστό που ισχύει κάθε φορά για τους ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Σύνταξης του Ε.Φ.Κ.Α.»