Άρθρο 33

Το υπό γ) στοιχείο της παραγράφου 2 τροποποιείται, το υπό δ) στοιχείο της παραγράφου 2 καταργείται και η παράγραφος 3 του άρθρου 37 του ν. 4387/2016 τροποποιείται. Το άρθρο 37 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 37
Προαιρετική Συνέχιση Ασφάλισης
1. Το άρθρο 18 εφαρμόζεται αναλόγως και στους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, με την επιφύλαξη των ακόλουθων παραγράφων.
2. α. Για την προαιρετική ασφάλιση των ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα καταβάλλεται μηνιαία εισφορά κατ’ αναλογία των προβλεπόμενων στα άρθρα 38, 39, 40.
β. Ειδικότερα ο προαιρετικά ασφαλισμένος μισθωτός καταβάλλει μηνιαίως για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόμενου – εργοδότη στο ύψος που έχει διαμορφωθεί και ισχύει κατά το χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.
Το ως άνω ποσοστό υπολογίζεται επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος.
Για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές σε χρήμα από τον Κλάδο Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., ο προαιρετικά ασφαλισμένος μισθωτός καταβάλλει μηνιαίως εξ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη στο ύψος που εκάστοτε έχει διαμορφωθεί υπολογιζόμενης αντιστοίχως επί των αποδοχών όπως προβλέπεται για την κύρια σύνταξη.
γ. Προκειμένου περί αυτοτελώς απασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών και τα υπαγόμενα πρόσωπα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται μηνιαία εισφορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 39 και της παρ. 1 του άρθρου 40 του παρόντος.
Τα πρόσωπα που συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλισή τους βάσει των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 4488//2017 (Α΄ 137) καταβάλλουν μηνιαία εισφορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 39 του παρόντος.
Για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές σε χρήμα από τον Κλάδο Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., ο προαιρετικά ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαίως εξ’ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς στο ύψος που εκάστοτε έχει διαμορφωθεί .
3. Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και τα υπαγόμενα πρόσωπα στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α. μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης εφόσον δεν υπάρχει οφειλή από οποιαδήποτε αιτία του ασφαλισμένου προς τον φορέα ή σε περίπτωση οφειλής έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης της οποίας οι όροι τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 42 του ν. 2084/1992, 41 του α.ν. 1846/1951, 22 παρ. 1 του ν. 1654/1986, 26 παρ. 14 του ν. 4075/2012, καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.».

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 12:26 | ΚΩΣΤΑΣ Α.

  Γιά όσους έχουν προαιρετική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ(ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ) πρώην ΤΕΒΕ, 0 ΕΦΚΑ δεν έχει εκδόσει έως σήμερα είσφορές γιά τα έτη 2017/2018/2019/2020 γιά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση.Τα κατά τόπους υποκαταστήματα μας ενημέρωναν μετά από επανειλημμένη δικιά μας όχληση,απλώς να αποταμιεύουμε χρήματα στην τράπεζα μέχρι την έκδοση κάποιας εγκυκλίου! Ακόμη στην αναμονή…
  Ο ΕΦΚΑ μας έδινε με εγκύκλιο μόνο ασφαλιστική ικανότητα διαδοχικά για 3 ή 6 μήνες έως σήμερα.
  Παρακαλώ όπως με τον νέο νόμο εκδοθούν εισφορές γιά τα έτη 2017/2018/2019/2020(Έναρξη νόμου Κατρούγκαλου 01/01/2017).
  Κρίμα κι άδικο να υπάρχουν έτοιμα χρήματα για τον ΕΦΚΑ και να μην εισπράτονται!
  Επίσης όσοι έχουν κάνει αίτηση γιά σύνταξη(με προαιρετική ασφάλιση) δεν έχουν πάρει ούτε καν προσωρινή.
  Σας ευχαριστώ.

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 11:08 | Γρηγόριος Καφετζόπουλος

  Κύριοι,

  Έχω προ πολλού συμπληρώσει υπέρ τα 50 έτη ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανικού και της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
  Οι άνθρωποι αντίστοιχης εμπειρίας δεν πρέπει να εξωθούνται σε συνταξιοδότηση διότι:
  • Επιβαρύνουν τα Ταμεία
  • Στερούν την οικονομία από εμπειρία και συμβουλές πολύτιμες τους νεώτερους.
  • Στερούν την οικονομία από φορολογικά έσοδα

  Θεωρούμε ότι πρέπει να εξελιχθεί το σχήμα μερικής συνταξιοδότησης ως ακολούθως:
  • Καταβάλλεται το 70% της Συντάξεως και του Εφ’ άπαξ και αντίστοιχα μειώνονται κατά 70% οι ασφαλιστικές εισφορές που τους αφορούν
  • Διατηρούν πλήρη τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, ως π.χ. το πτυχίο Μελετητού Δημοσίων Έργων και τη δυνατότητα ασκήσεως επαγγέλματος.
  • Ορίζεται επί το δικαιότερο το ποσοστό αναπλήρωσης σε 2% για όλα τα έτη μετά το όριο πλήρους Συντάξεως.
  Παρακαλούμε τα παραπάνω αν ληφθούν υπ’ όψη στα άρθρα 8, 28 §3 και 33 §γ του υπό διαβούλευση νόμου.

  Με κάθε τιμή
  Γρηγόριος Καφετζόπουλος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος
  Σόλωνος 19, 15232, Χαλάνδρι, τηλ: 2106839333, e-mail: k-m@k-m.gr

 • 30 Ιανουαρίου 2020, 12:16 | ΤΣΑΚΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΗ

  Με το άρθρο 33 του εν λόγω Νομοσχεδίου με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 37 <> στην παρ. 2β αναφέρεται (δηλ. παραμένει ίδια) : «Ειδικότερα από τον προαιρετικά ασφαλισμένο καταβάλλεται μηνιαίως για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόμενου – εργοδότη, στο ύψος που έχει διαμορφωθεί και ισχύει κατά το χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση».
  Με δεδομένο ότι τα έτη από το 2017-2019 πολλοί εργαζόμενοι από τον ΟΤΕ (όπως εγώ), τις τράπεζες κλπ έχουν αποχωρήσει με προγράμματα εθελουσίας εξόδου και έχουν προαιρετικά ασφαλιστεί για την κύρια σύνταξη στον ΕΦΚΑ πληρώνουν ποσοστά 24% ή 22,1% που ίσχυαν στα πρώην Ταμεία τους και ο ΕΦΚΑ επικαλούμενος παραπάνω άρθρο 37 δεν μειώνει τις ασφαλιστικές εισφορές στο 20% πρέπει να υπάρξει η παρακάτω τροποποίηση – συμπλήρωση της εν λόγω παραγράφου:
  Η παράγραφος 2.β του άρθρου 37 του ν.4387/2016, τροποποιείται – συμπληρώνεται από 01-01-2020 ως εξής:
  «Ειδικότερα από τον προαιρετικά ασφαλισμένο καταβάλλεται μηνιαίως για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόμενου – εργοδότη, στο ύψος που έχει διαμορφωθεί και ισχύει κατά το χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.
  «Το ποσοστό ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη-εργαζομένου των συνεχιζόντων την προαιρετική ασφάλιση για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ε.Φ.Κ.Α., ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους σε αυτή, αναπροσαρμόζεται, από 1.1.2020 και έως τη λήψη της προαιρετικής ασφάλισής τους, στο ποσοστό που ισχύει κάθε φορά για τους ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Σύνταξης του Ε.Φ.Κ.Α.»

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 09:45 | Γιώργος Γ.

  Προαιρετική ασφάλιση μισθωτών πρόταση:
  Να επιλέγει ο μισθωτός την κλίμακα με ελάχιστο καταβαλλόμενο ποσό αυτό που αναλογεί στον κατώτατο μισθό. (έτσι κι αλλιώς η σύνταξη υπολογίζεται βάση των συντάξιμων αποδοχών και δεν δημιουργείται θέμα ανταποδοτικότητας). Το ίδιο να ισχύει και για τις άλλες 2 βασικές κατηγορίες εισφορών (κλάδος Υγείας 6,95%, και επικουρική ασφάλιση 6,00% ή 6,50% μετά το 2022)
  Το βασικό σκεπτικό είναι ότι κατά βάση άνεργοι ή εργαζόμενοι που συμπληρώνουν ελάχιστα ένσημα στη διάρκεια του έτους (εποχιακοί κτλ) είναι οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στην προαιρετική ασφάλιση και αυτό με την προυπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο χρηματικό ποσό για το σκοπό αυτό.(το οποίο είναι δύσκολο)

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 14:18 | Άρης

  Με το άρθρο 20 του νόμου 4488 του 2017, έγινε η απεξάρτηση της ασφάλισης από την ιδιότητα για γιατρούς, νομικούς και μηχανικούς. Στην παράγραφο 4 του νόμου αυτού, δινόταν η δυνατότητα της προαιρετικής ασφάλισης σε ασφαλισμένους. Σας ενημερώνω πως ο ΕΦΚΑ σήμερα, μετά από 2 χρόνια, δεν έχει επεξεργαστεί τις αιτήσεις αυτές. Επειδή διαβλέπω προβλήματα και προσφυγές, παρακαλώ να γίνει σαφές στο νέο νόμο τι προβλέπεται για όσους έχουν ενταχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του άρθρου 20 του νόμου 4488. Το άρθρο αυτό ισχύει ως είχε τότε; Αυτοί οι προαιρετικά ασφαλισμένοι έχουν την υποχρέωση πληρωμής εισφορών στο ΕΤΕΑΕΠ ή όχι; Υπάρχουν πολλοί ασφαλισμένοι, που φεύγοντας από την Ελλάδα για να δουλέψουν στο εξωτερικό, επέλεξαν να μην διαγραφούν από τα ταμεία, πληρώνοντας κανονικά τις εισφορές τους. Οι περιπτώσεις των προαιρετικά ασφαλισμένων δεν είναι λίγες.

  (Από λάθς έστειλα σχόλιο στο άρθρο 37, αντί το σωστό που είναι το άρθρο 33)

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 20:31 | Λουκάς Δ

  Ένας μισθωτός που θα καταφύγει στην προαιρετική ασφάλιση (Κλάδο Σύνταξης ή/και Περιθαλψη) σημαίνει οτι είναι πλέον άνεργος και παύει να
  είναι μισθωτός, δηλαδή παύει να να έχει εισόδημα. Σε αυτή την περίπτωση είναι ΑΔΙΚΟ για τον Μισθωτό να υποχρεούται να καταβάλλει εισφορές
  βάσει των προηγούμενων αποδοχών του, και να μην έχει την δυνατότητα να επιλέξει ασφάλιση με χαμηλότερο κόστος όπως οι Ελ.Επαγγελματίες
  με τις προβλεπόμενες 6 κατηγορίες. Στην περίπτωση του κλάδου Περίθαλψης (Υγείας) η ανισότητα είναι ακόμη μεγαλύτερη μιας και οι εισφορές
  για την υγεία δεν είναι ανταποδοτικές (ίδιες παροχές για όλους) σε σχέση με αυτές του κλάδου Σύνταξης που είναι ανταποδοτικές (επηρεάζουν την
  σύνταξη).

  Για να γίνω πιο κατανοητός, δεν είναι παράλογο κάποιος μισθωτός με μηνιαίες αποδοχές 1.500 ευρώ που ξαφνικά μένει άνεργος και θέλει να συνεχίσει την ασφάλιση του στον κλαδο Υγείας (με δικά του έξοδα), να καλείται να πλήρώσει 104,25 ευρώ (1.500 χ 6,95%) τον μήνα, όταν ο Ελ.Επαγγελματίας έχει την δυνατότητα να ασφαλιστεί στον κλάδο υγείας με 55 ή 66 ευρώ τον μήνα ανεξάρτητα από το εισόδημα του?

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 08:38 | ΑΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΛΟΓΩ ΚΡΙΣΗΣ

  «Ειδικότερα ο προαιρετικά ασφαλισμένος μισθωτός καταβάλλει μηνιαίως για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόμενου – εργοδότη στο ύψος που έχει διαμορφωθεί και ισχύει κατά το χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.
  Το ως άνω ποσοστό υπολογίζεται επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης.»

  Αυτό θεωρώ ότι είναι λάθος γιατί για να προχωρήσει ένας μισθωτός σε προαιρετική ασφάλιση, σημαίνει οτι είναι πλέον άνεργος. Πώς λοιπόν θα μπορέσει να ανταποκριθεί οικονομικά σε αυτό?

  Πιστεύω οτι θα έπρεπε να καταβάλλονται προαιρετικές εισφορές στον κατώτερο βασικό μισθό.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 10:41 | ΜΠΑΚΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ

  Με τον νόμο κατρουγκαλου, οι αγρότες που έχουν και εισόδημα από επιχειρήσεις μπορούσαν να γραφτούν στον ογα και να πάρουν την ιδιότητα του κατά κύριο επαγγελμα αγρότη, με αποτέλεσμα να συμμετεχουν σε προγράμματα αγροτικής αναπτυξης (σχέδια βελτίωσης, νεοι αγρότες κλπ), εφ όσον το αγροτικό εισόδημα ειναι 51% του συνόλου και ο χρονος απασχόλησης στα αγροτικα τουλάχιστον 30%, με το παρόν νομοσχέδιο δεν διευκρινίζεται τι θα συμβει με τους κατά κυριο επαγγελμα αγρότες. Οι δεσμευση που είχαν οι εν λόγω ηταν σε πολλες περιπτωσεις για 10 χρονια να διατηρούν την ιδιότητα του κατά κύριο επαγγελμα αγρότη. Τι θα συμβεί με ττο παρόν νομοσχέδιο, θα ειναι αναγκαίο να διακόψουν την επιχειρηματική δραστηριότητα? Και αν συμμετεχουν και σε κάποιο πρόγραμμα επιχειρηματιών που ειναι αναγκαίο να εχουν την επιχείρηση ανοιχτη για κάποια χρόνια ακόμη? Θα αναγκαστούν ννα επιστρεψουν τα χρήματα? Αυτό συμβαινει γιατι με τον παρόν νομοσχεδιο διακρίνεται ηη ασφάλιση των αγροτών και των επιχειρηματιών και αυτοαπασχολούμενων, ενώ με το παλιότερο υπήρχε η δυνατότητα να εγγραφούν στον πρωην ογα.