• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ' | 6 Φεβρουαρίου 2020, 15:28

    Με το άρθρο 94 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α85΄12-05-2016) καταργήθηκε από 1.1.2016 η Ειδική Προσαύξηση των πρώην ασφαλισμένων Μηχανικών του ΤΣΜΕΔΕ. Με το ΝΟΜΟ 3518 ΦΕΚ Α 272/21.12.2006 Άρθρο 8 «Ποσό κύριας σύνταξης και Ειδικής Προσαύξησης» παράγραφος 2. «Ασφαλισμένοι του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και πριν την έναρξη της ασφάλισης τους σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο έχουν διανύσει υπερδεκαετή χρόνο ασφάλισης στον καταργούμενο Ε.Λ.Π.Π., για το χρόνο αυτόν και μόνον, αποκτούν δικαίωμα αυτοτελούς υπολογισμού του τμήματος αυτού στην Ειδική Προσαύξηση χωρίς τον υπολογισμό του μετέπειτα διανυθέντος χρόνου ασφάλισης σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.». ¨Οσοι επομένως είχαν συμπληρώσει κατά την 31.1.2007 υπερδεκαετή χρόνο ασφάλισης στον καταργούμενο Ε.Λ.Π.Π. είχαν αποκτήσει δικαίωμα αυτοτελούς υπολογισμού του τμήματος αυτού στην Ειδική Προσαύξηση με τις διατάξεις του Ν. 3518/2006 (και ΟΧΙ με τον τρόπο που όρισε η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 94). Θα πρέπει να τροποποιηθεί με σχετική προσθήκη το άρθρο 94 του Ν. 4387/2016.