• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ' | 6 Φεβρουαρίου 2020, 16:15

    Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (άρθρο 33) νομοθετήθηκε επανυπολογισμός όλων των συντάξεων που καταβάλλονταν ή είχε υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης πριν από την ψήφιση του νόμου αυτού. Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προβλέφθηκε ότι για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων έως την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου (13-5-2016) συντάξεων, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου υπολογίσθηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη. Στους «νέους» συνταξιούχους, δηλαδή αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν ή υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης από τις 13-5-2016 και μετέπειτα, προβλέπεται ως συντάξιμες αποδοχές, να λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών (επομένως και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας) εκάστου ασφαλισμένου καθ΄ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου, επί των οποίων καταβάλλονταν ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη (άρθρο 28), δηλαδή επί πάσης φύσεως τακτικών και έκτακτων παροχών όπως bonus, υπερωρίες κ.λ.π., υπό την προϋπόθεση ότι γι΄ αυτές καταβάλλονταν ασφαλιστικές εισφορές. Για μας τους προς της ισχύος του ν. 4387/2016 συνταξιούχους του πρώην Τ.Σ.Π.-ΕΤΕ (εντάχθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τον ν. 3655/2008), η σύνταξή μας έχει υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του προαναφερθέντος Ταμείου και ως συντάξιμες δεν ελήφθη υπόψη ο κατά τα προεκτεθέντα, μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών μας, αλλά μέρος μόνο (ποσοστό 50 – 75%, ανάλογα με το βαθμό και τη θέση) του μηνιαίου μισθού μας, ενώ εισφορές καταβάλλονταν (και από τους ασφαλισμένους και από την Τράπεζα) για το σύνολο του μισθού μας και χωρίς μάλιστα να ληφθούν υπόψη τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και τα επιδόματα αδείας και Ισολογισμού που ισούντο με ένα 15ημέρο (η καταβολή του τελευταίου σταμάτησε το 2014) επί των οποίων καταβάλλονταν ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη. Όπως γίνεται αντιληπτό όσοι συνταξιοδοτήθηκαμε προ νόμου Κατρούγκαλου, που η σύνταξή μας επανυπολογίσθηκε με τον τρόπο που περιγράψαμε, υφιστάμεθα μια μεγάλη κοινωνικοασφαλιστική αδικία σε σχέση με αυτούς που συνταξιοδοτούνται μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, έχοντας τα ίδια ασφαλιστικά δεδομένα. Κι αυτό γιατί, όπως είπαμε, στις συντάξιμες αποδοχές μας δεν συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των αποδοχών που καταβάλαμε εισφορές. Έτσι αντί με τον επανυπολογισμό να αποκαθίσταται ισονομία μεταξύ «παλαιών» και «νεών» συνταξιούχων, κάτι στο οποίο προεχόντως αποβλέπει ο επανυπολογισμός, δημιουργείται άνιση μεταχείριση με κατάδηλα στοιχεία αδικίας εις βάρος μας. Κι αυτό σε αντίθεση με την βασική λογική του νόμου, που εξαρτά το ύψος μίας σύνταξης από το ύψος των εισφορών που έχουν καταβληθεί. Κατόπιν τον προεκτεθέντων, ζητούμε, όπως κατά τον επανυπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης των προ της ισχύος του ν. 4387/2016 συνταξιούχων του πρώην Τ.Σ.Π.-ΕΤΕ, ληφθούν υπόψη: Ως συντάξιμες αποδοχές ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβάλλονταν εισφορές, δηλαδή ότι προβλέπεται για τους «νέους» συνταξιούχους ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, να ληφθεί υπόψη το σύνολο των αποδοχών επί των οποίων διενεργούντο κρατήσεις, αντί του τμήματος επί του οποίου υπολογίσθηκε η σύνταξη και το οποίο αντιστοιχεί στο 50 – 70% του μηνιαίου μισθού ο οποίος, σημειωτέο, προαυξανόταν σε ετήσια βάση με τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και τα επιδόματα Αδείας και Ισολογισμού. Ευελπιστώντας ότι τα ανωτέρω αιτήματά μας θα γίνουν αποδεκτά για λόγους δικαίου και ισότητας, είμεθα στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Μετά τιμής Για το Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΤΕ Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Β. Κωνσταντέλλος Α. Σάρρης