• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ' | 6 Φεβρουαρίου 2020, 17:58

    1. Άνιση μεταχείριση ανδρών και γυναικών γονέων ανίκανων προς κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων ως προς τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης γήρατος. 2. Άνιση μεταχείριση γονέων ασφαλισμένων στο ΙΚΑ και λοιπών ταμείων, με γονείς που είναι ασφαλισμένη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, που έχουν παιδί άγαμο και ανίκανο για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω, ως προς τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης γήρατος Είμαστε γονείς εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα εγώ επί 25 και πλέον έτη, και η σύζυγός μου 16 έτη, όπου επιπρόσθετα έχουμε την φροντίδα ενός παιδιού ΑΜΕΑ ανήλικο(αυτισμός 67%), και τα φέρνουμε εις πέρας με υπερένταση των δυνάμεών μας, γι’ αυτό είναι αναγκαίο ο προσδιορισμός των απαιτούμενων νόμιμων προϋποθέσεων για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού μας δικαιώματος πρέπει να συνυπολογίζει την περιπτωσιολογία μας σε ένα κράτος κοινωνικού δικαίου, γιατί τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε αντιμέτωποι με άδικες ανατροπές και αδιανόητες καταργήσεις επιεικών διατάξεων ως προς τις προϋποθέσεις θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού μας δικαιώματος. Είναι ένα αναπάντεχο και ανυπολόγιστο γεγονός για εμάς, επερχόμενο παρά τη βούλησή μας, του οποίου οι πηγές και τα αποτελέσματα δεν μπορούσαν να αποφευχθούν από την πλευρά μας, συνεπώς είναι αδιανόητο να αντιμετωπιζόμαστε με λογικές στις οποίες πρωτοστατεί η θεμελίωση της ευθύνης, περικλείοντας κατ’ επέκταση αυστηρές και ανεπιεικείς ρυθμίσεις που βρίσκονται εκτός του πνεύματος του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης και μάλιστα με δύο μετρά και δύο σταθμά, στους γονείς ασφαλισμένων στο ΙΚΑ και λοιπών ταμείων, σε σχέση με τους γονείς που είναι ασφαλισμένη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Άμεσα πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η άνιση μεταχείριση κάτι που δεν προβλέπετε στο νέο Ασφαλιστικό. Άλλωστε το ίδιο τονίζει δια επιτάσεως και ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Σύνοψη διαμεσολάβησης Σύνταξη γήρατος για μητέρες και χήρους πατέρες τέκνων ανίκανων για εργασία. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Λυκοβαρδή Ειδικοί επιστήμονες: Ηλ. εμοίρου, Κυρ. Λαμπροπούλου & Κων/νος Μπαρτζελιώτης Σεπτέμβριος 2018 Παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών συνιστούν οι ρυθμίσεις που διαφοροποιούν τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος συνταξιοδότησης με κριτήριο το φύλο σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη, καθώς αυτές κρίνονται παγίως ασύμβατες προς το οικείο εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, σε πλήθος δικαστικών αποφάσεων. Η Ανεξάρτητη Αρχή εξέτασε αναφορά ασφαλισμένου στο ΙΚΑ, σχετικά με τις διαφοροποιημένες προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης λόγω γήρατος,που αφορούν μητέρες και χήρους πατέρες, τέκνων ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία. Η αναφορά εξετάστηκε ιδίως ως ζήτημα παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών. Συγκεκριμένα, με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. ε’ του Ν. 4336/2015, εξαιρέθηκαν από την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης που προβλέπεται στην οικεία πρόβλεψη «οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων». Η εν λόγω διάταξη διατηρεί έτσι σε ισχύ ευνοϊκότερους όρους συνταξιοδότησης για τους γονείς ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων,που όμως ειδικά για τους πατέρες θέτει πρόσθετη προϋπόθεση να τελούν σε χηρεία. Στις οικείες αποφάσεις μάλιστα συχνά συνεκτιμώνται και οι προβλέψεις που αφορούν την εναρμόνιση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή -στο πλαίσιο της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών- ώστε να καθίσταται στην πράξη ισότιμα εφικτός, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες εργαζόμενες, ο συνδυασμός των επαγγελματικών τους ευθυνών με τις υποχρεώσεις της οικογενειακής τους ζωής, ώστε με τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις να ενθαρρυνθούν και οι άνδρες να αναλάβουν ίσο μέρος των οικογενειακών ευθυνών. Με βάση τα παραπάνω, ο Συνήγορος του Πολίτη, ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, απευθύνθηκε με επιστολή αρχικά, στη Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατόπιν στον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, εκτιμώντας ότι καθίσταται αναγκαία η ανάληψη σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, ώστε το ευνοϊκό καθεστώς, που ισχύει για τις παραπάνω κατηγορίες ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, να ισχύσει με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως φύλου. Μάλιστα, υποδείχθηκε ως πρότυπο εφαρμογής, αντίστοιχη ρύθμιση που περιέχεται στον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων η οποία αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους. Η Αρχή παρακολουθεί το ζήτημα και αναμένει την ανταπόκριση του αρμόδιου φορέα. Ως πρότυπο για μια τέτοια παρέμβαση προτείνεται η αντίστοιχη ρύθμιση που ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους και περιέχεται στην § 16 του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π_ 169/2007, ΦΕΚ 210 τ. Α΄2007) όπως αυτή προστέθηκε με την § 6 του άρθρου 1 του Ν. 4336/2015: «δ. Οι διατάξεις των προηγουμένων περιπτώσεων δεν έχουν εφαρμογή: [... ] ββ. Για όσους έχουν παιδί άγαμο και ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω. Στην περίπτωση αυτή το σχετικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μόνο από τον έναν γονέα κατόπιν συναίνεσης και του έτερου γονέα.» ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 13 Ιουνίου 2017 Αριθμ. Πρωτ.: 222400/25376/2017 Πληροφορίες: Κ. Μπαρτζελιώτης (τηλ.:2131306701) Κ. Λαμπροπούλου (τηλ.:2131306729) Η. Δεμοίρου (τηλ.: 2131306620) Πληροφορίες: 213 1306600, press@synigoros.gr