• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ' | 7 Φεβρουαρίου 2020, 13:47

    Σχόλιο – πρόταση Ένωσης Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ στη διαβούλευση για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση Σχετικά: 1. Ν. 3655/08 2. ΚΥΑ 20946/4067/08 3. ΚΥΑ 28735/1942/13 4. Ν. 4387/16 ΘΕΜΑ: Η ισότιμη υπηρεσιακή εξέλιξη σε θέσεις Προϊσταμένων των αυτοδίκαια αποσπασμένων υπαλλήλων της ΔΕΗ Α.Ε. στον ΕΦΚΑ που προέρχονται από το π. ΤΑΥΤΕΚΩ. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 20946/4067/07.08.2008 (Β1579) του νόμου 3655/08, που συμπεριλήφθηκε στο Νόμο 4387/16, οι αποσπασμένοι υπάλληλοι συμμετείχαν και εξελίσσονταν ισότιμα στο Φορέα που υπηρετούσαν, εφόσον είχαν επιλεγεί στις προκηρυσσόμενες θέσεις. Σημειώνεται δε, ότι το ίδιο προσωπικό στελέχωσε και στήριξε τη λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΤΑΥΤΕΚΩ από το 2013, όταν αποσπάστηκε στον ΕΟΠΥΥ το σύνολο σχεδόν των υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων. Η ανάθεση καθηκόντων στους υπόψη αποσπασμένους υπαλλήλους του ΤΑΥΤΕΚΩ πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο Νόμος 4387/16 για την ίδρυση του ΕΦΚΑ αναφέρει ρητά στο άρθρο 71 παρ.4 ότι ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ 20946/4067/07.08.2008 για το αυτοδίκαια αποσπασμένο στον ΕΦΚΑ προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας τους, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, βαρύνουν τη ΔΕΗ Α.Ε. και ο ΕΦΚΑ αποδίδει σε αυτήν το ύψος της δαπάνης μισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4354/15. Από τα παραπάνω συνάγεται πως το αποσπασμένο προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υπάγεται σε ειδικό καθεστώς, καθώς διέπεται από τον ΚΚΠ/ΔΕΗ και τις ανάλογες ΕΣΣΕ, που έχουν υπογραφεί μεταξύ της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και του κράτους, για τη διαφύλαξη των εργασιακών σχέσεων και την κάλυψη του μισθολογικού κόστους. Ζητείται η εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 20946/4067/07.08.08 του Νόμου 3655/08 και του τελευταίου Νόμου 4387/16 όπου υπήρχε και συνεχίζεται να υπάρχει η διασφάλιση της υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης, καθώς και η εξέλιξη του προσωπικού που υπηρετούσε με απόσπαση στο π. ΤΑΥΤΕΚΩ και αυτοδίκαια από 01.01.2017 μεταφέρθηκε στον ΕΦΚΑ. Κατά συνέπεια προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 71 παρ.4 του Ν.4387/2016 με την ακόλουθη προσθήκη: «για τους αυτοδίκαια αποσπασμένους υπαλλήλους της ΔΕΗ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στον ΕΦΚΑ προβλέπεται το δικαίωμα συμμετοχής στις προκηρύξεις των θέσεων προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων του Φορέα καθώς και η ισότιμη υπηρεσιακή τους εξέλιξη». Για την Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΝΟΥΚΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ