Άρθρο 103 – Ειδικές διατάξεις

1. Η από 09.04.2012 Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την ονομασία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την ονομασία Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), η οποία κατόπιν αποφάσεων των ΔΣ των δύο Φορέων ίσχυε τροποποιημένη έως 31/12/2018, παρατείνεται αυτοδικαίως από τη λήξη της έως την ημερομηνία υπογραφής της νέας Συμφωνίας που θα συναφθεί μεταξύ των δύο Φορέων.
Η παράταση του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 30/06/2020.
2. Με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου των επιστημονικών συλλόγων δικηγόρων, ιατρών, φαρμακοποιών, μηχανικών δύναται να διατίθεται στον Ε.Φ.Κ.Α, προσωπικό των επιστημονικών συλλόγων δικηγόρων, ιατρών, φαρμακοποιών, μηχανικών. Το προτεινόμενο προσωπικό τοποθετείται με απόφαση του Δ.Σ του Ε.Φ.Κ.Α κατ’ επιλογή και απασχολείται προσωρινά στην υλοποίηση υποστηρικτικών διαδικασιών ή προπαρασκευαστικών εργασιών των Περιφερειακών Διευθύνσεων των τομέων Νομικών, Υγειονομικών, Μηχανικών και ΕΔΕ. Με απόφαση του Δ.Σ του Ε.Φ.Κ.Α μπορεί να ρυθμίζεται η διαδικασία, οι κατηγορίες των θέσεων, η κατανομή, ο αριθμός, ο χρόνος απασχόλησης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.
Η δαπάνη της μισθοδοσίας και εν γένει οι πάσης φύσεως αμοιβές των διατιθέμενων με την παράγραφο 1 βαρύνει τον φορέα προέλευσης.
3. Στις συνιστώμενες με τον παρόντα νόμο οργανωτικές μονάδες και στις δομές του π.δ.8/2019 που με τον παρόντα νόμο τροποποιείται η αρμοδιότητα και το αντικείμενο τους, δύναται να τοποθετηθούν σε θέσεις προϊσταμένου υπάλληλοι προερχόμενοι από τον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Οι υπάλληλοι τοποθετούνται με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4492/2017, μέχρι την επιλογή νέων προϊσταμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νόμου 4578/2018 (Α΄200) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως ακολούθως: «δ) διασταυρωθεί η μη ύπαρξη εκχώρησης του τιμολογίου σε πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και δικαιούχους – φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο εδάφιο. Μέχρι την 31-03-2020 τα πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και δικαιούχοι-φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να αποστείλουν στον ΕΦΚΑ με μαγνητικό μέσο τα στοιχεία τιμολογίων που αφορούν τις ρυθμιζόμενες με το άρθρο αυτό υποχρεώσεις, που τους έχουν εκχωρηθεί. Ο ΕΦΚΑ δεν ευθύνεται με οιονδήποτε τρόπο έναντι πιστωτικού ιδρύματος που παρέλειψε να αποστείλει τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου, ακόμα και αν σε οποιονδήποτε χρόνο είχε προηγηθεί επίδοση εκχώρησης».
5. Ο Διοικητής μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στους Υποδιοικητές ή σε Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωση «με εντολή Διοικητή». Οι Υποδιοικητές δύνανται στην περίπτωση μεταβίβασης σε αυτούς αρμοδιοτήτων του Διοικητή ή του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Διοικητή» να προβαίνουν σε περαιτέρω μεταβίβασή τους σε Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α..

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 18:59 | Τ.Π.

  Δημοσιονομικός χώρος υπάρχει για να μειωθεί ο φόρος στα τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών και ο ΕΝΦΙΑ για περιουσίες άνω του 1.000.000 €, αλλά δεν υπάρχει για να διατηρηθεί η 13η σύνταξη, που ψήφισαν μαζί η πρώην κυβέρνηση και η τότε αξιωμ. αντιπολίτευση, ποιώντας την ανάγκη φιλοτιμία και υποσχόμενη ότι θα την διατηρήσει.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 15:56 | ΕΛΕΝΗ

  Να καταργηθει ο μνημονιακός νόμος συνταξιοδότησης των μητέρων με ανήλικο και 5.500 ένσημα ( παλιές ασφαλισμένες) που θέτει ως έτος συνταξιοδοτησης το 67ο αντί του θεμελειωμενου συνταξιοδοτικου δικαίωματος για πληρη σύνταξη στα 57 (νόμος 3863/2010). Να εφαρμοστεί ο νόμος χωρίς τα αυθαίρετα ηλικιακά όρια. Να ψηφιστεί νέος νόμος για τις μητερες ανήλικων με ευνοικές διατάξεις που θα παρακινήσει τις Ελληνίδες εργαζόμενες να τεκνοποιήσουν.

 • Σχόλιο – πρόταση Ένωσης Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ στη διαβούλευση για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση

  Σχετικά: 1. Ν. 3655/08
  2. ΚΥΑ 20946/4067/08
  3. ΚΥΑ 28735/1942/13
  4. Ν. 4387/16
  ΘΕΜΑ: Η ισότιμη υπηρεσιακή εξέλιξη σε θέσεις Προϊσταμένων των αυτοδίκαια αποσπασμένων υπαλλήλων της ΔΕΗ Α.Ε. στον ΕΦΚΑ που προέρχονται από το π. ΤΑΥΤΕΚΩ.
  Σύμφωνα με την ΚΥΑ 20946/4067/07.08.2008 (Β1579) του νόμου 3655/08, που συμπεριλήφθηκε στο Νόμο 4387/16, οι αποσπασμένοι υπάλληλοι συμμετείχαν και εξελίσσονταν ισότιμα στο Φορέα που υπηρετούσαν, εφόσον είχαν επιλεγεί στις προκηρυσσόμενες θέσεις.
  Σημειώνεται δε, ότι το ίδιο προσωπικό στελέχωσε και στήριξε τη λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΤΑΥΤΕΚΩ από το 2013, όταν αποσπάστηκε στον ΕΟΠΥΥ το σύνολο σχεδόν των υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων.
  Η ανάθεση καθηκόντων στους υπόψη αποσπασμένους υπαλλήλους του ΤΑΥΤΕΚΩ πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  Ο Νόμος 4387/16 για την ίδρυση του ΕΦΚΑ αναφέρει ρητά στο άρθρο 71 παρ.4 ότι ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ 20946/4067/07.08.2008 για το αυτοδίκαια αποσπασμένο στον ΕΦΚΑ προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
  Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας τους, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, βαρύνουν τη ΔΕΗ Α.Ε. και ο ΕΦΚΑ αποδίδει σε αυτήν το ύψος της δαπάνης μισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4354/15.
  Από τα παραπάνω συνάγεται πως το αποσπασμένο προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υπάγεται σε ειδικό καθεστώς, καθώς διέπεται από τον ΚΚΠ/ΔΕΗ και τις ανάλογες ΕΣΣΕ, που έχουν υπογραφεί μεταξύ της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και του κράτους, για τη διαφύλαξη των εργασιακών σχέσεων και την κάλυψη του μισθολογικού κόστους.
  Ζητείται η εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 20946/4067/07.08.08 του Νόμου 3655/08 και του τελευταίου Νόμου 4387/16 όπου υπήρχε και συνεχίζεται να υπάρχει η διασφάλιση της υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης, καθώς και η εξέλιξη του προσωπικού που υπηρετούσε με απόσπαση στο π. ΤΑΥΤΕΚΩ και αυτοδίκαια από 01.01.2017 μεταφέρθηκε στον ΕΦΚΑ.
  Κατά συνέπεια προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 71 παρ.4 του Ν.4387/2016 με την ακόλουθη προσθήκη: «για τους αυτοδίκαια αποσπασμένους υπαλλήλους της ΔΕΗ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στον ΕΦΚΑ προβλέπεται το δικαίωμα συμμετοχής στις προκηρύξεις των θέσεων προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων του Φορέα καθώς και η ισότιμη υπηρεσιακή τους εξέλιξη».

  Για την Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΝΟΥΚΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 12:30 | Κατερίνα Μαρ

  Προτείνω την επαναφορά του νόμου για τις μητέρες με ανήλικο τέκνο και 5.500 ένσημα (Ν.3863/2010), κατά τον οποίο είχαμε θεμελιώσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης στα 56 έτη. Με βάση τον μνημονιακό νόμο, το δικαίωμα της κατοχύρωσης της σύνταξης μετατέθηκε στα 67 χρόνια, με την αιτιολογία της μη συμπλήρωσης της απαιτούμενης ηλικίας συνταξιοδότησης. Σημειωτέον, ότι με βάση τον ισχύοντα τότε νόμο του 2010, κάναμε τον επαγγελματικό μας προγραμματισμό με βάση τις οικογενειακές κι οικονομικές μας υποχρεώσεις. Δεδομένων των συνθηκών αγοράς και του προβλήματος της ανεργίας που δυστυχώς παρουσιάζει υψηλά ποσοστά στις ηλικίες άνω των 50 χρόνων, παρά το επίπεδο γνώσεων ή την επαγγελματική εμπειρία όπως στην περίπτωσή μου, ζητώ την κατάργηση του μνημονιακού νόμου και την εφαρμογή του Ν. 3863/2010 του υπ. Λοβέρδου.

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 22:40 | ΧΡΥΣΑ

  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ. ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ. ΔΙΝΕΤΕ 2000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΓΕΝΝΗΣΗ. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΤΕ ΟΜΩΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΗ ΧΑΡΟΥΝ ΕΦΟΣΟΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ. ΕΧΕΤΕ ΕΞΟΜΟΙΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ ΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΣ. ΑΝ ΜΕΙΝΕΙ ΧΗΡΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ( ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ) ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ ΕΠΙΒΙΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 3ΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΤΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΝΩΣΗ. ΠΟΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ ΩΣ ΑΝΕΡΓΗ ΜΕΤΑ ΤΑ 55 ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ ΖΩΗΣ; ΠΟΙΑ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΝΥΝ ΑΝΕΡΓΗ ΜΕΤΑ ΤΑ 50 ΘΑ ΒΡΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΑ 67 ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ. ΥΠΗΡΧΕ Ο ΝΟΜΟΣ 3863/2010 ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ, 5500 ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΟΡΙΟ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΟΣΕΣ ΗΤΑΝ ΠΑΛΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 57( ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ) ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΑ 33 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΤΕΚΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ.
  ΑΜ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ. ΓΙΑΥΤΟ ΖΗΤΩ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. ΔΩΣΤΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ.

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 16:27 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΙ ΤΕΡΕΝΤΙΟΣ & ΝΕΟΝΙΛΛΗ

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
  Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές,

  Το ΔΣ του Συλλόγου μας , επέλεξε το παρόν άρθρο για να υποβάλλει την ακόλουθη πρόταση , η οποία αποτελεί ένα ισχυρό μέτρο δημογραφικής πολιτικής :

  Άρθρο ……….

  «Χορήγηση ισόβιας σύνταξης στη μητέρα με τέσσερα παιδιά»
  1.Mε την παρούσα διάταξη επαναφέρεται η ισόβια σύνταξη σε όσες μητέρες έχουν την ελληνική υπηκοότητα διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν τέσσερα τουλάχιστον στη ζωή τέκνα από νόμιμο γάμο ή τέκνα που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους’.
  2.Για τη χορήγηση της ισόβιας σύνταξης της παρ.1 του παρόντος άρθρου, απαιτείται η υποβολή σχετικής αιτήσεως από την ενδιαφερόμενη μητέρα, ο τύπος της οποίας ορίζεται από τον ΟΠΕΚΑ .
  3. Η ισόβια σύνταξη στη μητέρα με τέσσερα τουλάχιστον παιδιά καταβάλλεται μηνιαία , ίσο προς ενάμισι ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, όπως κάθε φορά ισχύει, πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό των έγγαμων από ηλικίας 25 ετών και άνω παιδιών της, το οποίο όμως ουδέποτε δύναται να είναι κατώτερο του τετραπλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
  4. Η ισόβια σύνταξη στην μητέρα με τέσσερα τουλάχιστον παιδιά καταβάλλεται ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση κ.λ.π
  5.Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού του παρόντος νόμου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2020.

 • ΠΡΟΣ : Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

  Υπ’ όψη : Υπουργού κ. Ιωάννη Βρούτση

  Θέμα: Υποβολή παρατηρήσεων και προτάσεων εν όψει της διαβούλευσης επί του ασφαλιστικού νομοσχεδίου

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
  Μελετήσαμε το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και όσον αφορά τους ασφαλισμένους της πρώην ΙΟΝΙΚΗΣ Τράπεζας οι οποίοι ασφαλίζονταν για κύρια σύνταξη στο ΤΑΠΙΛΤ και από 1/6/2004 στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και σήμερα στον ΕΦΚΑ, έχουμε να παρατηρήσουμε και να προτείνουμε :
  Το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει διατάξεις που να ρυθμίζουν σοβαρά θέματα που προέκυψαν στο καθεστώς συνταξιοδότησης ασφαλισμένων στο πρώην ΤΑΠΙΛΤ οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της ALPHA BANK.
  Τα θέματα αυτά που πρέπει οπωσδήποτε να διευθετηθούν μέσω του ασφαλιστικού νομοσχεδίου είναι επτά και έχουν ως ακολούθως :

  ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
  ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΤΑΠΙΛΤ

  Θέμα πρώτο
  Σύντομο ιστορικό
  Σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 8 , 19, 28 και 30 του νόμου 4387/2016 οι συντάξεις ως προς το ανταποδοτικό μέρος, για όσους υποβάλλουν αίτηση από 13/5/2016 και μετά υπολογίζονται με βάση: Τις συντάξιμες αποδοχές επί των οποίων έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές για την περίοδο από 1/1/2002 μέχρι την ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης, συνυπολογιζόμενων των δώρων εορτών και των επιδομάτων αδείας.
  Από το ενημερωτικό σημείωμα των συντάξεων, όμως, προκύπτει ότι ο επανυπολογισμός των παλαιών συντάξεων έγινε με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, όπως αυτές εμφανίζονταν στην αρχική απόφαση συνταξιοδότησης. Επομένως, δεν έχουν υπολογιστεί όλες οι αποδοχές επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές, ούτε έχουν συνυπολογιστεί τα δώρα εορτών και επιδόματα αδείας.
  Ως εκ τούτου, στις αποδοχές επί των οποίων υπολογίστηκαν οι συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων δεν περιλαμβάνεται όχι μόνο το σύνολο των αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, αλλά ούτε τα δώρα εορτών και επιδόματα αδείας για τα οποία επίσης καταβλήθησαν οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, με αποτέλεσμα στους νέους συνταξιούχους να υπολογίζεται η σύνταξή τους όχι μόνο με μεγαλύτερη βάση, αλλά επί της ουσίας να λαμβάνουν δώρα και επιδόματα αδείας επιμεριζόμενα ανά μήνα, αφού αυτά έχουν συνυπολογιστεί στη βάση υπολογισμού, ενώ στους παλαιούς συνταξιούχους ο επανυπολογισμός γίνεται χωρίς να λαμβάνεται υπ’όψη το σύνολο των αποδοχών επί των οποίων παρακρατείτο εισφορά.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
  Ο επανυπολογισμός των παλαιών συντάξεων, δηλαδή των συντάξεων για τις οποίες είχαν υποβληθεί αιτήσεις πριν την 13η/5/2016, γίνεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές επί των οποίων έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές για την περίοδο από 1/1/2002 μέχρι την ημερομηνία διακοπής της ασφάλισής τους ή για την περίοδο της τελευταίας πενταετίας, αν η διακοπή της ασφάλισης των συνταξιούχων έχει πραγματοποιηθεί πριν από την 1/1/2002 συνυπολογιζόμενων των δώρων εορτών και των επιδομάτων αδείας, ώστε να προκύψει η προσωπική διαφορά μεταξύ του ποσού που θα ελάμβαναν οι παλαιοί συνταξιούχοι με το νέο καθεστώς του νόμου 4387/2016 και του ποσού που έλαβαν με το προϊσχύον καθεστώς του νόμου 3029/2002.

  Θέμα δεύτερο
  Σύντομο ιστορικό
  Οι εργαζόμενοι στην ALPHA BANK προερχόμενοι από την πρώην ΙΟΝΙΚΗ Τράπεζα, οι οποίοι αποχώρησαν συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου είχαν και αυτοί, όπως κάθε εργαζόμενος που διακόπτει την εργασία του, το δικαίωμα να συνεχίσει με προαιρετική ασφάλιση στο καθεστώς του πρώην ΤΑΠΙΛΤ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 14 του νόμου 4075/2012.
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 14 όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του νόμου 4218/2013 «Για τους ασφαλισμένους που θα συμμετέχουν σε προγράμματα εθελουσίας εξόδου από 14/11/2013 και εφεξής … η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος κρίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση και εφόσον η πλήρης καταβολή των εισφορών της προαιρετικής ασφάλισης γίνει εφάπαξ εντός 2 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης».
  Στο τέλος του 2013 και κυρίως του 2014 συμμετείχαν σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της ALPHA BANK , μεγάλος αριθμός εργαζομένων οι οποίοι προέρχονται από την πρώην ΙΟΝΙΚΗ – ΛΑΪΚΗ Τράπεζα. Πολλοί από αυτούς εντάχθηκαν στην προαιρετική ασφάλιση δηλώνοντας παράλληλα ότι θα κατέβαλαν εφάπαξ τις ασφαλιστικές εισφορές εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
  Λόγω όμως καθυστέρησης αρμόδιων υπηρεσιών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, στο οποίο έχει συγχωνευτεί το ΤΑΠΙΛΤ, δεν κατέστη δυνατόν να καταβληθούν εντός διμήνου οι προβλεπόμενες εισφορές από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, αλλά σε πολλές περιπτώσεις εντός διμήνου από τη σχετική ειδοποίηση του ΙΚΑ.
  Επειδή δεν είναι δυνατόν να μείνουν ακάλυπτοι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν τηρήσει όλες τις διαδικασίες σε σχέση με την υπαγωγή τους στην προαιρετική ασφάλιση, μετά τη συμμετοχή τους σε προγράμματα εθελουσίας εξόδου, προτείνεται η ακόλουθη ρύθμιση :

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
  Οι διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 14, του νόμου 4075/2012, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του νόμου 4218/2013, εφαρμόζονται αναλόγως και στα υπαχθέντα στην προαιρετική ασφάλιση πρόσωπα, εφόσον κατέβαλαν ή θα καταβάλουν οι ίδιοι ή οι εργοδότες τους, αναλόγως της πρόβλεψης του προγράμματος εθελουσίας εξόδου, το σύνολο των εισφορών εντός διμήνου από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

  Θέμα τρίτο
  Σύντομο ιστορικό
  Οι εργαζόμενοι στην ALPHA BANK προερχόμενοι από την πρώην ΙΟΝΙΚΗ Τράπεζα, οι οποίοι αποχώρησαν από την ALPHA BANK συμμετέχοντας στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, με χρόνο ασφάλισης πλέον των 25 ετών στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ χωρίς να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο και ακολούθως εργάστηκαν – ή και εξακολουθούν να εργάζονται – και ασφαλίστηκαν στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΦΚΑ, χάνουν αδίκως το δικαίωμα θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος βάσει του συνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ, όπως ισχύει μέχρι σήμερα (π.χ. για τους μέχρι 31/12/1982 πρωτοασφαλισθέντες απαιτούνται η συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης και το προβλεπόμενο όριο ηλικίας).
  Για την επίλυση του σοβαρού αυτού ζητήματος, προτείνεται η ακόλουθη ρύθμιση ούτςω ώστε η θεμελίωση τι συνταξιοδοτικού δικαιώματος της κατηγορίας αυτής των ασφαλισμένων του πρώην ΤΑΠΙΛΤ να μην εμπίπτει στις δυσμενείς διατάξεις του κοινού καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
  Το καθεστώς συνταξιοδότησης των ειδικών ταμείων που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξακολουθεί να ισχύει για όλους τους εργαζόμενους που ασφαλίζονταν στα ταμεία αυτά και αποχώρησαν με προγράμματα εθελουσίας εξόδου μετά τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης στα ταμεία αυτά, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε μετά την ένταξή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ακολούθως εργάστηκαν εντάχθηκαν στο κοινό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

  Θέμα τέταρτο
  Σύντομο ιστορικό
  Μέχρι τη ψήφιση του Νόμου 4387/ 2016, η έκδοση αποφάσεων με αναστολή καταβολής της σύνταξης, δεν είχε συναντήσει κανένα πρόβλημα.
  Όμως μετά το Μάιο του 2016 , χωρίς να έχει καταργηθεί το δικαίωμα περί χορήγησης σύνταξης με αναστολή καταβολής του ποσού μέχρι της συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας, όλες οι σχετικές αιτήσεις των μελών του Συλλόγου μας (προς ΕΦΚΑ- συγχωνευμένα Ταμεία ΙΚΑ- ΤΑΠΙΛΤ) παραμένουν σε εκκρεμότητα.
  Αυτό δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια στα μέλη του Συλλόγου μας που προέρχονται από την Ιονική Τράπεζα και αποχώρησαν – και αποχωρούν σήμερα – με τις εθελούσιες εξόδους της Alpha Bank γνωρίζοντας ότι δικαιούνται σύνταξη με αναστολή, που σημαίνει ότι με την έκδοση της σχετικής συνταξιοδοτικής τους απόφασης θα είχαν δικαίωμα τουλάχιστον να λάβουν αμέσως το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούνται από το ΕΤΕΑΕΠ.
  Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, για εργαζόμενους που είχαν αποχωρήσει από την εργασία τους ακόμη και πριν την ψήφιση του νόμου 4387/2016, χωρίς να έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα για έκδοση απόφασης συνταξιοδότησης με αναστολή, αφού είναι προφανές ότι είχαν τη δυνατότητα να ασκήσουν οποτεδήποτε αυτό το δικαίωμα , σήμερα οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δεν δέχονται τις σχετικές αιτήσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει απώλεια δικαιωμάτων.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
  Μέχρι να συμπληρωθεί το απαιτούμενο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη με αναστολή καταβολής του ποσού της εφόσον έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης με τα ελάχιστα όρια και οι περιπτώσεις μειωμένης σύνταξης.

  Θέμα πέμπτο
  Σύντομο ιστορικό
  Στους ασφαλισμένους συνταξιούχους του ταμείου μας ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ που μετά την αποχώρησή τους από την τράπεζα είχαν λάβει απόφαση συνταξιοδότησης με αναστολή καταβολής της σύνταξης στο όριο ηλικίας που προέβλεπε το καταστατικό μας και εργάστηκαν και ασφαλίστηκαν μετά την έκδοση της απόφασης αυτής σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, κυρίως το πρώην ΙΚΑ, ουσιαστικά δεν έχει συνυπολογιστεί με τη διαδοχική ασφάλιση αυτός ο συντάξιμος χρόνος.
  Ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 , 19, 28 και 30 του νόμου 4387/2016 οι συντάξεις ως προς το ανταποδοτικό μέρος, για όσους υποβάλλουν αίτηση από 13/5/2016 και μετά υπολογίζονται και με βάση το συνολικό χρόνο ασφάλισης στον οποίο περιλαμβάνονται όλοι οι χρόνοι διαδοχικής ασφάλισης, ακόμα και οι παράλληλοι χρόνοι ασφάλισης.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
  Στον επανυπολογισμό των παλαιών συντάξεων, δηλαδή των συντάξεων για τις οποίες είχαν υποβληθεί αιτήσεις πριν την 13η/5/2016, συνυπολογίζονται όλα τα έτη ασφάλισης ήτοι ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης, καθώς και ο παράλληλος χρόνος ασφάλισης επί των οποίων έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές.

  Θέμα έκτο
  Σύντομο ιστορικό
  Οι συντάξεις χηρείας, οι οποίες είχαν εκδοθεί από το ταμείο μας ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ πριν το νόμο 4387/2016, έχουν υπολογιστεί στο 60% των συντάξιμων αποδοχών του θανόντος, ενώ αυτές που εκδόθηκαν μετά το νόμο 4387/2016, υπολογίστηκαν στο 70% των συντάξιμων αποδοχών του θανόντος.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
  Οι συντάξεις χηρείας οι οποίες είχαν εκδοθεί από το ταμείο ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ πριν το νόμο 4387/2016, να επανυπολογιστούν στο 70% των συντάξιμων αποδοχών του θανόντος, όπως ισχύει για τις συντάξεις χηρείας με το νόμο 4387/2016 για όλα των ταμεία.

  Θέμα έβδομο
  Σύντομο ιστορικό
  Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι είχαν στις 31/12/2010 θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με συμπληρωμένο χρόνο ασφάλισης πλέον των 25 ετών, μετά από τη διάταξη του άρθρου 25 του νόμου 3863/2010 ανέκυψε ένα σημαντικό θέμα ερμηνευτικού χαρακτήρα με βάση και τις πρακτικές που ακολούθησαν τα ασφαλιστικά ταμεία και ειδικά το ΙΚΑ. Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου 25 του νόμου 3863/2010 αναφέρεται ότι οι προσαυξήσεις καταργούνται για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα καταστατικά των ειδικών ταμείων και το ισχύον νομικό πλαίσιο, ως κριτήριο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος θεωρείται η συμπλήρωση της 25ετίας, σε αντίθεση με όσους έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά μετά την 1/1/1983, για τους οποίους η 25ετία δεν αποτελεί ικανό στοιχείο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
  Παρ’ όλα αυτά, τα ειδικά ταμεία που σήμερα έχουν ενσωματωθεί στο ΙΚΑ, με ερμηνεία του ΙΚΑ σταματούν ακόμα και αυτήν την ελάχιστη απόδοση του ποσοστού αναπλήρωσης για τα ασφαλιστικά έτη για τα πέραν των 35 ετών ασφάλισης που μπορεί να έχει ο συνταξιούχος και ασφαλώς δεν υπολογίζουν τις προσαυξήσεις, με αποτέλεσμα, ακόμα και μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων από 1/1/2019, να σταματά ο ασφαλιστικός του χρόνος στα 35 έτη, ακόμα και αν αυτός είχε 36, 37, 38, 39 ακόμα και 40 έτη ασφάλισης, επειδή το 35ο έτος συμπληρώθηκε μετά την 1/1/2011 και ο συνταξιούχος υπέβαλε την αίτηση συνταξιοδότησής του πριν το νόμο 4387/2016.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
  Όσοι από τους ασφαλισμένους στο καθεστώς των ειδικών ταμείων έχουν πρωτοασφαλιστεί μέχρι 31/12/1982 και συμπληρώνουν 25ετία μέχρι 31/12/2010, θεωρούνται ως έχοντες θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν το 2011 και μπορούν να λάβουν τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις για τα έτη ασφάλισης άνω των 35 ετών. Η παρούσα διάταξη έχει αναδρομική ισχύ.

  Κύριε Υπουργέ,
  Λάβετε υπ’ όψη σας ότι τα επτά ως άνω θέματα αφορούν και τους ασφαλισμένους των άλλων ειδικών ταμείων που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Εθνικής, ΑΤΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ).

  Με εκτίμηση,
  Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
  Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

 • 4 Φεβρουαρίου 2020, 22:48 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές,

  Επιλέγω το παρόν άρθρο για να κάνω την ακόλουθη πρόταση, καθώς κανένα άρθρο του παρόντος Σ/Ν δεν τροποποιεί το άρθρο 7 του ν.4387/2016, το οποίο, όπως τροποποιήθηκε από τον ν4488/2017 έχει ως εξής:
  «Άρθρο 7
  Εθνική Σύνταξη

  1. Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Κ.Α. σε όλους, όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

  2. Ειδικά, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος, η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται στους δικαιούχους εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Η μόνιμη διαμονή για τους πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύεται, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε αυτούς. Το ποσό της μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Η κατά τα ανωτέρω μείωση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα πρόσωπα αυτά συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Ν. 2084/1992 (Α΄ 165).

  3. Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται αναλογικά στις περιπτώσεις καταβολής μειωμένης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Η κατά τα ανωτέρω μείωση της εθνικής σύνταξης, προκειμένου για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.

  4. Στους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω ανικανότητας με ποσοστό ανικανότητας από 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης και με ποσοστό ανικανότητας από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής. Στους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω ανικανότητας με ποσοστό ανικανότητας έως 49,99% χορηγείται το 40% της εθνικής σύνταξης. Στους συνταξιούχους με ποσοστό ανικανότητας 80% και άνω χορηγείται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης. Οι προσαρμογές αυτές δεν έχουν εφαρμογή για όσους συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα πρόσωπα αυτά συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Ν. 2084/1992 (Α΄ 165).

  5. Σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων χορηγείται μία εθνική σύνταξη. Στην περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου μιας πλήρους και μιας μειωμένης κύριας σύνταξης, το ποσό της χορηγούμενης εθνικής σύνταξης είναι πλήρες. Σε περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου δύο μειωμένων κύριων συντάξεων, καταβάλλεται το ποσοστό της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε καθεμία από αυτές, εφόσον το άθροισμά τους είναι μικρότερο ή ίσο με το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.
  2

  6. Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού η εθνική σύνταξη ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) ευρώ μηνιαίως και καταβάλλεται ακέραια εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Το ποσό της εθνικής σύνταξης βαίνει μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών, εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.

  Η προϋπόθεση συμπλήρωσης δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης για την καταβολή της εθνικής σύνταξης δεν ισχύει για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με τη συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης μικρότερου των δεκαπέντε (15) ετών. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της εθνικής σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται αυτού που αντιστοιχεί στα δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης.

  Η εθνική σύνταξη αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος.»

  Έχω να προτείνω μία ριζοσπαστική αλλαγή στο άρθρο αυτό, η οποία θα καθιστούσε πραγματικά «εθνική» την εθνική σύνταξη, και θα επέτρεπε τη συνταξιοδότηση (ως μοναδική πιθανόν χρηματοδότηση, αναγκαία για την επιβίωσή των) ηλικιωμένων ανθρώπων, οι οποίοι δεν δύνανται πλέον να εργαστούν, και οι οποίοι, για τον οποιονδήποτε λόγο, δεν κατάφεραν να εργαστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ή αναγκάστηκαν λόγω των δυσμενών συνθηκών της ελληνικής αγοράς εργασίας, να εργαστούν «μαύρα», με αποτέλεσμα να μη συμπληρώνουν τα 15 έτη ασφάλισης. Η αλλαγή αυτή έχει ως εξής:

  «Άρθρο 7
  Εθνική Σύνταξη

  1. Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Κ.Α. σε όλους, όσοι δικαιούνται σύνταξη λόγω ηλικίας ή ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

  2. Ειδικά, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω ηλικίας, η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται σε όσους συμπληρώνουν τα εξήντα επτά (67) έτη ηλικίας, εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Η μόνιμη διαμονή για τους πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύεται, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε αυτούς. Το ποσό της μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Η κατά τα ανωτέρω μείωση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα πρόσωπα αυτά συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Ν. 2084/1992 (Α΄ 165).

  3. Στους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω ανικανότητας με ποσοστό ανικανότητας από 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης και με ποσοστό ανικανότητας από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής. Στους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω ανικανότητας με ποσοστό ανικανότητας έως 49,99% χορηγείται το 40% της εθνικής σύνταξης. Στους συνταξιούχους με ποσοστό ανικανότητας 80% και άνω χορηγείται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης. Οι προσαρμογές αυτές δεν έχουν εφαρμογή για όσους συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα πρόσωπα αυτά συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Ν. 2084/1992 (Α΄ 165).

  4. Σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων χορηγείται μία εθνική σύνταξη. Στην περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου μιας πλήρους και μιας μειωμένης κύριας σύνταξης, το ποσό της χορηγούμενης εθνικής σύνταξης είναι πλήρες. Σε περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου δύο μειωμένων κύριων συντάξεων, καταβάλλεται το ποσοστό της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε καθεμία από αυτές, εφόσον το άθροισμά τους είναι μικρότερο ή ίσο με το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.
  2

  5. Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού η εθνική σύνταξη ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) ευρώ μηνιαίως. Η εθνική σύνταξη αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος.»

  Περιληπτικά, η Εθνική Σύνταξη χορηγείται πλέον σε όλους, όσοι έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης, ανεξαρτήτου του χρόνου ασφαλίσεώς των. Εξού, καταργείται κάθε διάταξη που αναφέρεται σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, και αντικαθίσταται κάθε μία με διάταξη που αναφέρεται σε σύνταξη λόγω ηλικίας. Αυτή χορηγείται εις όλους τους ηλικιωμένους άνω των 67 ετών, και κάθε επιπλέον ποσό, αλλά αποκλειστικά τα επιπλέον ποσά, χροηγούνται ανταποδοτικά, βάσει του χρόνου ασφάλισης και των αντίστοιχων εισφορών. Η νέα αυτή Εθνική Σύνταξη λόγω ηλικίας χορηγείται ισόποση σε όλους, βάσει της αρχής της ισότητας, εξού καταργείται οριστικά κάθε διάταξη που οδηγεί σε μείωση αυτής, και οι παράγραφοι αναριθμούνται αναλόγως.
  Οι λεπτομέρειες είναι φυσικό να αφεθούν στην κρίση έμπειρων νομοθετών, αλλά η γενική ιδέα μία εγγυημένης σύνταξης για κάθε ηλικιωμένο, ύψους που να καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες των ανθρώπων αυτών (ενοίκιο, ηλεκτρικό, θέρμανση, σίτιση, υγεία), πάνω στην οποία να χτίζεται η όποια ανταποδοτική σύνταξη, ζητώ να ληφθεί σοβαρά υπόψιν.

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 14:45 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Κε ΥΠΟΥΡΓΕ ,
  Στον ασφαλιστικο νόμο που φέρετε προς ψήφιση πρέπει να υπάρξει ρύθμιση για όσους ηταν ασφαλισμένοι σέ ειδικά ΤΑΜΕΙΑ πχ ΤΑΠΙΛΤ και αποχώρησαν με εθελουσία χωρίς να εχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης δηλαδή 35 ετία και ηταν πρωτοασφαλισθέντες πριν το 1982.

  Μετά την αποχώρησή τους οι ασφαλισμένοι αυτοι στα ειδικά ταμεία πχ ΤΑΠΙΛΤ
  ΣΥΝΈΧΙΣΑΝ νά εργάζονται, προκειμένου να φτάσουν τα 35 χρόνια ασφάλισης, στον
  ιδιωτικό τομέα και υποχρεωτικά ασφαλιζόνταν σύμφωνα με τον νόμο ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ στον ΕΦΚΑ που πλέον μέχρι και σήμερα περιλαμβάνει όλα τα ταμεία των μισθωτών

  επομένως πρέπει να προβλεφθεί μιά ρύθμιση ωστε ο χρόνος εργασίας ητοι ο χρόνος ασφάλισης, οσων εργάστηκαν μετά την εθελουσία αποχώρηση απο το 2015 και μετά και ηταν πρωτοασφαλισθέντες πριν το 1982,και ασφαλίζονταν στον ΕΦΚΑ νά προσμετράται ως χρόνος ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ στο ειδικό ΤΑΜΕΊΟ ΣΤΟ ΟΠΟΊΟ ΗΤΑΝ ασφαλισμενοι
  πχ ΤΑΠΙΛΤ μέχρι την πλήρωση των προυποθέσεων ητοι την πλήρωση των ορίων
  συνταξιοδότησης που ορίζει το ειδικό ταμείο στην προκειμένη περίπτωση ΤΟ ΤΑΠΙΛΤ 35ΕΤΙΑ και πρωτοασφαλισθέντες πρι το 1982

  Μέ αυτη την πρόβλεψη ρύθμιση στον ασφαλιστικό νόμο πού φέρνετε προς ψήφιση
  θά άρεται μια σοβαρότατη αδικία που αφορά ολους τους πρωτασφαλισθέντες πριν το1982 που βρίσκονται σε μια ηλικία κρισιμη 59 και πάνω

  ΕΠΊΣΗΣ θά ενισχυθούν τα έσοδα του ΕΦΚΑ διότι ολοι θα έχουν ενά κίνητρο να ασφαλίζονται νομίμα και οχι στην μάυρη εργασία ,χωρίς ασφάλιση γιατι θά γνωρίζουν οτι τα ενσήμά τους θα προσμετρώνται στο ειδικό ταμείο πχ ΤΑΠΙΛΤ
  για να χτίσουν τον ασφαλιστικό χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού τους
  δικαιώματος
  ΔΕΝ επιβαρύνει καθόλου τον προυπολογισμό
  Κατά την εκτίμηση των ειδικών ταμείων πχ ΤΑΠΙΛΤ αφορά ενα πλήθος πέριπου 150 ασφαλισμένων αυτής της κατηγορίας
  Κε ΥΠΟΥΡΓΕ
  ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 13:35 | Μαρία Κ.

  Κύριε Υπουργέ,

  Στο υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τα ΒΑΕ, σχετικά με το όριο ηλικίας.
  Η πρότασή μου είναι η μείωση του ορίου ηλικίας αποχώρησης των εργαζομένων στα ΒΑΕ, στους ΟΤΑ διότι δεν μπορούν να αποδώσουν στα 60 τους χρόνια και ειδικά οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, οι οποίοι εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες.

 • 1 Φεβρουαρίου 2020, 14:43 | ΕΙΡΗΝΗ Τ

  Προτείνω την επαναφορά του νόμου του 3863/2010 για τις μητέρες με ανήλικο τέκνο και 5.500 ενσημα οι οποίες όπως και εγώ χάσαμε το δικαίωμα συνταξιοδότησης στα 56 έτη λόγω μνημονίων. Ενώ είχαμε θεμελειώσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης πληρώντας όλες τις προυποθέσεις, το δικαίωμα της κατοχύρωσης της σύνταξης μετατέθηκε λόγω των μνημονίων με την αιτιολογία της μή συμπλήρωσης της απαιτούμενης ηλικίας συνταξιοδότησης η οποία αυξήθηκε έως και 11 έτη αδίκως (όπως στην περίπτωση μου ) με αποτέλεσμα το νέο ηλικιακό όριο να φτάνει τα 67 έτη. Ζητώ την κατάργηση του μνημονιακού νόμου και την εφαρμογή του Ν. 3863/2010 του υπ. Λοβέρδου χωρίς ηλικιακά όρια.

 • 31 Ιανουαρίου 2020, 20:50 | Ηλίας

  Είναι επιβεβλημένη θεωρώ η αποκατάσταση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που κατετάγησαν τα έτη 1990-92 (παλαιοί ασφαλισμένοι), με την ένταξή τους στις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν.3865/2010, επί της βάσης της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, για την αποκατάσταση της Συνταγματικής τάξης και του περί δικαίου αισθήματος, όπως επισημάνθηκε από προηγούμενους που σχολίασαν.

 • 31 Ιανουαρίου 2020, 13:12 | Λουκάς Κ

  Στο υπό διαβούλευση ασφαλιστικό νομοσχέδιο πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την άρση της διάκρισης μεταξύ των δύο φύλων και συγκεκριμένα η διάταξη που προβλέπει ότι οι μητέρες με ασφάλιση πριν από το 1993 στο ΙΚΑ και είχαν συμπληρώσει 5500 ημέρες εργασίας και έχουν ανήλικο τέκνο έως το 2010, συνταξιοδοτούνται με τα παλαιά όρια, πρέπει να ισχύει και για τους άνδρες με ανήλικο τέκνο και τις άλλες όμοιες προϋποθέσεις.
  H διεύρυνση αυτής της ρύθμισης και στους άνδρες με ανήλικα τέκνα και τις ίδιες άλλες προϋποθέσεις, υπάρχει ως συνταγματική υποχρέωση, αλλά και βάση του Ν 3896/2010 »Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης – Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5-7-2006 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 207).
  Δεν είναι αυτονόητη η προσαρμογή των νομοθετικών διατάξεων με τις αποφάσεις των Ανώτατων Δικαστηρίων της χώρας, όταν υπάρχουν σχετικές αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων πχ 214/2017 Αρείου Πάγου, 790/2016 Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ;
  Σύμφωνα με την απόφαση της απόφασης 790/2016 Ελεγκτικού Συνεδρίου (Απόσπασμα) « Η διαφορετική συνταξιοδοτική μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών και μάλιστα τόσο αυτών που τελούν σε ειδικές συνθήκες (μητέρες με ανήλικα ή ανίκανα παιδιά ή γυναίκες με ανίκανο σύζυγο), όσο και των λοιπών που δεν τελούν σε τέτοιες συνθήκες συνιστά δυσμενή διάκριση των πρώτων έναντι των δεύτερων με μόνο κριτήριο το φύλο τους, που δεν δικαιολογείται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος ή από λόγους που ανάγονται στην ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας των γυναικών σε θέματα μητρότητας, γάμου και οικογένειας ή σε καθαρά βιολογικές διαφορές που επιβάλλουν τη λήψη ιδιαίτερων μέτρων υπέρ αυτών. Και τούτο διότι κατά το μέρος που με τις συνταξιοδοτικές αυτές ρυθμίσεις σκοπείται η προστασία της οικογένειας και των παιδιών δεν επιτρέπεται η διαφορετική μεταχείριση των δύο φύλων, δοθέντος ότι και οι δύο γονείς έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια βάρη στο πλαίσιο της ανατροφής των τέκνων τους, αλλά και της λειτουργίας και της ενότητας της οικογένειας.»

 • 30 Ιανουαρίου 2020, 19:03 | Γιώργης Π.

  Ελπίζω τα λάθη,τα σφάλματα και οι παραλήψεις του 2014 να έχουν γίνει μάθημα σε ορισμένους. Στο πνεύμα λοιπόν της πλειοψηφίας, προτείνω την ανάληψη ενεργειών για την αποκατάσταση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που κατετάγησαν τα έτη 1990-92 (παλαιοί ασφαλισμένοι), με την ένταξή τους στις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν.3865/2010, επί της βάσης της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, για την αποκατάσταση της Συνταγματικής τάξης και του περί δικαίου αισθήματος (για να αρθεί η καταχρηστική αποκοπή τους από το σώμα των παλαιών ασφαλισμένων, όπως οριοθετήθηκε ιστορικά με τον Ν.2084/1992). Προχειρότητες (αν όχι μικροπολιτικές σκοπιμότητες) που μεγάλη μερίδα εργαζομένων θα «πληρώνει» για μια ζωή, αν δεν αρθεί η αδικία!

 • 30 Ιανουαρίου 2020, 19:13 | ΜΙΧΑΛΗΣ Φ.

  Άμεση αποκατάσταση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που κατετάγησαν τα έτη 1990-92 (παλαιοί ασφαλισμένοι), με την ένταξή τους στις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν.3865/2010, επί της βάσης της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, για την αποκατάσταση της Συνταγματικής τάξης και του περί δικαίου αισθήματος.

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 19:44 | Μίλτος Π.

  Έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για την αποκατάσταση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που κατετάγησαν τα έτη 1990-92 (παλαιοί ασφαλισμένοι), με την ένταξή τους στις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν.3865/2010, επί της βάσης της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, για την αποκατάσταση της Συνταγματικής τάξης και του περί δικαίου αισθήματος (για να αρθεί η καταχρηστική αποκοπή τους από το σώμα των παλαιών ασφαλισμένων, όπως οριοθετήθηκε ιστορικά με τον Ν.2084/1992. Εξόφθαλμη αδικία και πανθομολογούμενη απ’ όλες τις μετέπειτα κυβερνήσεις, που όμως καμία δεν φρόντισε να αρθεί!!!

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 13:46 | ΤΣΙΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

  ΑΓΑΠΗΤΕ,
  Κε ΥΠΟΥΡΓΕ σας επισυνάπτω σύντομο ιστορικο ασφαλιστικού μου θέματος που
  αφορά ενα σύνολο εργαζόμενων οπως θα αντιληφθείτε από την μελέτη του θέματος
  και θά σας είμαστε το λιγότερο ευγνώμονες αν μέ την παρέμβαση σας στην διαβούλευση που λαμβάνει χώρα σχετικά με τον νεο ασφαλιστικό νομο και με τις ενέργειες σας συμβαλετε στην
  επίλυση του δίκαιου και χωρίς καμμία επιβάρυνση στον προυπολογισμό το τονίζω αιτήματοσ μας

  ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
  Ημουν εργαζόμενος στην ALPHA BANK μέχρι την30/05/2016 οπότε αποχώρησα με εθελουσία προερχόμενος απο το ασφαλιστικό καθεστώς ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ χωρις να έχω συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο που απαιτεί το ταμείο ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ ώστε να θεμελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα
  Εκτοτε εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα με ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ο οποιος ΕΦΚΑ πλέον περιλαμβάνει τα ταμεία μισθωτων και επομένως και το ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ για να συμπληρώσω τον απαιτούμενο χρόνο ώστε να θεμελιώσω το συνταξιοδοτικο μου
  δικαίωμα ητοι 35ετια και οριο ηλικίας ως πρωτοασφαλισθείς πριν τις 31/12/82
  ΑΣ σημειωθεί οτι στην ιδια κατηγορία ανηκουν και αλλοι ασφαλισμένοι του ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ που αποχώρησαν με εθελουσία χωρισς να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης και εργάζονται ως ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ εκτιμάται οτι είναι περίπου 120
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΑΔΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΕ
  ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΨΗΦΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Η ΠΙΟ ΚΑΤΩ

  <>
  _ Το καθεστώς συνταξιοδότησης των Ειδικών Ταμείων που εντάχθηκαν στο
  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να ισχύει για όλους τους εργαζομένους που ασφαλίζονταν στα
  Ταμεία αυτά και αποχώρησαν απο το 2015 και εφεξης εθελούσια ,
  συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου ασφ/αλισης που πραγματοποιήθηκε
  στον ΕΦΚΑ-ΙΚΑ μετά την αποχώρηση των ασφαλισμένων με εθελουσία.

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

  Π ΤΣΙΤΟΣ
  (πρωην Δ/ΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK)
  προερχόμενος απο ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και ασφαλισμένος στο ΤΑΠΙΛΤ -ΙΚΑ
  ΤΗΛ 6947560457

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 11:42 | Διονύσιος Β. Τσιριγώτης

  Θέμα: Συρρίκνωση του πληθυσμού της Ελλάδας εως 1,4 εκατ. το 2035 και εως 2,5 εκατ. το 2050 προβλέπει μεταξύ άλλων η έκθεση της ειδικής επιστημονικής επιτροπής που συνδράμει το έργο της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής.
  Πρόταση για σκέψη κατά την διαβούλευση. Οφείλουμε, αν θέλουμε να ανακόψουμε την παραπάνω πορεία, που διαβλέπει, η επιστημονική επιτροπή της Βουλής ( δύσκολο θεωρώ ), να εφαρμοστούν μέτρα με πολύ, πολύ, έντονο, αποτύπωμα στον ψυχισμό των πολιτών, τόσο έντονο, αποτύπωμα, που οι μη πολύτεκνοι να αισθάνονται οριακά ότι αδικούνται και οι τρίτεκνοι να βλέπουν πολύ θετικά την ένταξη τους στην πολυτεκνία. Παγκοσμίως αλλά και στην χώρα μας, πολύπειρες ομάδες – τμήματα marketing, τηλεοπτικών εκπομπών, ραδιοφωνικών σταθμών, μεγάλων ιδιωτικών εταιριών π.χ. ενέργειας, αλλά και κρατικών δομών π.χ ΑΑΔΕ, έχουν απαντήσει, το Ι.Χ., είναι το αγαθό που είτε ως επιβράβευση είτε για προσέλκυση, είναι διαχρονικά αυτό που φέρνει αποτελέσματα ( και πολιτικά οφέλη ). Προτείνω την πλήρη απαλλαγή και από ΦΠΑ, για την 1η απόκτηση πολυτεκνικού Ι.Χ. & 50% απαλλαγή για κάθε επόμενη απόκτηση. Σημειώνω για τον υπολογισμό κόστους της πρότασης, ότι, έχουμε σήμερα 150.000 πολύτεκνες οικογένειες συνολικά και σίγουρα αρκετές εξ αυτών έχουν ήδη απολακτίσει πολυτεκνικό Ι.Χ.