• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ' | 7 Φεβρουαρίου 2020, 16:20

    Ανταποδοτική σύνταξη β. Για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ ο μέσος όρος του μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος το οποίο υπόκεινται σε εισφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Το μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα υπολογίζεται ως εξής: i. Για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2016 το ποσό που θα αποτελούσε το ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε μήνα ασφάλισης δια του συντελεστή 0,20. Στο ανωτέρω ποσό συνυπολογίζονται με αναγωγή κατά κεφαλήν, τυχόν υφιστάμενοι μέχρι την ημερομηνία αυτή κοινωνικοί πόροι υπέρ των αντίστοιχων ταμείων και η ασφαλιστική εισφορά- όπου υπήρχε- που έχει καταβληθεί από τον εργοδότη. ΠΡΟΤΑΣΗ 1 για ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΟ Με το άρθρο 1 της από 7/11/1997 πράξης νομοθετικού περιχεομένου και με στόχο την μείωση των τιμών των φαρμάκων καταργήθηκε ο κοινωνικός πόρος του τέως Τ.Σ.Α.Υ. από το φαρμακόσημο που είχε θεσπιστεί με άρθρο 4, του Ν.982/1979. Για την κάλυψη των διαφυγόντων εσόδων από την κατάργηση αυτή, το κράτος ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει κάθε χρόνο ένα σταθερό ποσό, όσο με το έσοδο από την κατάργηση του κοινωνικού πόρου του έτους 1997 (Ν.2519/1997). Το οφειλόμενο ποσό μέχρι τέλους του 2015 ανέρχεται σε 681.510.744,17 ευρώ και θα πρέπει να υπολογιστεί ως κοινωνικός πόρος. ΠΡΟΤΑΣΗ 2 για ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Κάθε εργοδότης φυσικό η νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση το Ελληνικό Δημόσιο, που απασχολεί υγειονομικούς με πάγια αντιμισθία, ή µε ποσοστά ή ως ωρομίσθιους η κατά πράξη και περίπτωση, ή χρονική µονάδα ή µε οποιοδήποτε τρόπο αμειβόμενους ή ως επιστημονικά υπευθύνους με απόφαση Νομαρχίας σε ιδιωτικές κλίκες Διαγνωστικά κέντρα, πολυϊατρεία ή είναι μέτοχοι ιατρικών οδοντιατρικών, φαρμακευτικών, κτηνιατρικών εταιρειών με οποιαδήποτε μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Μονοπρόσωπη, ΕΠΕ, ΙΚΕ και παρέχουν υπηρεσίες, η παρέχουν υπηρεσίας σε ασθενείς ασφαλιστικών ταμείων, ασφαλιστικών εταιρειών, ιδιωτικών κλινικών κλπ, υποχρεούται να καταβάλει στο TΣAY Εργοδοτική Εισφορά Κλάδου Σύνταξης σε ποσοστό 13,33%. Επί πλέον στους υγειονομικούς που είχαν πολλαπλούς εργοδότες, όλοι εργοδότες κατέβαλαν εργοδοτική εισφορά 13,33% Με εξαίρεση την εργοδοτική εισφορά των εμμίσθων υγειονομικών για όλες τις άλλες κατηγορίες των υγειονομικών για τις οποίες καταβάλλονταν εργοδοτική εισφορά 13,33%, το ΤΣΑΥ ουδέποτε την είχε πιστώσει στην ασφαλτική μερίδα του ασφαλισμένου γιατί την θεωρούσε γενικό έσοδο του ταμείου. Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων υγειονομικών, που αφόρα ιατρούς και οδοντιάτρους και για όσους θα λάβουν μια μόνο σύνταξη από το ΤΣΑΥ θεωρούμε εύλογο αλλά και δίκαιο να υπολογιστεί εργοδοτική εισφορά 13,33% στο ποσό των 1.666€ η οποία αντιστοιχεί στην εργοδοτική εισφορά του βασικού μισθού του πρώτου μισθολογικού κλιμάκιου, καταληκτικής κατηγορίας ΠΕ που κατέβαλε το κράτος για τους ιατρούς του ΕΣΥ.