• Σχόλιο του χρήστη 'Θωμάς Γεωργάκης' | 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:10

    Για την ορθή και πλήρη εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016, (το οποίο δεν τροποποιείται με τον παρόντα νόμο) και, επειδή έχουν υπάρξει παρερμηνείες για την έκταση της εφαρμογής του και κυρίως δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι τώρα, οι χρόνοι ασφάλισης που έχουν αναγνωρισθεί και εξαγορασθεί ως πραγματικοί κατά την έννοια του άρθρου 34 παράγραφος 1δ του ν. 4387/2016 , προτείνω να προστεθεί διευκρινιστικό εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 4387/2016, ως εξής: «Τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή, εφαρμόζονται και σε όσους κατέβαλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίες καταβλήθηκαν για τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης που έχουν αναγνωρισθεί και εξαγορασθεί ως πραγματικοί, κατά την έννοια του άρθρου 34 παράγραφος 1δ του ν. 4387/2016, από τους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς να εξετάζεται σε ποιο χρονικό διάστημα αφορούν οι εξαγορασθέντες αυτοί χρόνοι ασφάλισης, ή και αν οι χρόνοι αυτοί, είναι χρόνοι που έχουν αναγνωρισθεί και εξαγορασθεί μετά από συνταξιοδότηση λόγω εθελουσίας εξόδου».