• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλειος Σταθόπουλος' | 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:28

    Ανταποδοτική σύνταξη β. Για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ ο μέσος όρος του μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος το οποίο υπόκεινται σε εισφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Το μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα υπολογίζεται ως εξής: i. Για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2016 το ποσό που θα αποτελούσε το ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε μήνα ασφάλισης δια του συντελεστή 0,20. Στο ανωτέρω ποσό συνυπολογίζονται με αναγωγή κατά κεφαλήν, τυχόν υφιστάμενοι μέχρι την ημερομηνία αυτή κοινωνικοί πόροι υπέρ των αντίστοιχων ταμείων και η ασφαλιστική εισφορά- όπου υπήρχε- που έχει καταβληθεί από τον εργοδότη. ΠΡΟΤΑΣΗ για τον ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΟ Με το άρθρο 1 της από 7/11/1997 πράξης νομοθετικού περιχεομένου και με στόχο την μείωση των τιμών των φαρμάκων καταργήθηκε ο κοινωνικός πόρος του τέως Τ.Σ.Α.Υ. από το φαρμακόσημο που είχε θεσπιστεί με άρθρο 4, του Ν.982/1979. Για την κάλυψη των διαφυγόντων εσόδων από την κατάργηση αυτή, το κράτος ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει κάθε χρόνο ένα σταθερό ποσό, όσο με το έσοδο από την κατάργηση του κοινωνικού πόρου του έτους 1997 (Ν.2519/1997). Το οφειλόμενο ποσό μέχρι τέλους του 2015 ανέρχεται σε 681.510.744,17 ευρώ και θα πρέπει να υπολογιστεί ως κοινωνικός πόρος.