• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ' | 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:51

    Άρθρο 1 Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας 1. …………… 2. …………… 3. Το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουρ− γεί με ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α.. Στην νέα υπό διαβούλευση ασφαλιστική μεταρρύθμιση του e-ΕΦΚΑ απαλείφεται η παράγραφος 3 του άρθρου 1. Δυστυχώς, παρ΄ ότι στο υπό αντικατάσταση ασφαλιστικό νομοσχέδιο του 2016 υπήρχε η παράγραφος αυτή, εν τούτοις οι ενταχθέντες φορείς, καταστρατηγώντας την, λειτουργούσαν με διαφορετικό τρόπο. Παράδειγμα ο καταλογισμός των ασφαλιστικών εισφορών κατά εργοδότη και υπέρ των εργαζομένων από τον φορέα ΕΦΚΑ-ΤΣΜΕΔΕ, Εν αντιθέσει, υπάρχει η συνεχής άρνηση καταλογισμού υπέρ των υπολοίπων εργαζομένων των ασφαλιστικών εισφορών έτερου φορέα -- ΕΦΚΑ-ΙΚΑ -- κατά του ιδίου εργοδότη για το ίδιο θέμα, διάστημα, συνθήκες και δικαστικές αποφάσεις. Οι έννοιες ισότητα, ισονομία, ενιαίοι κανόνες κλπ καταστρατηγήθηκαν ενώ υπήρχε ρητή εντολή-δέσμευση του νόμου 4387/12 Μαΐου 2016 προς τους εντασσόμενους Φορείς στο Ενιαίο Σύστημα. Πόσο μάλλον σήμερα που απαλείφεται η παράγραφος αυτή στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο.