• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' | 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:41

    Ως ο σχολιασμός μας στο Άρθρο 24 – Αντικατάσταση του Άρθρου 8 του Ν. 4387/2016 «Ανταποδοτική σύνταξη». Ενώ είναι γνωστές οι εισφορές οι οποίες είναι και αυτές που ενδιαφέρουν για την ανταποδοτική σύνταξη, εντούτοις υπολογίζονται και λαμβάνονται υπόψη οι συντάξιμες αποδοχές, ο χρόνος ασφάλισης και τα ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης προφανώς ως κατάλοιπα των παλαιοτέρων ασφαλιστικών ενώ ουδεμία χρησιμότητα παρέχουν. Αντιθέτως δεν εισάγονται και δεν λαμβάνονται υπόψη το πλέον χρήσιμο στοιχείο, το προσδόκιμο ζωής, καθώς και το επίσης πολύ χρήσιμο στοιχείο της παρούσας αξίας με βάση ένα επιτόκιο αναφοράς. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η ανταποδοτική σύνταξη να υπολογίζεται από την εξίσωση: Παρούσα Αξία του Συνόλου Εισφορών = Παρούσα Αξία του Συνόλου Καταβολών Σύνταξης [= Παρούσα Αξία της Ανταποδοτικής Σύνταξης Χ (Προσδόκιμο Ζωής - Ηλικία Συνταξιοδότησης) (έτη) Χ 12 μήνες/έτος]. Τόσο απλά. Ο τύπος αυτός αποδίδει πλήρως ως σύνταξη τις καταβληθείσες εισφορές ενώ τα αναφερόμενα στον νέο πίνακα του Άρθρου ποσοστά αναπλήρωσης υποαποδίδουν τις εισφορές για την περίπτωση έως τριάντα τρία (33) έτη ασφάλισης –τριάντα εννέα (39) έτη ασφάλισης σύμφωνα με τον προς αντικατάσταση ισχύοντα πίνακα– και την υπεραποδίδουν για την περίπτωση τριάντα τεσσάρων (34) ετών ασφάλισης και μετά –σαράντα (40) έτη ασφάλισης σύμφωνα με τον προς αντικατάσταση ισχύοντα πίνακα. Τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εξίσωση των καταβληθεισών εισφορών με τις καταβολές σύνταξης με βάση τον εισαγόμενο νέο πίνακα για το εύλογο Σύνολο Συνταξιοδοτούμενου Χρόνου είκοσι (20) έτη, οπότε και θα έπρεπε: Σύνολο Εισφορών = Συντάξιμες Αποδοχές Χ 20% Χ Σύνολο Χρόνου Ασφάλισης (έτη) Χ 12 μήνες/έτος = Σύνολο καταβολών = Συντάξιμες Αποδοχές Χ Συνολικό Ποσοστό Αναπλήρωσης Χ Σύνολο Συνταξιοδοτούμενου Χρόνου Χ 12 μήνες/έτος Συνολικό Ποσοστό Αναπλήρωσης (αριθμητικά) = Σύνολο Χρόνου Ασφάλισης (έτη) (αριθμητικά), το οποίο δεν συμβαίνει στον νέο αλλά ούτε και στον προς αντικατάσταση πίνακα. Ποιος δίδει το δικαίωμα αυτό στον νομοθέτη να κάνει πολιτική με τα χρήματα των ασφαλιζομένων; Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι εχέφρονες πολίτες οι οποίοι αγαπούμε την ελευθερία μας επιθυμούμε να απεμπλακούμε από τον κρατιστικό παρεμβατισμό. Τέλος, αναφορικά με την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η παρούσα αξία των χρηματορροών, οι εισφορές αποτελούν μακροπρόθεσμο δανεισμό του κράτους και επομένως πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η παρούσα αξία τους και μάλιστα με επιτόκιο αυτό των πλέον μακροπροθέσμων κρατικών ομολόγων.