• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ' | 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:25

    Σύμφωνα με αποφάσεις συνταξιοδότησης ελάχιστων καταστημάτων του φορέα ΕΦΚΑ-ΙΚΑ, συνταξιούχοι που συνεχίζουν να είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που ολικά ή μερικά εξαιρέθηκαν οποτεδήποτε από το Δημόσιο Τομέα (και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα), εξακολουθούν να έχουν την ιδιότητα Συνταξιούχου δημόσιου τομέα. Αυτό σημαίνει, ότι, παρ΄ ότι καταβάλλονται πλήρεις (και όχι μειωμένες όπως στους αυτοαπασχολούμενους) ασφαλιστικές εισφορές, εν τούτοις ο διανυθείς μετά την συνταξιοδότηση χρόνος δεν προσμετράται και δεν αναγνωρίζεται ως συντάξιμος. Δηλαδή, αν μία ιδιωτική εταιρεία, κάποια στιγμή υπήχθη υπό τον έλεγχο δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ανεξαρτήτως αν ο χρόνος υπαγωγής ήταν για μία ημέρα ή για συνεχόμενες δεκαετίες), τότε οι εργαζόμενοί της συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσίου τομέα και θεωρούνται συνταξιούχοι του δημόσιου τομέα. Αποτέλεσμα αυτής της συμπερασματικής γνωμοδοτικής εγκυκλίου είναι οι εργαζόμενοι-συνταξιούχοι να καταβάλλουν μεν το σύνολο των υπό του νόμου επιβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών ενώ δεν τους αναγνωρίζεται το δικαίωμα προσμέτρησης του επί πλέον ασφαλιστικού τους χρόνου. Αυτή η μη αναγνώριση του επί πλέον συντάξιμου χρόνου (ορθώς κατά την άποψή μου) δεν εφαρμόζεται όχι μόνον από τους υπόλοιπους ασφαλιστικούς φορείς του e-ΕΦΚΑ αλλά και από το σύνολο σχεδόν των κατά τόπους καταστημάτων του φορέα ΕΦΚΑ-ΙΚΑ (μόνο 2 ή 3 τοπικά καταστήματα του πρώην ΙΚΑ εφαρμόζουν αυτό το μέτρο). Η αρχή της ισότητας και ανταποδοτικότητας των ασφαλιστικών εισφορών, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να μην εφαρμόζεται πλήρως για κάθε εργαζόμενο και για κάθε περίπτωση. Προτείνεται η κατάργηση αυτής της λανθασμένης και αντισυνταγματικής εφαρμοστέας εντολής. Κάθε εργαζόμενος καταβάλλει τις υπό του νόμου υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές και ο ασφαλιστικός του φορέας ωφείλει να του ανταποδώσει με το πέρας του εργασιακού του βίου στο έπακρο και πλήρως το αντίτιμο του συνόλου (εξαιρουμένης της πιθανής ίσως περιόδου μειωμένων εισφορών στο διάστημα απασχόλησης του ως συνταξιούχου) της ατομικής συμμετοχής και λογαριασμού του στο σύνολο του ασφαλιστικού κεφαλαίου του ταμείου ή ταμείων. Δεν μπορεί να καταβάλλονται ΠΛΗΡΕΙΣ εισφορές και να μην αποδίδονται οι εξ αυτών προκύπτουσες υποχρεώσεις όπως ελάχιστες υπηρεσίες ενός και μόνο φορέα (ΙΚΑ συγκεκριμένως) του ΕΦΚΑ παρανόμως ή λανθασμένα εφαρμόζουν.