• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΡΑΚΩΣΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ' | 20 Οκτωβρίου 2020, 17:53

    Καλησπέρα σας. Θα ηθελα να θυμίσω κάποια επείγοντα και χρόνια προβλήματα των στελεχών των ΕΔ που αναμένουν επίλυση. Μάλιστα με τον ποιο επίσημο τρόπο αυτά σας έχουν διαβιβαστεί από 05 Μαρ 2020 από το ΥΕΘΑ το οποίο με έγγραφο του επίσημα σας κοινοποίησε προβλήματα και προτάσεις επίλυσης τους .Εως σήμερα δεν εχετε πράξει ακόμη τίποτε .Μήπως λοιπόν είναι καιρός να συμπεριλάβετε έστω και κάποια από αυτά όπως είναι τα παρακάτω για να δείξετε και έμπρακτα ότι ενδιαφέρεστε για αυτή την σκληρά εργαζόμενη και δοκιμαζόμενη κατηγορία Ελλήνων πολιτών. Έτσι και αλλιώς τις παρακάτω προτάσεις δεν μπορεί να τις αντικρούσει με επιχειρήματα εύκολα κανένας παρά μόνο να τις αποφεύγει και να τις αγνοεί όπως κάνει το Υπουργειο Εργασίας εως τώρα αφού καμία πρόταση δεν έχει υιοθετηθεί. Κυριολεκτικά καμία εδώ και 7 1/2 μήνες . ΘΕΜΑ : Συντάξεις Προσωπικού [(Απόψεις και Προτάσεις του ΥΠΕΘΑ Αναφορικά με Ζητήματα που Άπτονται της Ασφαλιστικής- Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας που Διέπει το Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ))] Κάποιες από τις προτάσεις : Εξαγορά 3ετιας παρ.4 άρθρου 22 του ν.3865/2010. (1) ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (α) Σύμφωνα με την υπόψη διάταξη, ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των ΕΔ, που έχει καταταγεί μέχρι την 31 Δεκ 95 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1 Ιαν 15 και μετά, προσαυξάνεται κατά τρία έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 59 του ΠΔ 169/2007, εισφοράς για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Επομένως, δικαιούχοι είναι το στρατιωτικό προσωπικό που έχει καταταγεί έως την 31 Δεκ 95, εφόσον θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης μετά την 01 Ιαν 15, δηλαδή πρακτικά οι καταταγέντες στις ΕΔ κατά τα έτη 1991-1995. (β) Η αναγνώριση γίνεται βάσει των καθοριζομένων στην (ζ) σχετική εγκύκλιο και ισχύουν τα μεταβατικά ποσοστά εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, όπως καθορίστηκαν με την ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄4005/2016). Ειδικότερα, προβλέπεται η καταβολή από τον ασφαλισμένο, του συνόλου των εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Συμφώνα με το άρθρο 38 του ν.4387/2017, το συνολικό αυτό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη, ορίζεται σε 20%, επί των συντάξιμων αποδοχών του εργαζομένου. ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Το ύψος εξαγοράς της υπόψη 3ετίας κρίνεται ιδιαίτερα αυξημένο και επομένως αποτρεπτικό για τα στελέχη που επιθυμούν αναγνώριση καθιστώντας την εν λόγω διάταξη ανενεργή στην πράξη. ΠΡΟΤΑΣΗ –ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ Προτείνεται για την αναγνώριση της υπόψη 3ετίας, όπως καθοριστεί καταβολή εισφορών σε ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου. δ. Τριετία «Κονδύλη» (παρ. 3 άρθρου 42 του ΠΔ 169/2007) ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (α) Βάσει των διατάξεων του υπόψη άρθρου, ο υπολογισμός της σύνταξης για τα εξ υπαξιωματικών στελέχη που είχαν καταταγεί ή είχαν ασφαλισθεί σε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31-12-1992 και είχαν συμπληρώσει 20 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας δεν γίνονταν βάσει του τελευταίου μισθολογικού βαθμού αλλά με τον αμέσως προηγούμενο προσαυξανόμενου κατά 3/35. Επομένως, οι συντάξιμες αποδοχές τους ήταν μεγαλύτερες από αυτές που θα υπολογίζονταν με τον τελευταίο μισθολογικό βαθμό χωρίς την εν λόγω προσαύξηση. (β) Η υπόψη συνταξιοδοτική προσαύξηση γινόταν κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, χωρίς την καταβολή εισφορών και η σχετική πρόβλεψη έγινε προκειμένου να αποφευχθεί η περίπτωση στελέχους που ενώ είχε τα ίδια χρόνια αλλά μεγαλύτερο βαθμό να έχει συντάξιμες αποδοχές μικρότερες από στέλεχος με μικρότερο βαθμό. ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016, αφενός μεν δεν λαμβάνεται υπόψη η εν λόγω προσαύξηση κατά τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών και αφετέρου ο υπολογισμός δεν γίνεται με τον καταληκτικό μισθολογικό βαθμό αλλά με τον αμέσως προηγούμενο. ΠΡΟΤΑΣΗ –ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ Προτείνεται όπως, δοθεί η δυνατότητα στους συνταξιούχους και εφόσον το επιθυμούν, κατά τον επανυπολογισμό των συντάξεων από 1 Ιαν 19 βάσει του ν.4387/2016 να λαμβάνεται υπόψη ο καταληκτικός μισθολογικός βαθμός τους και όχι ο αμέσως προηγούμενος. Στρατιωτικό προσωπικό που κατατάχθηκε στις ΕΔ κατά το χρονικό διάστημα 1990-1992. ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010, επέρχεται από 01-01-2011 μία σταδιακή αύξηση των ετών υποχρεωτικής συντάξιμης υπηρεσίας για αυτούς που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ήτοι συμπληρώνουν 24 ½ έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, μέχρι την 31-12-2014 ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Οι ρυθμίσεις αφορούν τους παλαιούς ασφαλισμένους και συγκεκριμένα αυτούς που κατατάχτηκαν στις ΕΔ μέχρι την 30-6-1990, δηλ. δεν καλύπτουν αυτούς που κατατάχτηκαν από 1-7-1990 μέχρι την 31-12-1992, παρ’ όλο που ανήκουν στην κατηγορία των παλαιών ασφαλισμένων. ΠΡΟΤΑΣΗ –ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ Για λόγους χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης, φρονούμε ότι οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 3865/2010, θα πρέπει να τροποποιηθούν, προκειμένου να επιφέρουν μία δίκαιη μεταχείριση σε όσους ανήκουν στην κατηγορία των παλαιών ασφαλισμένων. Σημειώνεται ότι, οι προτάσεις του ΥΠΕΘΑ επί του θέματος σας έχουν διαβιβαστεί. ΙΔΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΠΕΔΙΟΝ ΔΟΞΗΣ ΛΑΜΠΡΟ