Άρθρο 31 Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων πασχόντων από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή

 

1. Στο προτελευταίο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α’210), προστίθενται οι λέξεις «ή πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή,» και η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο τακτικός δημόσιος υπάλληλος που λαμβάνει κάθε μήνα μισθό από το Δημόσιο Ταμείο ή από άλλους ειδικούς πόρους δικαιούται σε ισόβια σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο:

α) Αν απομακρυνθεί με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία και έχει εικοσιπενταετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

Κατ` εξαίρεση για τους υπαλλήλους που έχουν τουλάχιστον τρία (3) παιδιά αρκεί η συμπλήρωση εικοσαετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 η οποία αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία εντός του έτους 2011 και για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία από 1.1.2012 και μετά, κατά δύο (2) έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο πρόσληψης τους.

Για τους υπαλλήλους οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από διάχυτο γιγαντιαίο αιματολεμφαγγείωμα, από υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί ή πάσχουν από αιμορροφιλία Α` ή Β` ή μυασθένεια – μυοπάθεια ή έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων ή του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου ή πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.
Για υπαλλήλους των σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων αρκεί εικοσιπενταετής συντάξιμη υπηρεσία, από την οποία δεκαετής πλήρης πραγματική στα καταστήματα αυτά.

β) Αν απολυθεί και έχει εικοσαετή τουλάχιστον πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

γ) Αν απολυθεί για σωματική ή διανοητική ανικανότητα, η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία και έχει πενταετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Η ανικανότητα βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

δ) Αν απολυθεί γιατί καταργήθηκε η θέση και έχει εικοσαετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, εφόσον αμέσως πριν από την απομάκρυνση του έχει πλήρη πενταετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

ε) Αν, έχοντας συμπληρώσει το όριο ηλικίας, απομακρυνθεί οπωσδήποτε από την υπηρεσία και έχει δεκαπενταετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

Οι καθηγητές, οι αναπληρωτές καθηγητές, οι επίκουροι καθηγητές και οι λέκτορες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των ισότιμων με αυτά Ανώτατων Σχολών, που απομακρύνονται από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ή λήξης της θητείας τους λόγω ορίου ηλικίας, δικαιούνται σύνταξη μετά τη συμπλήρωση δεκαετούς τουλάχιστον πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή σε Α.Ε.Ι. της χώρας ή σε ισότιμη Ανώτατη Σχολή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης αθροιστικά. Η υπηρεσία σε θέση μερικής απασχόλησης υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 12 του Κώδικα αυτού.

στ) Αν απομακρυνθεί οπωσδήποτε από την υπηρεσία γιατί έγινε σωματικά ή διανοητικά ανίκανος από τραύμα ή νόσημα που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας.

Οι συνέπειες του τραύματος ή του νοσήματος παρέχουν δικαίωμα σε σύνταξη αν εκδηλώθηκαν μέσα σ` ένα εξάμηνο το αργότερο από την πρώτη μετά το πάθημα απομάκρυνση του υπαλλήλου από την υπηρεσία.

Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι προήλθαν εξαιτίας της υπηρεσίας χρόνια νοσήματα που εκδηλώθηκαν μέσα σε τρία χρόνια από το διορισμό του υπαλλήλου ως τακτικού με συνυπολογισμό και της προϋπηρεσίας, που αναγνωρίζεται ως συντάξιμη σε θέση έκτακτου ή με σύμβαση, εφόσον αυτή είναι συνεχής και αμέσως προηγούμενη εκείνης ως τακτικού.

Θεωρείται ότι έπαθε πρόδηλα εξαιτίας της υπηρεσίας και εκείνος που έγινε σωματικά ή διανοητικά ανίκανος από πολεμικά γεγονότα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας στη ζώνη των πρόσω στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και αν ακόμη το γεγονός που επέφερε την ανικανότητα δεν σχετίζεται άμεσα με την εκτέλεση της υπηρεσίας του.

Ο υπάλληλος που στρατεύθηκε και έπαθε κατά την εκτέλεση γενικά της στρατιωτικής υπηρεσίας πάθημα, από το οποίο γεννιέται δικαίωμα σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις για τις στρατιωτικές συντάξεις, δικαιούται να προτιμήσει τον κανονισμό της, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις πολιτικές συντάξεις, οπότε στην περίπτωση αυτή το πάθημα λογίζεται ότι επήλθε εξαιτίας της πολιτικής του υπηρεσίας.

Το πάθημα αυτό μπορεί να επικαλεσθεί ο υπάλληλος οποτεδήποτε μέχρι και την αποχώρησή του από την υπηρεσία, πρέπει όμως απαραίτητα αυτό να τον καθιστά ανίκανο για την πολιτική του υπηρεσία κατά το χρόνο της αποχώρησης του από αυτή.»

2. Στο τελευταίο εδάφιο της περ. α` της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 169/2007 μετά τις λέξεις «του ενός κάτω άκρου», προστίθενται οι λέξεις «ή πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή,» και η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 169/2007 διαμορφώνεται ως εξής :

«1. Ο μόνιμος στρατιωτικός δικαιούται σύνταξη:

α) Αν απομακρυνθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τις τάξεις και έχει εικοσιπενταετή τουλάχιστον συντάξιμη υπηρεσία, από την οποία δεκαπενταετή πραγματική.
Κατ` εξαίρεση για τους στρατιωτικούς γενικά, που έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά αρκεί η συμπλήρωση εικοσαετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, η οποία αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία εντός του έτους 2011 και για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία από 1.1.2012 και μετά, κατά δύο (2) έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο κατάταξής τους.

Για τους στρατιωτικούς που είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού, μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφρό) ή πάσχουν από αιμορροφιλία Α` και Β` ή μυασθένεια – μυοπάθεια ή έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων ή του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου ή πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας 67%, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.».

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 15:57 | Γιωργος

  πρέπει να δοθεί το δικαίωμα συνταξιοδότησης των τρίτεκνων – πολύτεκνων στρατιωτικών στα 30 χρόνια υπηρεσίας εκ των οποίων τα 5 να είναι πλασματικά και τα οποία θα αναγνωρίζονται με καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.

  Είναι ένα κίνητρο για την τεκνοποίηση και την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας.

  Πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και για τους δύο τρίτεκνους-πολύτεκνους γονείς.

 • Προσθήκη νέων άρθρων.
  1. Πλήρης αποσύνδεση της αναπηρικής σύνταξης από το επίδομα του ΟΠΕΚΑ. Να μην γίνεται διακοπή του επιδόματος στα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα, στα οποία χορηγείται το επίδομα βαριάς αναπηρίας, όταν σε περίπτωση θανάτου των γονέων τους, τους χορηγηθεί σύνταξη μεγαλύτερη από το ποσό του προνοιακού επιδόματος.
  Η διακοπή του εν λόγω επιδόματος, το οποίο αξίζει να αναφέρουμε ότι δίνεται για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους των αναγκών που προκύπτουν από την αναπηρία, δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα στην αξιοπρεπή διαβίωση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, εάν λάβουμε υπόψη την έλλειψη κρατικών υποστηρικτικών δομών.
  2. Επαναφορά ευνοϊκών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν στη συνταξιοδότηση των γονέων/ συζύγων/ αδελφών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία και επέκτασή τους στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και του πολιτικού προσωπικού, οι οποίοι έχουν στην οικογένειά τους άτομο με αναπηρία ή χρόνια πάθηση.
  3. Επέκταση της εξαίρεσης από την περικοπή σύνταξης λόγω απασχόλησης συνταξιούχων με αναπηρία που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ν. 612/1977 σε όλους τους συνταξιούχους αναπηρίας λαμβάνοντας υπόψη τις μειωμένες συντάξεις που παίρνουν, καθώς και την εξαίρεσή τους από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4670/2020, σύμφωνα με τις οποίες καταβάλλονται μειωμένες οι συντάξεις σε ποσοστό 30% των συνταξιούχων που αναλαμβάνουν εργασία.

 • Στο άρθρο αυτό πολύ ορθά συμπεριλήφθηκαν οι κατηγορίες των πασχόντων από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α’210) το οποίο προβλέπει πλήρη συνταξιοδότηση με τη συμπλήρωση 15ετίας πραγματικής προϋπηρεσίας, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να ενταχθούν τόσο στις διατάξεις του ν. 612/1977 όσο και στο π.δ. 169/2007 και οι πάσχοντες από συγγενείς καρδιοπάθειες με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οι μεταμοσχευμένοι από καρδιά και πνεύμονα, καθώς και οι Κωφοί-Βαρήκοοι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όπως ισχύει από δεκαετιών για έτερες ειδικές κοινωνικές ομάδες. Αυτό αποτελεί χρόνιο και καθολικό αίτημα της ΕΣΑμεΑ με δεδομένο το χαμηλό μέσο όρο ζωής και τα σοβαρά ιατρικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, τόσο οι μεταμοσχευμένοι από καρδιά και πνεύμονα, όσο και οι πάσχοντες από συγγενείς καρδιοπάθειες, οι παθήσεις των οποίων είναι χρόνιες και ανίατες, επιδεινούμενες με την πάροδο του χρόνου.
  Επιπρόσθετα λόγοι κοινωνικής δικαιοσύνης και ίσης αντιμετώπισης όλων των ειδικών κοινωνικών ομάδων επιβάλλουν μία ενιαία γραμμή αντιμετώπισης όλων των βαρέως πασχόνων ασχέτως της παθήσεώς τους.

 • 28 Οκτωβρίου 2020, 19:10 | αναστασια

  Συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να δοθεί το δικαίωμα συνταξιοδότησης των τρίτεκνων – πολύτεκνων στρατιωτικών στα 30 χρόνια υπηρεσίας εκ των οποίων τα 5 να είναι πλασματικά και τα οποία θα αναγνωρίζονται με καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.
  Είναι ένα κίνητρο για την τεκνοποίηση και την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας.
  Πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και για τους δύο τρίτεκνους-πολύτεκνους γονείς.

 • 28 Οκτωβρίου 2020, 12:14 | ΜΙΧΑΗΛΙΑ

  Συμφωνώ απόλυτα για την συνταξιοδότησης τρίτεκνων – πολύτεκνων στρατιωτικών στα 30 χρόνια υπηρεσίας εκ των οποίων τα 5 να είναι πλασματικά. Ειδικά για τις τρίτεκνες γυναίκες των ΕΔ όπου δεν μπορούν να κάνουν χρήση του αμετάθετου
  (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3883/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4361/2016) επειδή τους δεσμεύει ο χρόνος διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας (υπηρεσιακά κριτήρια). Η θέση της γυναίκας των ΕΔ και ειδικά της τρίτεκνης -πολύτεκνης είναι Νευραλγικής σημασίας, καθότι ο ρόλος της είναι πολλαπλός και πολυδιάστατος. Καλούνται να τον στηρίξουνε ως Μητέρες, Μάχιμοι Στρατιωτικοί και Γυναίκες. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση από τους αρμόδιους για τερματισμός των υπαρχόντων ανισοτήτων.

  Με σεβασμό και εκτίμηση

 • 28 Οκτωβρίου 2020, 12:53 | κατερίνα

  Συμφωνώ με το σχόλιο «27 Οκτωβρίου 2020, 14:19 | λιτσα»

  Συμφωνώ ότι πρέπει να δοθεί το δικαίωμα συνταξιοδότησης των τρίτεκνων – πολύτεκνων στρατιωτικών στα 30 χρόνια υπηρεσίας εκ των οποίων τα 5 να είναι πλασματικά και τα οποία θα αναγνωρίζονται με καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.

  Είναι ένα κίνητρο για την τεκνοποίηση και την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας.

  Πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και για τους δύο τρίτεκνους-πολύτεκνους γονείς.

 • 27 Οκτωβρίου 2020, 21:56 | Μαρία

  Πολύ σωστή η πρόταση και πρέπει να εφαρμοστεί, να δοθεί το δικαίωμα συνταξιοδότησης των τρίτεκνων – πολύτεκνων στρατιωτικών στα 30 χρόνια υπηρεσίας εκ των οποίων τα 5 να είναι πλασματικά και τα οποία θα αναγνωρίζονται με καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.
  Είναι ένα κίνητρο για την τεκνοποίηση και την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας.
  Πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και για τους δύο τρίτεκνους-πολύτεκνους γονείς.

 • 27 Οκτωβρίου 2020, 19:08 | Παναγιώτης

  Η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 169/2007 αν και προβλέπει ότι ισχύει ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατάταξης έχει εφαρμογή μόνο για παλαιούς ασφαλισμένους με ημερομηνία πρόσληψης πριν από την 1-1-1993 σύμφωνα με το ν 2084/92 άρθρο 7 παρ.5
  Προφανώς από αβλεψία δεν καταργήθηκε η παραπάνω παράγραφος του ν. 2084 ώστε η ρύθμιση της περίπτωσης α) της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 169/2007 να έχει εφαρμογή και για τους καταταγεντες το 1993 οι οποίοι συμπλήρωσαν 20ετια το 2013 και είναι γονείς 3 τέκνων και ανω.

 • 27 Οκτωβρίου 2020, 14:19 | λιτσα

  Συμφωνώ ότι πρέπει να δοθεί το δικαίωμα συνταξιοδότησης των τρίτεκνων – πολύτεκνων στρατιωτικών στα 30 χρόνια υπηρεσίας εκ των οποίων τα 5 να είναι πλασματικά και τα οποία θα αναγνωρίζονται με καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.

  Είναι ένα κίνητρο για την τεκνοποίηση και την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας.

  Πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και για τους δύο τρίτεκνους-πολύτεκνους γονείς.

 • 27 Οκτωβρίου 2020, 14:50 | Δημήτρης

  Πρέπει να προβλεφθεί ρητή κατάργηση του άρθρου 7 παρ.5 Ν.2084/92, προκειμένου το δικαίωμα της 20ετιας των τρίτεκνων να επεκταθεί και στους καταταγέντες μετά την 1/1/1993.

 • 26 Οκτωβρίου 2020, 17:05 | Αθανάσιος Ο.

  η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 169/2007 την οποία τροποποιεί το σχέδιο νόμου αν και προβλέπει ότι ισχύει οπότε και αν έχει καταταγεί ο στρατιωτικός εντούτοις έχει εφαρμογή μόνο για παλαιούς ασφαλισμένους με ημερομηνία πρόσληψης πριν από την 1-1-1993 σύμφωνα με το ν 2084/92.
  Προτείνεται να προβλεφθεί η εφαρμογή της και σε νέους ασφαλισμένους.

 • 26 Οκτωβρίου 2020, 12:13 | βασιλης

  Πρέπει να δοθεί το δικαίωμα συνταξιοδότησης των τρίτεκνων – πολύτεκνων στρατιωτικών στα 30 χρόνια υπηρεσίας εκ των οποίων τα 5 να είναι πλασματικά και τα οποία θα αναγνωρίζονται με καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.

  Είναι ένα κίνητρο για την τεκνοποίηση και την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας.

  Πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και για τους δύο τρίτεκνους-πολύτεκνους γονείς.

 • 25 Οκτωβρίου 2020, 22:10 | Ευάγγελος Μελισσαρόπουλος

  Στο άρθρο 31 θα πρέπει να γίνει μέριμνα για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που έχουν μέλος ΑμεΑ τα οποία συνταξιοδοτούνται χωρίς κάποια ιδιαίτερη ευνοϊκότερη ρύθμιση από τους συναδέλφους τους. Αντίθετα στο δημόσιο υπάρχει ειδική μέριμνα για τους υπαλλήλους και τις μητέρες με τέκνο ΑμεΑ.
  Δε νομίζετε ότι αυτή η κατηγορία των στρατιωτικών πρέπει να εναρμονιστεί συνταξιοδοτικά με το δημόσιο? Άλλωστε το έργο είναι τόσο διαφορετικό και πολλές φορές πιο απαιτητικό από αυτό ενός δημ. υπαλλήλου.

 • 24 Οκτωβρίου 2020, 14:00 | Γεώργιος

  πάρα πολύ σωστή η πρόταση να δοθεί το δικαίωμα συνταξιοδότησης των τρίτεκνων – πολύτεκνων στρατιωτικών στα 30 χρόνια υπηρεσίας εκ των οποίων τα 5 να είναι πλασματικά και τα οποία θα αναγνωρίζονται με καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.

  είναι ένα κίνητρο για την τεκνοποίηση και την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας.

  πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και για τους δύο τρίτεκνους-πολύτεκνους γονείς.

 • 23 Οκτωβρίου 2020, 14:29 | αλέκος

  προτείνεται να δοθεί το δικαίωμα συνταξιοδότησης των τρίτεκνων – πολύτεκνων στρατιωτικών στα 30 χρόνια υπηρεσίας, εκ των οποίων τα 5 να είναι πλασματικά και τα οποία θα αναγνωρίζονται με καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.

  είναι ένα ισχυρό κίνητρο για την τεκνοποίηση και την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας.

 • 23 Οκτωβρίου 2020, 09:45 | Γιώργος Γ

  Θα ήθελα να προσθέσω επίσης μαζί με την πρόωρη συνταξιοδότηση τριτεκνων θα πρέπει για λόγους ίσης μεταχείρισης να δωθεί και το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών ετών για τα παιδιά όπως ισχύει και για τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους.

 • 22 Οκτωβρίου 2020, 18:41 | πετρος κ.

  συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση να δοθεί το δικαίωμα συνταξιοδότησης των τρίτεκνων – πολύτεκνων στρατιωτικών στα 30 χρόνια υπηρεσίας εκ των οποίων τα 5 να είναι πλασματικά και τα οποία θα αναγνωρίζονται με καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.
  είναι ένα κίνητρο για την τεκνοποίηση και την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας.

 • 21 Οκτωβρίου 2020, 23:25 | ελενη

  προτείνω να δοθεί το δικαίωμα συνταξιοδότησης των τρίτεκνων – πολύτεκνων στρατιωτικών στα 30 χρόνια υπηρεσίας εκ των οποίων τα 5 να είναι πλασματικά και τα οποία θα αναγνωρίζονται με καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.
  είναι ένα κίνητρο για την τεκνοποίηση και την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας.

 • 21 Οκτωβρίου 2020, 12:58 | Ηλίας Παπαγεωργίου

  καλημέρα σας,

  θα πρέπει να δοθεί έμφαση στους πολυτέκνους στρατιωτικούς και να επέλθει διόρθωση και σύμπλευση με τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους όσο αφορά :

  – το δικαίωμα συνταξιοδότησης των πολύτεκνων στρατιωτικών με 25 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας ενώ είχαν τρίτο παιδί στα 20 έτη » ακόμα και αν εισήλθαν μετά το 1993 »

  – το δικαίωμα εξαγοράς συντάξιμων ετών για την πολυτεκνία (3έτη), όπως ισχύει και για τους υπόλοιπους εργαζομένους.

  ευχαριστώ

 • 20 Οκτωβρίου 2020, 21:06 | Νατασα

  Με την παρούσα τροποποιηση, γινεται παραδεκτο οτι μονιμος στρατιωτικος πασχει απο κυστικη? Γιατι μεχρι τωρα δεν μπορουσε να υπαρχει ατομο με κυστικη σαν στρατιωτικος(βγαινεις ι5). Υπόψιν οτι τωρα διαγνωστηκε κ δεν εχει ποσοστο αναπηριας.

 • 20 Οκτωβρίου 2020, 17:53 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Καλησπέρα σας. Θα ηθελα να θυμίσω κάποια επείγοντα και χρόνια προβλήματα των στελεχών των ΕΔ που αναμένουν επίλυση.

  Μάλιστα με τον ποιο επίσημο τρόπο αυτά σας έχουν διαβιβαστεί από 05 Μαρ 2020 από το ΥΕΘΑ το οποίο με έγγραφο του επίσημα σας κοινοποίησε προβλήματα και προτάσεις επίλυσης τους .Εως σήμερα δεν εχετε πράξει ακόμη τίποτε .Μήπως λοιπόν είναι καιρός να συμπεριλάβετε έστω και κάποια από αυτά όπως είναι τα παρακάτω για να δείξετε και έμπρακτα ότι ενδιαφέρεστε για αυτή την σκληρά εργαζόμενη και δοκιμαζόμενη κατηγορία Ελλήνων πολιτών. Έτσι και αλλιώς τις παρακάτω προτάσεις δεν μπορεί να τις αντικρούσει με επιχειρήματα εύκολα κανένας παρά μόνο να τις αποφεύγει και να τις αγνοεί όπως κάνει το Υπουργειο Εργασίας εως τώρα αφού καμία πρόταση δεν έχει υιοθετηθεί. Κυριολεκτικά καμία εδώ και 7 1/2 μήνες .

  ΘΕΜΑ : Συντάξεις Προσωπικού [(Απόψεις και Προτάσεις του ΥΠΕΘΑ Αναφορικά με Ζητήματα που Άπτονται της Ασφαλιστικής- Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας που Διέπει το Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ))]

  Κάποιες από τις προτάσεις :

  Εξαγορά 3ετιας παρ.4 άρθρου 22 του ν.3865/2010.

  (1) ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

  (α) Σύμφωνα με την υπόψη διάταξη, ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των ΕΔ, που έχει καταταγεί μέχρι την 31 Δεκ 95 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1 Ιαν 15 και μετά, προσαυξάνεται κατά τρία έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 59 του ΠΔ 169/2007, εισφοράς για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Επομένως, δικαιούχοι είναι το στρατιωτικό προσωπικό που έχει καταταγεί έως την 31 Δεκ 95, εφόσον θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης μετά την 01 Ιαν 15, δηλαδή πρακτικά οι καταταγέντες στις ΕΔ κατά τα έτη 1991-1995.

  (β) Η αναγνώριση γίνεται βάσει των καθοριζομένων στην (ζ) σχετική εγκύκλιο και ισχύουν τα μεταβατικά ποσοστά εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, όπως καθορίστηκαν με την ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄4005/2016). Ειδικότερα, προβλέπεται η καταβολή από τον ασφαλισμένο, του συνόλου των εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Συμφώνα με το άρθρο 38 του ν.4387/2017, το συνολικό αυτό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη, ορίζεται σε 20%, επί των συντάξιμων αποδοχών του εργαζομένου.

  ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

  Το ύψος εξαγοράς της υπόψη 3ετίας κρίνεται ιδιαίτερα αυξημένο και επομένως αποτρεπτικό για τα στελέχη που επιθυμούν αναγνώριση καθιστώντας την εν λόγω διάταξη ανενεργή στην πράξη.

  ΠΡΟΤΑΣΗ –ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

  Προτείνεται για την αναγνώριση της υπόψη 3ετίας, όπως καθοριστεί καταβολή εισφορών σε ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου.

  δ. Τριετία «Κονδύλη» (παρ. 3 άρθρου 42 του ΠΔ 169/2007)

  ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

  (α) Βάσει των διατάξεων του υπόψη άρθρου, ο υπολογισμός της σύνταξης για τα εξ υπαξιωματικών στελέχη που είχαν καταταγεί ή είχαν ασφαλισθεί σε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31-12-1992 και είχαν συμπληρώσει 20 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας δεν γίνονταν βάσει του τελευταίου μισθολογικού βαθμού αλλά με τον αμέσως προηγούμενο προσαυξανόμενου κατά 3/35. Επομένως, οι συντάξιμες αποδοχές τους ήταν μεγαλύτερες από αυτές που θα υπολογίζονταν με τον τελευταίο μισθολογικό βαθμό χωρίς την εν λόγω προσαύξηση.

  (β) Η υπόψη συνταξιοδοτική προσαύξηση γινόταν κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, χωρίς την καταβολή εισφορών και η σχετική πρόβλεψη έγινε προκειμένου να αποφευχθεί η περίπτωση στελέχους που ενώ είχε τα ίδια χρόνια αλλά μεγαλύτερο βαθμό να έχει συντάξιμες αποδοχές μικρότερες από στέλεχος με μικρότερο βαθμό.

  ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

  Με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016, αφενός μεν δεν λαμβάνεται υπόψη η εν λόγω προσαύξηση κατά τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών και αφετέρου ο υπολογισμός δεν γίνεται με τον καταληκτικό μισθολογικό βαθμό αλλά με τον αμέσως προηγούμενο.

  ΠΡΟΤΑΣΗ –ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

  Προτείνεται όπως, δοθεί η δυνατότητα στους συνταξιούχους και εφόσον το επιθυμούν, κατά τον επανυπολογισμό των συντάξεων από 1 Ιαν 19 βάσει του ν.4387/2016 να λαμβάνεται υπόψη ο καταληκτικός μισθολογικός βαθμός τους και όχι ο αμέσως προηγούμενος. Στρατιωτικό προσωπικό που κατατάχθηκε στις ΕΔ κατά το χρονικό διάστημα 1990-1992.

  ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010, επέρχεται από 01-01-2011 μία σταδιακή αύξηση των ετών υποχρεωτικής συντάξιμης υπηρεσίας για αυτούς που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ήτοι συμπληρώνουν 24 ½ έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, μέχρι την 31-12-2014

  ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

  Οι ρυθμίσεις αφορούν τους παλαιούς ασφαλισμένους και συγκεκριμένα αυτούς που κατατάχτηκαν στις ΕΔ μέχρι την 30-6-1990, δηλ. δεν καλύπτουν αυτούς που κατατάχτηκαν από 1-7-1990 μέχρι την 31-12-1992, παρ’ όλο που ανήκουν στην κατηγορία των παλαιών ασφαλισμένων.

  ΠΡΟΤΑΣΗ –ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

  Για λόγους χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης, φρονούμε ότι οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 3865/2010, θα πρέπει να τροποποιηθούν, προκειμένου να επιφέρουν μία δίκαιη μεταχείριση σε όσους ανήκουν στην κατηγορία των παλαιών ασφαλισμένων. Σημειώνεται ότι, οι προτάσεις του ΥΠΕΘΑ επί του θέματος σας έχουν διαβιβαστεί.

  ΙΔΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΠΕΔΙΟΝ ΔΟΞΗΣ ΛΑΜΠΡΟ

 • 19 Οκτωβρίου 2020, 22:27 | αποστολης

  Μέχρι τώρα ο νόμος δέ δεχοταν να υπαρχει μόνιμος στρατιωτικός με κυστική ίνωση(απολειεται με ι5 σύμφωνα με το νομο 5987/2016 σελ.70676). μετα την παρουσα τροποποιηση, παραμενει στο στράτευμα ατομο με 20 χρόνια υπηρεσιας που μολις τωρα εχει διαγνωστει με κυστικη κ ειναι πληρως λειτουργικος?(χωρις ποσοστο αναπηριας 67% κ ανω)

 • 19 Οκτωβρίου 2020, 15:56 | Ευάγγελος

  Να ισχύει και για νέους ασφαλισμένους στρατιωτικούς μετά το 1993 με 25 έτη συνταξιμη υπηρεσία

 • 19 Οκτωβρίου 2020, 14:20 | αποστολης

  ηθελα να ρωτησω αν στρατιωτικος που πασχει απο κυστικη (τωρα διαγνωστηκε κ δεν εχει ποσοστο αναπηριας)δικαιουται συνταξη με 20 χρονια υπηρεσιας κ αν ναι, τι ποσοστο?(πληρης ή μειωμενη)

 • 19 Οκτωβρίου 2020, 12:19 | Παρασκευή Βλάχου

  Στο δεύτερο εδάφιο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 169/2007 καθορίζεται ότι:

  Κατ` εξαίρεση για τους στρατιωτικούς γενικά, που έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά αρκεί η συμπλήρωση εικοσαετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, η οποία αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία εντός του έτους 2011 και για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία από 1.1.2012 και μετά, κατά δύο (2) έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο κατάταξής τους.

  Μια μικρή μερίδα στρατιωτικών που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και έχουν καταταγεί κατά το έτος 1993 δεν δικαιούνται των ευνοϊκών ρυθμίσεων του παρόντος εδαφίου καθότι ο προγενέστερος νόμος 2084/1992 καθορίζει ότι η εφαρμογή των διατάξεων περιορίζεται σε παλαιούς ασφαλισμένους.
  Προτείνεται η τροποποίηση ώστε να γίνει πρόβλεψη να συμπεριληφθούν στις παραπάνω διατάξεις και οι τριτεκνοι καταταγεντες το έτος 1993 οι οποίοι είναι οι τελευταίοι δικαιούχοι που το έτος 2013 είχαν 20 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και μπορούν να κάνουν χρήση των ως άνω ευνοϊκών ρυθμίσεων.

 • 19 Οκτωβρίου 2020, 09:27 | Κωσταντινος

  Με εμας που μπηκαμε 27 χρονων στο στρατευμα ως ΕΠ.ΟΠ και θα απολυθουμε στα 50 λογω οριου ηλικιας του πεπαλαιωμενου νομου του 1974 εχοντας μονο 23 χρονια υπηρεσιας τι θα γινει…δεν θα παρουμε συνταξη..οταν μπηκαμε η εγκυκλιος ελεγε για 35 ετη υποχρεωτικης υπηρεσιας.θελουμε να δουλεψουμε δεν θελουμε να παμε στα ταμια ανεργιας…ειναι μεγαλο αδικο μετα απο τοσα χρονια προσφορας στα στρατευμα να μας πετανε στην ανεργια
  παρα την θεληση μας …αυτες της κρισιμες μερες που περναει η χωρα μας με τους γειτονες αντι να ειμαστε προσηλομενη στο καθηκον εχουμε το μυαλο μας τι θα γινει με το μελλον μας και κατεπεκταση τον οικογενειον μας αν θα εχουμε χρηματα να τους συντηρησουμε.Αυτο που προτεινω ειναινα εχειτο δικαιωμα οποιος επιθυμει και θελει να μπορει να μενει στην υπηρεσια εως τα 54 ετη ετσι ωστε να συμπληρωνη τα 25 ετη..πιστευω ειναι το αυτονοητο και το δικαιο.

 • 18 Οκτωβρίου 2020, 19:05 | A.Π.

  Mε το νόμο Κατρούγκαλου και προσφατα με τον νομο Βουρτση εκτός των άλλων προβλέφθηκε ότι για την πλήρη σύνταξη θα πρέπει ο Στρατιωτικός να έχει 40 χρόνια υπηρεσίας ή να είναι 60 ετών. Οι νόμοι περί καταστάσεως των στρατιωτικών δεν εναρμονίστηκαν με τους νέους ασφαλιστικούς νόμους με αποτέλεσμα μετά από κρίσεις ή με την συμπλήρωση ορισμένης ηλικίας ή 35 χρόνων υπηρεσίας να αποστρατεύει τους στρατιωτικούς χωρίς να έχουν καλύψει τα αναγκαία 40 χρόνια για την πλήρη σύνταξη, άρα συνταξιοδοτούνται με μειωμένη σύνταξη. Δηλαδη ασκουτε πολιτική εθελούσιας εξόδου σε βάρος του εργαζομένου. Εκατονταδες στελεχοι συμπληρωνουν 35 χρονια φετος και θα αποστρατευτουν αυταπαγγελτα σε ηλικια και κατω των 53 ετων. Πρεπει να υπαρχει προβλεψη στον νεο νομο για 40ετη παραμονη. Απαιτειται μια τροποποιηση στην επέκταση των ετών παραμονής πέραν της 35ετίας για τα στελέχη των Ε.Δ., που προέρχονται από ΑΣΣΥ και ΕΜΘ από το 1980 εως 1989.

 • 17 Οκτωβρίου 2020, 22:30 | Παύλος

  Καλησπέρα οι γνώμη μου είναι ή ΕΜΘ 30 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας+ 5 πλασματικά έτη νά δικαιούνται πλήρης σύνταξη όποιος θέλει να παραμείνει ειδική αναφορά για 40 έτη ευχαριστώ

 • 17 Οκτωβρίου 2020, 21:59 | Σαμψωνας φωτιος

  Καλησπέρα,Θα ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά το άρθρο 31 αν θα ισχύσει γενικά για όλους τους τριτεκνους στρατιωτικους ότι μπορούν να βγουν στην σύνταξη συμπληρωνοντας 20ετια μετά από την 1-1-2012 αυξάνοντας κατά 2 χρόνια κάθε ημερολογιακο έτος μέχρι να συμπληρωθούν 25.Εγω που συμπληρώσα 20ετια το 2014( με τρία παιδιά ) και το 2019 θα μπορώ να βγω στη σύνταξη το 2024? Ευχαριστω πολυ

 • 17 Οκτωβρίου 2020, 20:20 | Θανάσης Χρυσανθόπουλος

  η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 169/2007 την οποία τροποποιεί το σχέδιο νόμου έχει εφαρμογή μόνο για παλιούς ασφαλισμένους με ημερομηνία πρόσληψης πριν από την 1-1-1993.
  Προτείνεται να προβλεφθεί η εφαρμογή και σε νέους ασφαλισμένους.