• Κύριε Υπουργέ, Θέτουμε υπόψη σας τα εξής: Με την διάταξη του άρθρου 127 του Ν.4611/2019 τροποποιήθηκε το άρθρο 14 του Π.Δ. 35/1988(Α΄14) ) που αφορούσε στην προθεσμία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση προϋπηρεσίας των ασφαλισμένων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ (πρ. Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ) και παρατάθηκε η προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης για αναγνώριση προϋπηρεσίας, πλέον της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ανωτέρω νόμου(17/5/2019) και μάλιστα μέχρι την απονομή της επικουρικής σύνταξης. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα σε όσους ασφαλισμένους του ανωτέρω κλάδου το επιθυμούν, να υποβάλλουν σχετική αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας, προκειμένου να είναι δυνατή η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος και ως εκ τούτου η χορήγηση της επικουρικής τους σύνταξης από τον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ (πρ. ΤΕΑΠ-ΟΤΕ). Άρα εφόσον η αναγνώριση γίνεται μέχρι την απονομή αυτό αυτονόητα σημαίνει ότι ανατρέχει στην ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης για κύρια σύνταξη, όπως ισχύει σε όλα τα ταμεία. Για την λυση του προβλήματος προτε'ινουμε την τροπολογια προ ψήφιση : Αιτιολογική Έκθεση Με τις διατάξεις του άρθρου 127 ν. 4611/2019 παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αίτησης αναγνώρισης προϋπηρεσίας και παρασχέθηκε δυνατότητα, σε ασφαλισμένους του πρ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ, να υποβάλλουν την αίτηση αναγνώρισης και εξαγοράς του υπολειπομένου χρόνου και μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία. Με την προτεινόμενη διάταξη διευκρινίζεται ότι αφού γίνει η αναγνώριση κατά τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, τα αποτελέσματα ανατρέχουν αναδρομικά και η επικουρική σύνταξη χορηγείται από την ημερομηνία χορήγησης της κύριας σύνταξης. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Προστίθεται εδάφιο στο εδάφιο ε της παρ. 2 του άρθρου 14 του Κανονισμού Παροχών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφαλίσεως του Προσωπικού Ο.Τ.Ε. (Π.Δ. 35/88), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 127 ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73), το οποίο διαμορφώνεται ως εξής: ε) Η σχετική για την ανάγνωση αίτηση μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε και μετά την οριζόμενη στο εδ. Α΄προθεσμία και σε κάθε περίπτωση πριν την απονομή της σύνταξης αυτής, με τις προϋποθέσεις αναγνώρισης και εξαγοράς που ορίζονται στα ανωτέρω εδάφια της παραγράφου αυτής, σε περίπτωση δε συνταξιοδότησης, ο μη εξαγορασθείς χρόνος εξοφλείται εφάπαξ, άλλως αυτός δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του συντάξιμου χρόνου. «Η σχετική για την αναγνώριση αίτηση αφ΄ης υποβληθεί και εξοφληθεί το προβλεπόμενο ποσό εξαγοράς, ανατρέχει στον χρόνο υποβολής της αίτησης για χορήγηση επικουρικής σύνταξης, η δε σύνταξη χορηγείται από την ημερομηνία χορήγησης της κύριας σύνταξης. Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει και όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση επικουρικής σύνταξης κατά τον χρόνο δημοσίευσής της.»