ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 21 Μείωση εισφορών εργοδότη-εργαζομένου

 

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, μειώνονται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες ως ακολούθως:
α. Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 1,49 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 2,4 % και κατανέμεται 1,2 % στον εργοδότη και 1,2 % στον εργαζόμενο.
β. Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π) της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), η οποία μειώνεται κατά 0,12 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2224/1994 (Α΄122) και κατά 0,18 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2224/1994 (Α` 122). Το συνολικό ασφάλιστρο της περ. α` της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α` 88) διαμορφώνεται σε 0,16 % και κατανέμεται ως εξής:
βα. Εργοδοτική εισφορά 0,06 % υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2224/1994 (Α` 122).
βγ. Εισφορά εργαζομένου 0,10 % υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2224/1994 (Α` 122).
γ. Κατά 0,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π) της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, η οποία μειώνεται από την εισφορά που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 2963/1954 (Α’ 195), και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ Ε.Λ.Ε.Κ.Π. διαμορφώνεται σε 0,35 % και αφορά ασφάλιστρο υπέρ πρώην ΟΕΕ (ν. 678/1977, Α’ 246 και άρθρο 7 του ν. 3144/2003, Α’ 111).
2. Από την εισφορά της περ. α` της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (κλάδος ΛΑΕΚ του Ε.Λ.Ε.Κ.Π) όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1, αποδίδεται πόρος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), καθώς και στα ινστιτούτα και τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ και του ΣΒΒΕ. Για τους ανωτέρω φορείς, εκτός του ΕΟΠΠΕΠ, η απόδοση του πόρου από τον κλάδο ΛΑΕΚ μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράττονται από τον e-ΕΦΚΑ για λογαριασμό του κλάδου ΛΑΕΚ, ανεξαρτήτως του βαθμού απόδοσης αυτών στον ΟΑΕΔ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α΄188).
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν μέχρι τις 31.12.2021.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 13:12 | Νορα Ανδρεα

  Άρθρο 21: Ο ΟΑΕΔ είναι αυτόνομος φορέας που τα έσοδά του προέρχονται από τις εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων Η μείωση των εισφορών που πλήρωναν εργαζόμενοι και εργοδότες υπέρ ΛΑΕΚ και τ. ΟΕΚ αυξάνει μεν ελάχιστα τον μισθό του εργαζόμενου αλλά στερεί από τον ΟΑΕΔ ένα τεράστιο έσοδο. Τι θα γίνει με τα επιδόματα ανεργίας, τα προγράμματα για νέους ανέργους ή ανέργους πριν την σύνταξη που δεν μπορούν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα ένσημα;

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 12:57 | ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.)
  ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΥ Ν/Σ ΠΕΡΙ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

  ΘΕΜΑ : Ορθολογική μείωση του ανωτάτου ορίου (πλαφόν) των ασφαλιστικών εισφορών για την ειδική περίπτωση των ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών
  Σε Ναυπηγοεπισκευαστικές Εργασίες οι ονομαστικές μηνιαίες αποδοχές του ειδικευμένου προσωπικού είναι ιδιαίτερα υψηλές. Οι υψηλές αυτές αμοιβές, δεν καταβάλλονται στο ολιγάριθμο ανώτατο στελεχικό δυναμικό κάποιας μεγάλης εταιρείας. Καταβάλλονται στην πλειοψηφία των εργαζομένων στη ναυπηγοεπισκευή, βάσει συλλογικών συμβάσεων. Τις υψηλές ονομαστικές αμοιβές, στις οποίες περιλαμβάνονται οι υπερωρίες, επιβάλει (α) η φύση των εργασιών, (β) οι αυστηροί χρονικοί περιορισμοί τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων με πλοιοκτήτες, (γ) η σπανιότητα αξιόπιστου ειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, λόγω της από πολλών ετών διακοπής της λειτουργίας των σχολών μαθητείας ναυπηγοεπισκευαστικών επαγγελμάτων. Συνέπεια των υψηλών αποδοχών και του πολύ υψηλού ορίου (πλαφόν) των ασφαλιστικών εισφορών, που ορίζεται στα 6.500 ευρώ – δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού (10Χ650=6.500) – καταβάλλονται δυσθεώρητες ασφαλιστικές εισφορές, για σημαντικό αριθμό εργατοτεχνιτών της ναυπηγοεπισκευής. Συχνά οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου κυμαίνονται μεταξύ 2.200 και 2.400€. Τα ποσά αυτά δεν απεικονίζεται ανταποδοτικά στις καταβαλλόμενες συντάξεις. Αποτέλεσμα είναι, το υπέρμετρα υψηλό μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεών της ναυπηγοεπισκευής να επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, ιδιαίτερα όσον αφορά τα γειτονικά ναυπηγεία Τουρκίας, Μάλτας και Ρουμανίας.
  Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.) κρίνει ως απολύτως αναγκαία την επαναφορά του τεκμαρτού ορίου ονομαστικών μηνιαίων αποδοχών για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών στα προ του 2012 ισχύοντα, που είναι το 25πλάσιο του κατωτάτου ημερομισθίου, δηλαδή 25Χ86=2150 €. Η ρύθμιση αυτή θα έχει πολλαπλές θετικές επιπτώσεις και θα συμβάλει :
  Στη μείωση του κόστους εργασίας στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της ναυπηγικής βιομηχανίας στην ανατολική Μεσόγειο.
  Στην επανεκκίνηση των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία.
  Στον δραστικό περιορισμό της τυχόν μαύρης εργασίας και της τυχόν διακίνησης μαύρου χρήματος.
  Στην άμεση φορολογία του συνόλου του εισοδήματος των εργαζομένων.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 12:14 | ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.)
  ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΥ Ν/Σ ΠΕΡΙ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

  ΘΕΜΑ : Ορθολογική μείωση του ανωτάτου ορίου (πλαφόν) των ασφαλιστικών εισφορών για την ειδική περίπτωση των ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών
  Σε Ναυπηγοεπισκευαστικές Εργασίες οι ονομαστικές μηνιαίες αποδοχές του ειδικευμένου προσωπικού είναι ιδιαίτερα υψηλές. Οι υψηλές αυτές αμοιβές, δεν καταβάλλονται στο ολιγάριθμο ανώτατο στελεχικό δυναμικό κάποιας μεγάλης εταιρείας. Καταβάλλονται στην πλειοψηφία των εργαζομένων στη ναυπηγοεπισκευή, βάσει συλλογικών συμβάσεων. Τις υψηλές ονομαστικές αμοιβές, στις οποίες περιλαμβάνονται οι υπερωρίες, επιβάλει (α) η φύση των εργασιών, (β) οι αυστηροί χρονικοί περιορισμοί τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων με πλοιοκτήτες, (γ) η σπανιότητα αξιόπιστου ειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, λόγω της από πολλών ετών διακοπής της λειτουργίας των σχολών μαθητείας ναυπηγοεπισκευαστικών επαγγελμάτων. Συνέπεια των υψηλών αποδοχών και του πολύ υψηλού ορίου (πλαφόν) των ασφαλιστικών εισφορών, που ορίζεται στα 6.500 ευρώ – δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού (10Χ650=6.500) – καταβάλλονται δυσθεώρητες ασφαλιστικές εισφορές, για σημαντικό αριθμό εργατοτεχνιτών της ναυπηγοεπισκευής. Συχνά οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου κυμαίνονται μεταξύ 2.200 και 2.400€. Τα ποσά αυτά δεν απεικονίζεται ανταποδοτικά στις καταβαλλόμενες συντάξεις. Αποτέλεσμα είναι, το υπέρμετρα υψηλό μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεών της ναυπηγοεπισκευής να επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, ιδιαίτερα όσον αφορά τα γειτονικά ναυπηγεία Τουρκίας, Μάλτας και Ρουμανίας.
  Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.) κρίνει ως απολύτως αναγκαία την επαναφορά του τεκμαρτού ορίου ονομαστικών μηνιαίων αποδοχών για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών στα προ του 2012 ισχύοντα, που είναι το 25πλάσιο του κατωτάτου ημερομισθίου, δηλαδή 25Χ86=2150 €. Η ρύθμιση αυτή θα έχει πολλαπλές θετικές επιπτώσεις και θα συμβάλει :
  Στη μείωση του κόστους εργασίας στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της ναυπηγικής βιομηχανίας στην ανατολική Μεσόγειο.
  Στην επανεκκίνηση των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία.
  Στον δραστικό περιορισμό της τυχόν μαύρης εργασίας και της τυχόν διακίνησης μαύρου χρήματος.
  Στην άμεση φορολογία του συνόλου του εισοδήματος των εργαζομένων.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 11:00 | Ρίζος Κώστας

  Η μείωση εισφορών αποκλειστικά από τον ΟΑΕΔ στερεί από τον Οργανισμό ένα σημαντικό μέρος των εσόδων του και δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στον κοινωνικό του ρόλο, ειδικά τώρα σε συνθήκες κρίσεις.Η μείωση μικρό όφελος θα προσφέρει στην οικονομία και μεγαλύτερο κακό θα κάνει στην επιδοματική πολιτική του κράτους δια μέσου των φορέων του.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 10:19 | ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.)
  ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΥ Ν/Σ ΠΕΡΙ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

  ΘΕΜΑ : Ορθολογική μείωση του ανωτάτου ορίου (πλαφόν) των ασφαλιστικών εισφορών για την ειδική περίπτωση των ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών
  Σε Ναυπηγοεπισκευαστικές Εργασίες οι ονομαστικές μηνιαίες αποδοχές του ειδικευμένου προσωπικού είναι ιδιαίτερα υψηλές. Οι υψηλές αυτές αμοιβές, δεν καταβάλλονται στο ολιγάριθμο ανώτατο στελεχικό δυναμικό κάποιας μεγάλης εταιρείας. Καταβάλλονται στην πλειοψηφία των εργαζομένων στη ναυπηγοεπισκευή, βάσει συλλογικών συμβάσεων. Τις υψηλές ονομαστικές αμοιβές, στις οποίες περιλαμβάνονται οι υπερωρίες, επιβάλει (α) η φύση των εργασιών, (β) οι αυστηροί χρονικοί περιορισμοί τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων με πλοιοκτήτες, (γ) η σπανιότητα αξιόπιστου ειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, λόγω της από πολλών ετών διακοπής της λειτουργίας των σχολών μαθητείας ναυπηγοεπισκευαστικών επαγγελμάτων. Συνέπεια των υψηλών αποδοχών και του πολύ υψηλού ορίου (πλαφόν) των ασφαλιστικών εισφορών, που ορίζεται στα 6.500 ευρώ – δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού (10Χ650=6.500) – καταβάλλονται δυσθεώρητες ασφαλιστικές εισφορές, για σημαντικό αριθμό εργατοτεχνιτών της ναυπηγοεπισκευής. Συχνά οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου κυμαίνονται μεταξύ 2.200 και 2.400€. Τα ποσά αυτά δεν απεικονίζεται ανταποδοτικά στις καταβαλλόμενες συντάξεις. Αποτέλεσμα είναι, το υπέρμετρα υψηλό μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεών της ναυπηγοεπισκευής να επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, ιδιαίτερα όσον αφορά τα γειτονικά ναυπηγεία Τουρκίας, Μάλτας και Ρουμανίας.
  Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.) κρίνει ως απολύτως αναγκαία την επαναφορά του τεκμαρτού ορίου ονομαστικών μηνιαίων αποδοχών για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών στα προ του 2012 ισχύοντα, που είναι το 25πλάσιο του κατωτάτου ημερομισθίου, δηλαδή 25Χ86=2150 €. Η ρύθμιση αυτή θα έχει πολλαπλές θετικές επιπτώσεις και θα συμβάλει :
  Στη μείωση του κόστους εργασίας στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της ναυπηγικής βιομηχανίας στην ανατολική Μεσόγειο.
  Στην επανεκκίνηση των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία.
  Στον δραστικό περιορισμό της μαύρης εργασίας και της διακίνησης μαύρου χρήματος.
  Στην άμεση φορολογία του συνόλου του εισοδήματος των εργαζομένων.

 • 28 Οκτωβρίου 2020, 23:19 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές και συνταγές λιτότητας στην Ευρώπη και στον κόσμο που εφαρμόζονται ως το μοναδικό οικονομικό δόγμα, καταστρέφουν κυριολεκτικά τις οικονομίες (βλ. πλειάδα πρόσφατων εμπειρικών ερευνών) και διευρύνουν τη φτώχεια, με ότι αυτό αρνητικά συνεπάγεται για το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, αφού πλήττουν το εισόδημα, τη ζήτηση, την κατανάλωση και την παραγωγή.
  Σε ότι αφορά τον Ο.Α.ΕΔ. είναι ευνόητο ότι η μείωση των εισφορών θα περιορίσει έτι περαιτέρω τις δυνατότητες υλοποίησης, τόσο των ενεργητικών, όσο και των παθητικών
  πολιτικών απασχόλησης και κατά συνέπεια την πραγματική στήριξη των επιχειρήσεων.
  Με την προσχηματικού χαρακτήρα ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποδομείται ένας δημόσιος οργανισμός που από το 1956 υποστηρίζει την κοινωνική πολιτική και την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

 • 28 Οκτωβρίου 2020, 22:28 | Βαβουλη Ματίνα

  Η μείωση των εισφορών που πλήρωναν εργαζόμενοι και εργοδότες υπέρ ΛΑΕΚ και τέως τ.ΟΕΚ αυξάνει μεν ελάχιστα το μισθό του εργαζόμενου, αλλά στερεί από τον ΟΑΕΔ ένα τεράστιο έσοδο. Τι θα γίνει με τα επιδόματα ανεργίας, τα προγράμματα για νέους ανέργους ή ανέργους πριν τη σύνταξη;

 • 28 Οκτωβρίου 2020, 20:35 | ΒΟΥΖΙΟΥΡΗΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ

  Αν εφαρμοστεί το άρθρο 21,θα αποδυναμωθεί και θα απαξιωθεί ο ΟΑΕΔ και ταυτόχρονα θα χάσει το σημαντικότερο πυλώνα του το κοινωνικό κράτος.
  Αν αυτό θέλετε να πετύχετε τότε είστε στο σωστό δρόμο!!

 • 28 Οκτωβρίου 2020, 20:26 | Άννα Μαρία Καλογεροπούλου

  Για άλλη μια φορά ,με υπουργό Εργασίας τον ίδιο άνθρωπο, ο ΟΑΕΔ βρίσκεται στο στόχαστρο.
  Με τη διάταξη του άρθρου 21 μειώνουν ξανά τις εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ, κατά 3 μονάδες,με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να μην μπορεί να ασκήσει τις πολιτικές του με προγράμματα Απασχόλησης,κατάρτισης αλλά και να αδυνατεί να ανταπεξέλθει στην καταβολή των επιδομάτων ανεργίας.
  Πού αποσκοπούν αποδυναμώνοντας τον ΟΑΕΔ,έναν οργανισμό που επιτελεί κοινωνικό έργο;
  Μήπως έχουν στο μυαλό τους τη διάλυσή του και εντέλει τη διαγραφή των οφειλών του ΕΦΚΑ προς τον ΟΑΕΔ, ύψους άνω των 11 δις?

 • 27 Οκτωβρίου 2020, 16:02 | Νίκος Μαγκαφώσης

  Σε μια περίοδο που η ανεργία διογκώνεται και λόγω της πανδημίας, προτείνετε την μείωση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ από εργοδότες και μισθωτούς κατά 3%. (με τους εργοδότες να είναι οι πλέον ωφελούμενοι. Πχ η μείωση των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας επιμερίζεται κατά 1,49 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζομένου).
  Οι συγκεκριμένες εισφορές επανέρχονταν στους εργαζόμενους μέσω του ΟΑΕΔ ως παροχές και επιδόματα ανεργίας. Με λίγα λόγια μεγαλώνετε την δυσχερή κατάσταση που ήδη βρίσκεται ο ΟΑΕΔ να ανταπεξέλθει στην καταβολή των επιδομάτων αλλά και να εκπονήσει προγράμματα για την αύξηση της απασχόλησης.
  Σε ενίσχυση του ΟΑΕΔ θα έπρεπε να στοχεύετε.

 • 27 Οκτωβρίου 2020, 15:28 | Στελιος Πλιάκης

  Είναι απαράδεκτη η εν λόγω διάταξη του άρθρου 21 που στην ουσία απαξιώνει βάναυσα τον ΟΑΕΔ που για δεκαετίες αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό στήριγμα για την κοινωνία συνολικά και κυρίως για εργαζόμενους και άνεργους, δεδομένου ότι αποστερεί από τον ΟΑΕΔ 1 περίπου δις πόρους απόλυτα αναγκαίους για την επιδότηση της ανεργίας, προώθηση της εργασίας, κατάρτιση ή επανακατάρτιση ανέργων, προγράμματα κοινωνικής εργασίας και λοιπές κοινωνικές πολιτικές και μάλιστα όταν στην παρούσα φάση και πάλι τα ποσοστά της ανεργίας τραβούν την ανηφόρα σε μνημονιακά ποσοστά πάνω από 20% και ταυτόχρονα υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε αναστολή ή εκ περιτροπής εργασία.
  Κατά την άποψή μου η πρόθεση είναι σαφέστατη δηλ. να ακυρωθεί ο σημαντικός ρόλος και η προσφορά του ΟΑΕΔ του για τους ανέργους και τους εργαζόμενους, να δοθεί η επαγγελματική κατάρτιση σε ιδιώτες όπως σαφέστατα προτείνει το «περίφημο» σχέδιο Πισσαρίδη.
  Η διάταξη πρέπει να αποσυρθεί και να προβλεφθεί γενναία ενίσχυση του ΟΑΕΔ σε πόρους και ανθρώπινο δυναμικό για να επιτελέσει κατά το δυνατό καλύτερα τον κοινωνικό του ρόλο στην παρούσα ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση που βιώνει και μάλιστα με αυξανόμενους ρυθμούς η Ελληνική κοινωνία.

 • 23 Οκτωβρίου 2020, 16:44 | Νίκος Δήμου

  Ετσι θα καταργηθούν ΟΛΑ τα επιδόματα και τα βοηθήματα του ΟΑΕΔ.
  ΟΛΑ

 • 23 Οκτωβρίου 2020, 10:38 | Τηλιγάδας Κωνσταντίνος

  Με δεδομένη την ήδη εφαρμοζόμενη μείωση κατά 0,9% των ασφαλιστικών εισφορών υπερ ΟΑΕΔ από την 1/6, η προτεινόμενη επιπλέον μείωση κατά 3% θα έχει σαν αποτέλεσμα μια τεράστια ζημιά στα έσοδα του οργανισμού. Ζημία η οποία δεν θα μπορεί να αποκατασταθεί και θα θέσει σε αμφισβήτηση την λειτουργία του οργανισμού ως έχει, καθώς και την δυνατότητα να υποστηρίξει την ευρεία γκάμα κοινωνικών πολιτικών που υλοποιεί. Σε μια περίοδο με την ανεργία στα ύψη και την οικονομία σε ύφεση, ο ΟΑΕΔ θα έπρεπε να ενισχυθεί με επιπλέον χρηματοδότηση και όχι να περικόπτεται η ήδη υπάρχουσα.

 • Κύριε Υπουργέ,

  Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

  Με την διάταξη του άρθρου 127 του Ν.4611/2019 τροποποιήθηκε το άρθρο 14 του Π.Δ. 35/1988(Α΄14) ) που αφορούσε στην προθεσμία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση προϋπηρεσίας των ασφαλισμένων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ (πρ. Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ) και παρατάθηκε η προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης για αναγνώριση προϋπηρεσίας, πλέον της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ανωτέρω νόμου(17/5/2019) και μάλιστα μέχρι την απονομή της επικουρικής σύνταξης.
  Έτσι δόθηκε η δυνατότητα σε όσους ασφαλισμένους του ανωτέρω κλάδου το επιθυμούν, να υποβάλλουν σχετική αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας, προκειμένου να είναι δυνατή η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος και ως εκ τούτου η χορήγηση της επικουρικής τους σύνταξης από τον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ (πρ. ΤΕΑΠ-ΟΤΕ). Άρα εφόσον η αναγνώριση γίνεται μέχρι την απονομή αυτό αυτονόητα σημαίνει ότι ανατρέχει στην ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης για κύρια σύνταξη, όπως ισχύει σε όλα τα ταμεία.
  Για την λυση του προβλήματος προτε’ινουμε την τροπολογια προ ψήφιση :
  Αιτιολογική Έκθεση
  Με τις διατάξεις του άρθρου 127 ν. 4611/2019 παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αίτησης αναγνώρισης προϋπηρεσίας και παρασχέθηκε δυνατότητα, σε ασφαλισμένους του πρ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ, να υποβάλλουν την αίτηση αναγνώρισης και εξαγοράς του υπολειπομένου χρόνου και μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία.
  Με την προτεινόμενη διάταξη διευκρινίζεται ότι αφού γίνει η αναγνώριση κατά τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, τα αποτελέσματα ανατρέχουν αναδρομικά και η επικουρική σύνταξη χορηγείται από την ημερομηνία χορήγησης της κύριας σύνταξης.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
  Προστίθεται εδάφιο στο εδάφιο ε της παρ. 2 του άρθρου 14 του Κανονισμού Παροχών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφαλίσεως του Προσωπικού Ο.Τ.Ε. (Π.Δ. 35/88), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 127 ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73), το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
  ε) Η σχετική για την ανάγνωση αίτηση μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε και μετά την οριζόμενη στο εδ. Α΄προθεσμία και σε κάθε περίπτωση πριν την απονομή της σύνταξης αυτής, με τις προϋποθέσεις αναγνώρισης και εξαγοράς που ορίζονται στα ανωτέρω εδάφια της παραγράφου αυτής, σε περίπτωση δε συνταξιοδότησης, ο μη εξαγορασθείς χρόνος εξοφλείται εφάπαξ, άλλως αυτός δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του συντάξιμου χρόνου.
  «Η σχετική για την αναγνώριση αίτηση αφ΄ης υποβληθεί και εξοφληθεί το προβλεπόμενο ποσό εξαγοράς, ανατρέχει στον χρόνο υποβολής της αίτησης για χορήγηση επικουρικής σύνταξης, η δε σύνταξη χορηγείται από την ημερομηνία χορήγησης της κύριας σύνταξης. Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει και όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση επικουρικής σύνταξης κατά τον χρόνο δημοσίευσής της.»

 • 22 Οκτωβρίου 2020, 10:15 | Μπαζιάνας Γεώργιος

  Η μείωση των εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ κατά 3 μονάδες σημαίνει πρακτικά ότι θα δοθεί ένα ισχυρό πλήγμα στη λειτουργία μιας Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης την στιγμή που η ανεργία στη χώρα αυξάνεται και οι εγγεγραμμένοι άνεργοι είναι σταθερά πάνω από 10000000. Ο ΟΑΕΔ θα χάσει την δυνατότητα παρέμβασής του στην κοινωνία.

 • Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

  Η μείωση των εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ κατά 3 μονάδες σημαίνει πρακτικά ότι τα έσοδα του ΟΑΕΔ από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, θα μειωθούν κατά 56%, (1,2 δις ευρώ περίπου) ετησίως, αν λάβει κανείς υπόψη του και τη μείωση κατά 0,9 που έχει ήδη νομοθετηθεί και ισχύει από 1/6! Για τον ΟΑΕΔ θα μείνουν 700 εκ ευρώ ετησίως μετά και την παρακράτηση του 30% από τον ΕΦΚΑ, όταν ο Οργανισμός χρειάζεται 1,5 δις περίπου για επιδόματα ανεργίας και λοιπά πάγια έξοδα. Να σημειώσουμε επίσης ότι ήδη έχει εμφανιστεί έλλειμμα στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ κατά 180 εκ ευρώ!