• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΚΔΑΠ' | 23 Οκτωβρίου 2020, 00:36

    Παράγραφος 2 Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 2 ως εξής: Σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, μέσω ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής και η ψυχολογική στήριξη των ίδιων και των οικογενειών τους. Παράγραφος 3 Προτείνουμε την αναδιατύπωση της Παραγράφου 3 ως εξής: Τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ δύνανται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Kατ’ εξαίρεση, δύναται να στεγάζονται και σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ σε κτίρια δημόσιων σχολείων καθορίζονται και εξειδικεύονται μέσω της ΚΥΑ της παραγράφου 7 του Άρθρου 1. Αιτιολόγηση: Πρέπει να συζητηθεί περισσότερο το συγκεκριμένο θέμα προτού ρυθμιστεί, καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικό για το παρόν και κυρίως για το μέλλον των δημοτικών ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και ειδικότερα σχετίζεται άμεσα με την ανάγκη δημιουργίας ευνοϊκότερων συνθηκών για την ίδρυση νέων ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στους Δήμους. Οπότε προτείνουμε να αποτελέσει θέμα που θα ρυθμιστεί οριστικά μέσω της ΚΥΑ και όχι μέσω της παρούσας διάταξης νόμου. Παράγραφος 4 Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 4 ως εξής: Κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9, σε ημερήσια βάση την άφιξη κάθε παιδιού και ατόμου στη δομή και την αποχώρησή του, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους. Αιτιολόγηση: Εκτός από όσα αναφέρονται στο υποβληθέν σχόλιο του ΠΑΣΕΚΔΑΠ για την παράγραφο 5, του Άρθρου 1 για τα ΚΔΑΠ, τα οποία ισχύουν επίσης και για τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, θα θέλαμε να προσθέσουμε κάποιες επιπλέον ιδιαίτερες λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες Δομές. Πέρα, λοιπόν, από τα πρακτικά προβλήματα στη λειτουργία της ηλεκτρονικής καταγραφής προσέλευσης/αποχώρησης (απασχόληση προσωπικού, τεχνικά προβλήματα Η/Υ, internet) προκύπτουν σοβαρά ζητήματα, όσον αφορά στην εφαρμογή των παραπάνω στα ΚΔΑΠ- ΜΕΑ. Στα ΚΔΑΠΑΜΕΑ εξυπηρετούνται σε μεγάλο ποσοστό άτομα με βαριά νοητική στέρηση, κινητικά προβλήματα, αυτισμό κ.ά. Είναι ανέφικτο, σε πραγματικό χρόνο, να καταχωρείται η άφιξη και η αποχώρηση του ωφελούμενου στη Δομή, όταν το ήδη υπάρχον προσωπικό έχει να απασχοληθεί με διδασκαλία, σίτιση, καθαριότητα και πολύ πιο σημαντικές ανάγκες. Θεωρούμε ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας των ωφελούμενων όταν έχεις να αντιμετωπίσεις έκρυθμες καταστάσεις όπως π.χ. εκρήξεις θυμού, κρίσεις επιθετικότητας, επιληψία κλπ., το να πρέπει ταυτόχρονα να καταγράφεις αφίξεις/αναχωρήσεις σε πραγματικό χρόνο, είναι αντικειμενικά αδύνατον και ανούσιο και σίγουρα θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στην ποιότητα και τις απαιτήσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, για τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ, που τη διαχείρισή τους την έχουν οι Δήμοι ή οι ΟΤΑ, οι έλεγχοι μπορούν να πραγματοποιούνται από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης. Μια τέτοια εφαρμογή, μόνο αρνητική επιβάρυνση προσθέτει στη λειτουργία της Δομής. Με βάση τα παραπάνω, η καταγραφή προσέλευσης/αποχώρησης καθώς και οι εβδομαδιαίες δραστηριότητες μπορούν να γίνονται σε ημερήσια βάση στην εκάστοτε Δομή, μετά την αποχώρηση των ωφελούμενων και όχι σε πραγματικό χρόνο και να αποστέλλονται στον αρμόδιο Φορέα ελέγχου, εφόσον ζητηθούν. Παράγραφος 5 Θεωρούμε απόλυτα αναγκαίο στην Παράγραφο 5 να προστεθεί εδάφιο «ι.» ως εξής: ι. η έκδοση Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, όπως ακριβώς υπάρχει και για τους παιδικούς σταθμούς, ώστε να θεσπίζονται εκεί ειδικότερα θέματα σχετικά με την λειτουργία, αλλά και το προσωπικό των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Ο Πρότυπος Ε.Κ.Λ μπορεί κάλλιστα να είναι μέρος ή παράρτημα της ΚΥΑ.