Άρθρο 2 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία

 

1. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑΜΕΑ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά και ενήλικες με αναπηρία, κατά το διάστημα της ημέρας και για τις ώρες που καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους.
2. Σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και η στήριξη των οικογενειών τους.
3. Τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ δύνανται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Kατ’ εξαίρεση, δύναται να στεγάζονται και σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, στους οποίους κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου δεν πραγματοποιείται διδασκαλία.
4. Κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9 , σε πραγματικό χρόνο, την άφιξη κάθε παιδιού και ατόμου στη δομή και την αποχώρησή του, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξειδικεύεται περαιτέρω ο σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ και καθορίζονται α) οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι φορείς λειτουργίας τους, β) οι κατηγορίες των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία που υπάγονται στην φροντίδα των δομών αυτών, γ) ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά δομή και βάρδια λειτουργίας, δ) οι απαιτούμενοι ανά δομή χώροι, οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές τους και οι αποστάσεις τους από οχλούσες δραστηριότητες, ε) ο απαιτούμενος πάσης φύσεως εξοπλισμός τους, η στελέχωσή τους και τα απαιτούμενα ειδικότερα προσόντα του προσωπικού τους, στ) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αδειοδότησής τους, ζ) τα θέματα που άπτονται του ελέγχου της νόμιμης λειτουργίας τους και τα αρμόδια προς τούτο όργανα, οι κυρώσεις για την παραβίαση των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των ΚΔΑΠΑΜΕΑ και τα αρμόδια για την επιβολή τους όργανα, η) οι προϋποθέσεις λειτουργίας ΚΔΑΠΑΜΕΑ σε κτίρια δημόσιων σχολείων, οι ειδικοί όροι καταλληλότητάς τους και οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση λειτουργίας τους σε αίθουσες που πραγματοποιείται διδασκαλία, θ) οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 9 ως προς τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ, πλέον των προβλεπομένων στην παρ. 4 του παρόντος και οι υπηρεσίες και οι φορείς που δύνανται να διασυνδέονται με την εφαρμογή αυτή, καθώς και κάθε ειδικότερο και λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
6. α) Τα πορίσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε ΚΔΑΠΑΜΕΑ και οι βάσει των ελέγχων αυτών τυχόν αποφάσεις επιβολής κυρώσεων των αρμοδίων οργάνων, κοινοποιούνται στους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση ή υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν τα ελεγχόμενα ΚΔΑΠΑΜΕΑ. Τα πορίσματα των ανωτέρω ελέγχων και οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων δεσμεύουν ως προς την απόδειξη και αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών που διαπιστώνουν, καθώς και τα αρμόδια για τη διαχείριση ή υλοποίηση των προγραμμάτων του προηγούμενου εδαφίου όργανα, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
β) Αντίστοιχα, τα πορίσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε ΚΔΑΠΑΜΕΑ και οι βάσει των ελέγχων αυτών τυχόν αποφάσεις επιβολής κυρώσεων των αρμοδίων οργάνων για τη διαχείριση ή υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία συμμετέχουν τα ελεγχόμενα ΚΔΑΠΑΜΕΑ, κοινοποιούνται στην Περιφέρεια που αδειοδότησε κάθε ελεγχόμενο ΚΔΑΠΑΜΕΑ. Τα πορίσματα των ανωτέρω ελέγχων και οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων δεσμεύουν ως προς την απόδειξη και αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών που διαπιστώνουν, τις Περιφέρειες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
7. Από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παρ. 5, καταργείται η υπ’ αρ. 14957/9.10.2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β’ 1397).

 • Τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες, να προωθούν την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και να συνάδουν με τη σύγχρονη δικαιωματική προσέγγιση για την αναπηρία, όπως αυτή έχει κατοχυρωθεί από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (βλ. ν.4074/2012).
  Τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ νέας γενιάς, τα οποία θα απευθύνονται σε όλους τους ανήλικους και ενήλικους με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών τρίτων χωρών (ανήλικων και ενήλικων) με αναπηρία, πρέπει να επεκταθούν σε κάθε Δήμο της χώρας, να διασφαλιστεί η σταθερή χρηματοδότησή τους και να ακολουθείται από αυτά το μοντέλο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και της δημιουργικής απασχόλησης, η οποία θα είναι συμπληρωματική της σχολικής εκπαίδευσης, ώστε να υπάρχει αλληλουχία της δημόσιας εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ, να εξασφαλίζονται οι προδιαγραφές προσβασιμότητας σε αυτά, τόσο για τους ωφελούμενους όσο και για τους γονείς/κηδεμόνες αυτών αλλά και για εργαζόμενους σε αυτά και σε αντίθετη περίπτωση να μην δίνεται άδεια λειτουργίας, καθώς και να γίνει έλεγχος προσβασιμότητας σε αυτά που ήδη λειτουργούν. Επίσης πρέπει να αναφέρονται ρητά οι αρχές που διέπουν το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους, οι οποίες να συμπεριληφθούν στο εν λόγω νομοσχέδιο ώστε να τεθούν σε διαβούλευση.
  Η παρ. 5 να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  «5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξειδικεύεται περαιτέρω ο σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ και καθορίζονται α) οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι φορείς λειτουργίας τους, β) οι κατηγορίες των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία που εντάσσονται στα προγράμματα των δομών αυτών, γ) ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά δομή και βάρδια λειτουργίας, δ) οι απαιτούμενοι ανά δομή χώροι, οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές τους, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών προσβασιμότητας επί ποινή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές, και οι αποστάσεις τους από οχλούσες δραστηριότητες, ε…»

 • 27 Οκτωβρίου 2020, 15:21 | Ε.ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ

  ΕΙΜΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 16 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗ.
  1.ΣΑΦΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΑΝ ΕΞΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ.
  2.ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΕΜΠΕΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ ΟΜΗΡΟΙ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΚΥΑ. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ.
  3. Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕ ΑΝΙΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΔΗΜΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΜΕΑ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΘΕΜΙΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ.
  3.Μία αναδιατύπωση της Παραγράφου 2 καθώς στα ΚΔΑΠΜΕΑ εργάζονται τεχνικοί εκπαιδευτές, γυμναστές, ψυχολόγοι, μουσικοί, ως εξής:
  Σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, μέσω εικαστικών, μέσω ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής και η ψυχολογική στήριξη των ίδιων και των οικογενειών τους.

  αναδιατύπωση της Παραγράφου 4 ως εξής:
  Κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9, σε ημερήσια βάση την παρουσία ή απουσία. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας και οι επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης να καταγράφονται ημερησίως στο βιβλίο συμβάντων της δομής. Όχι όλα σε real time αλλά μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα ειδικά για τα ΚΔΑΠΜΕΑ όπου εξυπηρετούνται σε μεγάλο ποσοστό άτομα με βαριά νοητική στέρηση, κινητικά προβλήματα, αυτισμό κ.ά. είναι ανέφικτο, σε πραγματικό χρόνο, να καταχωρείται η άφιξη και η αποχώρηση του ωφελούμενου στη Δομή, όταν το ήδη υπάρχον προσωπικό έχει να απασχοληθεί με διδασκαλία, σίτιση, καθαριότητα και πολύ πιο σημαντικές ανάγκες. Έχεις να αντιμετωπίσεις έκρυθμες καταστάσεις όπως π.χ. εκρήξεις θυμού, κρίσεις επιθετικότητας, επιληψία κλπ.. Επίσης το άτομο που θα ασχοληθεί με την παρουσία των παιδιών θα πρέπει να αφήνει τις κύριες εργασίες που έχει η ειδικότητα του? Όταν έχει άδεια θα πρέπει να υπάρχει και αντικαταστάτης.

  ΒΑΣΙΚΟΣ Στόχος της νομοθετικής παρέμβασης η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των Δήμων και η επίλυση του εργασιακού προβλήματος του προσωπικού υπό μόνιμες και ασφαλείς θέσεις εργασίας.
  Να υιοθετηθούν οι προτάσεις του ΠΑΣΕΚΔΑΠ και της ΚΕΔΕ για μόνιμες δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στους Δήμους, με επαρκή και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση βάσει ακριβούς και προϋπολογισμένου λειτουργικού κόστους (και όχι με voucher) και μονιμοποίηση του προσωπικού.

 • 26 Οκτωβρίου 2020, 17:47 | ΜΑΡΙΑ

  Παράγραφος 1 Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 1 ως εξής: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, παιδαγωγικού χαρακτήρα, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.Αιτιολόγηση: Α. Θεωρούμε πολύ σημαντικό να αναγνωριστεί πλέον και μέσω του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των Δομών, πέρα από τον προνοιακό τους χαρακτήρα και ο παιδαγωγικός τους χαρακτήρας, ο οποίος τόσο ποιοτικά όσο και ουσιαστικά/πρακτικά τις χαρακτηρίζει. Τόσο από τα προγράμματα και τις δραστηριότητες που έχουν αμιγώς παιδαγωγικό χαρακτήρα, όσο και από τις ίδιες τις ειδικότητες του προσωπικού (καταρτισμένοι, πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων) που εργάζονται στα ΚΔΑΠ, είναι αυτονόητο πως η λειτουργία των Δομών είναι παιδαγωγικής φύσεως. Θεωρούμε απόλυτα λογικό, εύλογο, δίκαιο και σωστό να γίνεται, λοιπόν, η ξεκάθαρη αυτή αναφορά στον παιδαγωγικό χαρακτήρα των ΚΔΑΠ στην πρώτη παράγραφο, η οποία αποτελεί στην ουσία τον «Ορισμό» των ΚΔΑΠ. Πόσο δε μάλλον όταν ήδη θεωρούνται και επίσημα ως χώροι διαπαιδαγώγησης οι Παιδικοί Σταθμοί και έχουν αναγνωριστεί ως παιδαγωγοί οι Βρεφονηπιοκόμοι που τους στελεχώνουν. Β. Αν και στο τέλος της παραγράφου 7 γίνεται αναφορά στο ότι τα ηλικιακά όρια δύνανται να αναπροσαρμόζονται Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προτείνουμε το ηλικιακό όριο των παιδιών να ξεκινάει από τα τέσσερα (4) έτη, καθώς με την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης των νηπίων τα παιδιά αυτής της ηλικίας (προ-νήπια), στερούνται της δυνατότητας δημιουργικών δραστηριοτήτων εκτός του σχολικού ωραρίου (απογεύματα και καλοκαίρι). Πρόκειται για αίτημα που εκφράζεται έντονα και κατ’επανάληψη τα τελευταία χρόνια προς τους εργαζόμενους στα ΚΔΑΠ από τους ίδιους τους γονείς.Παράγραφος 2 Προτείνουμε συμπλήρωση της Παραγράφου 2 ως εξής: Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους. Επιπλέον, μέσω των παραπάνω, επιτυγχάνεται η πολυδιάστατη στήριξη των γονέων/οικογενειών των παιδιών.Αιτιολόγηση: Σκοπός των ΚΔΑΠ, πέρα από τον προφανή που περιγράφεται εύστοχα στην διατύπωση του σχεδίου νόμου και αφορά στα ίδια τα παιδιά, είναι αναμφίβολα και η πολύπλευρη στήριξη του θεσμού της οικογένειας, η πολυδιάστατη βοήθεια που παρέχεται στους ίδιους τους γονείς μέσω της συμμετοχής των παιδιών τους στα ΚΔΑΠ. Ενδεικτικά: Σε οικονομικό επίπεδο. Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στα παιδιά τους μεγάλη ποικιλία παιδαγωγικών και ψυχαγωγικών υπηρεσιών υψηλού ποιοτικού επιπέδου, εντελώς δωρεάν. Ιδιαίτερα γονείς από τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα, ή πολύτεκνοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες κ.λ.π., οι οποίοι αξιοποιώντας τα οφέλη των επιδοτούμενων προγραμμάτων (π.χ. «Εναρμόνιση») δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά τους να συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες, τις οποίες δεν θα είχαν την οικονομική δυνατότητα να παρακολουθήσουν σε άλλες δομές και χώρους που θα χρειαζόταν να πληρώσουν για αυτές. Σε εργασιακό επίπεδο. Οι γονείς διατηρούν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις της εργασίας τους, έχοντας εξασφαλίσει τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών τους εκτός σχολικού ωραρίου, τα απογεύματα, στους ασφαλείς και φιλόξενους χώρους των ΚΔΑΠ. Διαφορετικά θα έπρεπε ή ο ένας από τους δύο γονείς να μην εργάζεται για να είναι στο σπίτι με τα παιδιά ή να επιβαρύνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός με επιπλέον έξοδα για ένα άτομο να προσέχει τα παιδιά στο σπίτι όσο οι γονείς εργάζονται. Κάτι που στις μέρες μας λίγες οικογένειες μπορούν να καλύψουν οικονομικά. Σε κοινωνικό επίπεδο – δημογραφικό. Η «ανάσα» προσωπικού/οικογενειακού χρόνου, ατομικής σωματικής άσκησης και υγείας, ακόμα και χαλάρωσης/ξεκούρασης που εξασφαλίζουν οι γονείς, ενώ τα παιδιά τους βρίσκονται στα ΚΔΑΠ, είναι χωρίς υπερβολή ανεκτίμητη. Είναι αυτή που θα δώσει σε ένα νέο ζευγάρι τις ευνοϊκές εκείνες συνθήκες που χρειάζεται για να πάρει την πολύ δύσκολη στις μέρες μας απόφαση να κάνει ένα δεύτερο ή ακόμα και ένα τρίτο παιδί. Η ίδια η λειτουργία των ΚΔΑΠ είναι ένα από τα «εργαλεία» που πρέπει να αξιοποιήσει η χώρα μας για τη δημιουργία ολοένα και περισσότερο θετικών συνθηκών για την υποστήριξη των οικογενειών στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος. Για τους παραπάνω ενδεικτικούς λόγους, προτείνουμε να συμπληρωθεί στους σκοπούς των ΚΔΑΠ πέρα από τον παιδαγωγικό τους ρόλο και η διάσταση της κοινωνική τους προσφοράς προς τους γονείς και τις οικογένειες των παιδιών.Παράγραφος 4 Προτείνουμε την αναδιατύπωση της Παραγράφου 4 ως εξής: Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων καθορίζονται και εξειδικεύονται μέσω της ΚΥΑ της παραγράφου 7 του παρόντος.Αιτιολόγηση: Αυτή τη στιγμή τα δημοτικά ΚΔΑΠ που στεγάζονται και λειτουργούν σε δημόσια σχολεία είναι αυτονόητο ότι χρησιμοποιούν και αίθουσες στις οποίες κατά την πρωινή λειτουργία του σχολείου πραγματοποιείται διδασκαλία. Ενδεχόμενη, απαγόρευση της χρήσης των αιθουσών διδασκαλίας, θα προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στα ΚΔΑΠ αυτά και πολύ πιθανό κάποια να κινδυνέψουν με κλείσιμο. Μέσω της προτεινόμενης αναδιατύπωσης, προτείνουμε για το θέμα αυτό να έχουμε την ευκαιρία να το αναλύσουμε μαζί με την ΚΕΔΕ εκτενώς, κατά την επεξεργασία και διαμόρφωση της ΚΥΑ, κατά την οποία θεωρούμε δεδομένο ότι θα κληθούμε να συμμετάσχουμε. Είναι κάτι που πραγματικά μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της ΚΥΑ και δεν χρειάζεται να εισαχθεί μέσω του Άρθρου αυτού μία άκρως δεσμευτική διάταξη η οποία δεν έχει συζητηθεί επαρκώς με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (Υπ.Παιδείας, ΚΕΔΕ, ΠΑΣΕΚΔΑΠ).Παράγραφος 5 Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 5 ως εξής: Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε ημερήσια βάση την συμμετοχή/παρουσία κάθε παιδιού δηλώνοντας παράλληλα την ώρα άφιξης και αποχώρησης του από τη δομή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνονται αναλυτικά οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που συμμετείχε σύμφωνα με το ως άνω δηλωθέν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.Αιτιολόγηση: Α. Ο στόχος του συγκεκριμένου Άρθρου είναι αφενός να ελεγχθεί η προσέλευση των παιδιών και αφετέρου η συμμετοχή τους στις προσφερόμενες υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Εύλογος ο στόχος και θεμιτός. Παρόλα αυτά σε κάποια σημεία καθίσταται μη λειτουργικό το μέτρο, ο τρόπος μέσω του οποίου επιλέγει το Υπουργείο να επιτύχει τον επιθυμητό στόχο. Το πρώτο σκέλος της ρύθμισης έχει να κάνει με την εφαρμογή καταγραφής ώρας άφιξης και αποχώρησης κάθε παιδιού σε πραγματικό χρόνο. Για να εφαρμόσουμε αυτήν την πραγματικά υπερβολική διαδικασία στην πράξη (η οποία παρεμπιπτόντως δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ ξανά σε άλλη δομή πρόνοιας), θα πρέπει κάθε δημοτικό ΚΔΑΠ να στερηθεί τις παιδαγωγικές υπηρεσίες ενός εκ του εκπαιδευτικού προσωπικού του, ο/η οποίος/α θα πρέπει να είναι συνεχώς μπροστά από έναν υπολογιστή και να ενημερώνει την ηλεκτρονική πλατφόρμα σε πραγματικό χρόνο για την ώρα που ήρθε και που έφυγε κάθε ένα από τα παιδιά που συμμετέχουν. Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε πως σε μία Δομή με 100 εγγεγραμμένα παιδιά, έρχονται καθημερινά περίπου 60-70 παιδιά και για κάθε ένα από αυτά τα παιδιά ο υπεύθυνος θα χρειάζεται κατά μ.ο. από 2’ για την κάθε καταγραφή, θα απαιτούνται τουλάχιστον 4-5 ώρες κάθε μέρα για να δηλώνονται σε πραγματικό χρόνο τα παιδιά από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός αυτός θα σταματάει το εργαστήριο, την ομαδική ή εξατομικευμένη δραστηριότητα που διδάσκει/επιβλέπει εκείνη τη στιγμή, διακόπτοντας τη ροή της, για να μεταβεί στον χώρο του γραφείου εκπαιδευτικών και να δηλώσει στην εφαρμογή σε πραγματικό χρόνο ένα-ένα το κάθε παιδί που εισέρχεται ή εξέρχεται του χώρου. Μην ξεχνάμε ότι αναφερόμαστε σε δημοτικές Δομές, οι οποίες είτε είναι οριακά στελεχωμένες είτε ακόμα και υποστελεχωμένες, ειδικά μετά τις απολύσεις και τις μειώσεις ωρών εργασίας που προέκυψαν λόγω της απαράδεκτης και καταστροφικής πολιτικής επιλογής για μείωση της χρηματοδότησης των ΚΔΑΠ που εφαρμόστηκε μέσω του φετινού σχεδιασμού της Δράσης. Επίσης, υπάρχουν δομές που δεν διαθέτουν καν ίντερνετ ή ακόμα και υπολογιστή (τα ΚΔΑΠ πχ σε σχολικά κτίρια δεν έχουν καν πρόσβαση στα γραφεία των Δασκάλων του σχολείου, οπότε δεν έχουν καθόλου πρόσβαση σε σταθερό τηλέφωνο και ίντερνετ), καθώς και ΚΔΑΠ στην περιφέρεια στα οποία με την πρώτη κακοκαιρία κόβεται το ίντερνετ και το τηλέφωνο. Ενώ, λοιπόν, ο στόχος της ρύθμισης είναι στην κατεύθυνση του ελέγχου της συμμετοχής των παιδιών κλπ., πρακτικά θα απαιτεί πολύ χρόνο για το άτομο που θα έχει τη ευθύνη αυτή και στην ουσία θα αποκοπεί από την παιδαγωγική διαδικασία αναλαμβάνοντας το ρόλο του «καταγραφέα». Και εδώ προφανώς μιλάμε για την πλειοψηφία των δημοτικών ΚΔΑΠ, στα οποία με 2-3 άτομα εκπαιδευτικό προσωπικό, η δέσμευση του ενός εξ αυτών θα έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα την κατακόρυφη υποβάθμιση της ποιότητας αλλά και της ποικιλίας των παρεχόμενων παιδαγωγικών υπηρεσιών στα παιδιά. Θεωρούμε πως ο στόχος της συγκεκριμένης νομοθετικής παρέμβασης είναι η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τα παιδιά, αλλά και η ίδια η ασφάλεια των παιδιών, όπως γράφει και η αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, και όχι η παραμικρή υποβάθμιση αυτών. Η εμπειρία μάς έχει αποδείξει ότι ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος να ελεγχθεί με σιγουριά η συμμετοχή των παιδιών (ή η μη συμμετοχή τους), εφόσον αυτός είναι ο πραγματικός στόχος της ρύθμισης, είναι οι αιφνιδιαστικοί επιτόπιοι έλεγχοι, οι οποίοι όπως έχουμε τονίσει και κατ’ιδίαν στις συναντήσεις, αφενός θα πρέπει να ενταθούν και να πυκνώσουν και αφετέρου θα πρέπει να διενεργούνται ΚΑΘ’ΟΛΗ τη διάρκεια του ωραρίου της Δομής και ΟΧΙ ΜΟΝΟ κατά την έναρξη του ωραρίου, όπως συνηθίζεται κατά κόρον τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορούν να εξαχθούν ακριβή, ορθά και ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την συμμετοχή των παιδιών σε μία Δομή με οκτάωρη λειτουργία, όταν διενεργούνται έλεγχοι μόνο κατά τα πρώτα 30 ή 60 λεπτά του ωραρίου λειτουργίας της. Δεν αντικατοπτρίζει τον ημερήσιο αριθμό συμμετεχόντων παιδιών η πρώτη ώρα λειτουργίας μας, ούτε και το τελευταίο μισάωρό της. Αυτό δεν είναι κάτι ούτε κρυφό, ούτε κακό, ούτε παράνομο, ούτε παράλογο. Τα παιδιά προσέχονται και αποχωρούν ΣΤΑΔΙΑΚΑ. Η real time καταγραφή ακούγεται απόλυτα αποτελεσματική ως προς τον στόχο του ελέγχου της συμμετοχής των παιδιών, αλλά αν το προσεγγίσουμε πρακτικά, όπως αναφέραμε παραπάνω, απαιτεί τη δέσμευση ενός ατόμου από το προσωπικό για να ασχολείται με προσοχή και ακρίβεια ΜΟΝΟ με αυτό, για να μη γίνει βεβαίως κάποιο λάθος και γεννηθούν νέα, μεγαλύτερα προβλήματα λόγω αυτού. Σας διαβεβαιώνουμε πως με τα σημερινά δεδομένα ΔΕΝ περισσεύει, στα δημοτικά τουλάχιστον ΚΔΑΠ, αυτό το επιπλέον άτομο. Είμαστε ήδη οριακά στελεχωμένοι και ένα τέτοιο χρονικά απαιτητικό επιπλέον καθήκον, θα αποδυναμώσει τα ΚΔΑΠ ως προς τις παρεχόμενες παιδαγωγικές υπηρεσίες ακόμα περισσότερο. Β. Το δεύτερο σημείο της Παραγράφου 5 στο οποίο έχουμε ένσταση είναι η εισαγωγή της υποχρέωσης των παιδιών να παρακολουθούν «ισομερώς», ισόχρονα δηλαδή, την κάθε προσφερόμενη δραστηριότητα-εργαστήριο. Ο λόγος που εισάγεται η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι σαφής και ο στόχος που θέτει είναι σωστός (αντιμετώπιση φαινομένων μονοθεματικών ΚΔΑΠ, ακαδημίες ποδοσφαίρου κλπ). Η διατύπωση όμως μέσω της οποίας επιχειρείται να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος και να επιλυθεί το πρόβλημα δεν δίνει μία πρακτικά εφαρμόσιμη λύση, καθώς θα επιφέρει άλλα προβλήματα στη λειτουργία μας. Εξηγούμε με μορφή ερώτησης υπόθεσης εργασίας: Έστω ότι έχουμε σε ένα ΚΔΑΠ τις δραστηριότητες εικαστικά, μουσική, γυμναστική. Σύμφωνα με τη διατύπωση της ρύθμισης, το κάθε παιδί θα πρέπει να συμμετέχει ισομερώς, δηλαδή για ίσες ώρες, σε όλες τις δραστηριότητες. Έστω ότι κάποιο παιδί έχει κλίση και του αρέσουν περισσότερο τα εικαστικά και θέλει να συμμετέχει καθημερινά στα αντίστοιχα εργαστήρια, ενώ η μουσική δεν του αρέσει και τόσο οπότε επιθυμεί να κάνει μόνο μία ώρα την εβδομάδα ή και καθόλου. Θα το αναγκάσουμε να κάνει και μουσική, που δεν του αρέσει τόσο, ίσες ώρες όσες συμμετείχε στο εικαστικό εργαστήρι που είναι η κλίση του και το ταλέντο του, απλά και μόνο για να ικανοποιήσουμε τον στόχο που θέτει η συγκεκριμένη διάταξη; Χρειάζεται μία διαφορετική διατύπωση που να εξυπηρετεί την αρχική φιλοσοφία τόσο της ρύθμισης, όσο και την φιλοσοφία του χαρακτήρα των ΚΔΑΠ. Δεν είναι δυνατόν τα ΚΔΑΠ που έχουν στον πυρήνα της φιλοσοφίας τους την ελευθερία στην επιλογή της δημιουργικής έκφρασης των παιδιών, να καταντήσουν εντελώς δυσλειτουργικά ή με χαρακτήρα καταναγκασμού των παιδιών ως προς τις δραστηριότητές τους. Το μόνο αποτέλεσμα που θα φέρει η τυχόν εφαρμογή της ρύθμισης αυτής με την συγκεκριμένη διατύπωση είναι να «αναγκάζουμε» τα παιδιά να συμμετέχουν, θέλουν – δεν θέλουν, ισομερώς και ισόχρονα σε όλες τις δραστηριότητες, είτε τους αρέσουν, είτε δεν τους αρέσουν, με αποτέλεσμα τα παιδιά να νιώθουν πίεση και να μην επιθυμούν να ξανάρθουν. Συμπερασματικά, ο στόχος της πολύπλευρης δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών, δηλαδή η απασχόλησή τους σε ποικίλες και διαφορετικές δραστηριότητες πρέπει να προβλεφθεί, αλλά δεν μπορεί να επιτευχθεί με το να υποχρεώσουμε τα παιδιά να συμμετέχουν ισομερώς και ισοχρόνως σε αυτές. Πρέπει η νομοθεσία να διασφαλίζει ότι κάθε ΚΔΑΠ θα προσφέρει σε εβδομαδιαία βάση υποχρεωτικά μία ποικιλία δραστηριοτήτων (π.χ. τουλάχιστον τρεις διαφορετικές δραστηριότητες) οι οποίες θα προσφέρονται ισόχρονα μοιρασμένες εντός του εβδομαδιαίου προγράμματος, διαθέτοντας παράλληλα και τις κατάλληλες αντίστοιχες ειδικότητες παιδαγωγικού προσωπικού για καθεμιά από αυτές και τα παιδιά με τους γονείς θα είναι ελεύθεροι να επιλέξουν σε ποια εργαστήρια/δραστηριότητες θα συμμετέχουν.Παράγραφος 7 Θεωρούμε απόλυτα αναγκαίο στην Παράγραφο 7 να προστεθεί εδάφιο «θ.» ως εξής: θ. η έκδοση Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ, όπως ακριβώς υπάρχει και για τους παιδικούς σταθμούς, ώστε να θεσπίζονται εκεί ειδικότερα θέματα σχετικά με την λειτουργία, αλλά και το προσωπικό των ΚΔΑΠ.Ο Πρότυπος Ε.Κ.Λ μπορεί κάλλιστα να είναι μέρος ή παράρτημα της ΚΥΑ.Γενικό σχόλιο επί των στόχων του άρθρου 1 που αναλύονται στην αιτιολογική έκθεση και συγκεκριμένα στις σελίδες 32-33: Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι πουθενά δεν αναφέρονται ως Στόχοι της νομοθετικής παρέμβασης: 1. η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των Δήμων, 2. η μέριμνα-πολιτική βούληση για την στήριξη της οικονομικής τους βιωσιμότητας και της χρηματοδότησής τους, 3. η μέριμνα-πολιτική βούληση για την επίλυση του εργασιακού προβλήματος του προσωπικού υπό μόνιμες και ασφαλείς θέσεις εργασίας, 4. η μέριμνα-πολιτική βούληση για περαιτέρω επιμόρφωση και κατάρτιση του εξειδικευμένου προσωπικού των Δομών για να επικαιροποιούνται οι γνώσεις τους πάνω στις ειδικότητές τους.Πλήρης απουσία στοχοθεσίας με θετικό πρόσιμο για μία τόσο σημαντική δομή Κοινωνικής Πρόνοιας. Οι στόχοι αφορούν μόνο σε ελέγχους, κυρώσεις, απαγορεύσεις και δυσλειτουργικές έως και καταστροφικές για την φιλοσοφία των Δομών «καινοτόμες» ρυθμίσεις, οι οποίες αντί να κάνουν πιο εύκολο το έργο μας, το δυσχεραίνουν. Αντί να εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο προτείνονται, θα προκαλέσουν νέα επιμέρους προβλήματα στη λειτουργία μας και θα προκαλέσουν υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών παιδαγωγικών δημιουργικών δραστηριοτήτων.

 • 26 Οκτωβρίου 2020, 16:20 | ΦΩΤΕΙΝΗ Π.

  ΚΔΑΠ-ΜΕΑ
  Άρθρο 2, Παράγραφος 2
  Σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, μέσω ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής και η ψυχολογική στήριξη των ίδιων και των οικογενειών τους.
  Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠΑΜΕΑ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε ημερήσια βάση την συμμετοχή/παρουσία κάθε παιδιού δηλώνοντας ΠΑΡΩΝ / ΑΠΩΝ και όχι σε πραγματικό χρόνο γιατί πρακτικά θα απαιτεί πολύ χρόνο για το άτομο που θα έχει τη ευθύνη αυτή και στην ουσία θα αποκοπεί από την παιδαγωγική διαδικασία αναλαμβάνοντας το ρόλο του ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΟΥ.
  Η real time καταγραφή ακούγεται απόλυτα αποτελεσματική ως προς τον στόχο του ελέγχου της συμμετοχής των παιδιών, αλλά αν το προσεγγίσουμε πρακτικά, απαιτεί τη δέσμευση ενός ατόμου από το προσωπικό για να ασχολείται με προσοχή και ακρίβεια ΜΟΝΟ με αυτό, για να μη γίνει βεβαίως κάποιο λάθος και γεννηθούν νέα, μεγαλύτερα προβλήματα λόγω αυτού. Με τα σημερινά δεδομένα ΔΕΝ περισσεύει, στα δημοτικά τουλάχιστον ΚΔΑΠΑΜΕΑ, αυτό το επιπλέον άτομο. Είμαστε ήδη οριακά στελεχωμένοι και ένα τέτοιο χρονικά απαιτητικό επιπλέον καθήκον, θα αποδυναμώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες ακόμα περισσότερο.
  Επίσης να συμπεριληφθεί ως Στόχος της νομοθετικής παρέμβασης η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των Δήμων και η την επίλυση του εργασιακού προβλήματος του προσωπικού υπό μόνιμες και ασφαλείς θέσεις εργασίας.
  Να υιοθετηθούν οι προτάσεις του ΠΑΣΕΚΔΑΠ και της ΚΕΔΕ για μόνιμες δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στους Δήμους, με επαρκή και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση βάσει ακριβούς και προϋπολογισμένου λειτουργικού κόστους (και όχι με προβληματικά και σπάταλα συστήματα χρηματοδότησης τύπου voucher) και μονιμοποίηση του προσωπικού.

 • 26 Οκτωβρίου 2020, 16:00 | ΡΕΝΑ Τ.

  μία αναδιατύπωση της Παραγράφου 2 καθώς στα ΚΔΑΠΜΕΑ εργάζονται τεχνικοί εκπαιδευτές, γυμναστές, ψυχολόγοι, μουσικοί, ως εξής:
  Σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, μέσω εικαστικών, μέσω ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής και η ψυχολογική στήριξη των ίδιων και των οικογενειών τους.

  αναδιατύπωση της Παραγράφου 4 ως εξής:
  Κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9, σε ημερήσια βάση την παρουσία ή απουσία. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας και οι επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης να καταγράφονται ημερησίως στο βιβλίο συμβάντων της δομής. Όχι όλα σε real time αλλά μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα ειδικά για τα ΚΔΑΠΜΕΑ όπου εξυπηρετούνται σε μεγάλο ποσοστό άτομα με βαριά νοητική στέρηση, κινητικά προβλήματα, αυτισμό κ.ά. είναι ανέφικτο, σε πραγματικό χρόνο, να καταχωρείται η άφιξη και η αποχώρηση του ωφελούμενου στη Δομή, όταν το ήδη υπάρχον προσωπικό έχει να απασχοληθεί με διδασκαλία, σίτιση, καθαριότητα και πολύ πιο σημαντικές ανάγκες. Έχεις να αντιμετωπίσεις έκρυθμες καταστάσεις όπως π.χ. εκρήξεις θυμού, κρίσεις επιθετικότητας, επιληψία κλπ.. Επίσης το άτομο που θα ασχοληθεί με την παρουσία των παιδιών θα πρέπει να αφήνει τις κύριες εργασίες που έχει η ειδικότητα του? Όταν έχει άδεια θα πρέπει να υπάρχει και αντικαταστάτης.

  Επίσης να συμπεριληφθεί ως Στόχος της νομοθετικής παρέμβασης η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των Δήμων και η επίλυση του εργασιακού προβλήματος του προσωπικού υπό μόνιμες και ασφαλείς θέσεις εργασίας.
  Να υιοθετηθούν οι προτάσεις του ΠΑΣΕΚΔΑΠ και της ΚΕΔΕ για μόνιμες δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στους Δήμους, με επαρκή και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση βάσει ακριβούς και προϋπολογισμένου λειτουργικού κόστους (και όχι με voucher) και μονιμοποίηση του προσωπικού.
  ΕΠΙΣΗΣ, οι άδειες για ΚΔΑΠΜΕΑ να είναι 25-30 άτομα ανα βάρδια πανελλαδικά να υπάρχει ισοτιμία, ισονομία και ισοκρατία και όχι ερμηνεία κάθε περιφέρειας κατα βούληση.

 • 26 Οκτωβρίου 2020, 16:13 | ΕΙΡΗΝΗ Κ.

  ΚΔΑΠ-ΜΕΑ
  Άρθρο 2, Παράγραφος 2
  Σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, μέσω ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής και η ψυχολογική στήριξη των ίδιων και των οικογενειών τους.
  Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠΑΜΕΑ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε ημερήσια βάση την συμμετοχή/παρουσία κάθε παιδιού δηλώνοντας ΠΑΡΩΝ / ΑΠΩΝ και όχι σε πραγματικό χρόνο γιατί πρακτικά θα απαιτεί πολύ χρόνο για το άτομο που θα έχει τη ευθύνη αυτή και στην ουσία θα αποκοπεί από την παιδαγωγική διαδικασία αναλαμβάνοντας το ρόλο του ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΟΥ.
  Η real time καταγραφή ακούγεται απόλυτα αποτελεσματική ως προς τον στόχο του ελέγχου της συμμετοχής των παιδιών, αλλά αν το προσεγγίσουμε πρακτικά, απαιτεί τη δέσμευση ενός ατόμου από το προσωπικό για να ασχολείται με προσοχή και ακρίβεια ΜΟΝΟ με αυτό, για να μη γίνει βεβαίως κάποιο λάθος και γεννηθούν νέα, μεγαλύτερα προβλήματα λόγω αυτού. Με τα σημερινά δεδομένα ΔΕΝ περισσεύει, στα δημοτικά τουλάχιστον ΚΔΑΠΑΜΕΑ, αυτό το επιπλέον άτομο. Είμαστε ήδη οριακά στελεχωμένοι και ένα τέτοιο χρονικά απαιτητικό επιπλέον καθήκον, θα αποδυναμώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες ακόμα περισσότερο.
  Επίσης να συμπεριληφθεί ως Στόχος της νομοθετικής παρέμβασης η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των Δήμων και η την επίλυση του εργασιακού προβλήματος του προσωπικού υπό μόνιμες και ασφαλείς θέσεις εργασίας.
  Να υιοθετηθούν οι προτάσεις του ΠΑΣΕΚΔΑΠ και της ΚΕΔΕ για μόνιμες δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στους Δήμους, με επαρκή και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση βάσει ακριβούς και προϋπολογισμένου λειτουργικού κόστους (και όχι με προβληματικά και σπάταλα συστήματα χρηματοδότησης τύπου voucher) και μονιμοποίηση του προσωπικού.

 • 26 Οκτωβρίου 2020, 15:56 | ΓΕΩΡΓΙΑ Τ.

  μία αναδιατύπωση της Παραγράφου 2 καθώς στα ΚΔΑΠΜΕΑ εργάζονται τεχνικοί εκπαιδευτές, γυμναστές, ψυχολόγοι, μουσικοί, ως εξής:
  Σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, μέσω εικαστικών, μέσω ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής και η ψυχολογική στήριξη των ίδιων και των οικογενειών τους.

  αναδιατύπωση της Παραγράφου 4 ως εξής:
  Κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9, σε ημερήσια βάση την παρουσία ή απουσία. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας και οι επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης να καταγράφονται ημερησίως στο βιβλίο συμβάντων της δομής.Ηλεκτρονικά για ποιο λόγο?. και Όχι όλα σε real time αλλά μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα ειδικά για τα ΚΔΑΠΜΕΑ όπου εξυπηρετούνται σε μεγάλο ποσοστό άτομα με βαριά νοητική στέρηση, κινητικά προβλήματα, αυτισμό κ.ά. είναι ανέφικτο, σε πραγματικό χρόνο, να καταχωρείται η άφιξη και η αποχώρηση του ωφελούμενου στη Δομή, όταν το ήδη υπάρχον προσωπικό έχει να απασχοληθεί με διδασκαλία, σίτιση, καθαριότητα και πολύ πιο σημαντικές ανάγκες. Έχεις να αντιμετωπίσεις έκρυθμες καταστάσεις όπως π.χ. εκρήξεις θυμού, κρίσεις επιθετικότητας, επιληψία κλπ.. Επίσης το άτομο που θα ασχοληθεί με την παρουσία των παιδιών θα πρέπει να αφήνει τις κύριες εργασίες που έχει η ειδικότητα του? Όταν έχει άδεια θα πρέπει να υπάρχει και αντικαταστάτης?

  Επίσης να συμπεριληφθεί ως Στόχος της νομοθετικής παρέμβασης η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των Δήμων και η επίλυση του εργασιακού προβλήματος του προσωπικού υπό μόνιμες και ασφαλείς θέσεις εργασίας.
  Να υιοθετηθούν οι προτάσεις του ΠΑΣΕΚΔΑΠ και της ΚΕΔΕ για μόνιμες δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στους Δήμους, με επαρκή και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση βάσει ακριβούς και προϋπολογισμένου λειτουργικού κόστους (και όχι με voucher) και μονιμοποίηση του προσωπικού.

 • 26 Οκτωβρίου 2020, 14:45 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ Π.

  Σχετικά με την παράγραφο 2:
  Σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, μέσω ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής και η ψυχολογική στήριξη των ίδιων και των οικογενειών τους.
  Σχετικά με την παράγραφο 4:
  Κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9, σε ημερήσια βάση την άφιξη κάθε παιδιού και ατόμου στη δομή και την αποχώρησή του, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους.Αιτιολόγηση:
  Εκτός από όσα αναφέρονται στο υποβληθέν σχόλιο του ΠΑΣΕΚΔΑΠ για την παράγραφο 5, του Άρθρου 1 για τα ΚΔΑΠ, τα οποία ισχύουν επίσης και για τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, θα θέλαμε να προσθέσουμε κάποιες επιπλέον ιδιαίτερες λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες Δομές. Πέρα, λοιπόν, από τα πρακτικά προβλήματα στη λειτουργία της ηλεκτρονικής καταγραφής προσέλευσης/αποχώρησης (απασχόληση προσωπικού, τεχνικά προβλήματα Η/Υ, internet) προκύπτουν σοβαρά ζητήματα, όσον αφορά στην εφαρμογή των παραπάνω στα ΚΔΑΠ- ΜΕΑ. Στα ΚΔΑΠΑΜΕΑ εξυπηρετούνται σε μεγάλο ποσοστό άτομα με βαριά νοητική στέρηση, κινητικά προβλήματα, αυτισμό κ.ά. Είναι ανέφικτο, σε πραγματικό χρόνο, να καταχωρείται η άφιξη και η αποχώρηση του ωφελούμενου στη Δομή, όταν το ήδη υπάρχον προσωπικό έχει να απασχοληθεί με διδασκαλία, σίτιση, καθαριότητα και πολύ πιο σημαντικές ανάγκες. Θεωρούμε ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας των ωφελούμενων όταν έχεις να αντιμετωπίσεις έκρυθμες καταστάσεις όπως π.χ. εκρήξεις θυμού, κρίσεις επιθετικότητας, επιληψία κλπ., το να πρέπει ταυτόχρονα να καταγράφεις αφίξεις/αναχωρήσεις σε πραγματικό χρόνο, είναι αντικειμενικά αδύνατον και ανούσιο και σίγουρα θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στην ποιότητα και τις απαιτήσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, για τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ, που τη διαχείρισή τους την έχουν οι Δήμοι ή οι ΟΤΑ, οι έλεγχοι μπορούν να πραγματοποιούνται από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης. Μια τέτοια εφαρμογή, μόνο αρνητική επιβάρυνση προσθέτει στη λειτουργία της Δομής. Με βάση τα παραπάνω, η καταγραφή προσέλευσης/αποχώρησης καθώς και οι εβδομαδιαίες δραστηριότητες μπορούν να γίνονται σε ημερήσια βάση στην εκάστοτε Δομή, μετά την αποχώρηση των ωφελούμενων και όχι σε πραγματικό χρόνο και να αποστέλλονται στον αρμόδιο Φορέα ελέγχου, εφόσον ζητηθούν.
  Παράγραφος 5
  Θεωρούμε απόλυτα αναγκαίο στην Παράγραφο 5 να προστεθεί εδάφιο «ι.» ως εξής:
  ι. η έκδοση Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, όπως ακριβώς υπάρχει και για τους παιδικούς σταθμούς, ώστε να θεσπίζονται εκεί ειδικότερα θέματα σχετικά με την λειτουργία, αλλά και το προσωπικό των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

 • 24 Οκτωβρίου 2020, 08:04 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

  Παράγραφος 2
  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 2 ως εξής:
  Σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, μέσω ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής και η ψυχολογική στήριξη των ίδιων και των οικογενειών τους.Παράγραφος 3
  Προτείνουμε την αναδιατύπωση της Παραγράφου 3 ως εξής:
  Τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ δύνανται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Kατ’ εξαίρεση, δύναται να στεγάζονται και σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ σε κτίρια δημόσιων σχολείων καθορίζονται και εξειδικεύονται μέσω της ΚΥΑ της παραγράφου 7 του Άρθρου 1.Αιτιολόγηση:
  Πρέπει να συζητηθεί περισσότερο το συγκεκριμένο θέμα προτού ρυθμιστεί, καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικό για το παρόν και κυρίως για το μέλλον των δημοτικών ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και ειδικότερα σχετίζεται άμεσα με την ανάγκη δημιουργίας ευνοϊκότερων συνθηκών για την ίδρυση νέων ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στους Δήμους. Οπότε προτείνουμε να αποτελέσει θέμα που θα ρυθμιστεί οριστικά μέσω της ΚΥΑ και όχι μέσω της παρούσας διάταξης νόμου.Παράγραφος 4
  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 4 ως εξής:
  Κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9, σε ημερήσια βάση την άφιξη κάθε παιδιού και ατόμου στη δομή και την αποχώρησή του, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους.Αιτιολόγηση:
  Εκτός από όσα αναφέρονται στο υποβληθέν σχόλιο του ΠΑΣΕΚΔΑΠ για την παράγραφο 5, του Άρθρου 1 για τα ΚΔΑΠ, τα οποία ισχύουν επίσης και για τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, θα θέλαμε να προσθέσουμε κάποιες επιπλέον ιδιαίτερες λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες Δομές. Πέρα, λοιπόν, από τα πρακτικά προβλήματα στη λειτουργία της ηλεκτρονικής καταγραφής προσέλευσης/αποχώρησης (απασχόληση προσωπικού, τεχνικά προβλήματα Η/Υ, internet) προκύπτουν σοβαρά ζητήματα, όσον αφορά στην εφαρμογή των παραπάνω στα ΚΔΑΠ- ΜΕΑ. Στα ΚΔΑΠΑΜΕΑ εξυπηρετούνται σε μεγάλο ποσοστό άτομα με βαριά νοητική στέρηση, κινητικά προβλήματα, αυτισμό κ.ά. Είναι ανέφικτο, σε πραγματικό χρόνο, να καταχωρείται η άφιξη και η αποχώρηση του ωφελούμενου στη Δομή, όταν το ήδη υπάρχον προσωπικό έχει να απασχοληθεί με διδασκαλία, σίτιση, καθαριότητα και πολύ πιο σημαντικές ανάγκες. Θεωρούμε ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας των ωφελούμενων όταν έχεις να αντιμετωπίσεις έκρυθμες καταστάσεις όπως π.χ. εκρήξεις θυμού, κρίσεις επιθετικότητας, επιληψία κλπ., το να πρέπει ταυτόχρονα να καταγράφεις αφίξεις/αναχωρήσεις σε πραγματικό χρόνο, είναι αντικειμενικά αδύνατον και ανούσιο και σίγουρα θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στην ποιότητα και τις απαιτήσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, για τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ, που τη διαχείρισή τους την έχουν οι Δήμοι ή οι ΟΤΑ, οι έλεγχοι μπορούν να πραγματοποιούνται από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης. Μια τέτοια εφαρμογή, μόνο αρνητική επιβάρυνση προσθέτει στη λειτουργία της Δομής. Με βάση τα παραπάνω, η καταγραφή προσέλευσης/αποχώρησης καθώς και οι εβδομαδιαίες δραστηριότητες μπορούν να γίνονται σε ημερήσια βάση στην εκάστοτε Δομή, μετά την αποχώρηση των ωφελούμενων και όχι σε πραγματικό χρόνο και να αποστέλλονται στον αρμόδιο Φορέα ελέγχου, εφόσον ζητηθούν.Παράγραφος 5
  Θεωρούμε απόλυτα αναγκαίο στην Παράγραφο 5 να προστεθεί εδάφιο «ι.» ως εξής:
  ι. η έκδοση Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, όπως ακριβώς υπάρχει και για τους παιδικούς σταθμούς, ώστε να θεσπίζονται εκεί ειδικότερα θέματα σχετικά με την λειτουργία, αλλά και το προσωπικό των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.Ο Πρότυπος Ε.Κ.Λ μπορεί κάλλιστα να είναι μέρος ή παράρτημα της ΚΥΑ.

 • 23 Οκτωβρίου 2020, 19:11 | ΕΛΣΑ Τ.

  ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ μία αναδιατύπωση της Παραγράφου 2 καθώς στα ΚΔΑΠΜΕΑ εργάζονται τεχνικοί εκπαιδευτές, γυμναστές, ψυχολόγοι, μουσικοί, ως εξής:
  Σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, μέσω εικαστικών τεχνών, μέσω ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής και η ψυχολογική στήριξη των ίδιων και των οικογενειών τους.

  αναδιατύπωση της Παραγράφου 4 ως εξής:
  Κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9, σε ημερήσια βάση την παρουσία ή απουσία. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας και οι επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης να καταγράφονται ημερησίως στο βιβλίο συμβάντων της δομής. Όχι όλα σε real time αλλά μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα ειδικά για τα ΚΔΑΠΜΕΑ όπου εξυπηρετούνται σε μεγάλο ποσοστό άτομα με βαριά νοητική στέρηση, κινητικά προβλήματα, αυτισμό κ.ά. είναι ανέφικτο, σε πραγματικό χρόνο, να καταχωρείται η άφιξη και η αποχώρηση του ωφελούμενου στη Δομή, όταν το ήδη υπάρχον προσωπικό έχει να απασχοληθεί με διδασκαλία, σίτιση, καθαριότητα και πολύ πιο σημαντικές ανάγκες. Έχεις να αντιμετωπίσεις έκρυθμες καταστάσεις όπως π.χ. εκρήξεις θυμού, κρίσεις επιθετικότητας, επιληψία κλπ.. Επίσης το άτομο που θα ασχοληθεί με την παρουσία των παιδιών θα πρέπει να αφήνει τις κύριες εργασίες που έχει η ειδικότητα του? Όταν έχει άδεια θα πρέπει να υπάρχει και αντικαταστάτης.

  Επίσης να συμπεριληφθεί ως Στόχος της νομοθετικής παρέμβασης η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των Δήμων και η επίλυση του εργασιακού προβλήματος του προσωπικού υπό μόνιμες και ασφαλείς θέσεις εργασίας.
  Να υιοθετηθούν οι προτάσεις του ΠΑΣΕΚΔΑΠ και της ΚΕΔΕ για μόνιμες δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στους Δήμους, με επαρκή και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση βάσει ακριβούς και προϋπολογισμένου λειτουργικού κόστους (και όχι με voucher) και μονιμοποίηση του προσωπικού.

 • 23 Οκτωβρίου 2020, 18:22 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ

  ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ μία αναδιατύπωση της Παραγράφου 2 καθώς στα ΚΔΑΠΜΕΑ εργάζονται τεχνικοί εκπαιδευτές, γυμναστές, ψυχολόγοι, μουσικοί, ως εξής:
  Σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, μέσω εικαστικών τεχνών, μέσω ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής και η ψυχολογική στήριξη των ίδιων και των οικογενειών τους.

  αναδιατύπωση της Παραγράφου 4 ως εξής:
  Κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9, σε ημερήσια βάση την παρουσία ή απουσία. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας και οι επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης να καταγράφονται ημερησίως στο βιβλίο συμβάντων της δομής. Όχι όλα σε real time αλλά μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα ειδικά για τα ΚΔΑΠΜΕΑ όπου εξυπηρετούνται σε μεγάλο ποσοστό άτομα με βαριά νοητική στέρηση, κινητικά προβλήματα, αυτισμό κ.ά. είναι ανέφικτο, σε πραγματικό χρόνο, να καταχωρείται η άφιξη και η αποχώρηση του ωφελούμενου στη Δομή, όταν το ήδη υπάρχον προσωπικό έχει να απασχοληθεί με διδασκαλία, σίτιση, καθαριότητα και πολύ πιο σημαντικές ανάγκες. Έχεις να αντιμετωπίσεις έκρυθμες καταστάσεις όπως π.χ. εκρήξεις θυμού, κρίσεις επιθετικότητας, επιληψία κλπ.. Επίσης το άτομο που θα ασχοληθεί με την παρουσία των παιδιών θα πρέπει να αφήνει τις κύριες εργασίες που έχει η ειδικότητα του? Όταν έχει άδεια θα πρέπει να υπάρχει και αντικαταστάτης.

  Επίσης να συμπεριληφθεί ως Στόχος της νομοθετικής παρέμβασης η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των Δήμων και η επίλυση του εργασιακού προβλήματος του προσωπικού υπό μόνιμες και ασφαλείς θέσεις εργασίας.
  Να υιοθετηθούν οι προτάσεις του ΠΑΣΕΚΔΑΠ και της ΚΕΔΕ για μόνιμες δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στους Δήμους, με επαρκή και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση βάσει ακριβούς και προϋπολογισμένου λειτουργικού κόστους (και όχι με voucher) και μονιμοποίηση του προσωπικού.

 • 23 Οκτωβρίου 2020, 18:17 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ Κ.

  ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ μία αναδιατύπωση της Παραγράφου 2 καθώς στα ΚΔΑΠΜΕΑ εργάζονται τεχνικοί εκπαιδευτές, γυμναστές, ψυχολόγοι, μουσικοί, ως εξής:
  Σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, μέσω εικαστικών, μέσω ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής και η ψυχολογική στήριξη των ίδιων και των οικογενειών τους.

  αναδιατύπωση της Παραγράφου 4 ως εξής:
  Κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9, σε ημερήσια βάση την παρουσία ή απουσία. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας και οι επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης να καταγράφονται ημερησίως στο βιβλίο συμβάντων της δομής. Όχι όλα σε real time αλλά μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα ειδικά για τα ΚΔΑΠΜΕΑ όπου εξυπηρετούνται σε μεγάλο ποσοστό άτομα με βαριά νοητική στέρηση, κινητικά προβλήματα, αυτισμό κ.ά. είναι ανέφικτο, σε πραγματικό χρόνο, να καταχωρείται η άφιξη και η αποχώρηση του ωφελούμενου στη Δομή, όταν το ήδη υπάρχον προσωπικό έχει να απασχοληθεί με διδασκαλία, σίτιση, καθαριότητα και πολύ πιο σημαντικές ανάγκες. Έχεις να αντιμετωπίσεις έκρυθμες καταστάσεις όπως π.χ. εκρήξεις θυμού, κρίσεις επιθετικότητας, επιληψία κλπ.. Επίσης το άτομο που θα ασχοληθεί με την παρουσία των παιδιών θα πρέπει να αφήνει τις κύριες εργασίες που έχει η ειδικότητα του? Όταν έχει άδεια θα πρέπει να υπάρχει και αντικαταστάτης.

  Επίσης να συμπεριληφθεί ως Στόχος της νομοθετικής παρέμβασης η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των Δήμων και η επίλυση του εργασιακού προβλήματος του προσωπικού υπό μόνιμες και ασφαλείς θέσεις εργασίας.
  Να υιοθετηθούν οι προτάσεις του ΠΑΣΕΚΔΑΠ και της ΚΕΔΕ για μόνιμες δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στους Δήμους, με επαρκή και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση βάσει ακριβούς και προϋπολογισμένου λειτουργικού κόστους (και όχι με voucher) και μονιμοποίηση του προσωπικού.

 • 23 Οκτωβρίου 2020, 17:36 | ΓΙΑΝΝΑ Γ.

  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑΜΕΑ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, δυναμικότητας 25-30 ατόμων στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά και ενήλικες με αναπηρία, κατά το διάστημα της ημέρας και για τις ώρες που καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους.(ανώτατες ώρες ημερησίως έως 8)

  ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ μία αναδιατύπωση της Παραγράφου 2 καθώς στα ΚΔΑΠΜΕΑ εργαζονται τεχνικοί εκπαιδευτές, γυμναστες, ψυχολόγοι, μουσικοί, ως εξής:
  Σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, μέσω ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής και η ψυχολογική στήριξη των ίδιων και των οικογενειών τους.

  αναδιατύπωση της Παραγράφου 4 ως εξής:
  Κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9, σε ημερήσια βάση την άφιξη κάθε παιδιού και ατόμου στη δομή και την αποχώρησή του, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους.Όχι σε πραγματικό χρόνο ειδικα για τα ΚΔΑΠΜΕΑ όπου εξυπηρετούνται σε μεγάλο ποσοστό άτομα με βαριά νοητική στέρηση, κινητικά προβλήματα, αυτισμό κ.ά. Είναι ανέφικτο, σε πραγματικό χρόνο, να καταχωρείται η άφιξη και η αποχώρηση του ωφελούμενου στη Δομή, όταν το ήδη υπάρχον προσωπικό έχει να απασχοληθεί με διδασκαλία, σίτιση, καθαριότητα και πολύ πιο σημαντικές ανάγκες. Έχεις να αντιμετωπίσεις έκρυθμες καταστάσεις όπως π.χ. εκρήξεις θυμού, κρίσεις επιθετικότητας, επιληψία κλπ.

  Παράγραφος 5
  απόλυτα αναγκαίο στην Παράγραφο 5 να προστεθεί εδάφιο «ι.» ως εξής:
  ι. η έκδοση Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, όπως ήδη έχουν κάποια ΚΔΑΠΜΕΑ, ώστε να θεσπίζονται εκεί ειδικότερα θέματα σχετικά με την λειτουργία, αλλά και το προσωπικό των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.
  Ο Πρότυπος Ε.Κ.Λ μπορεί κάλλιστα να είναι μέρος ή παράρτημα της ΚΥΑ αλλα πρώτα να καταθέσουν τα ΚΔΑΠμεα τους υπάρχοντες κανονισμούς τους και μετά να βγει ένας ολοκληρωμένος.

  Επίσης να συμπεριληφθεί ως Στόχος της νομοθετικής παρέμβασης η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των Δήμων και η επίλυση του εργασιακού προβλήματος του προσωπικού υπό μόνιμες και ασφαλείς θέσεις εργασίας.
  Να υιοθετηθούν οι προτάσεις του ΠΑΣΕΚΔΑΠ και της ΚΕΔΕ για μόνιμες δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στους Δήμους, με επαρκή και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση βάσει ακριβούς και προϋπολογισμένου λειτουργικού κόστους (και όχι με προβληματικά και σπάταλα συστήματα χρηματοδότησης τύπου voucher) και μονιμοποίηση του προσωπικού.

 • 23 Οκτωβρίου 2020, 17:18 | ΙΩΑΝΝΑ Γ.

  ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ μία αναδιατύπωση της Παραγράφου 2 καθώς στα ΚΔΑΠΜΕΑ εργαζονται τεχνικοί εκπαιδευτές, γυμναστες, ψυχολόγοι, μουσικοί, ως εξής:
  Σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, μέσω ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής και η ψυχολογική στήριξη των ίδιων και των οικογενειών τους.

  αναδιατύπωση της Παραγράφου 3 ως εξής:
  Τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ δύνανται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Kατ’ εξαίρεση, δύναται να στεγάζονται και σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ σε κτίρια δημόσιων σχολείων καθορίζονται και εξειδικεύονται μέσω της ΚΥΑ της παραγράφου 7 του Άρθρου 1.

  αναδιατύπωση της Παραγράφου 4 ως εξής:
  Κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9, σε ημερήσια βάση την άφιξη κάθε παιδιού και ατόμου στη δομή και την αποχώρησή του, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους.Όχι σε πραγματικό χρόνο ειδικα για τα ΚΔΑΠΜΕΑ όπου εξυπηρετούνται σε μεγάλο ποσοστό άτομα με βαριά νοητική στέρηση, κινητικά προβλήματα, αυτισμό κ.ά. Είναι ανέφικτο, σε πραγματικό χρόνο, να καταχωρείται η άφιξη και η αποχώρηση του ωφελούμενου στη Δομή, όταν το ήδη υπάρχον προσωπικό έχει να απασχοληθεί με διδασκαλία, σίτιση, καθαριότητα και πολύ πιο σημαντικές ανάγκες. Έχεις να αντιμετωπίσεις έκρυθμες καταστάσεις όπως π.χ. εκρήξεις θυμού, κρίσεις επιθετικότητας, επιληψία κλπ.

  Παράγραφος 5
  απόλυτα αναγκαίο στην Παράγραφο 5 να προστεθεί εδάφιο «ι.» ως εξής:
  ι. η έκδοση Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, όπως ήδη έχουν κάποια ΚΔΑΠΜΕΑ, ώστε να θεσπίζονται εκεί ειδικότερα θέματα σχετικά με την λειτουργία, αλλά και το προσωπικό των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.
  Ο Πρότυπος Ε.Κ.Λ μπορεί κάλλιστα να είναι μέρος ή παράρτημα της ΚΥΑ αλλα πρώτα να καταθέσουν τα ΚΔΑΠμεα τους υπάρχοντες κανονισμούς τους και μετά να βγει ένας ολοκληρωμένος.

  Επίσης να συμπεριληφθεί ως Στόχος της νομοθετικής παρέμβασης η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των Δήμων και η επίλυση του εργασιακού προβλήματος του προσωπικού υπό μόνιμες και ασφαλείς θέσεις εργασίας.
  Να υιοθετηθούν οι προτάσεις του ΠΑΣΕΚΔΑΠ και της ΚΕΔΕ για μόνιμες δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στους Δήμους, με επαρκή και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση βάσει ακριβούς και προϋπολογισμένου λειτουργικού κόστους (και όχι με προβληματικά και σπάταλα συστήματα χρηματοδότησης τύπου voucher) και μονιμοποίηση του προσωπικού.

 • 23 Οκτωβρίου 2020, 00:36 | Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΚΔΑΠ

  Παράγραφος 2
  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 2 ως εξής:
  Σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, μέσω ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής και η ψυχολογική στήριξη των ίδιων και των οικογενειών τους.

  Παράγραφος 3
  Προτείνουμε την αναδιατύπωση της Παραγράφου 3 ως εξής:
  Τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ δύνανται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Kατ’ εξαίρεση, δύναται να στεγάζονται και σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ σε κτίρια δημόσιων σχολείων καθορίζονται και εξειδικεύονται μέσω της ΚΥΑ της παραγράφου 7 του Άρθρου 1.

  Αιτιολόγηση:
  Πρέπει να συζητηθεί περισσότερο το συγκεκριμένο θέμα προτού ρυθμιστεί, καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικό για το παρόν και κυρίως για το μέλλον των δημοτικών ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και ειδικότερα σχετίζεται άμεσα με την ανάγκη δημιουργίας ευνοϊκότερων συνθηκών για την ίδρυση νέων ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στους Δήμους. Οπότε προτείνουμε να αποτελέσει θέμα που θα ρυθμιστεί οριστικά μέσω της ΚΥΑ και όχι μέσω της παρούσας διάταξης νόμου.

  Παράγραφος 4
  Προτείνουμε αναδιατύπωση της Παραγράφου 4 ως εξής:
  Κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9, σε ημερήσια βάση την άφιξη κάθε παιδιού και ατόμου στη δομή και την αποχώρησή του, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους.

  Αιτιολόγηση:
  Εκτός από όσα αναφέρονται στο υποβληθέν σχόλιο του ΠΑΣΕΚΔΑΠ για την παράγραφο 5, του Άρθρου 1 για τα ΚΔΑΠ, τα οποία ισχύουν επίσης και για τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, θα θέλαμε να προσθέσουμε κάποιες επιπλέον ιδιαίτερες λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες Δομές. Πέρα, λοιπόν, από τα πρακτικά προβλήματα στη λειτουργία της ηλεκτρονικής καταγραφής προσέλευσης/αποχώρησης (απασχόληση προσωπικού, τεχνικά προβλήματα Η/Υ, internet) προκύπτουν σοβαρά ζητήματα, όσον αφορά στην εφαρμογή των παραπάνω στα ΚΔΑΠ- ΜΕΑ. Στα ΚΔΑΠΑΜΕΑ εξυπηρετούνται σε μεγάλο ποσοστό άτομα με βαριά νοητική στέρηση, κινητικά προβλήματα, αυτισμό κ.ά. Είναι ανέφικτο, σε πραγματικό χρόνο, να καταχωρείται η άφιξη και η αποχώρηση του ωφελούμενου στη Δομή, όταν το ήδη υπάρχον προσωπικό έχει να απασχοληθεί με διδασκαλία, σίτιση, καθαριότητα και πολύ πιο σημαντικές ανάγκες. Θεωρούμε ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας των ωφελούμενων όταν έχεις να αντιμετωπίσεις έκρυθμες καταστάσεις όπως π.χ. εκρήξεις θυμού, κρίσεις επιθετικότητας, επιληψία κλπ., το να πρέπει ταυτόχρονα να καταγράφεις αφίξεις/αναχωρήσεις σε πραγματικό χρόνο, είναι αντικειμενικά αδύνατον και ανούσιο και σίγουρα θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στην ποιότητα και τις απαιτήσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, για τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ, που τη διαχείρισή τους την έχουν οι Δήμοι ή οι ΟΤΑ, οι έλεγχοι μπορούν να πραγματοποιούνται από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης. Μια τέτοια εφαρμογή, μόνο αρνητική επιβάρυνση προσθέτει στη λειτουργία της Δομής. Με βάση τα παραπάνω, η καταγραφή προσέλευσης/αποχώρησης καθώς και οι εβδομαδιαίες δραστηριότητες μπορούν να γίνονται σε ημερήσια βάση στην εκάστοτε Δομή, μετά την αποχώρηση των ωφελούμενων και όχι σε πραγματικό χρόνο και να αποστέλλονται στον αρμόδιο Φορέα ελέγχου, εφόσον ζητηθούν.

  Παράγραφος 5
  Θεωρούμε απόλυτα αναγκαίο στην Παράγραφο 5 να προστεθεί εδάφιο «ι.» ως εξής:
  ι. η έκδοση Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, όπως ακριβώς υπάρχει και για τους παιδικούς σταθμούς, ώστε να θεσπίζονται εκεί ειδικότερα θέματα σχετικά με την λειτουργία, αλλά και το προσωπικό των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

  Ο Πρότυπος Ε.Κ.Λ μπορεί κάλλιστα να είναι μέρος ή παράρτημα της ΚΥΑ.

 • 21 Οκτωβρίου 2020, 18:18 | ΑΝΕΣΤΗΣ

  ΚΔΑΠ-ΜΕΑ
  Άρθρο 2, Παράγραφος 2
  Σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, μέσω ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής και η ψυχολογική στήριξη των ίδιων και των οικογενειών τους.
  Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠΑΜΕΑ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε ημερήσια βάση την συμμετοχή/παρουσία κάθε παιδιού δηλώνοντας ΠΑΡΩΝ / ΑΠΩΝ και όχι σε πραγματικό χρόνο γιατί πρακτικά θα απαιτεί πολύ χρόνο για το άτομο που θα έχει τη ευθύνη αυτή και στην ουσία θα αποκοπεί από την παιδαγωγική διαδικασία αναλαμβάνοντας το ρόλο του ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΟΥ.
  Η real time καταγραφή ακούγεται απόλυτα αποτελεσματική ως προς τον στόχο του ελέγχου της συμμετοχής των παιδιών, αλλά αν το προσεγγίσουμε πρακτικά, απαιτεί τη δέσμευση ενός ατόμου από το προσωπικό για να ασχολείται με προσοχή και ακρίβεια ΜΟΝΟ με αυτό, για να μη γίνει βεβαίως κάποιο λάθος και γεννηθούν νέα, μεγαλύτερα προβλήματα λόγω αυτού. Με τα σημερινά δεδομένα ΔΕΝ περισσεύει, στα δημοτικά τουλάχιστον ΚΔΑΠΑΜΕΑ, αυτό το επιπλέον άτομο. Είμαστε ήδη οριακά στελεχωμένοι και ένα τέτοιο χρονικά απαιτητικό επιπλέον καθήκον, θα αποδυναμώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες ακόμα περισσότερο.
  Επίσης να συμπεριληφθεί ως Στόχος της νομοθετικής παρέμβασης η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των Δήμων και η την επίλυση του εργασιακού προβλήματος του προσωπικού υπό μόνιμες και ασφαλείς θέσεις εργασίας.
  Να υιοθετηθούν οι προτάσεις του ΠΑΣΕΚΔΑΠ και της ΚΕΔΕ για μόνιμες δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στους Δήμους, με επαρκή και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση βάσει ακριβούς και προϋπολογισμένου λειτουργικού κόστους (και όχι με προβληματικά και σπάταλα συστήματα χρηματοδότησης τύπου voucher) και μονιμοποίηση του προσωπικού.

 • 19 Οκτωβρίου 2020, 22:03 | Θεοδωρακοπούλου Βασιλική

  Σχετικά με το ν.4 Κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9 , σε πραγματικό χρόνο, την άφιξη κάθε παιδιού και ατόμου στη δομή και την αποχώρησή του, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους.

  Από την εμπειρία 13 ετών που εργάζομαι σε Δημοτικό ΚΔΑΠ, θεωρώ ότι αυτό το μέτρο δεν είναι εφικτό.Υπάρχουν μέρες που τα παιδιά προσέρχονται στη δομή από την έναρξη ωραρίου λειτουργίας δομής, κι άλλες που προσέρχονται αργότερα με χαρακτηριστικό ότι η προσέλευση ενός παιδιού μπορεί να γίνει σε άλλη βάρδια, ( όταν ο χρόνος του περισσεύει από τα διαβάσματα ή άλλες δραστηριότητες). Αυτό είναι μια πραγματικότητα με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να τηρηθούν απόλυτα οι προσελεύσεις των παιδιών κατά τη δηλωμένη βάρδια, για τον απλούστατο λόγο ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται του δικαιώματος της δημιουργικής απασχόλησης, του παιχνιδιού και της συνύπαρξης με συνομήλικους πέρα από το σχολείο, για ευνόητους παιδαγωγικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς λόγους και ή να πιέζεται υπερβολικά να ολοκληρώσει τις σχολικές εργασίες για να παρουσιαστεί στη δομή στη δηλωμένη βάρδια ή να μην απολαμβάνει τη δυνατότητα ψυχαγωγίας που του δίνει η εγγραφή του στο πρόγραμμα.Φυσικά πάντα τηρουμένων των αναλογιών σε αριθμό παιδιών που μπορούν να βρίσκονται στο χώρο ανά τετράωρο κάθε βάρδιας.Με λίγα λόγια η δομή τυπικά θα είναι εκτιθέμενη, ότι δηλ. δεν τηρεί τους κανόνες λειτουργίας δομής ΚΔΑΠ και σε πραγματικό χρόνο on line και σε πιθανό επιτόπιο έλεγχο. Είναι λοιπόν δυνατό να στιγματίζεται μια δομή που κατά βάσιν εξυπηρετεί τους ωφελούμενους γονείς και παιδιά και διευκολύνει τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη ζωή; Το θέμα είναι τυπικό ενώ δε θα έπρεπε να είναι.Μια δομή που έχει άδεια λειτουργίας δύο βαρδιών εξυπηρετεί περισσότερους δημότες π.χ. στη δική μας τη δομή υπάρχει δυναμικότητα 60 παιδιών οπότε καθημερινά υπάρχει επαρκής έως μεγάλη προσέλευση παιδιών στα πλαίσια του επιτρεπόμενου αριθμού ανά βάρδια. Αλλά και οι μικρότερες δομές αναλογικά με τα εγγεγραμένα παιδιά σίγουρα θα εξυπηρετούν την ανάγκη αρκετών γονέων για ελεύθερο χρόνο ή χρόνο εργασίας με την ασφαλή φύλαξη και δημιουργική απασχόληση των παιδιών τους κι αυτό είναι το λιγότερο που μια προηγμένη πολιτεία, ένα κράτος μπορεί να παρέχει στην οικογένεια. Πολλοί γονείς έχουν εκφράσει τα παράπονά τους και ουσιαστικά δηλώνουν τυπικά μια βάρδια προκειμένου να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα και στην πορεία μεταθέτουν το θέμα στο προσωπικό δομής με παράπονα ή παρακάλια να εξυπηρετηθούν. Κατά τη γνώμη μου έχουν δίκιο. Έτσι δεν κρύβω ότι κάποιες φορές έχουμε δυσαρεστήσει τους γονείς γι αυτούς τους λόγους ή κι ακόμα έχουμε ατύπως εξυπηρετήσει τους γονείς με τη συμφωνία ότι για να παραμείνει το παιδί στη δομή θα πρέπει να μας τηλεφωνούν πριν την προσέλευση σε άλλη βάρδια για να ρωτήσουν την διαθεσιμότητα σε αριθμό παιδιών και οπωσδήποτε θα ειδοποιούνται να πάρουν το παιδί τους όταν ο αριθμός των παιδιών στην τυπική βάρδια έχει συμπληρωθεί.Εξίσου σημαντικό ή ακόμα πιο σημαντικό από τα παραπάνω θεωρώ ότι είναι το γεγονός, τόσοι εργαζόμενοι που υποστηρίζουν με προσωπικές θυσίες το δικαίωμα στην εργασία σε βασικά θέματα όπως η μη έγκαιρη και πολλές φορές καθόλου μισθοδοσία,(ευτυχώς σε παρελθόντα χρόνο στην δική μας περίπτωση), έναν θεσμό τόσων ετών, είναι τουλάχιστον αναξιοπρεπές να εργάζονται σε στυλ «BIG BROTHER», ας μου επιτραπεί η έκφραση.Η λειτουργία των δημοτικών τουλάχιστον ΚΔΑΠ εποπτεύεται από τα αρμόδια όργανα του Δήμου και άλλες επιτροπές.Προς τι λοιπόν η τύπου «στενή παρακολούθηση» σε πραγματικό χρόνο; Εκ των παραπάνω εισηγούμαι την παράληψη αυτού του μέτρου, εκτός και αν διαμορφωθούν άρθρα στους κανόνες παροχής του ευρωπαϊκού προγράμμματος και λειτουργίας ΚΔΑΠ με όρους πιο συναφείς με την πραγματική λειτουργική του όλου θέματος.
  Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα έκφρασης άποψης!

 • Ως σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ατόμων στο φάσμα του αυτισμού με την επωνυμία Μ.Α.μ.Α (Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό) με έδρα τη Βέροια ,θα θέλαμε να καταθέσουμε κι εμείς τις απόψεις μας. Είμαστε σύλλογος γονέων φιλανθρωπικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουμε δημιουργήσει κδαπ μεΑ σε δημόσιο ειδικό σχολείο στη Βέροια το οποίο και αδειοδοτήθηκε από τη ΠΕ Ημαθίας το Μάη του 2019 και απασχολεί δημιουργικά 25 άτομα με αυτισμό και σύνοδες αναπηρίες κατα τις απογευματινές ώρες μιας και δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ δομή να φιλοξενήσει τα παιδιά μας. Ζητάμε να λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω προτάσεις.
  • Στην υπουργική απόφαση να υπάρχει σαφής αναφορά για δημιουργία ΚΔΑΠ ΑμεΑ από φορείς ,όπως ο σύλλογός μας, ο οποίος είναι σύλλογος γονέων και κηδεμόνων φιλανθρωπικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε δημόσια κτίρια, σχολικά κτίρια, που έχουν παραχωρηθεί από τους δήμους και ειδικά για τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ που δημιουργούνται σε σχολεία να μπορούν να χρησιμοποιούνται όλες οι αίθουσες διδασκαλίας γιατί είναι απαραίτητες για τις αναπηρίες των παιδιών μας. Η διαβούλευση δεν αναφέρει πουθενά τί θα γίνει με τις δομές που ήδη λειτουργούν σε δημόσια κτίρια, σχολικά κτίρια όπως η δική μας που η παραχώρησή τους ανανεώνεται κάθε χρόνο, υπάρχει ασάφεια και η κάθε περιφερειακή ενότητα θα τη μεταφράζει διαφορετικά! Δηλαδή η δυνατότητα δημιουργίας ΚΔΑΠ ΑμεΑ, δίνεται στην ιδιωτική και μόνο πρωτοβουλία (αν υπάρχει).Τι θα απογίνουν τα παιδιά μας ;Καμία δομή δε θα μπορέσει να τα φιλοξενήσει, αν στη νέα κοινή υπουργική απόφαση εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η ασάφεια, αν δηλαδή οι Δήμοι μπορούν να εξακολουθούν να παραχωρούν σχολικά κτίρια και κυρίως ειδικά σχολεία που έχουν τις κτιριακές προδιαγραφές για τη δημιουργία ΚΔΑΠ ΑμεΑ σε συλλόγους γονέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και να μπορούν φυσικά να χρησιμοποιούν αίθουσες διδασκαλίας που στο σχολικό ωράριο χρησιμοποιούνται μιας και το κδαπ λειτουργεί εκτός σχολικού ωραρίου. Αν θέλουμε ανοιχτά σχολεία στη κοινωνία και αειφόρο ανάπτυξη τότε γιατί να μην τα χρησιμοποιούμε ;
  • Να μεριμνήσει το αρμόδιο υπουργείο να υπάρχει σαφής αναφορά στο πόσες τουαλέτες αντιστοιχούν σε πόσα ΑμεΑ. Αυτή τη στιγμή έχουν στηθεί ΚΔΑΠ ΑμεΑ με 2, 3, 4 τουαλέτες ΑμεΑ για 25 ωφελούμενους. Η κάθε περιφερειακή ενότητα και αντιπεριφέρεια αδειοδοτούσε κατά το δοκούν. Η εμπειρία του συλλόγου μας ,δείχνει ότι η ύπαρξη δυο τουαλετών ΑμεΑ για 25 ωφελούμενους είναι υπεραρκετή. Αυτό δυσκολεύει και την ιδιωτική πρωτοβουλία στην αναζήτηση χώρων. Πού να βρεθεί χώρος για να στήσεις ΚΔΑΠ ΑμεΑ και να χωράει 4 τουαλέτες! Οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και ο αριθμός των wc αμεα θα πρέπει να καθοριστούν και με τη φύση των αναπηριών του κάθε κδαπ μεΑ. Δηλαδη 3 και 4 wc αμεα για 25 άτομα ΑμεΑ χωρίς κινητική αναπηρία;(με το νόμο του 2001 ερμηνεύει η κάθε περιφέρεια την αναλογία wc σε σχέση με τους ωφελούμενους,κατα το δοκούν)
  • Είναι απαράδεκτο να μπορείς να στήσεις ΚΔΑΠ ΑμεΑ με δύο εκπαιδευτές σε 25 ωφελούμενους ΑμεΑ .Χρειάζονται τουλάχιστον 8 άτομα. Επίσης πρέπει να δίνεται η ελευθερία στις δομές να επιλέγουν τις ειδικότητες που χρειάζονται ανάλογα με τις αναπηρίες που έχουν. Δεν έχουν όλα τα ΑμεΑ την ίδια λειτουργικότητα. Αυτονόητη θεωρείται η ύπαρξη προσωπικού καθαριότητας και ειδικού βοηθητικού προσωπικού.(Πάλι με το νόμο του 2001 για την αδειοδότηση κδαπ αναφέρει ελάχιστο εκπαιδευτικό προσωπικό 2 εκπαιδευτές για 25 ΑμεΑ!)
  • Με τη νέα υπουργική απόφαση πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστεί ο υποχρεωτικός προαυλισμός των ΑμεΑ και οι εξωτερικές δράσεις κοινωνικής ένταξης. Έχουν επιτρέψει οι προηγούμενες κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή ΑμεΑ να υπάρχουν σε ΚΔΑΠ που έχουν στεγαστεί σε πυλωτές οχτώ ώρες χωρίς να προαυλίζονται. Εσείς θα το αντέχατε;
  Παντού στην Ευρώπη η πρωτοβουλία γονέων ενισχύεται, ειδικά σε ότι αφορά τη μέριμνα, φροντίδα και εκπαίδευση των ΑμεΑ! Εξαιρετική η ιδιωτική πρωτοβουλία, εξαιρετική και η κρατική μέριμνα αν υπάρχει που μέχρι τώρα είναι ανύπαρκτη, αλλά η αγκαλιά του γονιού και η εμπειρία είναι αναντικατάστατη. Ελπίζουμε να λάβετε υπόψη τις ανησυχίες μας και τις προτασεις μας.
  Ακούστε κι εμάς τους γονείς. Πρόκειται για ότι πολυτιμότερο έχουμε, τα παιδιά μας! Κανείς δε γνωρίζει καλύτερα από εμάς !Σας ευχαριστουμε με εκτίμηση το ΔΣ του συλλόγου ΜΑμΑ Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό

 • 16 Οκτωβρίου 2020, 11:53 | ΔΗΜΟΣ ΤΣΙΟΜΠΑΝΙΔΗΣ

  ΚΔΑΠ
  1)θα πρεπει το προσωπικο που απασχολειται να εχει παιδαγωγικη καταρτιτη ΠΕ και ΤΕ να ΕΧΕΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(ωστε να μπορουν να προσεγγισουν επιστημονικα και με γνωσεις το καθε παιδι και την ενοια της «δημιουργικης απασχολησης»που πολλοι συναδελφοι ΔΕ δεν μπορουν να προσεγγισουνκαι παρατηρουνται υπερβολες.)
  2)ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ η μοριοδοτηση τους στον εναιο πινακα αναπλρωτων του ΥΠ.Παιδειας
  3)Μεγαλυτερος ελεγχος στα ιδιωτικα κδαπ ..και να λειτουργουν οπως τα ιδιωτικα εκπαιδευτηρια (σχολεια κτλπ) εαν νομιζουν οτι ειναι το ιδιο ανταγωνιστικα..και παρεχουν τις ιδιες υπηρεσιες οχι με την μορφη των voucher..μιας και ειναι δημοσιο χρημα..π.χ ενα παιδι για να παει στο Δημοτικο δεν του δινουν voucher να επιλεξει να παει σε Δημοσιο η ιδιωτικο σχολειο.
  3)Το βοηθητικο προσωπικο π.χ καθαριστριες κτλπ..να απασχολουνται μονο στα ΚΔΑΠ με τις αναλογες ωρες και οχι ο καθε Δημος να τις χρησιμοποιει οπου θελεικαι με πληρη ωραριο επιβαρυνοντας το υπαρχων προγραμμα..στεροντας απο υπηρεσιες και υλοτεχνικο υλικο τα παιδια.
  4)Καλυτερος ελεγχος ωστε τα κονδυλια -VOUCHER ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ αποκλειστικα για τα ΚΔΑΠ και οχι να καλυψουν «τρυπες «ο εκαστοτε Δημος