• Σχόλιο του χρήστη 'HumanRights360 και Steps' | 26 Οκτωβρίου 2020, 13:33

    Σημαντική η συμπερίληψη στο άρθρο 235 παρ. 2 γ των ατόμων που κάνουν χρήση ξενώνων μεταβατικής φιλοξενίας και ξενώνων θυμάτων βίας που λειτουργούν στους Δήμους . Ο ορισμός του άστεγου είχε επικαιροποιηθεί και με το άρθρο 22 του Ν.4548/2018 με τη συμπερίληψη των αστέγων που έκαναν χρήση των υπνωτηρίων (ως τότε συμπεριλαμβάνονταν μόνο όσοι έκαναν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων) αλλά εξαιρούνταν από την υπαγωγή στο πρόγραμμα τα άτομα που φιλοξενούνταν σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας. Όπως αναφέρεται και στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης: Με τον υφιστάμενο ορισμό αποκλείονταν άτομα που φιλοξενούνταν σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας και Ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας, τα οποία ναι μεν διαβιούσαν σε κατάλληλο κατάλυμα, αλλά αυτό ήταν προσωρινό και επί της ουσίας στερούνταν ανεξάρτητης στεγαστικής λύσης. Πράγματι η ανωτέρω εξαίρεση, λόγω της απόλυτης ένδειας και έλλειψης προνοιακής στήριξης οδηγούσε πολλές φορές τα άτομα να παραμένουν σε αστεγία ή να επιλέγουν τη βραχύχρονη παραμονή σε υπνωτήρια προκειμένου να δύνανται να υπαχθούν στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Στην περίπτωση δε παραμονής σε ξενώνα μεταβατικής φιλοξενίας να στερούνται την απαραίτητη στήριξη προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα της αυτονόμησής τους. Εξ’ αυτού του λόγου και θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική και την πρόβλεψη του νομοσχεδίου όπου στις περιπτώσεις αυτονόμησης φιλοξενούμενων σε ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας, ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας και σε υπνωτήρια λόγω ένταξης στην αγορά εργασίας το συνολικό δηλούμενο εισόδημα δεν περιλαμβάνει το σύνολο του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας για δύο περιόδους ενίσχυσης. Σαφώς πρέπει να τροποποιηθεί αντιστοίχως και η Υ.Α. Δ13/2018 και συγκεκριμένα οι εξαιρέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα όπου αναφέρεται: Από την ένταξη στο πρόγραμμα εξαιρούνται και δεν θεωρούνται μέλη του νοικοκυριού οι κάτωθι κατηγορίες – άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων. Να απαλειφθεί η αναφορά στους Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων.