ΤΜΗΜΑ ΙΙ Μέτρα για την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων Άρθρο 4 «Άστεγοι» ως ωφελούμενη μονάδα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

 

1. Η περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) τροποποιείται, μετά το δωδέκατο εδάφιο της παραγράφου αυτής προστίθεται νέο εδάφιο, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Ως Ωφελούμενες Μονάδες ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες:
α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο, το οποίο διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως είκοσι πέντε (25) ετών, που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα, τα οποία διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Δύναται να απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, υπό την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα έως είκοσι πέντε (25) ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.
γ. Άστεγοι: τα άτομα που διαβιούν στον δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας ή κάνουν χρήση υπνωτηρίων, ξενώνων μεταβατικής φιλοξενίας και ξενώνων γυναικών θυμάτων βίας που λειτουργούν στους Δήμους, δύναται να είναι δικαιούχοι του προγράμματος.
Ως ανήλικα μέλη ορίζονται τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας έως δεκαοκτώ (18) ετών.
Ως εισοδηματική ενίσχυση ορίζεται η διαφορά μεταξύ του εγγυημένου ποσού και του εισοδήματος, όπως αυτό υπολογίζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης για τους σκοπούς της επιλεξιμότητας, διαιρούμενου δια του αριθμού των μηνών που αυτό αφορά, δηλαδή δια του έξι (6).
Ως εγγυημένο ποσό ορίζεται το ποσό, που εγγυάται το πρόγραμμα για κάθε νοικοκυριό, ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των μελών του, μετά και την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
Ως κατώφλι εισοδήματος ορίζεται το εισοδηματικό κριτήριο για ένταξη στο Πρόγραμμα και ισούται με το εγγυημένο ποσό.
Ως δηλούμενο εισόδημα ορίζεται το δηλούμενο από τους αιτούντες συνολικό εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης – προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση – που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα συμπεριλαμβάνονται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το απαλλασσόμενο εισόδημα ή το φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα, με τις εξαιρέσεις, όπως διαλαμβάνονται στο παρακάτω εδάφιο.
Το δηλούμενο εισόδημα δεν περιλαμβάνει το επίδομα αναδοχής του άρθρου 9 του ν. 2082/1992 (Α` 158), τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, την οικονομική ενίσχυση που χορηγείται κατά την περ. γ` της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α` 149) σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, καθώς και το επίδομα που καταβάλλεται σε ανέργους δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α` 88). Επίσης, στις περιπτώσεις αυτονόμησης φιλοξενούμενων σε ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας, ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας και σε υπνωτήρια, λόγω ένταξης στην αγορά εργασίας, το συνολικό δηλούμενο εισόδημα δεν περιλαμβάνει το σύνολο του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας για δύο (2) περιόδους ενίσχυσης.
Ως μη δυνάμενοι για εργασία θεωρούνται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, που εμπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες: α. Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), τα οποία σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας έχουν κριθεί «ανίκανα για εργασία». Σε περίπτωση που άτομο με αναπηρία δεν έχει την ως άνω γνωμάτευση, αλλά ισχυρίζεται ότι είναι ανίκανο για εργασία, προσκομίζει σχετική υπεύθυνη δήλωση και πιστοποιητικό του ποσοστού αναπηρίας από την Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας. β. Φοιτητές πλήρους απασχόλησης, μαθητευόμενοι των επαγγελματικών σχολών ή όσοι εξασκούνται πρακτικά στο πλαίσιο επαγγελματικού εκπαιδευτικού προγράμματος χωρίς εργασιακή σχέση.».

 • Στο άρθρο αυτό πρέπει να καταργηθεί από τις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ ο όρος: «Ανίκανος για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα», διότι ο πολίτης που φέρει το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό δεν έχει δικαίωμα να κάνει εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, να εργαστεί ή να κάνει χρήση άλλων ευεργετικών διατάξεων. Επίσης ο όρος αυτός έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας και τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της κύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και πρόσφατα θέσπισε με το ν.4488/2017 τις κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις για την υλοποίησή της.
  Ως εκ τούτου πρέπει να καταργηθεί από την τελευταία παράγραφο ο όρος «ανίκανος για εργασία», καθώς και ο χαρακτηρισμός «ως μη δυνάμενοι για εργασία» των ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση που βιώνουν διακρίσεις και αποκλεισμό από την εργασία.

 • 28 Οκτωβρίου 2020, 16:11 | Λαζαρος Πετρομελιδης – Feantsa AC Member

  Προσυπογράφουμε τις ως άνω αλλαγές,στην διαβούλευση των οποίων είχαμε εξάλλου κληθεί από το αρμόδιο Υπουργείο

 • 27 Οκτωβρίου 2020, 12:14 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΕΚΕΚ ΑμεΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
  ΕΚΕΚ ΑμεΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-
  (ΠΡΩΗΝ ΠΒΜ ΟΑΕΔ ΛΑΚΚΙΑΣ)
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ
  ΤΗΛ: 6946332107
  e-mail:sylogosgoneon.pbmlakia@gmail.com

  ΠΡΟΣ:ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Κο Ι.ΒΡΟΥΤΣΗ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23-10-2020
  ΑΡ.ΠΡΩΤ/ΛΟΥ 11
  Αξιότιμε κε.Υπουργέ,

  Από την σχολική χρονιά 2019-2020 καταβάλλεται για πρώτη φορά στους καταρτιζομένους σπουδαστές που είναι άτομα με αναπηρία του ΕΚΕΚ ΑμεΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΑΕΔ) μηνιαίο επίδομα καταρτιζομένων ΙΣΟΠΟΣΟ του 40% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη (260 €) σε όσους φοιτούν στα ΚΕΠΕ και εκπαιδευτικό επίδομα 5€ ημερησίως στους υπόλοιπους,(σύνολο σπουδαστών 170) με αποτέλεσμα να περικόπτεται το ΚΕΑ από αρκετούς δικαιούχους γονείς επειδή δεν συμπεριλαμβάνεται στις εξαιρέσεις του δηλούμενου εισοδήματος του ΚΕΑ.
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ στο άρθρο 4 παρ/φος 2 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, να συμπληρωθεί στο εδάφιο που περιλαμβάνει τις εξαιρέσεις από το δηλούμενο εισόδημα του ΚΕΑ, η ακόλουθη φράση: τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ.
  Επιχειρήματα:
  α) αυτά τα επιδόματα χορηγούνται με την απόφαση Αρ.5777/ 10-12-2019
  του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ με βάση τον Ν.709/1977 όπου χαρακτηρίζονται και είναι εκπαιδευτικά επιδόματα καταρτιζομένων ατόμων με αναπηρία.
  β) οι σπουδαστές δεν έχουν οποιαδήποτε εργασιακή σχέση ούτε ασφάλιση εργασίας
  και είναι δικαιούχοι μόνον ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας Φ40021 ΟΙΚ-18530/1001/30-03-2018).
  γ) ενισχυτικό της πρότασης μας είναι το γεγονός ότι όλοι γενικώς οι καταρτιζόμενοι (όχι μόνον άτομα με αναπηρία) σε επαγγελματική κατάρτιση (ΙΕΚ,ΚΕΚ) διατηρούν την ιδιότητα του άνεργου και συνεχίζουν να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας όπως προβλέπει η διευκρινιστική εγκύκλιος του ΟΑΕΔ με Αρ.Πρωτ.16435/2-3-2017 για τον Ν.4430/2016.
  Επίσης νομίζουμε ότι πρέπει να διερευνηθεί η διατήρηση του ΚΕΑ και για τα μέλη-εργαζόμενους των Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

  ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 • 26 Οκτωβρίου 2020, 13:33 | HumanRights360 και Steps

  Σημαντική η συμπερίληψη στο άρθρο 235 παρ. 2 γ των ατόμων που κάνουν χρήση ξενώνων μεταβατικής φιλοξενίας και ξενώνων θυμάτων βίας που λειτουργούν στους Δήμους .
  Ο ορισμός του άστεγου είχε επικαιροποιηθεί και με το άρθρο 22 του Ν.4548/2018 με τη συμπερίληψη των αστέγων που έκαναν χρήση των υπνωτηρίων (ως τότε συμπεριλαμβάνονταν μόνο όσοι έκαναν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων) αλλά εξαιρούνταν από την υπαγωγή στο πρόγραμμα τα άτομα που φιλοξενούνταν σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας.
  Όπως αναφέρεται και στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης: Με τον υφιστάμενο ορισμό αποκλείονταν άτομα που φιλοξενούνταν σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας και Ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας, τα οποία ναι μεν διαβιούσαν σε κατάλληλο κατάλυμα, αλλά αυτό ήταν προσωρινό και επί της ουσίας στερούνταν ανεξάρτητης στεγαστικής λύσης.
  Πράγματι η ανωτέρω εξαίρεση, λόγω της απόλυτης ένδειας και έλλειψης προνοιακής στήριξης οδηγούσε πολλές φορές τα άτομα να παραμένουν σε αστεγία ή να επιλέγουν τη βραχύχρονη παραμονή σε υπνωτήρια προκειμένου να δύνανται να υπαχθούν στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Στην περίπτωση δε παραμονής σε ξενώνα μεταβατικής φιλοξενίας να στερούνται την απαραίτητη στήριξη προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα της αυτονόμησής τους.
  Εξ’ αυτού του λόγου και θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική και την πρόβλεψη του νομοσχεδίου όπου στις περιπτώσεις αυτονόμησης φιλοξενούμενων σε ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας, ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας και σε υπνωτήρια λόγω ένταξης στην αγορά εργασίας το συνολικό δηλούμενο εισόδημα δεν περιλαμβάνει το σύνολο του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας για δύο περιόδους ενίσχυσης.
  Σαφώς πρέπει να τροποποιηθεί αντιστοίχως και η Υ.Α. Δ13/2018 και συγκεκριμένα οι εξαιρέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα όπου αναφέρεται: Από την ένταξη στο πρόγραμμα εξαιρούνται και δεν θεωρούνται μέλη του νοικοκυριού οι κάτωθι κατηγορίες – άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων. Να απαλειφθεί η αναφορά στους Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων.