• Σχόλιο του χρήστη 'Παπαδημητρίου' | 26 Οκτωβρίου 2020, 22:26

    Το άρθρο 21 του ν.4551/2018 (Α’ 116) που με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται προέβλεπε: Μετά το άρθρο 59 του π.δ. 134/2017 (Α ́ 168) προστίθεται νέο άρθρο 59Α ως εξής:«Άρθρο 59ΑΕιδικά προσόντα Προϊσταμένων ΣΕΠΕ Για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένου Τμήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) ή θέσης Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας επιλέγονται Επιθεωρητές Εργασίας με τριετή προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.» Η αλήθεια είναι ότι είναι αδύνατον υπάλληλος που δεν έχει εργαστεί στο ΣΕΠΕ να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην εξειδικευμένη και απαιτητική δουλειά της επιθεώρησης εργασίας.Πώς μπορεί να ελέγχει και να υπογράφει πράξεις επιβολής προστίμου, αιτήσεις θεραπείας, ιεραρχικές προσφυγές, εκθέσεις αυτοψίας ή μηνύσεις ή αναφορές υπάλληλος εκτός του ΣΕΠΕ που τοποθετείται σε θέση ευθύνης σε υπηρεσίες του ΣΕΠΕ; Με την διάταξη αυτή συνεχίζεται η υποβάθμιση του καταξιωμένου θεσμού της Επιθεώρησης Εργασίας που αποτελεί ένα αποκούμπι στους πληττόμενους από την υγειονομική και οικονομική κρίση μισθωτούς της χώρας.