• Τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες, να προωθούν την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και να συνάδουν με τη σύγχρονη δικαιωματική προσέγγιση για την αναπηρία, όπως αυτή έχει κατοχυρωθεί από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (βλ. ν.4074/2012). Τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ νέας γενιάς, τα οποία θα απευθύνονται σε όλους τους ανήλικους και ενήλικους με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών τρίτων χωρών (ανήλικων και ενήλικων) με αναπηρία, πρέπει να επεκταθούν σε κάθε Δήμο της χώρας, να διασφαλιστεί η σταθερή χρηματοδότησή τους και να ακολουθείται από αυτά το μοντέλο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και της δημιουργικής απασχόλησης, η οποία θα είναι συμπληρωματική της σχολικής εκπαίδευσης, ώστε να υπάρχει αλληλουχία της δημόσιας εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ, να εξασφαλίζονται οι προδιαγραφές προσβασιμότητας σε αυτά, τόσο για τους ωφελούμενους όσο και για τους γονείς/κηδεμόνες αυτών αλλά και για εργαζόμενους σε αυτά και σε αντίθετη περίπτωση να μην δίνεται άδεια λειτουργίας, καθώς και να γίνει έλεγχος προσβασιμότητας σε αυτά που ήδη λειτουργούν. Επίσης πρέπει να αναφέρονται ρητά οι αρχές που διέπουν το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους, οι οποίες να συμπεριληφθούν στο εν λόγω νομοσχέδιο ώστε να τεθούν σε διαβούλευση. Η παρ. 5 να τροποποιηθεί ως ακολούθως: «5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξειδικεύεται περαιτέρω ο σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ και καθορίζονται α) οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι φορείς λειτουργίας τους, β) οι κατηγορίες των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία που εντάσσονται στα προγράμματα των δομών αυτών, γ) ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά δομή και βάρδια λειτουργίας, δ) οι απαιτούμενοι ανά δομή χώροι, οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές τους, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών προσβασιμότητας επί ποινή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές, και οι αποστάσεις τους από οχλούσες δραστηριότητες, ε…»