• Στο συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να συμπεριληφθούν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς και οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα μέλη με αναπηρία ή χρόνια πάθηση. Επίσης, στο δηλούμενο εισόδημα για ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα, πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν θα περιλαμβάνει τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 4 του παρόντος.