• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΡΣΙΣ Κ.Ο.Υ.Ν.' | 15 Ιουνίου 2021, 17:25

    Όσον αφορά τον άξονα της «Πρόσβασης σε Υπηρεσίες», θεωρούμε ιδιαιτέρως σημαντικό να συμπεριλαμβάνεται σε αυτές το «Streetwork», το οποίο τόσο ως ανεξάρτητη υπηρεσία όσο και ως εργαλείο μπορεί να δημιουργήσει τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την απόκτηση πρόσβασης στις υπάρχουσες δομές/υπηρεσίες ανθρώπων που ζουν σε δυσμενείς συνθήκες.  Ειδικότερα όσον αφορά την πρόσβαση σε κατάλληλη στέγη: i)θεωρούμε σημαντικό να προσδιορίζεται η δημιουργία δομών φιλοξενίας με τρόπο λειτουργίας τέτοιο που να παρέχεται η δυνατότητα συμπερίληψης ατόμων με πολλές και διαφορετικές ανάγκες. Ενδεικτικά: α) Η ευάλωτη ομάδα των αποφυλακιζομένων ατόμων αντιμετωπίζει σύνθετα ζητήματα που σχετίζονται τόσο με θέματα αναζήτησης στέγης, εργασιακής αποκατάστασης και εξεύρεσης οικονομικών πόρων προς επιβίωση όσο και με ζητήματα εξάρτησης από νόμιμες και παράνομες ουσίες. Προς τούτο, η αναζήτηση στέγης μετά την αποφυλάκιση αποτελεί ένα πάγιο αίτημα, καθώς οι περισσότεροι εξ αυτών δεν έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν σε οικεία πρόσωπα ή να εξεύρουν άλλη στεγαστική λύση. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό στη νέα προγραμματική περίοδο να γίνει πρόβλεψη ειδικά για την ομάδα των αποφυλακιζομένων ατόμων, δημιουργίας δομής βραχείας φιλοξενίας (διαμερίσματα/ξενοδοχείο κτλ), η οποία παράλληλα θα παρέχει εργασιακή συμβουλευτική για την εξεύρεση εργασίας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα οικονομικής ανεξαρτησίας και αυτόνομης διαβίωσης. β) Για τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν ζητήματα σωματικής ή ψυχικής υγείας και χρήζουν ιδιαίτερης ιατρικής παρακολούθησης ή/και συνδρομής ετέρου προσώπου, υπάρχει πλήρης ανεπάρκεια κατάλληλων δομών, οι οποίες να καλύπτουν τις εξειδικευμένες στεγαστικές τους ανάγκες. Για το λόγο αυτό, προκρίνεται ως απαραίτητη η δημιουργία κατάλληλων δομών φιλοξενίας εντός των οποίων θα παρέχεται ιατρική περίθαλψη και φροντίδα από εξειδικευμένο προσωπικό. γ) Τα  άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αποτελούν μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα, η οποία υφίσταται σημαντικότατο κοινωνικό αποκλεισμό και περιθωριοποίηση, ρατσισμό και κάθε μορφής βία, διαβιούν, δε, συχνά σε καθεστώς αστεγίας, φτώχειας και εν γένει ακατάλληλων και επικίνδυνων συνθηκών, αδυνατούν να εξεύρουν εργασία και δεν διαθέτουν κανένα ή κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο.  Προς εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση των αναφερόμενων δυσχερειών και προβλημάτων, προτείνεται η στοχευμένη κρατική μέριμνα να αποβλέπει στη δημιουργία δομών, οι οποίες θα φιλοξενούν αποκλειστικά άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και θα λειτουργούν παρέχοντας -πέραν της κάλυψης των στεγαστικών αναγκών- εξιδικευμένη ψυχοκοινωνική φροντίδα και στήριξη, εργασιακή συμβουλευτική κ.α., εστιάζοντας στην ενδυνάμωση και την κοινωνική ένταξη των φιλοξενουμένων.  Όσον αφορά τον άξονα «Πρόσβαση σε Υπηρεσίες» και ειδικότερα την προτεραιότητα 2.1: «Υπηρεσίες υποστήριξης και πρόληψης» εκτιμούμε ότι χρειάζεται να υπάρχει ειδικό πεδίο «Πρόληψη της αστεγίας».  Διαπερνώντας οριζόντια το σύνολο των δράσεων εκτιμούμε ότι χρειάζεται να υιοθετηθεί από το σύνολο των δομών/υπηρεσιών άρα και ως προς τα επιδόματα, ο ορισμός που η FEANTSA χρησιμοποιεί για την αστεγία. Επί του συνόλου εκτιμούμε ότι πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο με διάθεση συμπερίληψης πολλών διαστάσεων και νέων δράσεων, εκτιμούμε ότι χρήσιμο για την υλοποίηση του θα ήταν ο προσδιορισμός επιμέρους βημάτων με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα