• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΟΜΗΤΕΔΥ' | 21 Ιανουαρίου 2022, 13:52

    Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τον ΕΦΚΑ, δυστυχώς, προβλέπει την παράδοση κρίσιμων λειτουργιών και δομών του Οργανισμού σε ιδιώτες. Διαλύει την διοικητική ιεραρχία του φορέα, αποψιλώνοντάς την από τα έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη του που κατέχουν θέσεις ευθύνης Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή, και τα οποία προφανώς θεωρούνται αποτυχημένα και αντικαθίστανται από μετακλητούς-ιδιώτες υπαλλήλους τριετούς θητείας, χωρίς καμία ουσιαστική εξειδίκευση και γνώση επί των ασφαλιστικών διαδικασιών. Η επιλογή αυτών των στελεχών θα γίνεται «κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης», προφανώς εις βάρος των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας και θα απολαμβάνουν προκλητικά υπέρογκες αμοιβές. Καταργείται συνεπώς κάθε έννοια αξιοκρατικής διαδικασίας, για την επιλογή διευθυντών, καθώς καταργείται και η εξέλιξη των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, όπως προβλέπεται από τον υπαλληλικό κώδικα και τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας του νόμου. Επίσης, η τεράστια ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ, παραχωρείται προς «αξιοποίηση» σε μία Ανώνυμη Εταιρεία ειδικού σκοπού, που ο αποκλειστικός μέτοχος και ιδιοκτήτης της, ο e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν/σ, δεν θα έχει τη δυνατότητα να ασκεί κανέναν απολύτως έλεγχο επί των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. το οποίο δεν θα λογοδοτεί πουθενά. Απλώς «την εταιρεία εποπτεύει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων». Στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ e-Ε.Φ.Κ.Α.» ανατίθεται πλέον το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Τεχνικών Διευθύνσεων και συγκεκριμένα: 1. της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας η οποία έχει εξασφαλίσει στον Φορέα με ενέργειές της από το 2017 σοβαρότατα ετήσια έσοδα από μισθώματα. 2. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία από το 2017 έως σήμερα έχει υλοποιήσει εργασίες ανακαίνισης-συντήρησης των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε πληθώρα κτηρίων σε όλη τη χώρα και διαθέτει εξειδικευμένο και έμπειρο στελεχιακό δυναμικό. 3. της Διεύθυνσης Στέγασης που υλοποιεί αποτελεσματικά το πρόγραμμα για τη στέγαση των υπηρεσιών και μεριμνά για την επισκευή και πάγια συντήρηση των εγκαταστάσεων. Προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός απουσίας οποιασδήποτε πρόβλεψης για το μόνιμο προσωπικό των παραπάνω καταργούμενων Τεχνικών Διευθύνσεων, το οποίο δεν επιτρέπεται να μετακινηθεί στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ e-Ε.Φ.Κ.Α.». Μοναδική πρόβλεψη υπάρχει για το προσωπικό με συμβάσεις αορίστου χρόνου και αυτό υπό προϋποθέσεις και το οποίο δεν υπερβαίνει το 5% του συνόλου των υπηρετούντων στις Τεχνικές Διευθύνσεις. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε το λόγο παραχώρησης στην υπό σύσταση Α.Ε. του συνόλου των κτιρίων, ακόμη και εκείνων που χρησιμοποιούνται από τις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προβλέπεται το προσωπικό των καταργούμενων Τεχνικών Υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση από την σχετική κείμενη νομοθεσία, να έχει την δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες της κινητικότητας, ώστε οι υπάλληλοι να μετατεθούν σε Υπηρεσίες της επιλογής τους. Σύμφωνα με την νομοθεσία λειτουργίας του ΕΦΚΑ και τις προβλεπόμενες διατάξεις του υπό διαβούλευση ν/σ συμπεραίνουμε ότι: • Οι συντάξεις καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να εκδίδονται από ιδιώτες, λογιστές και δικηγόρους, παρά τα πενιχρά – απογοητευτικά ως τώρα αποτελέσματα. • Οι Γεν. Διευθυντές και οι Διευθυντές των Υπηρεσιών θα είναι προκλητικά καλοπληρωμένοι ιδιώτες «κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης» και οι ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι χωρίς προοπτικές εξέλιξης, θα αποχωρούν σταδιακά συνταξιοδοτούμενοι ή μέσω κινητικότητας σε άλλες Υπηρεσίες. • Οι τεχνικοί υπάλληλοι απαλλάσσονται των καθηκόντων τους και αντιμετωπίζουν ένα αβέβαιο και άγνωστο εργασιακό μέλλον, προφανώς εκτός του φορέα τους. • Η εξαιρετικά μεγάλη ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ ανατίθεται σε Α.Ε. στελεχωμένη από ιδιώτες και η οποία θα φροντίζει για την για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος λειτουργώντας «σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.» • Η ανάθεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. θα γίνεται σύμφωνα με Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών που εγκρίνεται από τον φορέα, κατά παρέκκλιση από την κείμενη νομοθεσία για την ανάθεση, την εκτέλεση και την έννομη προστασία κατά την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, δίδοντας χώρο στην «εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων». Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή θεωρούμε απολύτως αναγκαία τη διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, ζητούμε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: • να προχωρήσει άμεσα στη στελέχωση των Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ με νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού τηρώντας τις αξιοκρατικές, και αδιάβλητες διαδικασίες του ΑΣΕΠ, ως εγγύηση διασφάλισης του Δημόσιου χαρακτήρα του ΕΦΚΑ • την απόσυρση όλων των επίμαχων διατάξεων που αφορούν την στελέχωση των Υπηρεσιών και την απαρέγκλιτη τήρηση του Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα • την διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας • καμία ανάθεση συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατά παρέκκλιση από την κείμενη νομοθεσία • την συνδρομή του Υπουργείου Ψηφιακής πολιτικής για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και των απαιτούμενων μηχανογραφικών συστημάτων • τον εκσυγχρονισμό του φορέα και την διαρκή εκπαίδευση των στελεχών του ώστε να ανταποκριθεί ο οργανισμός αποτελεσματικά στο σημαντικό έργο του.