ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Σκοπός

 

Με τις διατάξεις του παρόντος επιδιώκεται ο λειτουργικός εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) με την εισαγωγή στοιχείων επιβράβευσης και λογοδοσίας, μέσω της μέτρησης της απόδοσης και μηχανισμών ελέγχου, καθώς και ο οργανωτικός εκσυγχρονισμός, μέσω της αναβάθμισης του στελεχιακού δυναμικού, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση της αποστολής του e-Ε.Φ.Κ.Α. και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 17:59 | Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων ΙΚΑ (ΕΦΚΑ)

  Ο σύλλογος μας και όλα τα μέλη του, που είναι επιφορτισμένα με την διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και εργάζονται στις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, Στέγασης και Αξιοποίησης Ακίνητης περιουσίας επισημαίνουμε:

  1. η Δ/νση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας έχει εξασφαλίσει στον Φορέα με ενέργειές της από το 2017 μέχρι σήμερα πρόσθετα ετήσια έσοδα από μισθώματα 5.575.000,00€, καθώς και μεσοπρόθεσμα αύξηση της αξίας των παγίων και βελτίωση των οικονομικών καταστάσεων του Φορέα κατά 50.000.000€.

  2. η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών από το 2017 έως σήμερα έχει υλοποιήσει εργασίες ανακαίνισης – συντήρησης των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε 80 κτίρια σε όλη την Ελλάδα μέσω της εκπόνησης ώριμών μελετών και την εκτέλεση τους μέσω 90 περίπου διαγωνισμών.

  Το σύνολο των μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ανταποκρίνεται στο εξειδικευμένο αντικείμενο του «καθορισμού ποσοστού εργατικής δαπάνης» (δηλαδή των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών) στα δημόσια έργα που εκτελούνται από οποιοδήποτε φορέα σε ολόκληρη την Ελλάδα εξασφαλίζοντας εισφορές από τις οποίες προκύπτουν σημαντικά έσοδα (της τάξης των 65 εκ. ευρώ ετησίως) για το φορέα και περιορίζεται η εισφοροδιαφυγή.

  3. Η Διεύθυνσης Στέγασης υλοποιεί το στεγαστικό και το κτηριακό πρόγραμμα για τη στέγαση των υπηρεσιών συμβάλλοντας ενεργά στη μείωση των καταβαλλόμενων μισθωμάτων. Μεριμνά και ενεργεί με άμεσες εργασίες παρεμβάσεων, επισκευών και συντήρησης των κτηριακών και ΗΜ εγκαταστάσεων ανταποκρινόμενοι σε πάγια και σε έκτακτα αιτήματα (ενδεικτικά 3.000 ετησίως).

  Οι 3 Διευθύνσεις διαθέτουν καταρτισμένο και με τουλάχιστον 20ετή εμπειρία τεχνικό προσωπικό όλων των βαθμίδων και κατηγοριών αλλά και διοικητικούς υπαλλήλους. Επιφέρουν τα παραπάνω αποτελέσματα σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας, αυξημένης λογοδοσίας και με το ελάχιστο δυνατό κόστος μέσω διεξαγωγής διαγωνισμών μεγάλης δημοσιότητας και συμμετοχής.
  Παράλληλα αξιοποιούν κάθε δυνατότητα και πρόσφορο τρόπο που παρέχεται από τη νομοθεσία προμηθειών Ν.4412/2016 για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

  Ο e-ΕΦΚΑ έχει δομικά και σοβαρά προβλήματα που πρέπει να λυθούν στοχευμένα και το συντομότερο δυνατό αφού οι διαδικασίες του οργανισμού είναι πολυδαίδαλες και χρονοβόρες. Συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει, εδώ και τώρα, να γίνουν μεταρρυθμίσεις για να εκσυγχρονιστεί ο Φορέας. Τα προβλήματα όμως δεν δημιουργήθηκαν από τους υπαλλήλους και γι’ αυτό και δεν μπορούν να λυθούν από αυτούς.

  Εδώ και χρόνια ζητάμε μηχανογράφηση των στοιχείων των ακινήτων, νέους υπολογιστές για όλους τους υπαλλήλους, αγορά προγραμμάτων σύγχρονου management. Με την ίδρυση του ΕΦΚΑ προτείναμε προσωρινή εξαίρεση του ΕΦΚΑ από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 μέχρι να ομαλοποιηθούν οι διαδικασίες προμηθειών και υπηρεσιών.

  Τίποτα από όσα ζητήσαμε δεν μας δόθηκε. Και όμως, παρόλο που μας στερήθηκαν σχεδόν όλα τα εργαλεία του σύγχρονου management, με απουσία επίκαιρων στοιχείων και με παρωχημένο εξοπλισμό, καταφέραμε με ίδια μέσα, με επιμέλεια και πρωτοβουλίες, αρκετά και σημαντικά πράγματα στον τομέα μας.

  Με το προς διαβούλευση νομοσχέδιο προτείνονται μέτρα τα οποία στην προσπάθεια να λύσουν μερικά προβλήματα θα δημιουργήσουν καινούρια:

  1. Προτείνεται με το σχέδιο νόμου η πλήρης αντικατάσταση όλων των στελεχών του Φορέα που κατέχουν θέση ευθύνης Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή από πολλαπλάσια αμειβόμενους μετακλητούς υπαλλήλους και εκτός της αυστηρής διαδικασίας του ΑΣΕΠ,

  Θα προκληθεί βίαιη αλλαγή στην ιεραρχία και απόλυτος κλονισμός στην εμπιστοσύνη των υπαλλήλων στον εργοδότη φορέα τους.

  Θα καταργηθεί η εξέλιξη των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ όπως προβλέπεται από τον υπαλληλικό κώδικα.

  2. Προτείνεται με το σχέδιο νόμου η σύσταση ειδικής εταιρείας για την αξιοποίηση των ακινήτων.

  Βραχυπρόθεσμα μπορεί να αποφέρει κάποια γρήγορα αποτελέσματα που θα οφείλονται στη μη τήρηση των διαδικασιών των δημοσίων διαγωνισμών

  Μακροπρόθεσμα όμως τα οικονομικά οφέλη θα απορροφηθούν από το πολλαπλάσιο μισθολογικό κόστος των managers και του προσωπικού της ΑΕ, και από τα αυξημένα κόστη αναθέσεων.

  Ο πραγματικός εκσυγχρονισμός του φορέα σύμφωνα και με τα όσα αναφέρει ο συνήγορος του Πολίτη στις ετήσιες εκθέσεις του είναι η πλήρης μηχανογράφηση και ψηφιοποίηση του.

  Στην ετήσια έκθεση του συνηγόρου του πολίτη 2019 αναφέρεται ότι:

  «…η απουσία, μεταξύ άλλων, προηγούμενου σχεδιασμού και προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό την εφαρμογή και υλοποίηση των ενιαίων κανόνων που θεσπίζονται με τον ν. 4387/2016, έχουν ως αποτέλεσμα, τρεισήμισι χρόνια μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου και τρία έτη μετά την έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α., να παραμένουν σε εκκρεμότητα βασικές μηχανογραφικές εφαρμογές, απαραίτητες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του νεοσύστατου φορέα…».

  Ενώ στην τελευταία ετήσια του 2020

  «…Η Αρχή πρότεινε τη δημοσιοποίηση, στην ιστοσελίδα του Ε.Φ.Κ.Α., της προόδου των μηχανογραφικών εφαρμογών και ιδίως των εκτιμώμενων χρόνων άρσης των εκκρεμοτήτων που απομένουν, πρακτική που πιστεύεται ότι θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τον Φορέα. Σε ανταπόκριση του εγγράφου και προς επίλυση των εκκρεμοτήτων, η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. κοινοποίησε στο Συνήγορο την αλληλογραφία της με την ανάδοχο εταιρεία, με την οποία ζήτησε να τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. …»

  Καλούμε την πολιτική ηγεσία να αναγνωρίσει εμπράκτως την προσπάθεια όλων των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, και να προχωρήσει σε ενέργειες που θα λύσουν προβλήματα και όχι να δημιουργήσει καινούρια και μεγαλύτερα. Να βοηθήσει τους υπαλλήλους του Φορέα να επιτελέσουν το έργο τους παρέχοντας σε αυτούς όσα μέσα προτίθεται να διαθέσει σε μετακλητούς υπαλλήλους και στην ανώνυμη εταιρεία.

  Ιδιαίτερα για τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας και Στέγασης, που διαθέτουν έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, και για την υλοποίηση του έργου τους και την επιτάχυνση του, ζητάμε:

  • Την απόσυρση των επίμαχων διατάξεων του προς διαβούλευση νομοσχεδίου.

  • Τις απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις στη νομοθεσία έργων – προμηθειών – υπηρεσιών, και στη νομοθεσία μισθώσεων – εκμισθώσεων ακινήτων με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών και την επιτάχυνση του έργου μας με πολλαπλά οικονομικά οφέλη στον ΕΦΚΑ.

  • Την άμεση αντικατάσταση του παρωχημένου τεχνολογικού εξοπλισμού.

  • Την άμεση εμπλοκή του Υπουργείου Ψηφιακής πολιτικής για την υλοποίηση των απαιτούμενων μηχανογραφικών συστημάτων και την πλήρη ψηφιοποίηση των αρχείων ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα, όπως προτείνει και στις ετήσιες εκθέσεις του ο Συνήγορος του Πολίτη.

  • Να μην τιμωρηθούν οι υπάλληλοι για την αδυναμία της πολιτικής ηγεσίας να διαγνώσει και να επιλύσει νωρίτερα τα δομικά προβλήματα του ΕΦΚΑ και παράλληλα να δοθούν εχέγγυα για τη διασφάλιση των Διευθύνσεων και των θέσεων εργασίας.

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 13:11 | Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων ΙΚΑ (ΕΦΚΑ)

  Ο σύλλογος μας και όλα τα μέλη του, που είναι επιφορτισμένα με την διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και εργάζονται στις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, Στέγασης και Αξιοποίησης Ακίνητης περιουσίας επισημαίνουμε:

  1. η Δ/νση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας έχει εξασφαλίσει στον Φορέα με ενέργειές της από το 2017 μέχρι σήμερα πρόσθετα ετήσια έσοδα από μισθώματα 5.575.000,00€, καθώς και μεσοπρόθεσμα αύξηση της αξίας των παγίων και βελτίωση των οικονομικών καταστάσεων του Φορέα κατά 50.000.000€.

  2. η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών από το 2017 έως σήμερα έχει υλοποιήσει εργασίες ανακαίνισης – συντήρησης των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε 80 κτίρια σε όλη την Ελλάδα μέσω της εκπόνησης ώριμών μελετών και την εκτέλεση τους μέσω 90 περίπου διαγωνισμών.

  Το σύνολο των μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ανταποκρίνεται στο εξειδικευμένο αντικείμενο του «καθορισμού ποσοστού εργατικής δαπάνης» (δηλαδή των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών) στα δημόσια έργα που εκτελούνται από οποιοδήποτε φορέα σε ολόκληρη την Ελλάδα εξασφαλίζοντας εισφορές από τις οποίες προκύπτουν σημαντικά έσοδα (της τάξης των 65 εκ. ευρώ ετησίως) για το φορέα και περιορίζεται η εισφοροδιαφυγή.

  3. Η Διεύθυνσης Στέγασης υλοποιεί το στεγαστικό και το κτηριακό πρόγραμμα για τη στέγαση των υπηρεσιών συμβάλλοντας ενεργά στη μείωση των καταβαλλόμενων μισθωμάτων. Μεριμνά και ενεργεί με άμεσες εργασίες παρεμβάσεων, επισκευών και συντήρησης των κτηριακών και ΗΜ εγκαταστάσεων ανταποκρινόμενοι σε πάγια και σε έκτακτα αιτήματα (ενδεικτικά 3.000 ετησίως).

  Οι 3 Διευθύνσεις διαθέτουν καταρτισμένο και με τουλάχιστον 20ετή εμπειρία τεχνικό προσωπικό όλων των βαθμίδων και κατηγοριών αλλά και διοικητικούς υπαλλήλους. Επιφέρουν τα παραπάνω αποτελέσματα σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας, αυξημένης λογοδοσίας και με το ελάχιστο δυνατό κόστος μέσω διεξαγωγής διαγωνισμών μεγάλης δημοσιότητας και συμμετοχής.

  Παράλληλα αξιοποιούν κάθε δυνατότητα και πρόσφορο τρόπο που παρέχεται από τη νομοθεσία προμηθειών Ν.4412/2016 για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

  Ο e-ΕΦΚΑ έχει δομικά και σοβαρά προβλήματα που πρέπει να λυθούν στοχευμένα και το συντομότερο δυνατό αφού οι διαδικασίες του οργανισμού είναι πολυδαίδαλες και χρονοβόρες. Συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει, εδώ και τώρα, να γίνουν μεταρρυθμίσεις για να εκσυγχρονιστεί ο Φορέας. Τα προβλήματα όμως δεν δημιουργήθηκαν από τους υπαλλήλους και γι’ αυτό και δεν μπορούν να λυθούν από αυτούς.

  Εδώ και χρόνια ζητάμε μηχανογράφηση των στοιχείων των ακινήτων, νέους υπολογιστές για όλους τους υπαλλήλους, αγορά προγραμμάτων σύγχρονου management. Με την ίδρυση του ΕΦΚΑ προτείναμε προσωρινή εξαίρεση του ΕΦΚΑ από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 μέχρι να ομαλοποιηθούν οι διαδικασίες προμηθειών και υπηρεσιών.

  Τίποτα από όσα ζητήσαμε δεν μας δόθηκε. Και όμως, παρόλο που μας στερήθηκαν σχεδόν όλα τα εργαλεία του σύγχρονου management, με απουσία επίκαιρων στοιχείων και με παρωχημένο εξοπλισμό, καταφέραμε με ίδια μέσα, με επιμέλεια και πρωτοβουλίες, αρκετά και σημαντικά πράγματα στον τομέα μας.

  Με το προς διαβούλευση νομοσχέδιο προτείνονται μέτρα τα οποία στην προσπάθεια να λύσουν μερικά προβλήματα θα δημιουργήσουν καινούρια:

  1. Προτείνεται με το σχέδιο νόμου η πλήρης αντικατάσταση όλων των στελεχών του Φορέα που κατέχουν θέση ευθύνης Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή από πολλαπλάσια αμειβόμενους μετακλητούς υπαλλήλους και εκτός της αυστηρής διαδικασίας του ΑΣΕΠ,

  Θα προκληθεί βίαιη αλλαγή στην ιεραρχία και απόλυτος κλονισμός στην εμπιστοσύνη των υπαλλήλων στον εργοδότη φορέα τους.

  Θα καταργηθεί η εξέλιξη των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ όπως προβλέπεται από τον υπαλληλικό κώδικα.

  2. Προτείνεται με το σχέδιο νόμου η σύσταση ειδικής εταιρείας για την αξιοποίηση των ακινήτων.

  Βραχυπρόθεσμα μπορεί να αποφέρει κάποια γρήγορα αποτελέσματα που θα οφείλονται στη μη τήρηση των διαδικασιών των δημοσίων διαγωνισμών

  Μακροπρόθεσμα όμως τα οικονομικά οφέλη θα απορροφηθούν από το πολλαπλάσιο μισθολογικό κόστος των managers και του προσωπικού της ΑΕ, και από τα αυξημένα κόστη αναθέσεων.

  Ο πραγματικός εκσυγχρονισμός του φορέα σύμφωνα και με τα όσα αναφέρει ο συνήγορος του Πολίτη στις ετήσιες εκθέσεις του είναι η πλήρης μηχανογράφηση και ψηφιοποίηση του.

  Στην ετήσια έκθεση του συνηγόρου του πολίτη 2019 αναφέρεται ότι:

  «…η απουσία, μεταξύ άλλων, προηγούμενου σχεδιασμού και προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό την εφαρμογή και υλοποίηση των ενιαίων κανόνων που θεσπίζονται με τον ν. 4387/2016, έχουν ως αποτέλεσμα, τρεισήμισι χρόνια μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου και τρία έτη μετά την έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α., να παραμένουν σε εκκρεμότητα βασικές μηχανογραφικές εφαρμογές, απαραίτητες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του νεοσύστατου φορέα…».

  Ενώ στην τελευταία ετήσια του 2020

  «…Η Αρχή πρότεινε τη δημοσιοποίηση, στην ιστοσελίδα του Ε.Φ.Κ.Α., της προόδου των μηχανογραφικών εφαρμογών και ιδίως των εκτιμώμενων χρόνων άρσης των εκκρεμοτήτων που απομένουν, πρακτική που πιστεύεται ότι θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τον Φορέα. Σε ανταπόκριση του εγγράφου και προς επίλυση των εκκρεμοτήτων, η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. κοινοποίησε στο Συνήγορο την αλληλογραφία της με την ανάδοχο εταιρεία, με την οποία ζήτησε να τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. …»

  Καλούμε την πολιτική ηγεσία να αναγνωρίσει εμπράκτως την προσπάθεια όλων των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, και να προχωρήσει σε ενέργειες που θα λύσουν προβλήματα και όχι να δημιουργήσει καινούρια και μεγαλύτερα. Να βοηθήσει τους υπαλλήλους του Φορέα να επιτελέσουν το έργο τους παρέχοντας σε αυτούς όσα μέσα προτίθεται να διαθέσει σε μετακλητούς υπαλλήλους και στην ανώνυμη εταιρεία.

  Ιδιαίτερα για τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας και Στέγασης, που διαθέτουν έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, και για την υλοποίηση του έργου τους και την επιτάχυνση του, ζητάμε:

  • Την απόσυρση των επίμαχων διατάξεων του προς διαβούλευση νομοσχεδίου.

  • Τις απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις στη νομοθεσία έργων – προμηθειών – υπηρεσιών, και στη νομοθεσία μισθώσεων – εκμισθώσεων ακινήτων με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών και την επιτάχυνση του έργου μας με πολλαπλά οικονομικά οφέλη στον ΕΦΚΑ.

  • Την άμεση αντικατάσταση του παρωχημένου τεχνολογικού εξοπλισμού.

  • Την άμεση εμπλοκή του Υπουργείου Ψηφιακής πολιτικής για την υλοποίηση των απαιτούμενων μηχανογραφικών συστημάτων και την πλήρη ψηφιοποίηση των αρχείων ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα, όπως προτείνει και στις ετήσιες εκθέσεις του ο Συνήγορος του Πολίτη.

  • Να μην τιμωρηθούν οι υπάλληλοι για την αδυναμία της πολιτικής ηγεσίας να διαγνώσει και να επιλύσει νωρίτερα τα δομικά προβλήματα του ΕΦΚΑ και παράλληλα να δοθούν εχέγγυα για τη διασφάλιση των Διευθύνσεων και των θέσεων εργασίας.

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 13:52 | ΠΟΜΗΤΕΔΥ

  Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τον ΕΦΚΑ, δυστυχώς, προβλέπει την παράδοση κρίσιμων λειτουργιών και δομών του Οργανισμού σε ιδιώτες.
  Διαλύει την διοικητική ιεραρχία του φορέα, αποψιλώνοντάς την από τα έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη του που κατέχουν θέσεις ευθύνης Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή, και τα οποία προφανώς θεωρούνται αποτυχημένα και αντικαθίστανται από μετακλητούς-ιδιώτες υπαλλήλους τριετούς θητείας, χωρίς καμία ουσιαστική εξειδίκευση και γνώση επί των ασφαλιστικών διαδικασιών.
  Η επιλογή αυτών των στελεχών θα γίνεται «κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης», προφανώς εις βάρος των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας και θα απολαμβάνουν προκλητικά υπέρογκες αμοιβές.
  Καταργείται συνεπώς κάθε έννοια αξιοκρατικής διαδικασίας, για την επιλογή διευθυντών, καθώς καταργείται και η εξέλιξη των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, όπως προβλέπεται από τον υπαλληλικό κώδικα και τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας του νόμου.
  Επίσης, η τεράστια ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ, παραχωρείται προς «αξιοποίηση» σε μία Ανώνυμη Εταιρεία ειδικού σκοπού, που ο αποκλειστικός μέτοχος και ιδιοκτήτης της, ο e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν/σ, δεν θα έχει τη δυνατότητα να ασκεί κανέναν απολύτως έλεγχο επί των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. το οποίο δεν θα λογοδοτεί πουθενά. Απλώς «την εταιρεία εποπτεύει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».
  Στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ e-Ε.Φ.Κ.Α.» ανατίθεται πλέον το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Τεχνικών Διευθύνσεων και συγκεκριμένα:
  1. της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας η οποία έχει εξασφαλίσει στον Φορέα με ενέργειές της από το 2017 σοβαρότατα ετήσια έσοδα από μισθώματα.
  2. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία από το 2017 έως σήμερα έχει υλοποιήσει εργασίες ανακαίνισης-συντήρησης των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε πληθώρα κτηρίων σε όλη τη χώρα και διαθέτει εξειδικευμένο και έμπειρο στελεχιακό δυναμικό.
  3. της Διεύθυνσης Στέγασης που υλοποιεί αποτελεσματικά το πρόγραμμα για τη στέγαση των υπηρεσιών και μεριμνά για την επισκευή και πάγια συντήρηση των εγκαταστάσεων.
  Προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός απουσίας οποιασδήποτε πρόβλεψης για το μόνιμο προσωπικό των παραπάνω καταργούμενων Τεχνικών Διευθύνσεων, το οποίο δεν επιτρέπεται να μετακινηθεί στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ e-Ε.Φ.Κ.Α.». Μοναδική πρόβλεψη υπάρχει για το προσωπικό με συμβάσεις αορίστου χρόνου και αυτό υπό προϋποθέσεις και το οποίο δεν υπερβαίνει το 5% του συνόλου των υπηρετούντων στις Τεχνικές Διευθύνσεις.
  Αδυνατούμε να κατανοήσουμε το λόγο παραχώρησης στην υπό σύσταση Α.Ε. του συνόλου των κτιρίων, ακόμη και εκείνων που χρησιμοποιούνται από τις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προβλέπεται το προσωπικό των καταργούμενων Τεχνικών Υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση από την σχετική κείμενη νομοθεσία, να έχει την δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες της κινητικότητας, ώστε οι υπάλληλοι να μετατεθούν σε Υπηρεσίες της επιλογής τους.
  Σύμφωνα με την νομοθεσία λειτουργίας του ΕΦΚΑ και τις προβλεπόμενες διατάξεις του υπό διαβούλευση ν/σ συμπεραίνουμε ότι:
  • Οι συντάξεις καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να εκδίδονται από ιδιώτες, λογιστές και δικηγόρους, παρά τα πενιχρά – απογοητευτικά ως τώρα αποτελέσματα.
  • Οι Γεν. Διευθυντές και οι Διευθυντές των Υπηρεσιών θα είναι προκλητικά καλοπληρωμένοι ιδιώτες «κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης» και οι ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι χωρίς προοπτικές εξέλιξης, θα αποχωρούν σταδιακά συνταξιοδοτούμενοι ή μέσω κινητικότητας σε άλλες Υπηρεσίες.
  • Οι τεχνικοί υπάλληλοι απαλλάσσονται των καθηκόντων τους και αντιμετωπίζουν ένα αβέβαιο και άγνωστο εργασιακό μέλλον, προφανώς εκτός του φορέα τους.
  • Η εξαιρετικά μεγάλη ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ ανατίθεται σε Α.Ε. στελεχωμένη από ιδιώτες και η οποία θα φροντίζει για την για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος λειτουργώντας «σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.»
  • Η ανάθεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. θα γίνεται σύμφωνα με Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών που εγκρίνεται από τον φορέα, κατά παρέκκλιση από την κείμενη νομοθεσία για την ανάθεση, την εκτέλεση και την έννομη προστασία κατά την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, δίδοντας χώρο στην «εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων».

  Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή θεωρούμε απολύτως αναγκαία τη διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, ζητούμε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
  • να προχωρήσει άμεσα στη στελέχωση των Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ με νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού τηρώντας τις αξιοκρατικές, και αδιάβλητες διαδικασίες του ΑΣΕΠ, ως εγγύηση διασφάλισης του Δημόσιου χαρακτήρα του ΕΦΚΑ
  • την απόσυρση όλων των επίμαχων διατάξεων που αφορούν την στελέχωση των Υπηρεσιών και την απαρέγκλιτη τήρηση του Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα
  • την διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας
  • καμία ανάθεση συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατά παρέκκλιση από την κείμενη νομοθεσία
  • την συνδρομή του Υπουργείου Ψηφιακής πολιτικής για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και των απαιτούμενων μηχανογραφικών συστημάτων
  • τον εκσυγχρονισμό του φορέα και την διαρκή εκπαίδευση των στελεχών του ώστε να ανταποκριθεί ο οργανισμός αποτελεσματικά στο σημαντικό έργο του.

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 11:40 | Γιώργος Δερβιτσιωτης

  Ένα καλό Νομοσχέδιο με ελλείψεις !
  ΔΕΝ οριοθετεί την ισότητα, ανάμεσα στα ταμεία που συγκροτούν τον φορέα και το «φύρδην – μίγδην » του 2016 συνεχίζεται.
  ΔΕΝ διευκρινίζει με σαφήνεια, τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και να ορίζει την διαδικασία απαίτησης αυτών.
  Είχατε την ευκαιρία να λύσετε τον «Γόρδιο Δεσμό» της διαδοχικής ασφάλισης, εισάγοντας σύγχρονες και τεχνοκρατικές διατάξεις, μαζί με νέους κανόνες/οδηγίες, αλλά σιωπήσατε και η ζοφερή κατάσταση το πιθανότερο να συνεχίσει.
  Είχατε την ευκαιρία να θεσπίσετε ένα καινοτόμο σύστημα διαιτησίας, επίλυσης διαφορων ανάμεσα στους ασφαλισμένους και τον φορέα, ώστε να αποφευχθούν οι χρονοβόρες και επίπονες διαδικασίες των δικαστικών εμπλοκών.
  Εσωτερικές έρευνες και πειθαρχική διαδικασία είναι χρήσιμοι θεσμοί, αλλά, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόβλεψη, μαζί με μια σχετική ερμηνεία κανόνων, που να αποτρέπει να καταλήξουμε εκεί.
  (Πολλά για το «μετα» και τίποτα για το «πριν»)
  Μια εναλλακτική οπτική γωνία δεν βλάπτει….

 • Σχετικά με το σχέδιο νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» το Δ.Σ. της Ένωσης Αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ.Α. υπογραμμίζει τα εξής:
  1. Εγγύηση για την αποτελεσματική υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος και αντίβαρο στην διαφθορά και την ευνοιοκρατία αποτελεί η επαγγελματική στελέχωση της δημόσιας διοίκησης με μόνιμο προσωπικό μέσα από αντικειμενικές και διαφανείς διαδικασίες .Αυτό το θεσμικό και αξιακό κεκτημένο τίθεται επισήμως υπό αμφισβήτηση από την κυβέρνηση η οποία με το άρθρο 3 του εν λόγω σχεδίου νόμου προωθεί την πρόσληψη διευθυντών και γενικών διευθυντών από τον ιδιωτικό τομέα με τριετή θητεία και ειδικό μισθολογικό καθεστώς καθώς οι αποδοχές τους θα προβλέπονται με κυα, χωρίς να καθορίζει τα σχετικά κριτήρια και τις διαδικασίες. Εκκωφαντική στη διαδικασία επιλογής είναι η απουσία του ΑΣΕΠ και η μη συμμετοχή του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ) (Ν. 3528/07, α. 86). Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται στην αιτιολόγηση. Σύμφωνα με το υπουργείο ο στόχος αυτής της αλλαγής είναι διπλός: (α) η στελεχιακή ανανέωση στα ανώτερα κλιμάκια με υψηλού επιπέδου στελέχη, (β) η ικανότητά τους να ανταποκριθούν στα μεγέθη του Οργανισμού και στις προκλήσεις του μετασχηματισμού του. Κοινώς, το υπουργείο θεωρεί ότι τα υπάρχοντα στελέχη δεν έχουν τα εχέγγυα να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο έργο και στη διαχείριση του οργανισμού καθώς και στις μελλοντικές του προκλήσεις. Με την ίδια λογική προ ολίγων μηνών εκχωρήθηκαν οι διαδικασίες έκδοσης και απονομής συντάξεων στον ιδιωτικό τομέα με πενιχρά, μέχρι στιγμής, αποτελέσματα.

  Με την εν λόγω παρέμβαση απαξιώνεται ο ρόλος και η λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής του ΑΣΕΠ που είναι ο θεσμικός εγγυητής των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο τομέα, της ΕΣΔΔΑ που έχει ως αποστολή την εκπαίδευση στελεχών ταχείας εξέλιξης καθώς και του ΙΝΕΠ που σχεδιάζει και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα για τους ΔΥ. Ταυτόχρονα υποβαθμίζεται το υψηλής και συναφούς εκπαίδευσης στελεχιακό δυναμικό του δημοσίου τομέα, μεταξύ των οποίων και οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ, που διαθέτει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για να στελεχώσει τις αντίστοιχες θέσεις ευθύνης. Επίσης εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι υπό επιλογή γενικοί διευθυντές και διευθυντές αρκεί να διαθέτουν καλή γνώση αγγλικών για να μπορούν να προσληφθούν. Τέλος, την ίδια στιγμή που οι απολαβές των Δ.Υ. παραμένουν παγωμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά από τις συνεχείς μειώσεις κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, προβλέπεται ειδικό μισθολογικό καθεστώς για τους διευθυντές και τους γενικούς διευθυντές των οποίων οι αμοιβές θα καθορίζονται με απόφαση Υπουργού. Πρόκειται για καταστρατήγηση του ενιαίου μισθολογίου και δημιουργία «golden boys» στη δημόσια διοίκηση.

  Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο συνιστά μία θεσμική οπισθοδρόμηση στο σύστημα της επιλογής προσωπικού και της προαγωγικής εξέλιξης σε σχέση με τις πολιτικές του πρόσφατου παρελθόντος. Σημαντικές μεταρρυθμίσεις όπως η ίδρυση της ΕΣΔΔΑ με τον Ν.1388/1983, η επιλογή των Γενικών Διευθυντών για τριετή θητεία από Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο με τον Ν.1586/1986, η κατοχύρωση του γραπτού διαγωνισμού για τις προσλήψεις με τον Ν.1943/1991, η ίδρυση του ΑΣΕΠ με τον Ν. 2190/1994, η εισαγωγή μετρήσιμων κριτηρίων επιλογής με τον Ν. 3528/2007, η καθιέρωση γραπτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προϊσταμένων με τον Ν.3839/2010 και η σύσταση του μητρώου επιτελικών στελεχών με τον Ν. 4369/2016 υλοποιούσαν μία στρατηγική εκσυγχρονισμού και εκδημοκρατισμού της δημόσιας διοίκησης στην κατεύθυνση της ανατροπής των πελατειακών σχέσεων και της εμπέδωσης της αξιοκρατίας και της διαφάνειας. Η πρόσληψη διευθυντών και γενικών διευθυντών από τον ιδιωτικό τομέα αποτελεί αντιστροφή αυτής της στρατηγικής.

  2. Μία ακόμα σημαντική παράμετρος που αξίζει να επισημανθεί είναι ο κίνδυνος να εμφανιστεί το φαινόμενο των «περιστρεφόμενων θυρών» που δημιουργείται από τη δυνατότητα των στελεχών να μετακινούνται μεταξύ θέσεων ευθύνης του δημοσίου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, προκαλεί εύλογο προβληματισμό με ποιο τρόπο θα διασφαλίζεται η νομιμότητα, η διαφάνεια και η αμεροληψία όταν υψηλόβαθμα στελέχη που προέρχονται από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις θα καλούνται να ερμηνεύσουν και να υλοποιήσουν εν τοις πράγμασι έννοιες όπως «δημόσιο συμφέρον» και «δικαιώματα των πολιτών», έχοντας στραμμένο το βλέμμα τους στην ιδιωτική αγορά και τη συνέχιση της καριέρας τους εκτός Δημοσίου τομέα. Πλέον ανοίγει μία κερκόπορτα που μελλοντικά θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλους φορείς του δημοσίου τομέα.

  3. Στο άρθρο 4 καθιερώνεται η χορήγηση ενός χρηματικού ποσού ως επιβράβευσης της παραγωγικότητας, όπου κριτήριο θα είναι η «ποιοτική και ποσοτική απόδοση του υπαλλήλου σύμφωνα με μετρήσιμους στόχους που τίθενται από τον Διοικητή σε ορισμένη Γενική Διεύθυνση». Εδώ πρόκειται για μια καθαρά top-down διαδικασία, όπου οι υπάλληλοι θα καλούνται να υλοποιούν στόχους που οι ίδιοι δεν θα έχουν νωρίτερα καμία δυνατότητα παρέμβασης. Το πριμ παραγωγικότητας είναι εξαιρετικά προβληματικό, ειδικά όταν προσδιορίζεται με ποσοτικούς στόχους και όχι , πχ, λαμβάνοντας υπόψιν την περιπλοκότητα μιας υπόθεσης : αν μία υπόθεση απονομής σύνταξης είναι εξαιρετικά περίπλοκη και απαιτεί, για παράδειγμα, δύο εβδομάδες εργασίας, ο υπάλληλος αυτός, θα πάρει ή όχι πριμ παραγωγικότητας, σε αντίθεση με έναν άλλον υπάλληλο που θα έχει πέντε, σχετικά πιο εύκολες, υποθέσεις; Ποιος και με ποια μεθοδολογικά εργαλεία κρίνει τη σημαντικότητα ή τη δυσκολία μιας προς διεκπεραίωση υπόθεσης; Ποιος και με ποια κριτήρια θέτει τους «στόχους» και πώς γίνεται αυτή η μέτρηση; Τα ερωτήματα αυτά μένουν αναπάντητα στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο και εγείρουν σοβαρούς προβληματισμούς γύρω από τη σκοπιμότητα και την εφαρμογή του «πριμ παραγωγικότητας».

  4. Με το άρθρο 7 συστήνεται Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την άμεση διερεύνηση καταγγελιών και αιτημάτων και τη διενέργεια αυτεπάγγελτων ελέγχων. Σε περίπτωση, δε, που θα διαπιστώνεται τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος θα παραγγέλλεται άσκηση δεσμευτικής πειθαρχικής δίωξης. Ενώ, ο επικεφαλής της Μονάδας θα διορίζεται, χωρίς να αναφέρονται ούτε οι διαδικασίες ούτε τα κριτήρια επιλογής , με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, πρώην Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου, με τετραετή θητεία και αμοιβές που θα καθορίζονται με κυα. Επιπρόσθετα, με το άρθρο 8 επιταχύνονται οι πειθαρχικές διαδικασίες, προκειμένου να λογοδοτούν ταχύτερα οι υπάλληλοι που δεν κρίνονται αποδοτικοί με βάση τα νέα δεδομένα. Επιπλέον, από τα νέα πειθαρχικά συμβούλια θα απουσιάζουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων του ΕΦΚΑ.

  Ενδεικτική, σε αυτό το πλαίσιο, είναι η αιτιολόγηση σε σχετικό δελτίο Τύπου καθώς, σύμφωνα με το υπουργείο, «η επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών αποσκοπεί στην ενίσχυση του πνεύματος λογοδοσίας στους υπαλλήλους, ώστε να είναι σαφές ότι μαζί με την επιβράβευση για την επίτευξη στόχων, θα ελέγχονται για την εκτέλεση του έργου τους». Σε αυτήν την ανάλυση του υπουργείου, που φανερώνει την πολιτική βούληση της ηγεσίας, υπάρχουν σοβαρά ερωτηματικά για τον τρόπο που γίνεται αντιληπτή η έννοια της «εκτέλεσης καθήκοντος» και η οποία συνδέεται άρρηκτα με τους μετρήσιμους στόχους. Έτσι, αυτό που θα έχει σημασία πλέον είναι η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα, η ταχύτητα στην διεκπεραίωση, έστω και κατά παρέκκλιση των διαδικασιών, η οποία και, τελικά, επιβραβεύεται. Δημιουργείται ένα νέο εργασιακό πρότυπο που δύναται να αποτελέσει πιλότο για όλο το δημόσιο τομέα.
  5. Σύμφωνα με το άρθρο 6 η ανάθεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. άνω και κάτω των χρηματικών ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες, γίνεται σύμφωνα με κανονισμό που εγκρίνεται από τον φορέα, κατά παρέκκλιση από την σχετική κείμενη νομοθεσία. Με αυτή τη παρέμβαση, κατοχυρώνεται νομοθετικά μία πρακτική αδιαφανών και fast track αναθέσεων δημιουργώντας ένα ακόμα ευνοϊκό πεδίο για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων. Οι προμήθειες του δημοσίου θα πραγματοποιούνται με κριτήριο τις προσβάσεις και τα δίκτυα επιρροής στην πολιτική ηγεσία και στον κρατικό μηχανισμό.

  6. Με το άρθρο 5 αυξάνονται χωρίς επαρκή τεκμηρίωση οι θέσεις μετακλητών που έχει ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές του ΕΦΚΑ. Συνιστώνται στο γραφείο του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ε.Φ.Κ.Α. θέσεις συνεργατών, για κάθε γραφείο ως εξής: α. πέντε (5) θέσεις στο γραφείο του Διοικητή και β. τρεις (3) θέσεις για κάθε γραφείο Υποδιοικητή. Ο αριθμός μετακλητών υπαλλήλων και άρα εξαρτημένων εργασιακά από την διάρκεια της τωρινής κυβέρνησης έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, θυμίζοντας εποχές ευνοιοκρατίας και κομματοκρατίας που ακόμη και για την Ελλάδα θεωρούσαμε ότι είχαν περάσει ανεπιστρεπτί.
  7. Συστήνεται εταιρεία ακινήτων του e-ΕΦΚΑ με τίτλο «Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) Μονοπρόσωπη Α.Ε.», η οποία «υιοθετεί και εφαρμόζει κανόνες και πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών» (α. 10, παρ. 3 του σ/ν). Ωστόσο να υπογραμμίσουμε ότι η μεταφορά πρακτικών και ιδεών από τον ιδιωτικό τομέα είναι εξαιρετικά προβληματική καθώς οι ιδιωτικές επιχειρήσεις λειτουργούν με γνώμονα την αύξηση των πωλήσεων, τη μείωση του κόστους και εν τέλει την αύξηση των κερδών και όχι την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

  8. Με το άρθρο 22 μεταφέρονται κρίσιμες αρμοδιότητες από το ΔΣ του ΕΦΚΑ στον διορισμένο Διοικητή ο οποίος πλέον θα διαθέτει υπερεξουσίες. Ταυτόχρονα καταργείται η δυνατότητα παραχώρησης των κτιρίων του φορέα για πολιτιστικούς και κοινωφελείς σκοπούς καθώς και σε φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας με συνέπεια να αποψιλώνεται ο ΕΦΚΑ από τον κοινωνικό του χαρακτήρα.

  Απέναντι στη διαμόρφωση ενός νέου πελατειακού κράτους και την προώθηση ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων το ΔΣ της ΕΝΑΠ-ΕΣΔΔΑ υποστηρίζει σταθερά τις διαδικασίες και τους θεσμούς που εγγυώνται και προστατεύουν την αντικειμενικότητα, τη διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον και επισημαίνει την ανάγκη να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας κοινωνικά αναγκαίων αγαθών όπως είναι η κοινωνική ασφάλιση. Σε αυτό το πλαίσιο καλούμε λοιπόν τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να στελεχώσει άμεσα με νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, με τις αξιοκρατικές, διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες του ΑΣΕΠ, ώστε να αντεπεξέλθει ο οργανισμός στο σημαντικό του έργο και να αξιοποιήσει σε θέσεις ευθύνης τους απόφοιτους της ΕΣΔΔΑ καθώς και το υψηλής κατάρτισης στελεχιακό δυναμικό της δημόσιας διοίκησης και όχι μετακλητούς και μεγαλοστελέχη του ιδιωτικού τομέα. Σε κάθε περίπτωση, η Ένωση Αποφοίτων επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργειά της.

  Το Δ.Σ. της Ένωσης Αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

 • 16 Ιανουαρίου 2022, 13:36 | Δημήτρης

  Επιτάχυνση στην απονομή συντάξεων θα υπάρξει, όχι όταν σαρωθούν τα συμβατικά αρχεία, αλλά όταν οι ημέρες ασφάλισης που αυτά περιέχουν περαστούν στην ασφαλιστική ιστορία.

 • 12 Ιανουαρίου 2022, 21:22 | Κώστας Δημητρίου

  Θα μπορούσε να προβλεφθεί , όπως έγινε παλιότερα με το ΙΚΑ, ότι » συνιστώνται προσωποπαγείς θέσεις για όσους δικηγόρους συνεργάζονται με τον e-ΕΦΚΑ και απασχολούνται καθ’υπόθεση και επιθυμούν να έχουν σχέση συνεργασίας με τον Φορέα ως έμμισθοι με πάγια εντολή.
  Όσοι δικηγόροι επιθυμούν να μετατραπεί η σχέση τους ως έμμισθοι με πάγια εντολή θα μπορούν να το δηλώσουν αυτό μέχρι μια ημερομηνία που θα οριστεί και με αίτησή τους θα μετατρέπεται εντός μηνός η σχέση τους με τον Φορέα.
  Όσοι δεν επιθυμούν να συνεργάζονται με τον e-ΕΦΚΑ ως έμμισθοι, θα συνεχίσουν να απασχολούνται με την σχέση εργασίας που έχουν.
  Αυτή η ενέργεια είναι δίκαιη, γιατί όλοι οι δικηγόροι που απασχολούνται με υποθέσεις του κοινωνικοασφαλιστικού οργανισμού προσφέρουν πολλά και υπερασπίζονται τα έννομα συμφέροντα του φορέα, ενώ έτσι με την μετατροπή αυτή ο φορέας θα εξοικονομήσει πάρα πολλά χρήματα. (είναι γνωστό ότι υποχρεώνεται να καταβάλλει πολλά χρήματα σε γραμμάτια προκαταβολής κρατήσεων στους δικηγορικούς συλλόγους για τους δικηγόρους που απασχολεί)

 • 11 Ιανουαρίου 2022, 12:39 | Β.Σ.

  Δε νοείται εκσυγχρονισμός χωρίς τη ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου που προέρχεται από τα πρώην ταμεία κοινωνικής ασφάλισης που ενοποιήθηκαν στον e-EΦΚΑ το οποίο είναι χρήσιμο και ενεργό και την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης του ψηφιοποιημένου αρχείου. Τα έργα ψηφιοποίησης θα τα διαχειριστεί η Εταιρεία του κεφαλαίου Δ΄;

 • 11 Ιανουαρίου 2022, 00:29 | Φωτεινή

  Οργανωτικός εκσυγχρονισμός μέσω εκπαιδευτικών δράσεων στο υφιστάμενο προσωπικό ?

 • 9 Ιανουαρίου 2022, 11:08 | Βασιλης

  Bravo

 • 8 Ιανουαρίου 2022, 22:56 | Πανος

  Προτείνω εκτός από πενθήμερη εργασία να γίνει και εξαήμερη εργασία ,για να διεκπεραιώνονται πιο γρήγορα οι εργασίες και οι υποθέσεις που εκκρεμούν.
  Επίσης θα εξυπηρετούσε και να υπάρχουν απογευματινές βάρδιες.
  πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το μοντέλο ότι το δημόσιο λειτουργεί μόνο από το πρωί εως το μεσημέρι.