• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων ΙΚΑ (ΕΦΚΑ)' | 21 Ιανουαρίου 2022, 17:59

    Ο σύλλογος μας και όλα τα μέλη του, που είναι επιφορτισμένα με την διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και εργάζονται στις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, Στέγασης και Αξιοποίησης Ακίνητης περιουσίας επισημαίνουμε: 1. η Δ/νση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας έχει εξασφαλίσει στον Φορέα με ενέργειές της από το 2017 μέχρι σήμερα πρόσθετα ετήσια έσοδα από μισθώματα 5.575.000,00€, καθώς και μεσοπρόθεσμα αύξηση της αξίας των παγίων και βελτίωση των οικονομικών καταστάσεων του Φορέα κατά 50.000.000€. 2. η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών από το 2017 έως σήμερα έχει υλοποιήσει εργασίες ανακαίνισης - συντήρησης των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε 80 κτίρια σε όλη την Ελλάδα μέσω της εκπόνησης ώριμών μελετών και την εκτέλεση τους μέσω 90 περίπου διαγωνισμών. Το σύνολο των μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ανταποκρίνεται στο εξειδικευμένο αντικείμενο του «καθορισμού ποσοστού εργατικής δαπάνης» (δηλαδή των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών) στα δημόσια έργα που εκτελούνται από οποιοδήποτε φορέα σε ολόκληρη την Ελλάδα εξασφαλίζοντας εισφορές από τις οποίες προκύπτουν σημαντικά έσοδα (της τάξης των 65 εκ. ευρώ ετησίως) για το φορέα και περιορίζεται η εισφοροδιαφυγή. 3. Η Διεύθυνσης Στέγασης υλοποιεί το στεγαστικό και το κτηριακό πρόγραμμα για τη στέγαση των υπηρεσιών συμβάλλοντας ενεργά στη μείωση των καταβαλλόμενων μισθωμάτων. Μεριμνά και ενεργεί με άμεσες εργασίες παρεμβάσεων, επισκευών και συντήρησης των κτηριακών και ΗΜ εγκαταστάσεων ανταποκρινόμενοι σε πάγια και σε έκτακτα αιτήματα (ενδεικτικά 3.000 ετησίως). Οι 3 Διευθύνσεις διαθέτουν καταρτισμένο και με τουλάχιστον 20ετή εμπειρία τεχνικό προσωπικό όλων των βαθμίδων και κατηγοριών αλλά και διοικητικούς υπαλλήλους. Επιφέρουν τα παραπάνω αποτελέσματα σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας, αυξημένης λογοδοσίας και με το ελάχιστο δυνατό κόστος μέσω διεξαγωγής διαγωνισμών μεγάλης δημοσιότητας και συμμετοχής. Παράλληλα αξιοποιούν κάθε δυνατότητα και πρόσφορο τρόπο που παρέχεται από τη νομοθεσία προμηθειών Ν.4412/2016 για την επιτάχυνση των διαδικασιών. Ο e-ΕΦΚΑ έχει δομικά και σοβαρά προβλήματα που πρέπει να λυθούν στοχευμένα και το συντομότερο δυνατό αφού οι διαδικασίες του οργανισμού είναι πολυδαίδαλες και χρονοβόρες. Συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει, εδώ και τώρα, να γίνουν μεταρρυθμίσεις για να εκσυγχρονιστεί ο Φορέας. Τα προβλήματα όμως δεν δημιουργήθηκαν από τους υπαλλήλους και γι' αυτό και δεν μπορούν να λυθούν από αυτούς. Εδώ και χρόνια ζητάμε μηχανογράφηση των στοιχείων των ακινήτων, νέους υπολογιστές για όλους τους υπαλλήλους, αγορά προγραμμάτων σύγχρονου management. Με την ίδρυση του ΕΦΚΑ προτείναμε προσωρινή εξαίρεση του ΕΦΚΑ από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 μέχρι να ομαλοποιηθούν οι διαδικασίες προμηθειών και υπηρεσιών. Τίποτα από όσα ζητήσαμε δεν μας δόθηκε. Και όμως, παρόλο που μας στερήθηκαν σχεδόν όλα τα εργαλεία του σύγχρονου management, με απουσία επίκαιρων στοιχείων και με παρωχημένο εξοπλισμό, καταφέραμε με ίδια μέσα, με επιμέλεια και πρωτοβουλίες, αρκετά και σημαντικά πράγματα στον τομέα μας. Με το προς διαβούλευση νομοσχέδιο προτείνονται μέτρα τα οποία στην προσπάθεια να λύσουν μερικά προβλήματα θα δημιουργήσουν καινούρια: 1. Προτείνεται με το σχέδιο νόμου η πλήρης αντικατάσταση όλων των στελεχών του Φορέα που κατέχουν θέση ευθύνης Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή από πολλαπλάσια αμειβόμενους μετακλητούς υπαλλήλους και εκτός της αυστηρής διαδικασίας του ΑΣΕΠ, Θα προκληθεί βίαιη αλλαγή στην ιεραρχία και απόλυτος κλονισμός στην εμπιστοσύνη των υπαλλήλων στον εργοδότη φορέα τους. Θα καταργηθεί η εξέλιξη των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ όπως προβλέπεται από τον υπαλληλικό κώδικα. 2. Προτείνεται με το σχέδιο νόμου η σύσταση ειδικής εταιρείας για την αξιοποίηση των ακινήτων. Βραχυπρόθεσμα μπορεί να αποφέρει κάποια γρήγορα αποτελέσματα που θα οφείλονται στη μη τήρηση των διαδικασιών των δημοσίων διαγωνισμών Μακροπρόθεσμα όμως τα οικονομικά οφέλη θα απορροφηθούν από το πολλαπλάσιο μισθολογικό κόστος των managers και του προσωπικού της ΑΕ, και από τα αυξημένα κόστη αναθέσεων. Ο πραγματικός εκσυγχρονισμός του φορέα σύμφωνα και με τα όσα αναφέρει ο συνήγορος του Πολίτη στις ετήσιες εκθέσεις του είναι η πλήρης μηχανογράφηση και ψηφιοποίηση του. Στην ετήσια έκθεση του συνηγόρου του πολίτη 2019 αναφέρεται ότι: «…η απουσία, μεταξύ άλλων, προηγούμενου σχεδιασμού και προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό την εφαρμογή και υλοποίηση των ενιαίων κανόνων που θεσπίζονται με τον ν. 4387/2016, έχουν ως αποτέλεσμα, τρεισήμισι χρόνια μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου και τρία έτη μετά την έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α., να παραμένουν σε εκκρεμότητα βασικές μηχανογραφικές εφαρμογές, απαραίτητες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του νεοσύστατου φορέα…». Ενώ στην τελευταία ετήσια του 2020 «…Η Αρχή πρότεινε τη δημοσιοποίηση, στην ιστοσελίδα του Ε.Φ.Κ.Α., της προόδου των μηχανογραφικών εφαρμογών και ιδίως των εκτιμώμενων χρόνων άρσης των εκκρεμοτήτων που απομένουν, πρακτική που πιστεύεται ότι θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τον Φορέα. Σε ανταπόκριση του εγγράφου και προς επίλυση των εκκρεμοτήτων, η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. κοινοποίησε στο Συνήγορο την αλληλογραφία της με την ανάδοχο εταιρεία, με την οποία ζήτησε να τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. …» Καλούμε την πολιτική ηγεσία να αναγνωρίσει εμπράκτως την προσπάθεια όλων των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, και να προχωρήσει σε ενέργειες που θα λύσουν προβλήματα και όχι να δημιουργήσει καινούρια και μεγαλύτερα. Να βοηθήσει τους υπαλλήλους του Φορέα να επιτελέσουν το έργο τους παρέχοντας σε αυτούς όσα μέσα προτίθεται να διαθέσει σε μετακλητούς υπαλλήλους και στην ανώνυμη εταιρεία. Ιδιαίτερα για τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας και Στέγασης, που διαθέτουν έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, και για την υλοποίηση του έργου τους και την επιτάχυνση του, ζητάμε: • Την απόσυρση των επίμαχων διατάξεων του προς διαβούλευση νομοσχεδίου. • Τις απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις στη νομοθεσία έργων – προμηθειών - υπηρεσιών, και στη νομοθεσία μισθώσεων - εκμισθώσεων ακινήτων με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών και την επιτάχυνση του έργου μας με πολλαπλά οικονομικά οφέλη στον ΕΦΚΑ. • Την άμεση αντικατάσταση του παρωχημένου τεχνολογικού εξοπλισμού. • Την άμεση εμπλοκή του Υπουργείου Ψηφιακής πολιτικής για την υλοποίηση των απαιτούμενων μηχανογραφικών συστημάτων και την πλήρη ψηφιοποίηση των αρχείων ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα, όπως προτείνει και στις ετήσιες εκθέσεις του ο Συνήγορος του Πολίτη. • Να μην τιμωρηθούν οι υπάλληλοι για την αδυναμία της πολιτικής ηγεσίας να διαγνώσει και να επιλύσει νωρίτερα τα δομικά προβλήματα του ΕΦΚΑ και παράλληλα να δοθούν εχέγγυα για τη διασφάλιση των Διευθύνσεων και των θέσεων εργασίας.