• Σχόλιο του χρήστη 'Κύριλλος Παπακυρίλλου' | 14 Μαΐου 2010, 08:07

    Ο/Η Κύριλλος Παπακυρίλλου λέει: Το σχόλιό σας θα ελεγχθεί πρώτα από συντονιστή 27 Απριλίου 2010 στις 15:59 Κυρίες, Κύριοι, Μελετώντας το κείμενο διαβούλευσης της 19.4.2010, θεωρώ ότι οι προτεινόμενες 2 φάσεις υλοποίησης, δεν αντιστοιχούν απόλυτα στην πολυπλοκότητα και το μέγεθος του έργου, καθώς υπάρχει υποστηρικτικά των βημάτων που περιγράφονται, ουσιαστική ανάγκη για λεπτομερή και εξειδικευμένο σχεδιασμό των στρατηγικών βημάτων προετοιμασίας και εξέλιξης του έργου της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης με χρήση Έξυπνης Κάρτας. Έτσι θα είναι εφικτός ο εθνικός στόχος της διαβούλευσης το έργο να «αποτελέσει το θεμέλιο για άλλες μεγάλες μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν την Υγεία και την Κοινωνική Ασφάλιση σε μια νέα εποχή». Λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα σχετικές δράσεις στο χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί κεντρικό σημείο του όλου σχεδιασμού το πως πάμε από το σήμερα (χαρτί και έλλειψη ελέγχου) γρήγορα και αποτελεσματικά στο αύριο ή στο μεθαύριο (ηλεκτρονική συνταγογράφηση και πλήρης έλεγχος δαπανών). Το σήμερα σημαίνει: 1. Μη επικαιροποιημένα μητρώα ασφαλισμένων, διαφορετικής λογικής μεταξύ ΦΚΑ, 2. Έλλειψη αξιόπιστων βάσεων δεδομένων Γιατρών και Φαρμακοποιών, 3. Ο ΑΜΚΑ δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί σαν το κεντρικό και μοναδικό σημείο αναγνώρισης Πολίτη και αναφοράς στα ασφαλιστικά του δικαιώματα. Επίσης: a. πιθανόν έχει ολοκληρωθεί το έργο της ΓΓΚΑ (1,2 εκ ευρώ) για ανάπτυξη περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και την διασύνδεση μεταξύ των φορέων, b. είναι κομβικής σημασίας η εξέλιξη της σύμβασης παραγωγής και διανομής των Ατομικών Συνταγολογίων του ΙΚΑ, c. αναμένονται τα ρεαλιστικά συμπεράσματα από τα οφέλη του έργου της σάρωσης των συνταγών του ΙΚΑ και πιθανές διορθωτικές ενέργειες για την αξιοποίηση του πολυδάπανου έργου, d. δυνατότητα πιλοτικής αξιοποίησης του έργου ηλεκτρονικού ελέγχου των συνταγών/ιατρικών πράξεων του ΟΠΑΔ που βασίζονται στα προσωποποιημένα συνταγολόγια (στο κείμενο της διαβούλευσης λανθασμένα το έργο αναφέρεται σαν ηλεκτρονική συνταγογράφηση), e. επείγει ο σχεδιασμός της ενοποίησης των μητρώων ασφαλισμένων των ΦΚΑ (data base merging) ή η αναβάθμιση και αξιοποίηση της βάσης δεδομένων που έχει αναπτυχθεί από το ΗΔΙΚΑ – τούτο είναι εκ των ων ουκ άνευ αν, κα για την επίτευξη του στόχου της διαβούλευσης για «λειτουργία καθολικού συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης». Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που κατατέθηκαν στο opengov βλέπουμε περί τις 15 αρκετά διαφορετικές τεχνολογικές προσεγγίσεις για το όλον ή τα κύρια μέρη του έργου. Η συγκριτική αξιοποίηση τους σχετίζεται απόλυτα με τις εξειδικευμένες ανάγκες, δυσκολίες και ιδιαιτερότητες των ασφαλιστικών φορέων. Όπως διδάσκει και η διεθνής εμπειρία, μια card-based εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, είναι μια εξ ολοκλήρου tailor-made εφαρμογή και η επιτυχία της σχετίζεται με τον εξ’ αρχής λεπτομερή σχεδιασμό των στρατηγικών φάσεων εξέλιξης καθώς και με τον αποτελεσματικό συντονισμό των στοιχείων του πολύπλοκου έργου και της πιθανής μετεξέλιξης του. Πρακτικά και συνοπτικά προτείνω: o Στρατηγική ανάλυση των σημερινών δεδομένων που σχετίζονται με τις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες των ΦΚΑ (διαδικασίες διακίνησης και ελέγχων που ισχύουν ή προετοιμάζονται). Στόχος της ανάλυσης αφ’ ενός να εντοπίσουν στοιχεία που μπορεί να αποτελέσουν θεμέλια της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και αφ’ ετέρου να προγραμματιστούν κάποιες απολύτως απαραίτητες εξελίξεις για την διευκόλυνση της εφαρμογής. Όταν σήμερα μεταξύ των ΦΚΑ διαφέρει ριζικά η διαδικασία αμοιβής των ιατρών (μισθωτοί ή ανά επίσκεψη) και η λογική των ποσοστών συμμετοχής του ασφαλισμένου, δεν μπορεί να σχεδιάσουμε τις υποδομές (1η φάση) πριν από τις διαδικασίες και τις προδιαγραφές ελέγχου. Aξίζει να αναφερθούμε σε 2 βασικά σχόλια της Γερμανίδας Υπουργού Υγείας κατά την παρουσίαση της νέας γερμανικής κάρτας στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ: (1) millions of people, tenths of thousand doctors & pharmacists, thousand of Hospitals & medical centers and health insurance providers will be connected to each other. A project of this scale represents an enormous technical and organisational challenge – that is why we will not be able to do everything from the beginning, it will be gradually expanded with functions. (2) Planning and legal framework is the basis for the introduction of the Electronic Health Card. This is where questions of data protection, data security, organisation and financing are regulated. It also specifies which functions the Card will have and which technical requirements have to be put in place. (www.die-gesundheitskarte.de) o Τα έργα σε εξέλιξη που αναφέρθηκαν ανωτέρω απαιτούν προκαταβολική αντιμετώπιση. Η μελέτη αυτή πρέπει να καλύψει επίσης θέματα άμεσων και έμμεσων παρεμβάσεων – από την επίδραση της εφαρμογής συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μέχρι την επόμενη εξέλιξη του barcodιng της Ταινίας Γνησιότητας Φαρμάκων (ακρογωνιαίου λίθου για κάθε σημερινή ή αυριανή διαδικασία ελέγχου των φαρμακευτικών δαπανών). Στην αρχική αυτή φάση θέλει ολοκληρωμένη ανάλυση και μελέτη του νομικού πλαισίου, κυρίως όσον αφορά την διακίνηση και διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, αλλά και προετοιμασία νέων συμβάσεων με όλους τους πάροχους υπηρεσιών υγείας προς τους ΦΚΑ. o Μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού των φάσεων ανάπτυξης του έργου, με ιδιαίτερη ανάλυση στα διδάγματα των εμπειριών από παρόμοιες εφαρμογές στην ΕΕ. Χαρακτηριστικά στο κείμενο της διαβούλευσης, υποβαθμίζεται κάθε έννοια δοκιμαστικής εφαρμογής του όλου ή των κρίσιμων μερών του έργου, που είναι κυριολεκτικά το εισαγωγικό στάδιο (στο γερμανικό έργο σε δύο φάσεις, έγιναν 7 πιλοτικά). Χαρακτηριστικά επίσης στη διαβούλευση υπάρχει αναφορά σε εργαλεία υποβοήθησης, όπως τα clinical support decision tools, που στην καλύτερη των περιπτώσεων θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί στην 7η φάση ωρίμανσης της εφαρμογής. Αντίθετα η αλληλεπίδραση προβλεπόμενων αλλαγών, όπως το σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή η ένταξη υπηρεσιών υγείας στον Καλλικράτη, αποτελούν βασικές παραμέτρους αξιολόγησης στο αρχικό σχεδιασμό και την εξέλιξη του έργου και προηγούμενα να προδιαγράψουν την «δημιουργία των απαραίτητων δομών» (1η φάση). o Μελέτη και προδιαγραφές των απαιτούμενων διασυνδέσεων με τρίτα συστήματα, όπως DIAS Transfer της ΕΕΤ, τα αρχεία του ΕΟΦ, πιθανή διασύνδεση με το ΣΥΖΕΥΞΗ, με Φαρμακευτικούς συλλόγους και αλυσίδες παρόχων υπηρεσιών υγείας, καθώς και προκαταρκτική μελέτη της δυνατότητας εγκατάστασης e-health Kiosks ή υποστηρικτικών μονάδων (πχ prof call centers) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Στη φάση αυτή ενδείκνυται και η διερεύνηση της υπάρχουσας υποδομής για την υποδοχή της υπηρεσίας από τους παρόχους (πχ τα προγράμματα των φαρμακείων) και η διαπραγμάτευση των προδιαγραφών για την αναβάθμιση ή την αγορά νέων, όπως και η πρόβλεψη ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ. o Φάση ανάπτυξης δομών και υποδομών, με κριτήριο τα στρατηγικά βήματα ανάπτυξης του έργου να καθοδηγούν την σταδιακά προγραμματισμένη επένδυση στις δομές και υποδομές. Κάποια από τα προηγούμενα μπορεί να αναπτυχθούν παράλληλα και σε αλληλεπίδραση, αλλά πρέπει να προηγηθούν και να προδιαγράψουν την σταδιακή ανάπτυξη δομών και υποδομών. o Φάση ανάπτυξης λογισμικού – πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, εφαρμογή Κάρτας, εφαρμογή POS, εφαρμογή κεντρικού server, υποδομή Δημόσιου Κλειδιού, Σύστημα Διαχείρισης Καρτών, διασυνδέσεις με τρίτα συστήματα, δημιουργία Κεντρικής Βάσης δεδομένων και προγράμματα διασταυρώσεων και αναφορών. o Φάση Πιλοτικής εφαρμογής και συνακόλουθα προγράμματα εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων. o Φάση Λανσαρίσματος – προβολής και πανελλαδικής υλοποίησης, με βάση εμπεριστατωμένο σχέδιο εξέλιξης του λανσαρίσματος (γεωγραφικά ή ηλικιακά ή κατηγοριοποιώντας). Συμπερασματικά το προς υλοποίηση έργο, σε διαβούλευση, ουσιαστικά είναι: Η καθιέρωση μιας ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, με την μορφή «PKI-based smart card», μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εμπειρίες, την αναγκαιότητα να καταπολεμηθεί η απάτη και η σπατάλη στις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες των ΦΚΕ και ως εκ τούτου την σημαντικότητα του πολύπλοκου και εξειδικευμένου αυτού έργου, συμφωνώ απόλυτα με προηγούμενο σχόλιο ότι καταλυτικής σημασίας για την επιτυχία του έργου είναι εξειδικευμένο και υψηλής στάθμης project management, δια λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής. Με εκτίμηση Κύριλλος Παπακυρίλλου