Συνέχεια της Διαβούλευσης για τις Φάσεις Υλοποίησης της Ηλ. Συνταγογράφησης

Σε συνέχεια της Διαβούλευσης για τις Φάσεις υλοποίησης της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, σας ενημερώνουμε ότι η Α΄Φάση υλοποίησης θα πραγματοποιηθεί μέσω έργου με τίτλο «Υποστήριξη της προετοιμασίας, διαβούλευσης και θεσμοθέτησης της Επιχειρησιακής Λειτουργίας των διαδικασιών της “Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Διοικητικής Μεταρρύθμισης 2007 – 2013, με Δικαιούχο την ΚτΠ ΑΕ και Φορέα Πρότασης και Λειτουργίας τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Κατεβάστε σε μορφή *.pdf τη σύντομη περιγραφή των σχετικών Δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου.

Ολοκλήρωση της διαβούλευσης για τις φάσεις υλοποίησης της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Ολοκληρώθηκε σήμερα η δημόσια διαβούλευση για τις φάσεις υλοποίησης της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Ευχαριστούμε όλους αυτούς που συμμετείχαν στο διάλογο καταθέτοντας ιδέες, παρατηρήσεις και προτάσεις, βασισμένες στην εμπειρία αλλά και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους. Το υλικό αυτό που συγκεντρώθηκε βρίσκεται σε συνεχή επεξεργασία και θα βοηθήσει να καταλήξουμε σε λύσεις που θα απαντούν στις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών.

Διαβούλευση για τις φάσεις υλοποίησης της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τη συνεργασία του γραφείου του Πρωθυπουργού και μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης από την ΓΓΕ, ανέλαβε το σχεδιασμό του έργου της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, στο πλαίσιο εφαρμογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου Μηχανοργάνωσης της ΓΓΚΑ και της προγραμματικής συμφωνίας που έχει υπογράψει με την ΚτΠ ΑΕ.

Τα έργα αφορούν σε δράσεις τεχνολογικού και επιχειρησιακού επιπέδου (έργα ΤΠΕ και κατάλληλες οργανωτικές, θεσμικές και νομοθετικές παρεμβάσεις) οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργικότητας των ασφαλιστικών ταμείων, στην περιστολή των δαπανών και στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους Έλληνες πολίτες.

Η εισαγωγή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, πέρα από τα προφανή οφέλη που θα επιφέρει λόγω της αντιμετώπισης χρόνιων σημαντικών θεμάτων που αφορούν στους:

πολίτες (μεγάλες αναμονές, πολλαπλές επισκέψεις, άσκοπες δαπάνες, λάθη στις συνταγές, ασαφείς οδηγίες λήψης φαρμάκων),
επαγγελματίες (ιατροί και φαρμακοποιοί ,φόρτος εργασίας, πιέσεις από τους ασθενείς, αντιδεοντολογικές πρακτικές),

δημόσιους οργανισμούς στην άσκηση των καθηκόντων τους (αύξηση της γραφειοκρατίας, έλλειψη διαφάνειας, φαινόμενα διαφθοράς, έλλειψη δεδομένων και αδυναμία εφαρμογής πολιτικών), και δημιουργούν κενά που αξιοποιούνται για παράνομα κέρδη σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος (πλαστές συνταγές, υπερσυνταγογράφηση, κτλ), θα αποτελέσει το θεμέλιο για άλλες μεγάλες μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν την Υγεία και την Κοινωνική Ασφάλιση σε μια νέα εποχή. Μια εποχή με επίκεντρο τον Πολίτη.

Λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία, τις προτάσεις που κατατέθηκαν στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου μέσω πρόσκλησης στο opengov και τις μέχρι σήμερα σχετικές δράσεις στο χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης (σάρωση χειρόγραφων συνταγών από το ΙΚΑ, εφαρμογές ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τον ΟΠΑΔ και τον Οίκο του Ναύτη, ΕΥΔΑΠ,) ο σχεδιασμός του έργου της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης προβλέπει την υλοποίησή του, ως εξής:
1η Φάση. Υλοποίηση έργου χρηματοδοτούμενου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο θα έχει ως κύριο αντικείμενο τη δημιουργία των απαραίτητων δομών, υποδομών και υπηρεσιών (σύμφωνα με ανοικτά και διεθνή πρότυπα) για την υποστήριξη της Επιχειρησιακής Λειτουργίας του κυρίως έργου της «Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» (2η Φάση).

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω της ΚτΠ ΑΕ σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου προβλέπεται η εφαρμογή του να ξεκινήσει το Φθινόπωρο του 2010.

Ενδεικτικά θα περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:
Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογής καταχώρισης και εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών και παραπεμπτικών ως πρώτο επίπεδο διεπαφής μεταξύ των εμπλεκομένων χρηστών (ιατρών, ασθενών, φαρμακοποιών).
Κατάρτιση μελετών για κρίσιμα θέματα της επιχειρησιακής λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (προστασία προσωπικών δεδομένων, οριστικοποίηση μητρώων, θεσμικό πλαίσιο κλπ).
Προβολή και δημοσιότητα της δράσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων που θα κληθούν να υποστηρίξουν την εφαρμογή του κυρίως έργου της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

2η Φάση. Υλοποίηση έργου, χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ψηφιακής Σύγκλισης, το οποίο θα έχει ως κύριο αντικείμενο τη δημιουργία και λειτουργία ‘καθολικού’ Συστήματος «Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης». Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω της ΚτΠ ΑΕ με τη διαδικασία του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, ο οποίος σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και της 1ης Φάσης προβλέπεται ότι θα δημοσιοποιηθεί το φθινόπωρο του 2010. Το έργο θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:

Υλοποίηση όλων των διαδικασιών που αφορούν στη δημιουργία, εκτέλεση, διαχείριση, έλεγχο, εκκαθάριση, πληρωμή και παρακολούθηση συνταγών φαρμάκων και παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων, βάση του νέου θεσμικού πλαισίου, της τεχνογνωσίας και των προδιαγραφών που θα προκύψουν από το προαναφερθέν έργο της πρώτης φάσης.

 • Υλοποίηση επιπλέον διαδικασιών όπως αυτόματου ελέγχου φαρμάκων (δοσολογίες – αλληλεπιδράσεις φαρμάκων κτλ).
 • Υλοποίηση εργαλείων υποβοήθησης της κλινικής απόφασης (Clinical support decision tools).
 • Χρήση του συστήματος μέσω PKI-based smart cards.
 • Προτυποποίηση της ψηφιακής μορφής καταχώρισης των ιατρικών πράξεων.
 • Προτυποποίηση των διεπαφών (API’s) του ηλεκτρονικού συνταγολογίου για ενσωμάτωση σε ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών, τα οποία θα αποτελέσουν τη φυσική επέκταση του παρόντος έργου.
 • Προτυποποίηση των διεπαφών για άλλους χρήστες (πχ ΕΣΔΥ, πανεπιστημιακές σχολές κοκ).
 • Χρήση ευφυών συστημάτων για την παροχή στατιστικών αναλύσεων και αναφορών προς τους ΦΚΑ και το Υπουργείο ΕΚΑ.

H   προθεσμία για την υποβολή σχολίων για τις φάσεις  υλοποίησης του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συνταγογράφησης είναι η 27η Απριλίου 2010

 • 14 Μαΐου 2010, 08:07 | Κύριλλος Παπακυρίλλου

  Ο/Η Κύριλλος Παπακυρίλλου λέει:
  Το σχόλιό σας θα ελεγχθεί πρώτα από συντονιστή
  27 Απριλίου 2010 στις 15:59

  Κυρίες, Κύριοι,
  Μελετώντας το κείμενο διαβούλευσης της 19.4.2010, θεωρώ ότι οι προτεινόμενες 2 φάσεις υλοποίησης, δεν αντιστοιχούν απόλυτα στην πολυπλοκότητα και το μέγεθος του έργου, καθώς υπάρχει υποστηρικτικά των βημάτων που περιγράφονται, ουσιαστική ανάγκη για λεπτομερή και εξειδικευμένο σχεδιασμό των στρατηγικών βημάτων προετοιμασίας και εξέλιξης του έργου της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης με χρήση Έξυπνης Κάρτας.
  Έτσι θα είναι εφικτός ο εθνικός στόχος της διαβούλευσης το έργο να «αποτελέσει το θεμέλιο για άλλες μεγάλες μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν την Υγεία και την Κοινωνική Ασφάλιση σε μια νέα εποχή».

  Λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα σχετικές δράσεις στο χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί κεντρικό σημείο του όλου σχεδιασμού το πως πάμε από το σήμερα (χαρτί και έλλειψη ελέγχου) γρήγορα και αποτελεσματικά στο αύριο ή στο μεθαύριο (ηλεκτρονική συνταγογράφηση και πλήρης έλεγχος δαπανών).
  Το σήμερα σημαίνει:
  1. Μη επικαιροποιημένα μητρώα ασφαλισμένων, διαφορετικής λογικής μεταξύ ΦΚΑ,
  2. Έλλειψη αξιόπιστων βάσεων δεδομένων Γιατρών και Φαρμακοποιών,
  3. Ο ΑΜΚΑ δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί σαν το κεντρικό και μοναδικό σημείο αναγνώρισης Πολίτη και αναφοράς στα ασφαλιστικά του δικαιώματα.
  Επίσης:
  a. πιθανόν έχει ολοκληρωθεί το έργο της ΓΓΚΑ (1,2 εκ ευρώ) για ανάπτυξη περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και την διασύνδεση μεταξύ των φορέων,
  b. είναι κομβικής σημασίας η εξέλιξη της σύμβασης παραγωγής και διανομής των Ατομικών Συνταγολογίων του ΙΚΑ,
  c. αναμένονται τα ρεαλιστικά συμπεράσματα από τα οφέλη του έργου της σάρωσης των συνταγών του ΙΚΑ και πιθανές διορθωτικές ενέργειες για την αξιοποίηση του πολυδάπανου έργου,
  d. δυνατότητα πιλοτικής αξιοποίησης του έργου ηλεκτρονικού ελέγχου των συνταγών/ιατρικών πράξεων του ΟΠΑΔ που βασίζονται στα προσωποποιημένα συνταγολόγια (στο κείμενο της διαβούλευσης λανθασμένα το έργο αναφέρεται σαν ηλεκτρονική συνταγογράφηση),
  e. επείγει ο σχεδιασμός της ενοποίησης των μητρώων ασφαλισμένων των ΦΚΑ (data base merging) ή η αναβάθμιση και αξιοποίηση της βάσης δεδομένων που έχει αναπτυχθεί από το ΗΔΙΚΑ – τούτο είναι εκ των ων ουκ άνευ αν, κα για την επίτευξη του στόχου της διαβούλευσης για «λειτουργία καθολικού συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης».

  Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που κατατέθηκαν στο opengov βλέπουμε περί τις 15 αρκετά διαφορετικές τεχνολογικές προσεγγίσεις για το όλον ή τα κύρια μέρη του έργου. Η συγκριτική αξιοποίηση τους σχετίζεται απόλυτα με τις εξειδικευμένες ανάγκες, δυσκολίες και ιδιαιτερότητες των ασφαλιστικών φορέων. Όπως διδάσκει και η διεθνής εμπειρία, μια card-based εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, είναι μια εξ ολοκλήρου tailor-made εφαρμογή και η επιτυχία της σχετίζεται με τον εξ’ αρχής λεπτομερή σχεδιασμό των στρατηγικών φάσεων εξέλιξης καθώς και με τον αποτελεσματικό συντονισμό των στοιχείων του πολύπλοκου έργου και της πιθανής μετεξέλιξης του.

  Πρακτικά και συνοπτικά προτείνω:
  o Στρατηγική ανάλυση των σημερινών δεδομένων που σχετίζονται με τις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες των ΦΚΑ (διαδικασίες διακίνησης και ελέγχων που ισχύουν ή προετοιμάζονται). Στόχος της ανάλυσης αφ’ ενός να εντοπίσουν στοιχεία που μπορεί να αποτελέσουν θεμέλια της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και αφ’ ετέρου να προγραμματιστούν κάποιες απολύτως απαραίτητες εξελίξεις για την διευκόλυνση της εφαρμογής. Όταν σήμερα μεταξύ των ΦΚΑ διαφέρει ριζικά η διαδικασία αμοιβής των ιατρών (μισθωτοί ή ανά επίσκεψη) και η λογική των ποσοστών συμμετοχής του ασφαλισμένου, δεν μπορεί να σχεδιάσουμε τις υποδομές (1η φάση) πριν από τις διαδικασίες και τις προδιαγραφές ελέγχου.

  Aξίζει να αναφερθούμε σε 2 βασικά σχόλια της Γερμανίδας Υπουργού Υγείας κατά την παρουσίαση της νέας γερμανικής κάρτας στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ: (1) millions of people, tenths of thousand doctors & pharmacists, thousand of Hospitals & medical centers and health insurance providers will be connected to each other. A project of this scale represents an enormous technical and organisational challenge – that is why we will not be able to do everything from the beginning, it will be gradually expanded with functions. (2) Planning and legal framework is the basis for the introduction of the Electronic Health Card. This is where questions of data protection, data security, organisation and financing are regulated. It also specifies which functions the Card will have and which technical requirements have to be put in place. (www.die-gesundheitskarte.de)
  o Τα έργα σε εξέλιξη που αναφέρθηκαν ανωτέρω απαιτούν προκαταβολική αντιμετώπιση. Η μελέτη αυτή πρέπει να καλύψει επίσης θέματα άμεσων και έμμεσων παρεμβάσεων – από την επίδραση της εφαρμογής συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μέχρι την επόμενη εξέλιξη του barcodιng της Ταινίας Γνησιότητας Φαρμάκων (ακρογωνιαίου λίθου για κάθε σημερινή ή αυριανή διαδικασία ελέγχου των φαρμακευτικών δαπανών). Στην αρχική αυτή φάση θέλει ολοκληρωμένη ανάλυση και μελέτη του νομικού πλαισίου, κυρίως όσον αφορά την διακίνηση και διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, αλλά και προετοιμασία νέων συμβάσεων με όλους τους πάροχους υπηρεσιών υγείας προς τους ΦΚΑ.
  o Μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού των φάσεων ανάπτυξης του έργου, με ιδιαίτερη ανάλυση στα διδάγματα των εμπειριών από παρόμοιες εφαρμογές στην ΕΕ. Χαρακτηριστικά στο κείμενο της διαβούλευσης, υποβαθμίζεται κάθε έννοια δοκιμαστικής εφαρμογής του όλου ή των κρίσιμων μερών του έργου, που είναι κυριολεκτικά το εισαγωγικό στάδιο (στο γερμανικό έργο σε δύο φάσεις, έγιναν 7 πιλοτικά). Χαρακτηριστικά επίσης στη διαβούλευση υπάρχει αναφορά σε εργαλεία υποβοήθησης, όπως τα clinical support decision tools, που στην καλύτερη των περιπτώσεων θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί στην 7η φάση ωρίμανσης της εφαρμογής. Αντίθετα η αλληλεπίδραση προβλεπόμενων αλλαγών, όπως το σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή η ένταξη υπηρεσιών υγείας στον Καλλικράτη, αποτελούν βασικές παραμέτρους αξιολόγησης στο αρχικό σχεδιασμό και την εξέλιξη του έργου και προηγούμενα να προδιαγράψουν την «δημιουργία των απαραίτητων δομών» (1η φάση).
  o Μελέτη και προδιαγραφές των απαιτούμενων διασυνδέσεων με τρίτα συστήματα, όπως DIAS Transfer της ΕΕΤ, τα αρχεία του ΕΟΦ, πιθανή διασύνδεση με το ΣΥΖΕΥΞΗ, με Φαρμακευτικούς συλλόγους και αλυσίδες παρόχων υπηρεσιών υγείας, καθώς και προκαταρκτική μελέτη της δυνατότητας εγκατάστασης e-health Kiosks ή υποστηρικτικών μονάδων (πχ prof call centers) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Στη φάση αυτή ενδείκνυται και η διερεύνηση της υπάρχουσας υποδομής για την υποδοχή της υπηρεσίας από τους παρόχους (πχ τα προγράμματα των φαρμακείων) και η διαπραγμάτευση των προδιαγραφών για την αναβάθμιση ή την αγορά νέων, όπως και η πρόβλεψη ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ.
  o Φάση ανάπτυξης δομών και υποδομών, με κριτήριο τα στρατηγικά βήματα ανάπτυξης του έργου να καθοδηγούν την σταδιακά προγραμματισμένη επένδυση στις δομές και υποδομές. Κάποια από τα προηγούμενα μπορεί να αναπτυχθούν παράλληλα και σε αλληλεπίδραση, αλλά πρέπει να προηγηθούν και να προδιαγράψουν την σταδιακή ανάπτυξη δομών και υποδομών.
  o Φάση ανάπτυξης λογισμικού – πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, εφαρμογή Κάρτας, εφαρμογή POS, εφαρμογή κεντρικού server, υποδομή Δημόσιου Κλειδιού, Σύστημα Διαχείρισης Καρτών, διασυνδέσεις με τρίτα συστήματα, δημιουργία Κεντρικής Βάσης δεδομένων και προγράμματα διασταυρώσεων και αναφορών.
  o Φάση Πιλοτικής εφαρμογής και συνακόλουθα προγράμματα εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων.
  o Φάση Λανσαρίσματος – προβολής και πανελλαδικής υλοποίησης, με βάση εμπεριστατωμένο σχέδιο εξέλιξης του λανσαρίσματος (γεωγραφικά ή ηλικιακά ή κατηγοριοποιώντας).

  Συμπερασματικά το προς υλοποίηση έργο, σε διαβούλευση, ουσιαστικά είναι:
  Η καθιέρωση μιας ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, με την μορφή «PKI-based smart card», μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
  Λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εμπειρίες, την αναγκαιότητα να καταπολεμηθεί η απάτη και η σπατάλη στις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες των ΦΚΕ και ως εκ τούτου την σημαντικότητα του πολύπλοκου και εξειδικευμένου αυτού έργου, συμφωνώ απόλυτα με προηγούμενο σχόλιο ότι καταλυτικής σημασίας για την επιτυχία του έργου είναι εξειδικευμένο και υψηλής στάθμης project management, δια λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής.
  Με εκτίμηση
  Κύριλλος Παπακυρίλλου

 • 13 Μαΐου 2010, 16:54 | Λένα Ζωγράφου

  Κύριε Υπουργέ,
  προσοχή στις πιέσεις της ΤΡΟΙΚΑ. Νομίζω πως τα μέτρα που πήρε η Ελλάδα είναι από τα αυστηρότερα που θα μπορούσαν να επιβληθούν σε χώρα της μεγάλης και δυνατής ΟΝΕ. Εξ άλλου η κοινωνική φυσιογνωμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα έπρεπε να δεχτεί μέτρα που είναι αντίθετα στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Σκεφτείτε ότι οι μισθωτοί που επί χρόνια αποδίδουν τον φόρο τους στο κράτος και δεδομένων των χαμηλότατων μισθών (πάντα σε σχέση με τις χώρες της ευρωζώνης που ανήκουμε) δεν μπόρεσαν ποτέ να αποταμιεύσουν, ώστε να έχουν ένα ποσόν για τα γεράματά τους όπως πολλοί άλλοι που φοροδιέφυγαν και φυσικά τους είναι αδιάφορο τι σύνταξη θα πάρουν. Αν κι αυτοί μια και έμαθαν «στοπάρω» ενδιαφέρονται πάλι περισσότερο για το τι θα μπορέσουν να αποσπάσουν. Δεν μπορούν να ισχύσουν τα μέτρα νωρίτερα από το 2018. Ο χρόνος προσαρμογής οφείλεται να είναι τέτοιος ώστε να αρμόζει στις δίκαιες κατακτήσεις μιας πολιτισμένης Ευρώπης όπως θέλουμε να αποκαλούμε την Ένωση, αλλά και την πατρίδα μας, ώστε ο κάθε ασφαλισμένος να μπορεί να προγραμματίσει τη ζωή του. Αυτό σημαίνει Ευρώπη, αυτό σημαίνει πολιτισμός, αυτό σημαίνει δημοκρατία.
  Κύριε Υπουργέ,
  και πάλι τα ταμεία δεν θα είναι τρία. Και πάλι οι μεγαλοδημοσιαγραφίσκοι, όχι αυτοί που τρέχουν όλοι μέρα για 600 και 700 Ευρώ, αλλά οι Άλλοι, αυτοί που παραμορφώνουν την πραγματικότητα καθημερινά και πληρώνονται με αμύθητους μισθούς πάλι κανόνισαν τα της παρέας τους. Ξεχωριστό ταμείο, Ταμείο Προνομιούχων. Αναρωτιέμαι κύριε Υπουργέ τι δικαιοσύνη και τι δημοκρατία είναι αυτή που συνεχώς κάνει διάκριση πολιτών. Γιατί δεχτήκατε κύριε Υπουργέ αυτή την ευνοϊκή ρύθμιση για μερικούς και μάλιστα σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για την πατρίδα μας. Σεβόμενη εσάς και τον δημοκρατικό διάλογο σας παρακαλώ να ενεργήσετε σεβόμενος τον κόπο και τον μόχθο του απλού πολίτη που άλλωστε αυτός σήκωνε και σηκώνει το φορτίο ενός κράτους προνομιούχων και να σας πω ότι αυτός ο λαός δεν αντέχει άλλο την υποκρισία και την αδικία.
  Οι συντάξεις που ζυμώνονται με την ΤΡΟΙΚΑ είναι συντάξεις εξαθλίωσης για μια χώρα που δεν έχει ένα αξιόπιστο σύστημα Υγείας και Παιδείας, την στιγμή που κάποιοι άλλοι που δεν έχουν ανάγκη, θα εξαιρεθούν και πάλι και θα λάβουν τις παχυλές συντάξεις (μεγαλοδημοσιογραφίσκοι) για παράδειγμα.
  ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟ 2018. Καταργείστε το ταμείο των μεγαλοδημοσιογραφίσκων ως αντίβαρο στην δημοσιονομική απόκλιση ή καταργείστε την σύνταξη βουλευτών που δικαιούνται με 8 χρόνια δουλειάς. Τι δικαιοσύνη είναι αυτή, κύριε υπουργέ; Άλλοι να δουλεύουν σαράντα χρόνια στην βιομηχανία και άλλοι μόνο 8 χρόνια στην υπέροχη ατμόσφαιρα της βουλής με πολλούς υπηρέτες να τους κάνουν όλες τις δουλειές. Σε τι διαφέρει αυτή η «Δημοκρατία» από την μοναρχία;
  Μήπως μόνο στο όνομα;
  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!!!

 • 13 Μαΐου 2010, 16:15 | Λένα Ζωγράφου

  Κύριε Υπουργέ,
  προσοχή στις πιέσεις της ΤΡΟΙΚΑ. Νομίζω πως τα μέτρα που πήρε η Ελλάδα είναι από τα αυστηρότερα που θα μπορούσαν να επιβληθούν σε χώρα της μεγάλης και δυνατής ΟΝΕ. Εξ άλλου η κοινωνική φυσιογνωμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα έπρεπε να δεχτεί μέτρα που είναι αντίθετα στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Σκεφτείτε ότι οι μισθωτοί που επί χρόνια αποδίδουν τον φόρο τους στο κράτος και δεδομένων των χαμηλότατων μισθών (πάντα σε σχέση με τις χώρες της ευρωζώνης που ανήκουμε) δεν μπόρεσαν ποτέ να αποταμιεύσουν, ώστε να έχουν ένα ποσόν για τα γεράματά τους όπως πολλοί άλλοι που φοροδιέφυγαν και φυσικά τους είναι αδιάφορο τι σύνταξη θα πάρουν. Αν κι αυτοί μια και έμαθαν «στοπάρω» ενδιαφέρονται πάλι περισσότερο για το τι θα μπορέσουν να αποσπάσουν. Δεν μπορούν να ισχύσουν τα μέτρα νωρίτερα από το 2018. Ο χρόνος προσαρμογής οφείλεται να είναι τέτοιος ώστε να αρμόζει στις δίκαιες κατακτήσεις μιας πολιτισμένης Ευρώπης όπως θέλουμε να αποκαλούμε την Ένωση, αλλά και την πατρίδα μας, ώστε ο κάθε ασφαλισμένος να μπορεί να προγραμματίσει τη ζωή του. Αυτό σημαίνει Ευρώπη, αυτό σημαίνει πολιτισμός, αυτό σημαίνει δημοκρατία.
  Κύριε Υπουργέ,
  και πάλι τα ταμεία δεν θα είναι τρία. Και πάλι οι μεγαλοδημοσιαγραφίσκοι, όχι αυτοί που τρέχουν όλοι μέρα για 600 και 700 Ευρώ, αλλά οι Άλλοι, αυτοί που παραμορφώνουν την πραγματικότητα καθημερινά και πληρώνονται με αμύθητους μισθούς πάλι κανόνισαν τα της παρέας τους. Ξεχωριστό ταμείο, Ταμείο Προνομιούχων. Αναρωτιέμαι κύριε Υπουργέ τι δικαιοσύνη και τι δημοκρατία είναι αυτή που συνεχώς κάνει διάκριση πολιτών. Γιατί δεχτήκατε κύριε Υπουργέ αυτή την ευνοϊκή ρύθμιση για μερικούς και μάλιστα σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για την πατρίδα μας. Σεβόμενη εσάς και τον δημοκρατικό διάλογο σας παρακαλώ να ενεργήσετε σεβόμενος τον κόπο και τον μόχθο του απλού πολίτη που άλλωστε αυτός σήκωνε και σηκώνει το φορτίο ενός κράτους προνομιούχων και να σας πω ότι αυτός ο λαός δεν αντέχει άλλο την υποκρισία και την αδικία.
  Οι συντάξεις που ζυμώνονται με την ΤΡΟΙΚΑ είναι συντάξεις εξαθλίωσης για μια χώρα που δεν έχει ένα αξιόπιστο σύστημα Υγείας και Παιδείας, την στιγμή που κάποιοι άλλοι που δεν έχουν ανάγκη, θα εξαιρεθούν και πάλι και θα λάβουν τις παχυλές συντάξεις (μεγαλοδημοσιογραφίσκοι) για παράδειγμα.
  ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟ 2018. Καταργείστε το ταμείο των μεγαλοδημοσιογραφίσκων ως αντίβαρο στην δημοσιονομική απόκλιση ή καταργείστε την σύνταξη βουλευτών που δικαιούνται με 8 χρόνια δουλειάς. Τι δικαιοσύνη είναι αυτή, κύριε υπουργέ; Άλλοι να δουλεύουν σαράντα χρόνια στην βιομηχανία και άλλοι μόνο 8 χρόνια στην υπέροχη ατμόσφαιρα της βουλής με πολλούς υπηρέτες να τους κάνουν όλες τις δουλειές. Σε τι διαφέρει αυτή η «Δημοκρατία» από την μοναρχία;
  Μήπως μόνο στο όνομα;
  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ. ΔΙΑΚΙΟΣΥΝΗ!!!

 • 13 Μαΐου 2010, 11:44 | Δημήτρης Μ

  Καλή η προσπάθεια με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Με τις ρεμούλες μεταξύ γιατρών στα νοσοκομεία – φαρμακαποθήκες – πλαστές συνταγές; Παίρνουν βιβλιάρια απο τους ηλικιωμένους (και μέσα απο τα νοσοκομεία!!!), τους γράφουν απίστευτες ασθένειες και πληρώνονται αδρά απο τις παροχές του ΙΚΑ αφού κανένας (μα κανένας!!!) δεν ασκεί επιτόπιο έλεγχο . Έτσι μπαίνει μέσα το ΙΚΑ …..

 • 9 Μαΐου 2010, 07:25 | Νικος

  επειδή είμαι εργαζόμενος σε φαρμακείο δημόσιου νοσοκομείου και βλέπουν καθημερινά πράγματα και θαυματα τα ματια μου, θα έλεγα ότι όλα αυτά είναι πολύ καλά ΑΝ υπάρχει έλεγχος της κάθε συνταγής υποχρεωτικά. Μόνο έτσι θα αποφύγουμε να γράφονται φάρμακα, που ή ο ασθενής δεν τα χρειάζεται, ή δεν τα παραλαμβάνει ποτέ(αν και συνταγογραφημένα). Μόνο έλεγχος, και βέβαια να σκεφθειτε ότι το δικό μας πρόγραμμα στο φαρμακειο ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ την μέση μηνιαία κατανάλωση κανενός φαρμάκου, οπότε οι παραγγελίες των φαρμάκων να επαφίεται στην «καλή» αντίληψη του υπεύθυνου φαρμακοποιού. Ο οποίος βέβαια φαρμακοποιός θα παρακολουθήσει τακτικά τις ενημερώσεις φαρμακοποιών σε κάποιο εξωτικό μέρος , όπου όλα είναι πληρωμένα, ακόμα και έξοδα παιδιών και συζύγων. Ο έχων ώτα ακούειν, ακουέτω….

 • 6 Μαΐου 2010, 06:38 | ΤΑΣΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

  Για πια συνταγογραφηση μιλατε οτανα δεν εισται ΑΞΙΟΙ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟΣΥ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΑΠΟ ΕΞΩ.ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΑΞΗ ΣΕ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.
  ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΑΙΣΩΠΟΥ ΚΟΙΤΑΤΕ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΙ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ ΣΑΣ ΘΑ ΣΑΣ ΑΚΟΥΣΩ ΚΑΙ ΘΑ ΧΑΡΩ

 • 28 Απριλίου 2010, 09:06 | LEONIDAS

  το θέμα με την διάταξη του άρθρου 17 του εργασιακού νομοσχεδίου είναι πολύ σοβαρό και οι περισσότεροι δεν το έχουν συνειδητοποιήσει.
  θελω να δω τι θα κανουν όταν τα τμήματα εσοδων του ΙΚΑ δεν θα προλαβαίνουν να εξυπηρετήσουν τις καταγγελίες…. για μη ασφάλιση.

  δηλαδη εμένα που ο εργοδότης μου δεν πληρώνει το ΙΚΑ εδω και 5μήνες -οχι επιτηδες εχει πραγματική οικονομική αδυναμία λόγω της κρίσης- δεν θα μπορεί να με ασφαλίζει…όπως και τους υπόλοιπους 9 εργαζόμενους. και μάλιστα με δικαιολογία αφού το ίδιο το Ι.Κ.Α δεν θα δέχεται τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις ασφάλισης.

 • 27 Απριλίου 2010, 09:30 | LEONIDAS

  Η ρυθμιση του αρθρου 17 του εργασιακου νομοσχεδιου για το ΙΚΑ είναι απαράδεκτη.

  για 8-9 πελάτες μου εταιρίες μάλλον θα είναι η τελευταία φορά που υποβάλω Α.Π.Δ μεσω ιντερνετ.
  Οι περισσότεροι απο αυτούς δεν έχουν σίγουρα την δυνατότητα έκδοσης εγγυητικής (αρα και κατάθεσης χειρόγραφης ΑΠΔ)
  έχει να γίνει… αλλά το μάρμαρο οι εργαζόμενοι θα το πληρώσουν, που θα μενουν ανασφάλιστοι.

  να δειτε που θα πάει η αδήλωτη/ανασφάλιστη εργασία, με δικαιολοδία μάλιστα πλέον αφου και να θέλουν οι εργιδότες δεν θα μπορούν να ασφαλίζουν τους εργαζόμενους τους.

  καλα στο υπ.Εργασίας δεν έχουν συδειδητοποιήσει τι εγκληματική είναι αυτή η διάταξη? κυρίως για τους εργαζόμενους.

 • 25 Απριλίου 2010, 18:35 | Νικ.Δελ.

  ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΙΚΑ ΠΛΕΟΝ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ…ΜΑΘΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΘΡΟ 17 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ Ι.Κ.Α ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΤΙΣ 13/04 ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ?
  «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»
  Άρθρο 17 Ρυθμίσεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

  «Η υποβολή ΑΠΔ επόμενων, μετά τη βεβαίωση οφειλής, μισθολογικών περιόδων, δεν γίνεται δεκτή μέσω διαδικτύου, εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης υποχρεούται να προσκομίσει την ΑΠΔ με ψηφιακό-μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η ΑΠΔ που υποβάλλεται με τον τρόπο αυτό, παραλαμβάνεται από το αρμόδιο υποκατάστημα, μόνο αν ο εργοδότης συνυποβάλλει το αναλυτικό-καθολικό ισοζύγιο κινούμενων λογαριασμών του προηγούμενου μήνα, καθώς και την ανάλυση πελατών του ίδιου μήνα. Επιπλέον, ο εργοδότης καλείται να καταθέσει εγγυητική επιστολή τράπεζας με διάρκεια ισχύος ενός έτους από την έκδοση της, ισόποση με το σύνολο των εισφορών των υποβληθεισών ΑΠΔ, για τις οποίες δεν έχουν καταβληθεί εισφορές.»

  ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΙΚΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ Α.Π.Δ … ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΦΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ.
  ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΝΙΚΟΣ. ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΜΕΝΟΥΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ & ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΦΟΥ Η Α.Π.Δ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ, ΜΕ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
  ΓΥΡΝΑΜΕ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ‘70 ΟΠΟΥ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΦΤΕ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΚΥΝΗΓΟΝΤΑΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΕΝΣΗΜΑ.
  ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟ ΙΚΑ, ΓΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΑΠΛΑ ΑΙΣΧΟΣ.

 • 22 Απριλίου 2010, 08:31 | Χρηστος

  Στο φαρμακειο θα περεπει ο κοσμος να πληρωνει ΜΟΝΟ τη συμμετοχη του. Δεν θα πρεπει να αλλαξει αυτο γιατι το συστημα και το κρατος ειναι για να βοηθα τον πολιτη (ιδιως οταν εχει αναγκες) και οχι να του κανει τη ζωη πιο δυσκολη!!!Δεν θα την πληρωσει ο κοσμος επειδη καποιοι δεν λειτουργουν σωστα. Να διορθωσετε αυτους!!!!Δεν καταλαβαινω γιατι τιθεται τετοιο θεμα , απο ποιους και με τι σκοπο. ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΙΤΕ!!!

 • 21 Απριλίου 2010, 21:46 | Μάριος

  H ηλεκτρονική συνταγογράφηση πρέπει να περιλαμβάνει και το ΑΦΜ του αρρώστου, ο οποίος αν έχει μεγάλο εισόδημα θα πρέπει να καταβάλλει ποσοστό 50-70 % της συμμετοχής.
  Επίσης η χαμηλή κατηγορία, 0% συμμετοχή πρέπει να καταργηθεί και να γίνει π.χ. 5-10% , το 10% να γίνει 20% και το 25% 40% ώστε να εξοικονομηθούν πόροι και να περιοριστεί το φαινόμενο της πολυφαρμακίας.

 • 21 Απριλίου 2010, 09:04 | Δημήτριος Κόλιας

  Κάποιο πρόβλημα υπάρχει με την εμφάνιση των κειμένων. Είναι πρώτη φορά που βλέπω ότι τα κάνει όλα «left justified» με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να τα διαβάσει.
  Παρακαλώ δείτε το και διορθώστε το asap.

 • 21 Απριλίου 2010, 09:09 | Δημήτριος Κόλιας

  Κύριοι, «αμήν και πότε».
  Παρακάτω παραθέτω μερικές παρατηρήσεις που πιστεύω ότι θα βελτιώσουν και επισπεύσουν την υλοποίηση του ολόκληρου έργου και όχι μόνο το σχετικό πληροφοριακό σύστημα και παραμένω στη διάθεση του Υπουργού στο να συνδράμω (με γνώση, τεχνογνωσία και εμπειρεία) σε αυτό το εγχείρημα.
  Αναλυτικότερα:
  (1) Η πρώτη δράση της Β Φάσης («Υλοποίηση όλων των διαδικασιών που αφορούν στη δημιουργία, εκτέλεση, διαχείριση, έλεγχο, εκκαθάριση, πληρωμή και παρακολούθηση συνταγών φαρμάκων και παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων, βάση του νέου θεσμικού πλαισίου, της τεχνογνωσίας και των προδιαγραφών που θα προκύψουν από το προαναφερθέν έργο της πρώτης φάσης») θα πρέπει να μεταφερθεί στην πρώτη φάση. Δεν έχει νόημα η υλοποίηση της Εφαρμογής Συνταγπογράφησης χωρίς τις διαδικασίες.
  (2) Ξεκαθάρισμα των διαφόρων μητρώων κατά την «πιστοποίηση» των χρηστών (γιατροί, φαρμακεία, ασφαλιστικοί φορείς).
  (3) Παντού ηλεκτρονικές πληρωμές μέσα από Δημόσια Αρχή Πληρωμών (κάτι ετοιμάζει το Υπ. Οικονομικών).
  (4) Θέσπιση κινήτρων προς όλους τους εμπλεκόμενους για ένταξη και χρήση του συστήματος. Γιατροί, Φαρμακοποιοί θα πληρώνονται ηλεκτρονικά μέσα σε 2-3 ημέρες και εάν δεν ενταχθούν θα πληρώνονται με το χειρόγραφο σύστημα μέσα σε 6-12 μήνες (όπως σήμερα) με βάρος όλη τη γραφειοκρατία. Ασφαλισμένοι, θα πληρώνουν για τα φάρμακα (όχι μόνο τη συμμετοχή) ώστε να πιέσουν τους Γιατρούς & Φαρμακοποιούς να ενταχθούν στο σύστημα. Εννοείται ότι οι ΦΚΑ θα ενταχθούν στο σύστημα από την πρώτη ημέρα «δια ροπάλου».
  (5) Ολόκληρο το εγχείρημα δεν είναι τεχνικά δύσκολο. Είναι κυριολεκτικά θέμα «νοικοκυρέματος» των ΦΚΑ και εκεί πρέπει να δουλέψει το «ρόπαλο».
  (6) Οι υπόλοιπες δράσεις που αναφέρονται στη Β φάση καλώς είναι εκεί εκτός από την τελευταία, των «ευφυών» αναφορών, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι των διαδικασιών ελέγχων από τους ΦΚΑ (είπαμε «νοικοκύρεμα»).
  (7) Ας μην ξοδέψουμε τώρα χρήματα για «Έξυπνες Κάρτες» ή όποιο άλλο «σιδερικό». Η ταυτοποίηση των χρηστών μπορεί να γίνει με αρκετή ασφάλεια με απλά μέσα (usercode / password) και με το ΑΔΤ ή ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου. Είναι μόνο θέμα data cleansing των παραπάνω μητρώων.
  (8) Ας εστιάσουμε στο να λύσουμε το φλέγον ζήτημα της σπατάλης στη συνταγογράφηση και να μην επεκταθούμε στα του «Φακέλου Ασθενούς» διότι τότε δεν θα τελειώσουμε ποτέ και ειδικά όταν εμπλακούν στη μέση οι δικηγόροι με τις ανοησίες περί προσωπικών δεδομένων.
  (9) Να σταματήσουν άμεσα όλοι οι ΦΚΑ την έκδοση νέων βιβλιαρίων συνταγογράφησης καθώς με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι άχρηστα και επομένως να μειώσουμε τις δαπάνες ή τουλάχιστον να περιορίσουμε τη ζημιά.
  (10) Τα ορόσημα του χρονοδιαγράμματος δεν μπορεί να προσδιορίζονται με φράσεις του τύπου «φθινώπορο 2010». Η μόναδική αποδεκτή τιμή είναι ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. Τίποτα άλλο! Και το «φθινώπορο 2010» αναφέρεται για τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού. Αυτό λίγο με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω (και απαιτώ) να ξέρω την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ έναρξης λειτουργίας του συστήματος που θα πάω στο γιατρό μου και θα του ζητήσω την ηλεκτρονική συνταγή. Όλα τα άλλα του τύπου «σε σύντομο χρονικό διάστημα» είναι μη αποδεκτά. Επομένως, εάν υπάρχουν 10 ορόσημα του έργου, αυτά να προσδιοριστούν τώρα με ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ.
  (11) Ας ξεφύγουμε από τη μέγγενη των εταιρειών πληροφορικής που ενδιαφέρονται να πωλούν «σίδερα» όπως έχουν κάνει μέχρι τώρα. Όλες οι εφαρμογές μπορούν να αναπτυχθούν με βάση open source και από ελληνικά χέρια. Η ΚτΠ ΑΕ μπορεί να υλοποιήσει ολόκληρο το σύστημα με μια ομάδα το πολύ 15 μεταπτυχιακών μηχανικών πληροφορικής. Η πολλή και δύσκολη δουλειά είναι στο «νοικοκύρεμα» των ΦΚΑ, Γιατρών & Φαρμακοποιών (Ιατρικοί & Φαρμακευτικοί Σύλλογοι) και εκεί χρειάζεται ένας Project Manager με «μαστίγιο στο χέρι» και εξουσιοδότηση να «μαστιγώνει» ακόμη και Υπουργούς.

  Με εκτίμηση
  Δ. Κόλιας

 • 20 Απριλίου 2010, 06:54 | Βλάσης Μανθογιάννης

  Στην Α’ φάση της υλοποίησης του έργου θα πρέπει να ληφθούν δύο κρίσιμες και καθοριστικές αποφάσεις από την Πολιτική Ηγεσία του Υπ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

  1η Απόφαση :
  —————–
  Αν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα καλυφθούν ως προς τις ανάγκες συνταγογράφησης οι θεσμοί:
  1.Οικογενειακός Ιατρός
  2.Γιατρός στο σπίτι (κατ’ οίκον επίσκεψη)
  3.Αγροτικός Ιατρός
  Αν θέλουμε να καλυφθούν αυτοί οι θεσμοί τότε το σύστημα δεν μπορεί να υποστηρίζει μόνο την on line λειτουργία αλλά και την off line ή store & forword λειτουργία προκειμένου να λειτουργεί και εκεί που δεν υπάρχει Ευρυζωνική πρόσβαση και επομένως δεν είναι δυνατή η on line λειτουργία.

  2η Απόφαση :
  —————–
  Αν ο Ασθενής (ή ο εκπρόσωπός του) κατά την επίσκεψη στο φαρμακείο θα πληρώνει το συνολικό κόστος των φαρμάκων και θα εισπράττει την συνδρομή του ασφαλιστικού φορέα μετά την κατάθεση της απόδειξης λιανικής πώλησης του φαρμακείου.
  Ή εναλλακτικά αν ο ασθενής θα πληρώνει την συνδρομή του στο φαρμακείο και το φαρμακείο σε τακτά χρονικά διαστήματα θα προβαίνει σε πράξη εκκαθάρισης με το ασφαλιστικό ταμείο.
  Η δεύτερη εναλλακτική είναι αυτή που κατά κόρον γίνεται σήμερα και έχει οδηγήσει σε μια σειρά από μεγάλες δυσλειτουργίες στο σύστημα με αποκορύφωμα την στάση εκτέλεσης από την πλευρά των φαρμακείων των συνταγών για μια σειρά από ασφαλιστικούς φορείς.
  Η δεύτερη απόφαση είναι κρίσιμη γιατί επηρεάζει την διαδικασία που θα κληθεί το σύστημα να υποστηρίξει.

  Πέραν αυτών των αποφάσεων στην Α’ φάση θα πρέπει να υλοποιηθούν τα :
  1.Εθνικό Μητρώο Ιατρών (για να ξέρουμε ποιοι συνταγογραφούν)
  2.Εθνικό Μητρώο Φαρμακείων (για να ξέρουμε ποια καταστήματα έχουν δικαίωμα εκτέλεσης συνταγών)
  3.Πλήρες Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης
  4.Λίστα φαρμάκων
  όλα τα παραπάνω απαιτούν ένα πλήρες σετ διαδικασιών τήρησης και συντήρησης προκειμένου να είναι πάντοτε επίκαιρα.
  Η μη υλοποίηση των παραπάνω μητρώων θα αποτελέσει αγκάθι στην υλοποίηση του συστήματος και σίγουρα θα τη βρούμε μπροστά μας.

  Επίσης στην Α φάση πρέπει να υλοποιηθεί μια προσομοίωση (demo) του συστήματος συνταγογράφησης με παράλληλη πιλοτική λειτουργία προκειμένου να εκτιμηθεί η λειτουργικότητα του όλου.

  Στην Β’ φάση της υλοποίησης θα πρέπει να :
  Υλοποιηθεί το Πλήρες σύστημα
  Να υλοποιηθούν οι υποδομές Ψηφιακής υπογραφής (PKI / CA / RA / CMS κ.λ.π)
  Να γενικευθεί η χρήση του συστήματος
  Να γίνουν οι υποστηρικτικές υποδομές (call center για την εξυπηρέτησης Ιατρών / φαρμακείων / ασφαλισμένων & back office για την εκκαθάριση των συνταγών και την διοικητική υποστήριξη)