• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΤΟΥΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ' | 20 Μαρτίου 2011, 11:52
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  4

    ΚΑΤ΄ ΑΡΧΉ ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΗΓΕΣIΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ 8 ΕΤΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ!!!), Η ΟΠΟΙΑ ΔΥΝΑΤΑΙ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΣΩΣΤΑ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΕΡ ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ. ΑΡΘΡΟ 1(Ορισμοί): 1. Στην 1η παράγραφο (Κοινωνική Οικονομία) Στα υποκείμενα της κοινωνικής οικονομίας, προτείνω να προστεθούν και τα φυσικά πρόσωπα, όπως αναφέρονται και στην 4η παράγραφο του ιδίου άρθρου (Κοιν.Σ.Επ) , δεδομένου ότι οι Κοιν.Σ.Επ - στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν τα φυσικά πρόσωπα - αποτελούν σχήματα με δραστηριότητες Κ.Ο. 2. Στην 2η παράγραφο(Φ.Κ.Ο): α)Να προστεθεί και ο οικονομικός σκοπός (διότι ο όρος «κοινωνική οικονομία» τον εμπεριέχει και διότι και αυτός (μαζί με τον κοινωνικό) αποτελεί επιδίωξη των συμμετεχόντων σε Φορείς αυτής και ειδικότερα των ειδικών ομάδων. β) Να προστεθεί και να γίνει μνεία στην πιστοποίηση της επίτευξη των σκοπών των Φ.Κ.Ο και των ΚΟΙΝ Συν Επιχ., βάσει συγκεκριμένων δεικτών και κριτηρίων, (τα οποία θα μπορούσαν να είναι οι αρχές και τα χαρακτηριστικά των Φ.Κ.Ο.και των Φ.Κ.Ε, βάσει της ευρωπαϊκής πρακτικής και βιβλιογραφίας). Η πιστοποίηση προτείνεται να γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία που προβλέπει το νομοσχέδιο, βάσει ενός κοινωνικού (social billan) και ενός οικονομικού απολογισμού που ο Φ.Κ.Ο και κάθε Φ.Κ.Ε θα υποβάλλει).(βλ αναλυτικά σχόλια Ντούλια σχετικά με την πιστοποίηση στο άρθρο 16). 3. Στην 3η παράγραφο (Φορείς Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας): Προτείνω να καθοριστούν τα νομικά σχήματα που πρέπει να περιβάλλονται οι Φ.Κ.Ο (ΑΜΚΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, Α.Ε?), όπως γίνεται για την Κοιν.Συν.Επ 4. Στην 5η παράγραφο (Συλλογικός Σκοπός) Ως δράσεις συλλογικού σκοπού προτείνω να προστεθούν συμπληρωματικά και οι παρακάτω: Δράσεις ένταξης στην Αγορά εργασίας ευπαθών ομάδων και ομάδων με δυσκολίες πρόσβασης σ’ αυτή (όπως συμβουλευτική ευπαθών ομάδων, και ομάδων με δυσκολίες πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας), προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της κοινωνίας των πολιτών, του εναλλακτικού τουρισμού, της μεσογειακής διατροφής και κουζίνας, των μικροπιστώσεων - εναλλακτικών και ηθικών πιστώσεων, της προώθησης της διαγενειακής αλληλεγγύης, της Τοπικής Ανάπτυξης, του εθελοντισμού, της υποστήριξης δικαιωμάτων, της προώθησης των ίσων ευκαιριών (λόγω ανισοτήτων φύλου, χρώματος, οικονομικής κατάστασης, ηλικίας μετανάστευσης, κλπ) και του δίκαιου εμπορίου (fare trade). Παραδείγματα στην Ε.Ε: (κοινωνικά παντοπωλεία, κέντρα ηλικιωμένων, bio catering, κλπ, μικροπιστωτικοί φορείς, ηθικές τράπεζες, κλπ) Στην 6η παράγραφο (δ) «Ειδικές ομάδες». Σ’ αυτές προτείνω να προστεθούν και α) Οι ομάδες που η ένταξή τους εμποδίζονται και από φυλετικά εμπόδια και β) οι απεξαρτημένοι - πρώην χρήστες ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ (οι οποίοι έχουν επιτυχώς περάσει από προγράμματα απεξάρτησης). Στην 8η παράγραφο (Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης), προτείνω ως Κοιν.Συν Επ. ένταξης να θεωρούνται αυτοδίκαια -εκτος των ΚΟΙΣΠΕ -και : α) Οι γυναικείοι και οι νεολαιίστικοι συνεταιρισμοί (εφ’ όσον βεβαίως πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και το επιθυμούν), δεδομένου ότι είναι συλλογικοί, έχουν κοινωνική προστιθεμένη αξία και – σύμφωνα με το Νομοσχέδιο - συμβάλλουν στην ένταξη στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ενσωμάτωση ανέργων (γυναικών και νέων) β) Οι Κοινωνικές επιχειρήσεις που συστήθηκαν στα πλαίσια της Equal ά και β κύκλου, εφ’ όσον βεβαίως πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, δεδομένου ότιδημιουργήθηκαν με εποπτεία του Υπ Απασχόλησης διότι συνέβαλλαν και συμβάλλουν στην ένταξη στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών και ειδικών ομάδων πληθυσμού, ενώ όλες είχαν κοινωνικό σκοπό (Και οι 2 αυτές κατηγορίες χαρακτηρίζονται από την Βιβλιογραφία ως κοινωνικές επιχειρήσεις, διότι πληρούν τις αρχές και τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων.[Βλ. α)«Οδηγός Ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων», (2005) Υπ. Απασχόλησης και επτά (7) Αναπτυξιακές Συμπράξεις Κοινωνικής Οικονομίας κ.π Equal, Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας κ.π Equal ά κύκλου, και β)«Προτάσεις πολιτικής» (2005) Υπ. Απασχόλησης και επτά (7) Αναπτυξιακές Συμπράξεις Κοινωνικής Οικονομίας κ.π Equal, Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας κ.π Equal ά κύκλου.]