ΑΡΘΡΟ 1 Ορισμοί

Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ισχύουν τα εξής :

1. «Κοινωνική Οικονομία» είναι το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

2. «Φορέας Κοινωνικής Οικονομίας» νοείται κάθε φορέας που προάγει την κοινωνική ωφέλεια, την κοινωνική προσφορά και την αλληλεγγύη, με καταστατικό σκοπό την παροχή αγαθών και υπηρεσιών κοινωνικού και συλλογικού σκοπού. Οι φορείς αυτοί λειτουργούν βασιζόμενοι στη δημοκρατική και συμμετοχική μορφή διαχείρισης.

3. «Φορέας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» νοείται κάθε φορέας με επιχειρηματική δραστηριότητα που προάγει την κοινωνική ωφέλεια και την κοινωνική προσφορά, έχοντας ως αποκλειστικό του καταστατικό σκοπό την παροχή αγαθών και υπηρεσιών κοινωνικού σκοπού είτε υποστηρίζοντας κοινωνικό ή συλλογικό σκοπό μέσω των επιχειρηματικών του δράσεων.

4. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), ως Φορέας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, είναι αστικός συνεταιρισμός, που διαθέτει εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα, μέλη της οποίας μπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα, είτε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Τα μέλη συμμετέχουν σε αυτήν με μια ψήφο, ανεξάρτητα από το ύψος της εισφοράς του κάθε μέλους και ανεξάρτητα από τα μερίδια που αυτό κατέχει.

5. «Συλλογικός Σκοπός» νοείται η προώθηση των δράσεων συλλογικότητας και η προστασία των συλλογικών αγαθών μέσω αναπτυξιακών και κοινωνικών πρωτοβουλιών τοπικού, περιφερειακού ή ευρύτερου χαρακτήρα. Ως τέτοιες δράσεις νοούνται ιδίως οι πολιτιστικές, οι περιβαλλοντικές, οι οικολογικές δραστηριότητες, η ανάδειξη τοπικών προϊόντων, οι παροχές κοινωνικών υπηρεσιών.

6. «Ένταξη» νοείται η ένταξη στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση καθώς και η κοινωνική ενσωμάτωση, συγκεκριμένων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

α) «Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού», γενικά, νοούνται οι κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων ή σωματικών ή ψυχικών διαταραχών, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής ή ευρύτερα περιφερειακής οικονομίας.

β) Οι Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

i) Στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και

ii) Στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού

γ) «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού», νοούνται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια,. Σε αυτές ανήκουν άτομα ιδίως με αναπηρίες, με προβλήματα ψυχικής υγείας ή νοητικής υστέρησης, εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα,

δ) «Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού» νοούνται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν ιδίως οι άνεργοι νέοι, οι άνεργοι άνω των 50 ετών, οι γυναίκες άνεργες, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, οι αναλφάβητοι, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, οι πρώην ή οι νυν τρόφιμοι φυλακών, οι ανήλικοι παραβάτες, τα άτομα με γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και οι μετανάστες.

7. «Κοινωνική Φροντίδα» νοείται η παραγωγή και παροχή αγαθών και υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες, οι χρόνια ασθενείς.

8. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) θεωρούνται αυτοδικαίως Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπό την επιφύλαξη όσων ορίζει το άρθρο 12 του Ν. 2716/1999.

 • 28 Μαρτίου 2011, 21:27 | ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ

  Στις ειδικές ομάδες πληθυσμού, καλό είναι να αποσαφηνιστεί πλήρως και να οριστεί ρητά ότι ορισμένες κατηγορίες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.(Αυτό προκύπτει με το «ιδίως», πλην όμως, για να μην θεωρηθεί ότι δεν συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες, είναι προτιμότερο να υπάρχει ρητή αναφορά στην ενδεικτική απαρίθμηση. Άλλωστε δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν διεξοδικά όλες οι ομάδες πληθυσμού).

  Επίσης θεωρώ σκόπιμο και σημαντικό, στο τελευταίο εδάφιο να προστεθεί η κατηγορία των προσφύγων, δηλ. να αναγραφεί … «τα άτομα με γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες».

 • Σχετικά με το νομοσχέδιο για την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα που επιτέλους προωθείται στην Ελλάδα, θέλω να επισημάνω τα παρακάτω σημεία:

  Σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική οι θεσμοθετημένοι πόροι που απευθύνονται στους φορείς της κοινωνίας πολιτών αποδίδονται και αξιοποιούνται προς όφελος της τοπικής κοινωνίας μέσω προγραμμάτων κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, τα οποία προγράμματα με θαυμαστό τρόπο κινητοποιούν και τους ενεργούς πολίτες οι οποίοι τα ενισχύουν με εκπληκτικές εθελοντικές δράσεις, εξού και το ισχυρό Εθελοντικό Κίνημα πολλών χωρών της Ευρώπης.

  Οι φορείς της κοινωνίας πολιτών, σύλλογοι, σωματεία, οργανισμοί μη κερδοσκοπικοί που δρουν στην Περιφέρεια αγωνιούν και περιμένουν το εν λόγω νομοσχέδιο για να τους δώσει τη δυνατότητα όπως σε όλη την Ευρώπη, να δημιουργήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις, για να καταπολεμήσουν την ανεργία και να δημιουργήσουν κοινωνικό κεφάλαιο που τόσο ανάγκη το έχει η Ελληνική περιφέρεια ελλείψει θεσμών και υποδομών στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας – αλληλεγγύης, του πολιτισμού της προστασίας του περιβάλλοντος. Άλλωστε η δύσκολη πραγματικότητα των οικονομικών των Καλλικρατικών Δήμων, επιτάσσει οι φορείς της κοινωνίας πολιτών να αποτελέσουν τους αναπτυξιακούς κόμβους και την δύναμη προώθησης θεσμών της Συμμετοχικής Δημοκρατίας
  όπως οραματίζεται και ο Πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου για την τοπική ανάπτυξη και την φυγή από την κρίση.

  Όμως σύμφωνα με το άρθρο 1, δυστυχώς αποκλείονταιαπό την κοινωνική επιχειρηματικότητα οι καθ’ ύλην αρμόδιοι που είναι όλοι οι συλλογικοί θεσμοί της κοινωνίας πολιτών, αποκλείονται, οι φορείς που αγωνίζονται καθημερινά στην ελληνική περιφέρεια να δημιουργήσουν και να προβάλλουν τοπικές δραστηριότητες, και να καλύψουν συγχρόνως το μεγάλο έλλειμμα της ανυπαρξίας υποστηρικτικών δομών, με την παράλληλη τόνωση της αγοράς!!! Περιμένουμε κυρία υπουργέ ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη σας , ότι στο εν λόγω νομοσχέδιο βγάζετε απέξω την κοινωνία πολιτών, ώστε να λειτουργήσετε τώρα διορθωτικά, για να αποτελέσουν οι σύλλογοι και τα σωματεία τους κυρίαρχους φορείς υλοποίησης της κοινωνικής οικονομίας όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη.

  Αν επιθυμούμε για άλλη μια φορά στη Ελλάδα να γίνει κατασπατάληση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου δώστε την ευκαιρία σε διάφορες εταιρίες, μεσάζοντες κερδοσκοπικού χαρακτήρα να παράξουν την «δήθεν κοινωνική επιχειρηματικότητα»
  Άλλωστε είναι γνωστό τις πάσι, ότι στη Ελλάδα σήμερα από την οικονομική κρίση πλήττονται όχι μόνον οι ειδικές κατηγορίες που κατονομάζετε στο νομοσχέδιο, αλλά σχεδόν, όλοι οι έλληνες, οι δε Συνεταιρισμοί οι οποίοι ήταν αναποτελεσματικοί μέχρι τώρα, κατά γενική ομολογία, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα αποτελέσουν το εφαλτήριο για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την Τοπική Ανάπτυξη.
  Η κοινωνία πολιτών εμπεριέχει τις υγιείς δυνάμεις του τόπου μας για να δώσουν την ώθηση που χρειαζόμαστε από τη στασιμότητα και υπανάπτυξη.
  Η κοινωνία πολιτών δικαιωματικά πρέπει να πάρει τους πόρους που της αναλογούν για να δουλέψει επιτέλους με εργαλεία και πόρους για την ανάπτυξη της περιφέρειας.

  Με τιμή
  Διατσέντα Φανού- Φουσκαρίνη
  καθηγήτρια, Πρώην Νομαρχιακή Σύμβουλος Ηλείας, και Υπεύθυνη Εθελοντισμού

 • Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την Κοινωνική Οικονομία

  Εκτιμώ ως θετική την πρωτοβουλία του υπουργείου Εργασίας να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την θεσμοθέτηση της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Δεν σχολιάζω το γεγονός της ελαχίστης συμμετοχής στην διαδικτυακή διαβούλευση, αφού ουσιαστικά ελάχιστοι πολίτες συνεισέφεραν με τις απόψεις τους. Αυτό σχετίζεται με την άγνοια των πολλών και την έλλειψη ενημέρωσης. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση θεωρεί πως όλοι οι πολίτες της χώρας κοιμούνται και ξυπνάνε μ’ έναν υπολογιστή στο χέρι!

  Και μόνο το γεγονός της συμμετοχής ελαχίστων «πολιτών», καταστρατηγεί αυτή την ίδια τη μορφή της δημοκρατικής συμμετοχής και υπονομεύει τη διαβούλευση που στο τέλος καταντά να είναι μια παρωδία.

  Γιατί πώς είναι δυνατό να γίνεται διαβούλευση όταν δεν ενεργοποιείται η κοινωνία των πολιτών, ο κόσμος της κοινωνικής οικονομίας, για τις ανάγκες του οποίου υποτίθεται ότι θα θεσμοθετήσει η Βουλή; Εξαρχής, το νομοσχέδιο οδηγείται στη Βουλή υπονομευμένο, αφού δεν υπήρξε ουσιαστικός διάλογος. Και θα ήταν αστείο η υπουργός να επικαλεσθεί τα αποτελέσματα της διαδικτυακής διαβούλευσης, στα οποία 3-4 σχόλια ήταν επώνυμα, ενώ τα υπόλοιπα ήσαν ανώνυμα. Ωστόσο θα αντιπαρέλθω το τεχνικό μέρος της υπόθεσης.

  Με μια πρώτη εξέταση, θα διαπιστωθεί ότι το προς ψήφιση νομοσχέδιο έχει μια συγκεκριμένη αποστολή: Να παραμεριστούν και να αγνοηθούν οι πραγματικοί συντελεστές της κοινωνικής οικονομίας που είναι οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και φυσικά να ελεγχθούν οι πόροι. Είναι ξεκάθαρο ότι οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις των δύο μεγάλων κομμάτων αυτό που επιδίωκαν ήταν πάντοτε η δημιουργία ισχυρών διαμεσολαβητών και τα αποτελέσματα επίσης ήσαν γνωστά, δηλαδή η οργάνωση και αναπαραγωγή σχέσεων διαφθοράς που ακόμα ταλανίζει την ελληνική κοινωνία.

  Το «βαθύ κράτος» των κομμάτων ουδέποτε επέτρεψε την εκτεταμένη εκπροσώπηση. Κι όταν τελικά το σημερινό νομοσχέδιο προβλέπει χρηματοδότηση της κοινωνικής οικονομίας μόνον σε ειδικούς συνεταιρισμούς, αυτό σημαίνει ότι επιβιώνει το πνεύμα της μονομέρειας και της εμμονής στον κομματικό παραγοντισμό.

  Το υπουργείο Εργασίας αναλίσκεται σε γενικολογίες. Ίσως ορθά να επιλέγεται ο τύπος του συνεταιρισμού ως νομικής μορφής της κοινωνικής επιχείρησης, αλλά νομίζω ότι αγνοούνται υφιστάμενες οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, όπως ιδρύματα, σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Μια προσεκτική εξέταση αυτής της νομικής μορφής επιχειρηματικής δραστηριότητας κοινωνικής οικονομίας θα δημιουργούσε αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητά της.

  Το υπουργείο, εσκεμμένα ή όχι, αγνόησε το γεγονός ότι θα μπορούσε να αντλήσει πολλά χρήσιμα στοιχεία από την εμπειρία των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας. Αλλά δεν το έπραξε. Διότι δεν μπορεί να αγνοηθεί η συνεισφορά της κοινωνίας της οικονομίας στην δημιουργία ενός δικτύου προστασίας της κοινωνίας και ιδίως των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων της, ιδιαίτερα σε περιόδους γενικότερης κρίσης.

  Δεν θα σταθώ στην κριτική αυτής καθεαυτής της «ιδεολογίας» των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας, ότι δηλαδή λειτουργώντας μέσα σε καπιταλιστικές συνθήκες, δεν μπορεί παρά να είναι οι κολαούζοι των πρακτικών της οικονομίας του κεφαλαίου. Αλλά μέχρι στιγμής έχουν αποδείξει ότι μπορούν να λειτουργήσουν εκεί όπου λάμπει δια της απουσίας του το κράτος.

 • 28 Μαρτίου 2011, 17:30 | Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Ειναι κατάφορα άδικο να εντάσονται στις ειδικές ομαδες πλυθησμού οι μετανάστες και όχι οι πολύτεκνοι οι οποίοι έχουν δώσει στην πατρίδα κάτι πολύ σημαντικό φορολογούμενους πολίτες για να ευημερούν οι υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες.

 • Καταρχάς, η Ε.Σ.Α.μεΑ. χαιρετίζει τη φιλόδοξη προσπάθεια του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης για τη θεσμοθέτηση για πρώτη φορά στη χώρα μας νομοθετικού πλαισίου για την Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα. Για τη Συνομοσπονδία, πρόκειται για έναν τομέα, η ανάπτυξη του οποίου στη χώρα μας – η οποία έχει καθυστερήσει αρκετά συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Γαλλία) – δύναται να συμβάλλει στην άρση του αποκλεισμού που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία στην αγορά εργασίας και στην προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης.

  Πιο συγκεκριμένα τα σχόλια/προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. ανά άρθρο και ανά παράγραφο είναι τα εξής:

  1.Άρθρο 1 – «Ορισμοί»
  – – Παράγραφος 6 «Ένταξη»
  Ο όρος «ένταξη» διαφοροποιείται από τον όρο «ενσωμάτωση». Η έννοια της «ενσωμάτωσης» υποδηλώνει την προσαρμογή του ατόμου στο περιβάλλον και όχι το αντίθετο. Η «ένταξη» αφορά σε μια σταδιακή διαδικασία αλλαγής και προσαρμογής της κοινωνίας στις ανάγκες του συνόλου των ατόμων. Ως εκ’ τούτου, προτείνουμε η παράγραφος 6 «Ένταξη» να διαμορφωθεί ως εξής:

  «6. ‘Ένταξη’ νοείται η ένταξη στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση και η κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»

  – – Παράγραφος 6.α) «Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού» και 6.γ) «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού» και 7. «Κοινωνική Φροντίδα»
  Διαπιστώνουμε στις παρ. 6.α.), 6.γ) και 7 τη χρήση μιας ιατρικοκεντρικής ορολογίας για την αναπηρία, η οποία βασίζεται στο αναχρονιστικό ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας – σε αντίθεση με τα τελευταία χρόνια που έχει επικρατήσει το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας – εφόσον: i) η σωματική και ψυχική αναπηρία ονομάζεται «διαταραχή» («6.α)…..ή σωματικών ή ψυχικών διαταραχών….), ii) η ψυχική και νοητική αναπηρία θεωρούνται προβλήματα υγείας («6.β)…Σ’ αυτές ανήκουν άτομα ιδίως με αναπηρίες, με προβλήματα ψυχικής υγείας ή νοητικής υστέρησης….») και iii) οι χρόνια πάσχοντες καλούνται «ασθενείς» («7…άτομα με αναπηρίες, οι χρόνια ασθενείς …..»). Ως εκ τούτου, προτείνουμε τα εξής:

  – οι προαναφερθέντες όροι να αντικατασταθούν από τον συνταγματικά κατοχυρωμένο όρο (άρθρο 21. παρ. 6) «άτομα με αναπηρία». Συνεπώς ανά περίπτωση να χρησιμοποιηθούν στο εν λόγω Σχέδιο Νόμου οι παρακάτω όροι: «σωματική αναπηρία», «ψυχική αναπηρία», «νοητική αναπηρία».

  – πέραν των σωματικών, ψυχικών και νοητικών αναπηριών – βλ. παρ. 6.α) και 6.γ) – να συμπεριληφθούν στο παρόν Σχέδιο Νόμου και οι «αισθητηριακές αναπηρίες» (π.χ. τύφλωση, κώφωση κ.λπ.). Πρέπει να συμπεριληφθεί ολόκληρο το φάσμα των κατηγοριών αναπηρίας, ομαδοποιημένες ως εξής: «σωματικές αναπηρίες», «αισθητηριακές αναπηρίες», «ψυχικές αναπηρίες», «νοητικές αναπηρίες».

  – οι όροι «άτομα με αναπηρίες, χρόνια ασθενείς» να αντικατασταθεί από τον όρο «άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις» που το εθνικό αναπηρικό κίνημα έχει καθιερώσει.

  Επιπρόσθετα, διαπιστώνουμε ότι μέσω των παραγράφων 6.α) και 6.γ) υποστηρίζεται ότι τα εμπόδια για τη συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνική και οικονομική ζωή δημιουργούνται από αυτή καθ’ αυτή την αναπηρία και όχι επειδή η κοινωνία δεν λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται τα εξής: 6.α.) «….η συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων ή σωματικών και ψυχικών διαταραχών ….», 6.γ) «….που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ….» .

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι με:

  – το άρθρο 21 παράγραφος 6 του Συντάγματος της χώρας, στο οποίο αναφέρεται το εξής: «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας», αναγνωρίζεται ότι το ζήτημα της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία είναι πρωτίστως ζήτημα εφαρμογής κατάλληλων μέτρων από την ελληνική Πολιτεία και ως εκ τούτου ζήτημα πρωτίστως κοινωνικό και πολιτικό,

  – τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ (εφεξής η Σύμβαση) – την οποία η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο έχει ήδη υπογράψει και αναμένεται άμεσα να επικυρώσει και ως εκ τούτου να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα επικύρωσε εντάσσοντάς την στο δικό της θεσμικό πλαίσιο – καθιερώνεται η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας μέσω της οποίας αναγνωρίζεται «…ότι η αναπηρία είναι μια εξελισσόμενη έννοια και ότι η αναπηρία προκύπτει από την αλληλεπίδραση μεταξύ των εμποδιζόμενων προσώπων και των περιβαλλοντικών εμποδίων και των εμποδίων συμπεριφοράς που παρεμποδίζει την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία, σε ίση βάση με τους άλλους (άρθρο 3)», δηλαδή αποδέχεται ότι αυτό που καθορίζει την δυνατότητα συμμετοχής του ατόμου στην κοινωνία δεν είναι η αναπηρία, αλλά ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος και η οργάνωση της κοινωνίας (κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας),

  – τον Νόμο 3304/2005 Αρ. ΦΕΚ 16 Α΄/27.01.2005 «Εφαρμογή της Ίση Μεταχείρισης Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» το ζήτημα της διάκρισης των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση και την εργασία είναι ζήτημα θέσπισης και εφαρμογής νομοθεσίας ίσης μεταχείρισης,

  προτείνουμε την επανα-διατύπωση των παραγράφων 6.α) και 6.γ) στη βάση των προαναφερθέντων επιταγών με τέτοιο τρόπο ώστε να απαλειφθεί από το παρόν Σχέδιο Νόμου η ταύτιση της αναπηρίας με την αδυναμία ένταξης.

 • Ο Νόμος που προωθείτε προωθεί καθαρά τη χρηματοδότηση κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, και αφήνει απ’ έξω το σύνολο των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ιδρύματα, σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείας). Δίνετε έτσι την ευκαιρία π.χ. σ΄έναν εργολάβο δενδροφυτεύσεων, ή ακόμη και σε μία ΔΕΚΟ, να χρηματοδοτηθεί!!!!
  Επειδή βλέπω ότι και στη διαβούλευση συμμετέχουν μόνο επαγγελματικά στελέχη και μάλιστα με επιστημονική γλώσσα διαβούλευσης….., θέλουμε να σας τονίσουμε ότι δεν θα μείνουμε απλοί θεατές, στον κατακερματισμό της προσπάθειας οργάνωσης των Ενεργών Πολιτών.
  Επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι η γνήσια έκφραση της Κοινωνίας των Πολιτών βρίσκεται στην περιφέρεια, όπου δραστηροποιούνταιτο σύνολο σχεδόν των ενεργών Πολιτών, γι΄αυτό δεν εξουσιοδοτείστε από κανέναν, να προχωρήσετε μέσω του νομοσχεδίου στη περιθωριοποίηση του πιο υγιούς και ζωντανού κοματιού της Ελληνικής Κοινωνίας…
  Ακόμη μία ευκαιρία λοιπόν για μία συμμετοχική δημοκρατία, (την οποία οραματίζετε και ο πρωθυπουργός μας), με το υπό προώθηση νομοσχέδιο, στραγγαλίζετε χωρίς αναστολές και δεν γνωρίζω, εάν θα παρουσιαστούν στο μέλλον άλλες παρ΄’ομοιες ευκαιρίες….

  Χρήστος Καραζούπης Πρόεδρος της Εθελοντικής Περιβαλλοντικής Ομάδας Αλμυρού «Εν Δράσει» και του «Δικτύου Συλλόγων – ΜΚΟ Αλμυρού» το οποίο έχει 14 Συλλόγους που δραστηροποιούνται στον Πολιτισμό, στο Περιβάλλον, στη Κοινωνική Οικονομία και Αλληλεγγύη

 • 28 Μαρτίου 2011, 07:32 | Θαλασσινός Γ.

  Στις «ειδικές ομάδες πληθυσμού» ανήκουν οι «αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών», και πολύ σωστά, όμως πολύ περισσότερο δεν θα έπρεπε να ανήκουν και οι Πολύτεκνοι;
  Είναι μια πολλή σημαντική παράλειψη,που πρέπει να διορθωθεί. Άλλωστε, το Σύνταγμα ορίζει να προστατεύεται η Πολύτεκνη Οικογένεια.

 • 27 Μαρτίου 2011, 22:34 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΗΛΙΑ ΕΡΜΕΙΔΗΣ

  Κύριοι.
  Μου κάνει μεγάλη εντύπωση πως στις <> ξεχάσατε να εντάξετε και τους πολύτεκνους. Μήπως είναι μέσα στην γενική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία σιγά – σιγά αλλά σταθερά αφαιρεί όλα τα υποτιθέμενα προνόμια από την πολύτεκνη οικογένεια, με τις όποιες ( αβάσιμες)δικαιολογίες αναφέρει; Εαν στις ειδικές ομάδες πληθυσμού δεν εντάξετε την πολύτεκνη οικογένεια ποιους θα εντάξετε;
  Πρέπει, πρώτα από όλους όσους έχετε εντάξει σε αυτή την ομάδα, να βάλετε τον αρχηγό της πολύτεκνης οικογένειας. Διαφορετικά πρέπει να αλλάξετε το σύνταγμα της Ελλάδας που αναφέρει: ( Μέρος δεύτερο άρθρο 21 παράγραφος 2).
  *********************************************************************
  MEPOΣ ΔEYTEPO – Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα
  ‘Αρθρο 21: (Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες)

  1. H οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Kράτους.
  2. Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Kράτος.
  3. Tο Kράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.
  4. H απόκτηση κατοικίας από αυτούς που την στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Kράτους.
  **5. O σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.
  **6. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.

  _______________________
  ** Με δύο αστερίσκους δηλώνονται τα σημεία της Αναθεώρησης που αναγράφονται στο Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων
  *********************************************************************
  Απαιτώ από όλους αυτούς που κάθονται στις καρέκλες τους και φτιάχνουν όλες αυτές τις προτάσεις να μου πουν. Γατί τα έχουν βάλει εναντίον της Πολύτεκνης οικογένειας; Υπάρχει κάποιος λόγος; Να τον μάθουμε.
  Πρέπει εμείς να παρακολουθούμε από το πρωί έως το βράδυ τις ιστοσελίδες για να απαντάμε στις προτάσεις τους; Γιατί δεν σέβεστε το σύνταγμα της Ελλάδας και την Πολύτεκνη οικογένεια; Γνωρίζετε τις ανάγκες της; Εαν μία μονογονεϊκή οικογένεια δεν μπορεί να συντηρηθεί με την τωρινή κατάσταση και χρήζει προστασίας πόσο μάλλον οι πολύτεκνες οικογένειες.
  Απαιτώ να σέβεστε την Πολύτεκνη οικογένεια γιατί χωρίς αυτή σε λίγα χρόνια Ελλάδα δεν θα υπάρχει.
  Περιμένω απάντησή σας.
  Είμαι διατεθειμένος και στην Αθήνα να έλθω μόνο γι’ αυτό το θέμα, εάν δέχεστε πραγματικό διάλογο.
  Χαρίλαος Ηλία Ερμείδης
  Πρόεδρος Συλλόγου Πολυτέκνων
  Μαρτυρικής και Ιστορικής Περιφέρειας Καλαβρύτων.

 • 27 Μαρτίου 2011, 21:09 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  27-3-11

  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
  Κα ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
  Α Θ Η Ν Α
  ——–

  ΚΟΙΝ 1. ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  κ. Γεώργιο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
  Α Θ Η Ν Α
  ———
  2. ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
  Α Θ Η Ν Α
  ——–
  3 ΑΣΠΕ-ΑΘΗΝΑ
  ———

  Κυρία ΥΠΟΥΡΓΕ.

  1. ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ,ΓΙΟΡΤΑΣΑΜΕ ΤΟΝ ΞΕΣΗΚΩΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ.
  ΤΩΡΑ,Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ,ΧΑΝΕΤΑΙ,ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ…
  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ,ΝΑ ΜΗΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ,ΚΥΝΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ,ΓΙΑΤΙ-ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ,ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ,ΠΟΥ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΘΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ.[ΚΑΙ ΓΙ’ΑΥΤΟΥΣ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΜΕΡΙΜΝΑ,ΑΛΛΑ ΠΡΩΤΑ-ΠΡΩΤΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ,ΠΟΥ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ].
  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ,ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ-ΙΣΟΤΙΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ,ΓΙΑΤΙ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΙ ΟΛΟΥΣ.[ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΜΕΝΟΥΝ…].

  2. Ο κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ,ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ,ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΙΣ ΔΕΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ.

  3.ΤΕΛΟΣ,ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΡΧΗΓΓΟΙ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ,ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ,ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ[ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ].

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

 • Εκ μέρους του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. «Επάνοδος» – Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επιθυμούμε να θέσουμε υπ’όψιν σας την παρακάτω επισήμανση σχετικά με τη διάκριση που εισάγει το άρ. 1§6β΄του σ/ν ανάμεσα σε «ευάλωτες ομάδες πληθυσμού» και «ειδικές ομάδες πληθυσμού».
  Συγκεκριμένα, με αφετηρία τη διαπίστωση ότι οι αποφυλακιζόμενοι/αποφυλακισμένοι εντάσσονται μεν, κατ’ αρχήν, στις «ευάλωτες ομάδες» αλλά σχεδόν πάντα συγκεντρώνουν και άλλες ιδιότητες τόσο της ίδιας κατηγορίας (όπως π.χ. εξάρτηση από ουσίες, μετανάστες κλπ) όσο και της κατηγορίας «ειδικές ομάδες» (π.χ. ανεργία, μονογονεϊκότητα κλπ), θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινιστεί ποιά κατηγοριοποίηση υπερτερεί – ιδίως όταν ο αποφυλακισμένος έρχεται να ζητήσει υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες από την «Επάνοδο» αρκετό καιρό μετά την αποφυλάκισή του: Εκείνη η οποία του αποφέρει περισσότερα πλεονεκτήματα ή η ιδιότητα του αποφυλακισμένου λόγω του «βάρους» του ποινικού μητρώου;

 • Σχετικά με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την κοινωνική οικονομία και κοινωνικές επιχειρήσεις.

  «Το νομοσχέδιο είναι μονοδιάστατο, περιοριστικό που αφήνει έξω τους πραγματικούς συντελεστές της κοινωνικής οικονομίας τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών»

  Βασίλης τακτικός συντονιστής του δικτύου ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ο.Κ.Π .οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών.
  http://www.oikosocial.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=297:2011-02-23-20-19-55&catid=45:2009-10-16-11-01-55&Itemid=86

  Αναγνωρίζοντας κατ΄ αρχή ως θετική την νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου εργασίας για την θεσμοθέτηση της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας,
  δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε παράλληλα, τον μονοδιάστατο, περιοριστικό που αφήνει έξω τους πραγματικούς συντελεστές της κοινωνικής οικονομίας τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών και τις λογικές του αντινομίες που κρύβει στην φιλοσοφία του, τα θεσμικά εργαλεία και το κοινωνικό κεφάλαιο που θέλει να αξιοποιήσει»

  Το σχέδιο νόμου, θα μπορούσε να καλύψει το μεγάλο «θεσμικό έλλειμμα» της χώρας μας και θα μπορούσε να είναι καλοδεχούμενο από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εάν πραγματικά αφορούσε όλους τους φορείς του πεδίου που αντικειμενικά να λαμβάνoντας υπόψη το υλικό μιας πραγματικής διαβούλευσης που οφείλει η πολιτεία στο χώρο.
  Το σχέδιο νόμου όμως όπως παρουσιάζεται στην ηλεκτρονική διαβούλευση, θεωρητικά ανοίγει το ζήτημα της κοινωνικής οικονομίας σε όλες τις επιχειρήσεις κοινωνικής ωφέλειας και πρακτικά στο δια ταύτα την περιορίζει μόνον …στις ειδικές κοινωνικές ομάδες και συνεταιρισμούς, αποκλείοντας, εκ των πραγμάτων όλες τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών που αντικειμενικά σήμερα δραστηριοποιούνται σε τομείς της κοινωνικής οικονομίας.
  Έτσι, με βάση το άρθρο 1 και 2 άνετα θα μπορούσαν να θεωρηθούν κοινωνικές επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις του δημοσίου, αλλά και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αλλά τελικά το νομοσχέδιο προβλέπει χρηματοδότηση της κοινωνικής οικονομίας μόνον σε ειδικούς συνεταιρισμούς. Κι αυτό δημιουργεί μεγάλη σύγχυση.
  Χωρίς να είμαστε αντίθετοι στη θεσμοθέτηση των κοινωνικών συνεταιρισμών στην χώρα μας, ο θεσμός αυτός δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περιορίζει η να γίνεται ει βάρος άλλων φορέων και μορφών κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Επίσης, η πρόβλεψη χρηματοδότηση τους από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ) δεν είναι η κατάλληλη πηγή χρηματοδότησης πλην της ενίσχυσης του εργατικού δυναμικού. Γιατί από ότι γνωρίζουμε, ενώ δεν αναφέρεται ρητά, από αυτό το ταμείο θα προέρχεται η χρηματοδότηση και αποτελεί το προβληματικότερο μέρος του σχεδίου καθώς από το ΕΚΤ, υπάρχει ασυμβατότητα στην χρηματοδότηση κερδοσκοπικών επιχειρήσεων εκτός από δράσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης .
  Το παραθυράκι επίσης, της ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης των συνεταιριστών που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθεί ως δικαιολόγηση είναι κι αυτό νομικά διαβλητό καθώς είναι σαφής συμμετοχή του σε επιχειρηματική μονάδα των συνεταιριστών, που νομικά δεν έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
  Γνωρίζουμε ότι το σχέδιο νόμου είναι προιόν της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου και ελάχιστα έχει βελτιωθεί ως προς τα σημεία που εκθέτουν τον περιοριστικό του χαρακτήρα στα πλαίσια μιας συντεχνιακής αντίληψης ενώ το ζητούμεν είναι το όλον της κοινωνικής οικονομίας.
  Βλέπε στόχοι του ΕΚΤ http://www.mou.gr/media/documents/hlektroniki_vivliothiki/koinotiko/kanonismoi/kan_1784_99.pdf
  Εξάλλου η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι ζήτημα διυπουργικής υπόθεσης και συνεργασίας και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη γενικότεροι πόροι του ΕΣΠΑ κυρίως από το ΕΤΠΑ που είναι συμβατό να δοθούν για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ακόμη και ως κεφάλαιο κίνησης.
  Εάν λάβουμε υπόψη ότι το νομοσχέδιο διαπνέεται από παρερμηνεία στους στόχους του ΕΚΤ και σε κάθε περίπτωση αφήνει έξω τις υφιστάμενες οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, ιδρύματα, σωματεία, Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες για να προτάξει μόνον μία νομική μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας κοινωνικής οικονομίας τους αστικούς συνεταιρισμούς αμφιβόλου αποτελεσματικότητας για τα ελληνικά δεδομένα.
  Τότε, αντί για προώθηση της κοινωνικής οικονομίας θα έχουμε για μία ακόμη φορά αποπροσανατολισμό και συσκότιση στους θεσμούς προς «δόξα» των συμβούλων και της κρατικής γραφειοκρατίας που κατασπαταλά τους κοινοτικούς πόρους σε ασκήσεις επι χάρτου ερήμην της Ελληνικής κοινωνίας και χωρίς πραγματικό κοινωνικό αντίκρισμα. Αυτό συνέβη στο παρελθόν με τις Equal και την χρηματοδότηση ενός περιέργου μείγματος από ΔΕΚΟ μέχρι ιδιωτικών κερδοσκοπικών ΚΕΚ της βιομηχανίας σεμιναρίων και αυτό ονομάστηκε κοινωνική οικονομία. Με αυτές τις λογικές συσκότισης για τις μορφές ανάπτυξης του πεδίου έχουμε δει πολλών ειδών αρπαχτές στο παρελθόν από μεσάζοντες επιτήδιους εκτός βέβαια από την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.
  Βλέπε: Κοινωνική Οικονομία το κρυφό έλλειμμα της Χώρας.
  http://www.economist.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7026:l-r-&catid=2&Itemid=39
  Η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην χώρα μας απαιτεί τουλάχιστον διυπουργική συνεργασία με το Υπουργείο Περιφερειακής ανάπτυξης που διαθέτει τους ανάλογους πόρους αλλά και αξιόπιστους οργανισμούς με μακρόχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας όπως ο ΕΟΜΜΕΧ και να μην επιχειρείται μέσω ανάλογων νομοσχεδίων να συντηρηθούν διάφορες αποτυχημένες διαχειριστικές αρχές υπουργείων μέσα από μια πολυδαίδαλη γραφειοκρατική διαδικασία που απορροφούν ένα δυσανάλογο ποσό για το λειτουργικό τους κόστος.
  Από το παρατηρητήριο των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, έχοντας υπόψη την σπατάλη των πόρων για το γραφειοκρατικό κόστος, Τις πολλές διαχειριστικές αρχές που ενώ θ΄πρεπε σύμφωνα με το γενικότερο πνεύμα της κυβέρνησης να συγχωνευτούν και να εξοικονομηθούν πόροι για τη πραγματική οικονομία και επιχειρηματικότητα. Έχοντας υπόψη την μικρή απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ εξαιτίας της γραφειοκρατίας και φεουδαρχικής αντίληψης που επικρατεί σε διάφορα Υπουργεία με αποτέλεσμα το έλλειμμα διυπουργικής συνεργασίας (φράση του πρωθυπουργού) Και επειδή αυτή η αντίληψη θίγει καίρια τα δικαιώματα των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών που απορρέουν τουλάχιστον από την ΕΕ και τις Πολιτικές της, δηλώνουμε ότι, δεν θα μείνουμε απλοί θεατές όπως ίσως συνέβαινε μέχρι τώρα μέσα από τον κατακερματισμό του χώρου αλλά, θα διεκδικήσουμε τις αυτονόητες υποχρεώσεις της πολιτείας, την συμμετοχή μας στη διαβούλευση τον ρόλο τους στην κοινωνική οικονομία και τους πόρους που αναλογούν για τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών στην χώρα μας. http://www.oikosocial.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=342:2011-03-15-06-26-17&catid=57:2011-03-16-08-37-25&Itemid=109

 • 26 Μαρτίου 2011, 23:44 | Ελενα

  «Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού» νοούνται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν ιδίως οι άνεργοι νέοι, οι άνεργοι άνω των 50 ετών, οι γυναίκες άνεργες, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, οι αναλφάβητοι, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, οι πρώην ή οι νυν τρόφιμοι φυλακών, οι ανήλικοι παραβάτες, τα άτομα με γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και οι μετανάστες.
  Συμφωνώ με τις παραπάνω ομάδες αλλά θεωρώ (χωρίς ίχνος ρατσισμού) ότι έπρεπε να μην θεωρηθούν όλοι οι μετανάστες αλλά μόνο οι πολιτικοί πρόσφυγες οι οποίοι θεωρούνται ότι δεν μπορούν να ζήσουν στην πατρίδα τους και κινδυνεύει η ζωή τους, άρα χρήζουν βοήθειας. Επίσης οι υπόλοιποι μετανάστες έχουν μεγαλύτερη ευχαίρεια να επιλέξουν που θέλουν να μεταναστεύσουν από τους πολιτικούς πρόσφυγες.
  Επίσης μια άλλη κοινωνική ομάδα που περιέργως δεν αναφέρεται ενώ θα έπρεπε να είναι αν ίσως η πρώτη μέσα στους πρώτες, οι πολύτεκνοι που έχουν επομιστεί το μέλλον της πατρίδας μας μέσα σε δύσκολες εποχές, με ανάγκες πολλαπλάσιες των υπολοίπων και πολλές φορές με κοινωνικές και οικονομικές παροχές που στις χώρες της Ευρώπης θα προκαλούσαν αρνητική έκπληξη και θα θεωρηθούν κοινωνικός ρατσισμός και προσπάθεια εξόντωσης των μελών της.

 • 26 Μαρτίου 2011, 16:35 | χρήστος

  Oι άνεργοι από 35-50 παραλείπονται εντελώς. Σκεφτείτε αν αυτοί οι ανεργοι σε αυτές τις ηλικίες ειναι και πολύτεκνοι!

 • 26 Μαρτίου 2011, 15:53 | Γιώργος Χ.

  Μου δίνεται η ευκαιρία να εκφράσω εδω μια ιδέα που πιστεύω οτι εχει σχέση και με το θέμα. Ιδέα όχι ολοκληρωμένη πρόταση.

  Ακούμε συνέχεια ποσοστά για την ανεργία 5-10-15% η ανεργία και για το πρόβλημα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και όχι μόνο λόγο της κρίσης (ελληνική οικονομία, μοντέλο ανάπτυξης κτλ.). Στην πραγματικότητα ξέρουμε αν ο άνεργος παράγει έργο για το οποίο απλά δεν πληρώνεται (δεν λέω για αυτούς που ίσως δουλεύουν μισθωτοί μαύρα)? Ή ακόμη περισσότερο γνωρίζουμε τι έργο μπορεί να παράγει? Πιστεύω πως όχι. Εδώ μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο ο ΟΑΕΔ. Σίγουρα δεν είναι εύκολο ας πούμε να απαλευθερωθούν οι δυνατότητες παραγωγής έργου. Αλλα προτείνω μια αρχή. Ο ΟΑΕΔ μπορεί να δημιουργήσει μια διαδυκτιακή αγορά οπου οι «άνεργοι» θα παρουσιάζουν το έργο που παράγουν ή και ιδέες τους που μπορεί να αποτελέσουν πηγή εισοδήματος, δουλειάς, θέσης εργασίας, νέας επιχείρησης κτλ. Ο ΟΑΕΔ μπορεί να συνεργαστεί και με τις κοινωνικές επιχειρήσεις αλλα το σημαντικό είναι να είναι δίπλα στον άνεργο να τον γνωρίσει καλά, να τον ακούσει και να του δώσει τα απαράιτητα εργαλεία και τη δυνατότητα ωστε μπεί στην αγορά με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις.

 • 26 Μαρτίου 2011, 09:05 | Αθανασία Φουστέρη

  Δεν το πιστεύω και ελπίζω να είναι απλή αβλεψία. Αυτός που κατήρτισε την παράγραφο 6 του άρθρου 1, παρέβλεψε τις επιταγές του Συντάγματος των Ελλήνων και μάλιστα τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2, που προβλέπει ότι: «πολύτεκνες οικογένειες… έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος», αλλά και την παρ. 5 του ίδιου άρθρου: «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους».

  Δεν έχω αντίρρηση να συμπαρασταθούμε σε οποιαδήποτε ομάδα έχει ανάγκη αλλά μου είναι αδιανόητο να αδιαφορούμε και να βάζουμε σε δεύτερη μοίρα τους πολύτεκνους Έλληνες.

 • 26 Μαρτίου 2011, 07:17 | Παρασκευάς Σαλίβερος

  Διαπιστώνω ότι με το άρθρο 1 παρ. 6 εδάφ. δ ορίζεται ότι: …« Ειδικές Ομάδες πληθυσμού νοούνται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν ιδίως οι άνεργοι νέοι, οι άνεργοι άνω των 50 ετών, οι γυναίκες άνεργες, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών…. και οι μετανάστες», όπως επί λέξει αναφέρει.
  Ενώ, λοιπόν, σ’ αυτές τις «Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού» κατατάσσει: «τους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών… και τους μετανάστες», αγνοεί προκλητικότατα και από καθαρώς αντιπολυτεκνική διάθεση «τους αρχηγούς των πολυτέκνων οικογενειών»!!!
  Έτσι οι πολύτεκνοι πετιούνται από τις ειδικές ομάδες πληθυσμού που χρήζουν προστασίας …
  Είναι να μην προβληματίζομαι για το που πάει η χώρα μας με αυτήν την πολιτική;;;;;

 • 25 Μαρτίου 2011, 23:53 | ΓΙΩΤΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ

  ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΙς ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ?ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ , ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΤΙ ΜΕΙΩΝΕΤΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΥΘΥΣΜΟ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΤΕ?

 • 25 Μαρτίου 2011, 19:33 | Γιάννης Σακιώτης

  Συγχαρητήρια στους συντάκτες του νομοσχεδίου.

  Οι δυνατότητες που ανοίγει είναι πολύ σημαντικές,ιδίως για τόσους ανθρώπους που λόγω ύφεσης σήμερα βρίσκονται σε απόγνωση.

  Η γνώμη μου είναι θετική και δεν έχω να προσθέσω κάτι.

  Πιστεύω ότι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά και η επικείμενη λειτουργία των πρώτων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας θα δώσει διέξοδο σε καταστάσεις ανεργίας και αδυναμίας έκφρασης του κοινωνικο-οικονομικού δυναμισμού των νεότερων γενιών.

  Μακάρι να περάσει ο νόμος το συντομότερο δυνατό.Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και η κοινωνία περιμένει εναγωνίως λύσεις.

  [Διευκρίνηση: επανυποβάλλω το σχόλιο, καθώς η προηγούμενη ανάρτηση «απεκρύβη» λόγω περισσότερων «dislike» από «like». Θεωρώ απαράδεκτη την έστω και μερική φίμωση της γνώμης οποιουδήποτε από διάφορους που σκοτώνουν την ώρα τους σερφάροντας ατελείωτες ώρες στο διαδίκτυο, προφανώς για ιδιοτελείς λόγους. Επίσης, κρίνω λανθασμένη την πρακτική του opengov να επιτρέπει την απόκρυψη σχολίων με βάση το πόσα dislike θα παίρνει. Αν είναι έτσι, θα έπρεπε να γίνουμε όλοι κρετίνοι και να σπάμε τα χέρια μας στα πληκτρολόγια από διαφορετικά IPs ή να βάζουμε τους φίλους μας να κάνουν πανηγύρια από «like». Ας κάνουν οι επιμένοντες και βιομηχανία dislike, όχι όμως να αποκρύπτονται και τα σχόλια!]

 • Αν καταλαβαίνουμε καλά, οι πολύτεκνες οικογένειες σύμφωνα με το παρόν άρθρο 1 παράγραφος 6 δεν ανοίκουν στις ευάλωτες ή είδικές κοινωνικές ομάδες… Νέα ήθη νέα έθιμα…

 • 25 Μαρτίου 2011, 00:09 | ΜΑΡΚΟΣ

  ΣΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΝΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ.ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ.ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ.ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΟΥΣ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.
  ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΠΕΤΑΤΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ….

 • 24 Μαρτίου 2011, 23:08 | ΝΙΚΟΣ ΣΙΑΣΟΣ

  ΚΥΡΙΟΙ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ,ΔΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟ ΛΑΟ ΟΤΙ ΔΕ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΟΤΕ ΔΕ ΤΗ ΝΙΩΣΑΤΕ ΟΠΩΣ ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ.ΠΟΤΕ ΔΕ ΝΙΩΣΑΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ .ΜΑΛΛΟΝ ΔΕ ΘΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΟΥΣ ΒΑΣΙΖΕΤΕ Η ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.ΜΑΛΛΟΝ ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΕΝΟΧΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΔΙΟΤΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΡΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΙΣΩΣ Η ΡΟΥΤΙΝΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΤΤΩΝΕΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ .ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΝΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ( ΓΙΑΤΡΟΣ ,ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ) ΠΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΥ ΑΝΕΦΕΡΕ ΜΕ ΑΦΟΠΛΙΣΤΙΚΟ ΥΦΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΟΧΩΝ .ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΜΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΩ ΚΑΙ ΔΕΝ «ΚΑΝΩ » ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΝΟΣΚΟΜΕΙΟ ( ΤΩΡΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΟΠΟΥ ΜΑΛΛΟΝ ΕΚΕΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΜΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ).ΜΕ ΑΥΤΑ ΛΟΙΠΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΙ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΠΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ – ΔΙΕΥΥΝΤΕΣ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ;ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΣΟ ΜΙΣΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ;ΜΙΣΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ( ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΕΤΟΣ ) ,ΜΙΣΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ,ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.ΜΗΠΩΣ ΤΥΧΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΘΛΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ;ΜΗΠΩΣ ΤΥΧΟΝ ΦΑΓΑΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΜΑΖΙ ,ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΣΤΕ ΧΟΡΤΑΤΟΙ;Α ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΟΥ ΑΠΟΡΙΑ … ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΑΛΕΤΕ;ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΟΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΣΕΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ; ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΑΣ ΤΙ ΛΕΝΕ ΑΡΑΓΕ; ΕΤΣΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ Η κ.ΜΕΡΚΕΛ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ;ΚΥΡΙΟΙ ΣΥΝΕΛΕΘΕΤΕ ,ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ ,ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΛΑΒΕΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ .Η ΔΙΑΣΑΛΕΥΣΗ ΟΜΩΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ,Η ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ,Η ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΣΟΒΑΡΑ ΕΙΝΑΙ .ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ.

 • 24 Μαρτίου 2011, 16:25 | Κανταρτζής Μιχάλης.

  Στο άρθρο 1 παρ. 6 εδάφ. δ έχετε κατατάξει στις ειδικές ομάδες πλυθησμού και πολύ σωστά κάνατε διάφορες κατηγορίες πλυθησμού.
  Από ότι πρόσεξα δεν αναφέρεστε πουθενά στους πολύτεκνους, γιατί?
  Δεν αξίζει της προσοχής και μέριμνας της πολιτείας κάποιος που προσφέρει στο κράτος τρία τέσσερα και παραπάνω παιδιά και ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης και άγριας λιτότητας?
  Δεν αξίζει της προσοχής και μέριμνας της πολιτείας κάποιος που στερείται σχεδόν τα πάντα για να μεγαλώσει να αναθρέψει και να σπουδάσει πολλά παιδιά?
  Δεν πρέπει η πολιτεία να σταθεί δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους βοηθήσει και να δώσει κίνητρα σε νέες οικογένειες [ ιδιαίτερα με το δημογραφικό πρόβλημα που έχει η χώρα μας] να κάνουν και άλλα παιδιά?
  Αν μη τι άλλο οι πολύτεκνοι σας προσφέρουν περισσότερα αφμ να φορολογήσετε , δίνουν οργανικές θέσεις στην εκπαίδευση για να έχουν δουλειά οι δάσκαλοι και καθηγητές , και από την άλλη μεριά είναι αυτοί και οι οικογένειες τους που πλήττονται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο σε περιόδους ύφεσης και οικονομικής λιτότητας.
  Γιατί την ίδια επιβάρυνση έχει κάποιος χωρίς παιδιά με κάποιον που έχει τρία τέσσερα η παραπάνω παιδιά όταν ανεβάζετε το φπα , όταν αυξάνεται την φορολογία , όταν μειώνεται τους μισθούς?
  Δυστυχώς αν παρακολουθήσει κάποιος τα νομοσχέδια σας αλλά και τον πολιτικό σας λόγο και της κυβέρνησης σας θα καταλάβει ότι έχετε κάποια μορφής αλλεργία ως προς τον όρο πολύτεκνος.
  Αποφεύγετε καν να αναφέρετε την λέξη πολύτεκνος και τα παράγωγα του , γιατί?
  Και δυστυχώς τις λίγες φορές που αναφέρεστε στον όρο πολύτεκνος πάντα από δίπλα υπάρχει και η λέξη περικοπές…
  Και τέλος όσο για μένα τον συντάκτη αυτού του κειμένου , είμαι ένας πολύτεκνος πατέρας τεσσάρων παιδιών , τρία χρόνια άνεργος που μου περικόβεται συνέχεια τα επιδόματα , μου αυξάνετε συνέχεια την φορολογία και με το παρόν νομοσχέδιο μου δηλώνετε και ευθέως ότι δεν δικαιούμαι καμίας προσοχής και μέριμνας από το Ελληνικό κράτος..
  Σας ευχαριστώ πολύ!

 • 24 Μαρτίου 2011, 16:16 | ΑΘ ΠΑΝΑΓΗΣ

  Είναι ντροπή που οι Πολύτεκνοι δεν θεωρούνται ως Κοινωνική ομάδα που χρήζει ιδιαίτερης προστασίας

  Είναι κρίμα που στην πιο γηρασμένη χωρα της Ευρώπης η κυβέρνηση δεν θέλει να δεί την πραγματικότητα και να στηρίξει τις οικογένειες που επιλέγουν να έχουν περισσότερα απο 2 παιδιά

  Λυπάμαι…έτσι δεν θα σας βγεί ούτε το επόμενο ασφαλιστικό ούτε κένα απο τα επόμενα

 • 24 Μαρτίου 2011, 15:29 | Νίκος

  Ως υπερπολύτεκνος πατέρων 6 ανήλικων παιδιών. θεωρώ αδιανόητο να μην περιλαμβάνονται στις ομάδες που χρήζουν κοινωνικής φροντίδας και πρόνοια, τις Πολύτεκνες οικογένειες με ανήλικα, σπουδάζοντα,στρατεύσιμα ή άνεργα παιδιά, και ακόμα περισσότερο τις ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Τελικά, τα παιδιά μας τα θεωρείτε μόνο ως αναλώσιμο υλικό για να γεμίζουν σχολεία και στρατόπεδα, και εμάς μας θεωρείτε «προνομιούχους» ;

  Το Υπουργείο δεν ενδιαφέρεται για το υπ’αριθμόν 1 πρόβλημα, που είναι η βόμβα του Δημογραφικού, το οποίο θα ανατινάξει στον αέρα τα ασφαλιστικά ταμεία, λόγω ραγδαίας γήρανσης του πληθυσμού ; Προσωπικά, ΔΕΝ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΑ από τον κ. Κατσέλη ( της οποίας η ευρύτερη οικογένεια έχει δείξει ενδιαφέρον για τα εθνικά και κοινωνικά ζητήματα ) να μην προστατεύει τους αιμοδότες του Ελληνικού κράτους ( νέα παιδιά ) και μάλιστα να θεωρεί ότι πρέπει να είναι πάμφωχοι οι Πολύτεκνοι , με οικογενειακό εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ, για να λαμβάνουν το τεράστιο ποσό των 44 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί !!!

  Δεν αρκούν οι πρωτοφανείς μειώσεις του εισοδήματος τους, δεν αρκεί η τεράστια αύξηση φόρων σε όλα τα είδη ( που πλήττει κύρια τις Υπερπολύτεκνες και Πολύτεκνες Οικογένειες ), αλλά θα πρέπει να τα στερηθούν όλα, αυτοί και τα παιδιά τους, τη στιγμή που όσοι καταλήστεψαν το δημόσιο χρήμα δεκαετίες τώρα έχουν δισεκατομμύρια καταθέσεις στο εξωτερικό και σε off shore εταιρίες, και δεκάδες ακίνητα, και κυκλοφορούν ελεύθεροι και ωραίοι…Πραγματικά, λυπάμαι…

 • 24 Μαρτίου 2011, 10:52 | Μανώλης

  Κ. Υπουργέ, γιατί αυτή η αντιπολυτεκνική και αντιοικογενειακή νοοτροπία σας;
  Είναι δυνατόν, σ’ αυτές τις «Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού» να κατατάσσετε: «τους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών… και τους μετανάστες» και να αγνοείτε προκλητικότατα και από καθαρώς αντιπολυτεκνική διάθεση τους… αρχηγούς των πολυτέκνων οικογενειών;;;
  Κ. Υπουργέ Εργασίας, να φροντίσετε με συγκεκριμένα μέτρα να περιορίσετε την ανεργία που μαστίζει τις Ελληνικές οικογένειες καθώς αυτή έχει λάβει εφιαλτικές διαστάσεις και τα παιδιά μας ξενιτεύονται και γίνονται μετανάστες καθώς εδώ δεν βρίσκουν ΕΡΓΑΣΙΑ…
  Μήπως, έχετε την αντίληψη ότι οι πολύτεκνοι, λόγω των πολλών παιδιών τους, ανήκουν στους «έχοντες και κατέχοντες»;;;

  Τουλάχιστον, μη μας προκαλείτε κ.Υπουργέ, η υπομονή μας εξαντλείται…

  Μ. Χ

 • 23 Μαρτίου 2011, 18:26 | Γιάννης Στεφάνου

  Κίνηση ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ για την δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από την ίδρυση σωματείου και συνεταιρισμού ανέργων http://anonymoi-anergoi.blogspot.com

  Στις 14 Σεπτέμβρη 2010 ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος λειτουργίας της κίνησης «Ανώνυμοι Άνεργοι», μια προσπάθειά που ξεκίνησε το 2004 με προτάσεις προς τους δήμους Σαλαμίνας και Αμπελακίων για την δημιουργία «Δημοτικού Γραφείου Καινοτομίας και Δράσεων κατά της Ανεργίας» οι οποίες όμως δεν ευοδωθήκαν. Απώτερος σκοπός μας ήταν και παραμένει η δημιουργία σωματείου ανέργων και στην συνέχεια η ίδρυση αυτοδιαχειριζόμενης συνεταιριστικής επιχείρησης ανέργων, στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν και όποιοι άλλοι το επιθυμούν.

  Αν και οι προσπάθειές μας και ξένισαν και σε κάποιους δεν άρεσαν, ήρθε η κατάθεση αυτού του νομοσχεδίου από την κυβέρνηση να μας δικαιώσει και να μας δώσει την δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας.

  Εδώ να σημειώσουμε την σύμπτωση απόψεων και την παράλληλη σκέψη του νομοθέτη, συντάκτη του νομοσχεδίου και των ιδρυτών της κίνησης «Ανώνυμοι Άνεργοι», καθώς όπως διαπιστώνουμε, οι βασικές αρχές του νομοσχεδίου είναι ίδιες με της κίνησής μας.

  Σε γενικές γραμμές το νομοσχέδιο επιχειρεί πάντρεμα της συνεταιριστικής ιδέας των Κοιν.Σ.Επ. με αυτή της επιχειρηματικότητας, και αποτελεί μια καλή ευκαιρία για τη μείωση της ανεργίας και ταυτόχρονα για την ένταξη ανέργων στην ενεργή οικονομία με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αργότερα νέων, «απογαλακτισμένων» από τις Κοιν.Σ.Επ., επιχειρήσεων.

  Πιστεύουμε ότι με την υποστήριξη της κυβέρνησης και κυρίως της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι Κοιν.Σ.Επ. θα λειτουργήσουν και ως επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες η οποίες θα μπορέσουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να δημιουργήσουν ανάπτυξη, και εκ του μηδενός.

  Ανώνυμοι Άνεργοι

  Ακολουθούν οι προτεινόμενες αλλαγές στα άρθρα 1, 7, 8, 10, 12 13

  ΑΡΘΡΟ 1 Ορισμοί
  4. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), ως Φορέας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, είναι αστικός συνεταιρισμός, που διαθέτει εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα, μέλη της οποίας μπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα, είτε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Τα μέλη συμμετέχουν σε αυτήν με μια ψήφο, ανεξάρτητα από το ύψος της εισφοράς του κάθε μέλους {{ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ: εκφρασμένης σε τίτλους συμμετοχής}} και ανεξάρτητα από τα μερίδια {{ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ: συμμετοχής}} που αυτό κατέχει.

 • 23 Μαρτίου 2011, 13:03 | Γιάννης Σακιώτης

  Συγχαρητήρια στους συντάκτες του νομοσχεδίου.

  Οι δυνατότητες που ανοίγει είναι πολύ σημαντικές,ιδίως για τόσους ανθρώπους που λόγω ύφεσης σήμερα βρίσκονται σε απόγνωση.

  Η γνώμη μου είναι θετική και δεν έχω να προσθέσω κάτι.

  Πιστεύω ότι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά και η επικείμενη λειτουργία των πρώτων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας θα δώσει διέξοδο σε καταστάσεις ανεργίας και αδυναμίας έκφρασης του κοινωνικο-οικονομικού δυναμισμού των νεότερων γενιών.

  Μακάρι να περάσει ο νόμος το συντομότερο δυνατό.

  Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και η κοινωνία περιμένει εναγωνίως λύσεις.

 • 23 Μαρτίου 2011, 01:31 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τ

  Παρ΄οτι θεωρώ ότι η πολιτεία καθυστέρησε χαίρομαι που επιτέλους ξεκινάει. Εύχομαι να μην είναι κάτι βιαστικό, πρόχειρο και για λίγους «έξυπνους» που θα προλάβουν….
  Είμαι 47 ετών , άνεργος 3 χρόνια (με οικογένεια), με μεγάλη (20ετή+) εμπειρια σε εμπορικές επιχειρήσεις σε θέσεις ευθύνης, θέλω να συμμετέχω σε ένα τέτοιο σχήμα, που θα απευθυνθώ??

 • Αξιότιμη κ Κατσέλη η επιστολή μας για το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών που μαλλον πότε δεν έφτασε στα χέρια σας

  2012 Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών από τον Ο.Η.Ε.
  «Οι Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις χτίζουν ένα καλύτερο κόσμο»

  Με την συνοπτική έκθεση που ακολουθεί το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης, παραθέτει στοιχεία για το Διεθνές Συνεταιριστικό Μοντέλο έχοντας ως σκοπό να αναδείξει την αναγκαιότητα αλλά και τα οφέλη που θα προκύψουν από την πλήρη συμμετοχή της χώρας μας στο Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών του ΟΗΕ και προτείνει δράσεις μέσω ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων.

  Η διαχρονική απάντηση στις κοινωνικοοικονομικές κρίσεις σε όλο τον κόσμο

  Παραπομπή 1
  Η Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης
  Μια Έκθεση του Διεθνούς Γραφείο Εργασίας (I.L.O) η οποία ενίσχυσε την πρόταση του Γ.Γ. του ΟΗΕ κ. Ban Ki-moon προς την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού για την προκήρυξη του 2012 ως Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών

  Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (I.L.O.) «Απαντήσεις για την Παγκόσμια Οικονομική Κρίση – Η Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης» σήμερα όπως και σε παλιότερες οικονομικές κρίσεις, οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις ευημερούν και αυξάνουν τον κύκλο εργασιών τους, επιφέροντας διπλά οφέλη σύμφωνα με τον ρόλο που διαδραματίζουν, κοινωνικό και επιχειρηματικό.

  Ξεχωρίζουν οι αναφορές στην συμβολή των συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην αναχαίτιση κρίσεων όπως, της μεγάλης Ύφεσης στην Αμερική του 1930, στην Γερμανία και την Ιαπωνία, αλλά και οι αναφορές στην Σουηδική και Φιλανδική κρίση κατά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

  Ενδεικτικά αναφέρει για τις ευημερούσες οικονομίες της Γερμανίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας.

  «Η σοβαρή εμπειρία της ύφεσης στη Φινλανδία στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, οδήγησε εν’ μέρει να ανέλθει η ανεργία πάνω από το 20%. Η απάντηση ήταν ένα «νέο κύμα» προώθησης και υποστήριξης των συνεταιρισμών εργαζομένων από το Υπουργείο Εργασίας και το Φινλανδικό Συνεταιριστικό Κίνημα το οποίο οδήγησε στην σχεδίαση πάνω από 1.200 συνεταιρισμών εργασίας, επιτρέποντας να επιστρέψουν οι άνεργοι άνθρωποι στην εργασία.»
  …………………..
  «Στη Γερμανία, ο συνεταιρισμός είναι το επιχειρηματικό μοντέλο «που φαίνεται να εξασφαλίζει την σταθερότητα και την ασφάλεια στις δύσκολες στιγμές», και επεκτείνεται σε νέα πεδία τα οποία εμπίπτουν με τομείς των ΜΜΕ. Υπάρχουν 8.000 συνεταιρισμοί με περίπου 20 εκατομμύρια μέλη. 250 συνεταιρισμοί δημιουργήθηκαν το 2008, ένας αριθμός διπλάσιος από αυτούς που ξεκίνησαν το 2007»
  ………………………
  Η Σουηδία διαθέτει ένα δίκτυο 25 συνεταιριστικών αναπτυξιακών οργανισμών που έχουν ως σκοπό την προώθηση των συνεταιρισμών εργαζομένων από το 1985. Μαζί υποστηρίζουν την εκκίνηση 200 με 400 νέων συνεταιρισμών κάθε χρόνο. Υπάρχουν περίπου 500 συνεταιρισμοί ως μέλη του Συνδέσμου, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι συνεταιρισμοί εργαζομένων. Ωστόσο, δεν περιορίζονται σε συνεταιρισμούς των εργαζομένων αλλά προωθούν και άλλους τύπους, όπως των καταναλωτών, των παραγωγών ή συνεταιρισμών πολλαπλών σκοπών. Συνολικά η Φινλανδική και η Σουηδική εμπειρία μπορεί να αναδείξει την δυναμική στην δημιουργία απασχόλησης μέσω των συνεταιρισμών»

  Πληθυσμιακά και οικονομικά μεγέθη της Συνεταιριστικής Επιχειρηματικότητας

  Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις των 800.000.000 μελών, παρέχουν πάνω από 100.000.000 θέσεις εργασίας, 20% περισσότερες από αυτές που προσφέρουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις

  Οι 300 μεγαλύτερες συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον κόσμο παρά την ύφεση, παρουσίασαν αύξηση στην ανάπτυξη τους κατά 14%, αντιπροσωπεύοντας σε όλους τους τομείς της οικονομίας ένα κύκλο εργασιών 1,1 τρις δολαρίων ίσο με αυτό της 10ης οικονομίας στον κόσμο, της Ισπανίας.

  Οι Συνεταιρισμοί δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς τις οικονομίας . Ενδεικτικά δραστηριοποιούνται ως :

  • Γεωργικοί Συνεταιρισμοί
  • Συνεταιρισμοί Καταναλωτών
  • Χρηματοοικονομικοί Συνεταιρισμοί
  • Ασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί
  • Συνεταιρισμοί Δασοκομίας
  • Συνεταιρισμοί Στέγασης
  • Βιομηχανικοί Συνεταιρισμοί (Σχετικά επισυναπτόμενο DVD video no 2,3 )
  • Βιοτεχνικοί Συνεταιρισμοί
  • Συνεταιρισμοί Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
  • Συνεταιρισμοί σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης
  • Συνεταιρισμοί υπηρεσιών: Τηλεφωνικών Δικτύων, Αρδευτικοί, Πετρελαίου, Μεταφορών, Συνεταιρισμοί υγειονομικής περίθαλψης, βρεφικών και παιδικών σταθμών, Ηλεκτρικής Ενέργειας. (Στις Η.Π.Α. υπάρχουν 900 συνεταιριστικής εταιρείες παραγωγής ρεύματος στον γεωργικό τομέα τροφοδοτώντας το μισό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Το ρεύμα δίνεται στο κόστος με την εφαρμογή της συνεταιριστικής μεθόδου επιστροφής του πλεονάσματος, οι συνεταιρισμοί πρωτοστάτησαν στην παραγωγή πράσινης ενέργειας στις Σκανδιναβικές χώρες. Σχετικά επισυναπτόμενο DVD video no 16 & Έκθεση Γ.Γ.Ο.Η.Ε3 σελ. 5)
  • Συνεταιρισμοί πολλαπλών σκοπών ( συνδυάζουν περισσότερων του ενός των παραπάνω αναφερόμενων σκοπών )

  Συνεταιρισμοί και Διεθνή Κοινότητα

  Η Διεθνή Κοινότητα, ήδη από το 1995 στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνική Ανάπτυξη στην Κοπεγχάγη , με το ψήφισμα 51/58 αναγνώρισε τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των συνεταιρισμών, και την συμβολή τους:

  • στην εξάλειψη της φτώχιας,
  • στην δημιουργία πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης,
  • στην προώθηση της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής ανάπτυξης,
  • στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης,
  • στην δίκαιη και βιώσιμη παγκοσμιοποίηση χωρίς αποκλεισμούς,
  • στην μεγαλύτερη λογοδοσία

  Παραπομπή 2
  Σύσταση 193/20024 σχετικά με την προώθηση των συνεταιρισμών του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας την οποία έχει αποδεχτεί και η Ελλάδα

  Σύμφωνα με το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM (2004) 18 τελικό «Σχετικά με την προώθηση των συνεταιριστικών εταιριών στην Ευρώπη» Βρυξέλλες 23-2-2004 παράγραφο 1.2 και την Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ «Οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική ανάπτυξη» παράγραφο 45 και η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αποδεχτεί την Σύσταση 193/20024 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με την προώθηση και προβολή των συνεταιρισμών.

  Αποσπάσματα της Σύστασης 193/2002 του ILO

  ΙΙ.7.1 Η προώθηση των συνεταιρισμών πρέπει να θεωρείτε ως ένας πυλώνας της εθνικής και παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

  «Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
  Αφού αναγνώρισε την σημασία των συνεταιρισμών για την δημιουργία θέσεων εργασίας. Αφού αναγνώρισε ότι οι συνεταιρισμοί υπό τις ποικίλες μορφές τους συμβάλλουν στην πλήρη συμμετοχή ολόκληρου του πληθυσμού στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.. ΙΙ 6. Για λόγους κοινωνικής αρμονίας, επιβάλλεται να υπάρχουν ισχυροί δημόσιοι και ιδιωτικοί τομείς της οικονομίας καθώς και ισχυρός συνεταιριστικός και αλληλοβοηθητικός. Οι κυβερνήσεις οφείλουν, στα πλαίσια αυτά, να υιοθετήσουν μια ευνοϊκή πολιτική και ένα νομικό καθεστώς, τα οποία να συμφωνούν με την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά των συνεταιρισμών, και να έχουν ως βάση τις συνεταιριστικές αρχές και αξίες με σκοπό να ….8.στ προωθήσουν την διδασκαλία των συνεταιριστικών αρχών και των υφισταμένων πρακτικών εφαρμογής τους καθώς και της επιμόρφωσης που αφορά σε αυτές, σε όλα τα επίπεδα όλων των εθνικών συστημάτων παιδείας και κατάρτισης και σε ολόκληρη την κοινωνία…III 11(3) Οι κυβερνήσεις οφείλουν να διευκολύνουν την οργάνωση υπηρεσιών στήριξης (4) Οι κυβερνήσεις οφείλουν να αναγνωρίζουν το ρόλο των συνεταιρισμών και των οργανώσεών τους, δημιουργώντας το κατάλληλο πλαίσιο και τα μέσα για να ιδρυθούν και να αναπτυχθούν οι συνεταιρισμοί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο»

  Συνεταιρισμοί και Ευρωπαϊκή Ένωση

  Ύστερα από πολυετείς παραινέσεις του Ευρωπαϊκού Τμήματος της ICA, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πέντε κατά σειρά Εκθέσεις (1982, 1986, 1988, 1989, 1995 ) υιοθέτησε ισάριθμα Ψηφίσματα υπέρ «της ευρείας χρησιμοποίησης του συνεταιριστικού μοντέλου ανάπτυξης για την επίλυση σοβαρών οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων», επιτυγχάνοντας 20 χρόνια αργότερα τον Φεβρουάριο του 2002, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρομάνο Πρόντι να εξαγγείλει την θέση της Ε.Ε. περί της «υπεραξίας των Συνεταιρισμών».

  Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM (2004) 18 τελικό «Σχετικά με την προώθηση των συνεταιριστικών εταιριών στην Ευρώπη»7 παράγραφος 4

  «Η συμβολή των συνεταιρισμών στους κοινοτικούς στόχους αποτελούν θεμελιώδη συνιστώσα για την επίτευξη της Στρατηγικής της Λισσαβόνας ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα εταιρικής μορφής που μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα επιχειρηματικούς και κοινωνικούς στόχους με τρόπο αλληλοενισχυτικό… Υπάρχει συνεπώς σαφή ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες σε κοινοτικό επίπεδο για να εξασφαλιστεί ότι ο ρόλος των συνεταιρισμών λαμβάνεται πλήρως υπόψη σε όλα τα σχετικά κοινοτικά προγράμματα»

  Παραπομπή 3
  Το θαυμάσιο Συνεταιριστικό Εγχειρίδιο του I.L.O10

  Αυτό το εγχειρίδιο καταγράφει τα απαραίτητα θέματα που πρέπει να γνωρίζουν για τους συνεταιρισμούς, όλοι εκείνοι οι οποίοι ενδιαφέρονται ως μέλη, μελλοντικά μέλη, πολιτικοί ή προσωπικό των εθνικών ή υπεύθυνων διεθνών φορέων για την προώθηση και την ανάπτυξη των συνεταιρισμών. Σε απλή, κατανοητή γλώσσα, το εγχειρίδιο ασχολείται στη συνέχεια με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των συνεταιρισμών, το συνεταιριστικό επιχειρηματικό πνεύμα στο σύνολο του, την προώθηση των συνεταιρισμών και των στενών δεσμών που υπάρχουν μεταξύ του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) και των συνεταιρισμών.

  Το Οικονομικό μοντέλο των συνεταιριστικών επιχειρήσεων – Πως οι «γνήσιες» συνεταιριστικές επιχειρήσεις βρίσκουν πόρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται για το κοινό όφελος

  Στην Ελλάδα οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται ως μια μορφή κερδοσκοπικής επιχείρησης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που τις διέπουν.

  Σύμφωνα με το 3ο κεφάλαιο «κύρια χαρακτηριστικά μιας συνεταιριστικής επιχειρήσεις» του Συνεταιριστικού Εγχειριδίου του I.L.O. το οποίο αναφέρεται στις «γνήσιες» συνεταιριστικές επιχειρήσεις που δεν υπάρχουν στον τόπο μας:

  • Αντίθετα με τις επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στους επενδυτές, οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ως μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, ανήκουν στα μέλη τους με σκοπό να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μελών τους για υπηρεσίες ή εργασία

  • δεν δίνουν επενδυτικό μέρισμα, τα αναγκαία κεφάλαια εκκίνησης συσσωρεύονται από πολλά μέλη τα οποία χορηγούν από λίγα χρήματα αντί λίγοι άνθρωποι να επενδύουν πολλά χρήματα,

  • το κάθε μέλος αμείβεται δίκαια σύμφωνα με την προσφορά του και όχι σύμφωνα με τα συνήθως μικρά κεφάλαια που διάθεσε,

  • πολλά χρήματα περισσεύουν στο κοινό ταμείο για να ικανοποιήσει κοινές ανάγκες, αντί να καταλήξει στους επενδυτές (ένας επενδυτής που πρόσφερε π.χ. το 50% τον πόρων για την δημιουργία μιας επιχείρησης δικαιούται και το 50% των κερδών, τέτοιος επενδυτής δεν υπάρχει στους συνεταιρισμούς),

  • Ακόμη και σε περιόδους κρίσης το κοινό και αδιαίρετο αποθεματικό διαθέτει πόρους ως κέρδη περασμένων καλών οικονομικών εποχών γιατί δεν έχουν γίνει μέρισμα επενδυτών. Όπως πράττει κάθε οικογένεια, αυτοί οι πόροι αφιερώνονται για την στήριξη των μελών μέχρι να ξεπεραστεί η κρίση.

  Συνεταιρισμοί, η αιχμή του δόρατος της Κοινωνικής Οικονομίας

  Το κοινό και αδιαίρετο ταμείο αποθεματικών για τις κοινές ανάγκες ως μέσο χρηματοδότησης κοινωφελών δράσεων του νέου Θεσμού των Επιχειρήσεων Κοινωνικού Σκοπού του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

  Σε όλο τον Κόσμο το μη κερδοσκοπικό κομμάτι της Κοινωνικής Οικονομίας πετυχαίνει τους στόχους του χωρίς να επιζητεί κέρδος, γιατί χρηματοδοτείται από το παραγωγικό της τομέα, τους συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση, αφιερώνοντας ένα κομμάτι του πλεονάσματος για να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας.

  Παραδείγματα εφαρμογής είναι το μέχρι 10% του πλεονάσματος που αφιερώνουν για αυτό τον σκοπό οι συνεταιρισμοί στην Κύπρο και στην Ισπανία σύμφωνα με την τοπική Νομοθεσία τους.

  Ενδεικτικές δράσεις:
  • Συνεταιριστικός Όμιλος Mondragon. Το 2009 απόδωσε 22.200.000 € για κοινωφελείς δράσεις
  http://www.mondragon-corporation.com/CAS/Sala-de-Prensa/articleType/ArticleView/articleId/1522.aspx
  • Ίδρυμα EROSKI του ομώνυμου συνεταιρισμού καταναλωτών στην Ισπανία http://www.fundacioneroski.es/web/es/solidaridad
  • Προώθηση πράσινης ανάπτυξης του συνεταιρισμού καταναλωτών κινητής τηλεφωνίας ThePhone-coop στην Μεγάλη Βρετανία
  http://www.thephone.coop/the-difference/the-difference

  Η υιοθέτηση του Διεθνούς Συνεταιριστικού Μοντέλου θα συντελούσε στην αξιοπρεπή εξεύρεση πόρων για τον νέο θεσμό των Κοινωνικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, αντίθετα με τις «φιλανθρωπικές» λύσεις που προτείνονται.

  Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο δεν είναι καθόλου περίεργο, ότι σύμφωνα με την Έκθεση «Η Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης» του I.L.O. οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από άλλες μορφές επιχειρήσεων, μιας και προφανώς δεν διαθέτουν τυχοδιωκτικά χαρακτηριστικά και στηρίζονται από τον κόσμο για το κοινωνικό τους έργο.

  Το κλειδί της επιτυχίας, η συνεταιριστική εκπαίδευση και τα Κέντρα Υποστήριξης Ίδρυσης Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

  “Δεν είναι τυχαίο ότι οι πιο επιτυχημένες και σταθερές οικονομίες παγκοσμίως συμβαίνει να είναι και οι περισσότερο αναπτυγμένες συνεταιριστικά οικονομίες στον κόσμο”

  Από την επιστολή της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (I.C.A.) προς το G-20 στις 22 Οκτωβρίου 2008.

  Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερο αναπτυγμένες συνεταιριστικές οικονομίες στον κόσμο διαθέτουν μια εύρωστη συνεταιριστική εκπαίδευση και Κέντρα Υποστήριξης Ίδρυσης Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

  Οι σύγχρονοι συνεταιρισμοί τηρούν την παράδοση του πρώτου σύγχρονου συνεταιρισμού του Rochdale, ο οποίος αφιέρωνε το 3% του πλεονάσματός του στην συνεταιριστική εκπαίδευση.

  Χώρες οι οποίες φημίζονται για την έντονη συνεταιριστική τους δράση, όπως η Φιλανδία (με το 62% του πληθυσμού της ως μέλη συνεταιρισμών, η Σουηδία ο Καναδάς (40% μέλη συνεταιρισμών), αλλά και η Ισπανία η οποία επιτυχώς αναπτύσσει συνεταιρισμούς, οι οποίοι παρέχουν το 21.6% των θέσεων εργασίας της χώρας, διαπρέπουν στην ενημέρωση, στην εκπαίδευση για τους συνεταιρισμούς και στα Κέντρα Υποστήριξης Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

  Αντίθετα στην Ελλάδα η λειτουργία των συνεταιρισμών βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό συνεταιριστικά απαίδευτων μελών, μιμούμενοι συνήθως μοντέλα της κρατικής ή ιδιωτικής οικονομίας, με τα γνωστά αποτελέσματα αποτυχίας των συνεταιρισμών στον τόπο μας.

  Η εμπέδωση της διαφορετικότητας της Συνεταιριστικής Οικονομίας σε σχέση με την κρατική και την ιδιωτική διαδραματίζει βασικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση ενός συνεταιριστικού εγχειρήματος.

  Η Σύσταση 193/2002 του ILO δηλώνει με σαφήνεια.

  Ο συνεταιριστικός τομέας είναι ένας διαφορετικός τομέας, ο οποίος «δουλεύει διαφορετικά», γι’ αυτό το λόγο ζητά από τις κυβερνήσεις να εντάξουν μια διαφορετική εκπαίδευση, την συνεταιριστική:

  «Για λόγους κοινωνικής αρμονίας, επιβάλλεται να υπάρχουν ισχυροί δημόσιοι και ιδιωτικοί τομείς της οικονομίας καθώς και ισχυρός συνεταιριστικός και αλληλοβοηθητικός»

  «να προωθήσουν την διδασκαλία των συνεταιριστικών αρχών και των υφισταμένων πρακτικών εφαρμογής τους καθώς και της επιμόρφωσης που αφορά σε αυτές, σε όλα τα επίπεδα όλων των εθνικών συστημάτων παιδείας και κατάρτισης και σε ολόκληρη την κοινωνία».

  Το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών ως μια ευκαιρία αναχαίτισης της κοινωνικοοικονομικής κρίσης και στον τόπο μας

  Το Διεθνές Συνεταιριστικό Κίνημα χέρι – χέρι με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας με το οποίο διατηρεί παλαιούς και στενούς δεσμούς, πιστό στις αρχές του για την συνεχή εκπαίδευση και την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, ιδιαίτερα τους νέους και τους ηγέτες της κοινής γνώμης, για την φύση και τα οφέλη του συνεργατισμού (5η Διεθνή συνεταιριστική Αρχή) και την κοινωνική μέριμνα (7η Διεθνή συνεταιριστική Αρχή), ύστερα από έναν μαραθώνιο αγώνα για την προκήρυξη του Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών, άνοιξαν ένα δίαυλο για την μεταφορά της 100χρονης συνεταιριστικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας που κατέχουν.

  Η μεταφορά αυτής της τεχνογνωσίας με αφορμή το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αναχαίτιση της κοινωνικοοικονομικής κρίσης στον τόπο μας.

  Εξάλλου η υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών είναι μια Συνταγματική Επιταγή σύμφωνα με το άρθρο 12.6, η οποία ταυτίζεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της Σύστασης 193/2002 και τους στόχους του Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών :

  Παραπομπή 4
  Στόχοι του Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών του Ο.Η.Ε

  • η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τα οφέλη των συνεταιριστικών επιχειρήσεων,

  • προώθηση σχηματισμού και ανάπτυξης συνεταιριστικών επιχειρήσεων (συνεταιριστική εκπαίδευση, κέντρα υποστήριξης συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας),

  • Καθορισμός των κατάλληλών πολιτικών (εφαρμογή κατάλληλου νομικού πλαισίου, κέντρα υποστήριξης συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας).

  Οι χαμένες ευκαιρίες για την διάδοση του συνεταιριστικού μοντέλου στον τόπο μας ως το παραγωγικό κομμάτι της Κοινωνικής Οικονομίας

  Έργα του EQUAL, άξονας 2 μέτρο 2.2 « Ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας όπως η Σύμπραξη « Μη κυβερνητική Προοπτική» είχαν ως σκοπό την Προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όπως:
  • Την διοργάνωση ημερίδων με θέματα κοινωνικής οικονομίας,
  • Την προβολή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων,
  • Τις παρουσιάσεις σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές,
  • Την έκδοση ενημερωτικών δελτίων,

  Η σύμπραξη αυτή είχε ως στόχο «να εντοπίσει μοντέλα υποδείγματα κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας».

  Δυστυχώς αυτή η δράση του προγράμματος EQUAL, παρά την χρηματοδότησή της με 1.237.021 € δεν κατάφερε να εντοπίσει το συνεταιριστικό μοντέλο των 800.000.000 μελών παγκοσμίως…….

  Παραπομπή 5
  Νέες ευκαιρίες προώθησης της συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας μέσω του Προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς «Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας»

  Σύμφωνα με την πρόσκληση «Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας» της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς αυτό το πρόγραμμα δίνοντας έμφαση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, προσφέρει δυνατότητες δράσεων μετάφρασης εγχειριδίων, μελετών, οδηγών, μετατροπής τους σε οπτικό υλικό, διάχυσης του υλικού, εκπαίδευσης στελεχών – εκπαιδευτών, βελτίωση και αναβάθμιση εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού εντύπου/ ηλεκτρονικού υλικού, υποστήριξης ημερίδων, ταξιδιών σε και από επιχειρήσεις πρότυπα, επαφή με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δράσεις ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης, υποστήριξη επαφών και δικτύωσης, συγκρότηση δομών υποστήριξης επιχειρήσεων στα πρώτα βήματά τους, πιλοτικές δράσεις ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων – προσομοίωση επιχειρηματικών μονάδων και πολλά άλλα.18

  Σύμφωνα με την περιγραφή του προγράμματος «Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας», οι δράσεις του θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τους σκοπούς του Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών του ΟΗΕ για την ενημέρωση του κοινού, την εκπαίδευση, και τα Κέντρα Προώθησης Ίδρυσης Συνεταιρισμών.

  Επίσης ένας νέος κύκλος δράσεων του EQUAL (άξονας 2 μέτρο 2.2) θα μπορούσε να συμβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση.

  Το Δίκτυο ΚΑΠΑ ζήτα την υποστήριξη των Αρμόδιων Φορέων για να εργαστεί μέσω των αναφερόμενων προγραμμάτων για την προώθηση των σκοπών του Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών.

  Παρουσίαση του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης

  Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι μια μη κερδοσκοπική Οργάνωση της οποίας σκοπός της σύμφωνα με το καταστατικού της είναι η προώθηση της Συνεταιριστικής Παιδείας και Οικονομίας στον τόπο μας, κυρίως για την δημιουργία συνεταιρισμών καταναλωτών, οι οποίοι συμβάλλουν στην πτώση των τιμών.

  Το Δίκτυο ΚΑΠΑ στα 2,5 χρόνια της διαδρομή του από την ίδρυσή του:

  Διεθνής παρουσία – συνεργασίες

  • Έχει την τιμή να φιλοξενείτε το διαδικτυακό του υλικό στις ιστοσελίδες της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας Κύπρου, προφανώς ως μια αναγνώριση της πλούσια συνεταιριστικής θεματολογίας του από το έμπειρο και πετυχημένο συνεταιριστικό κίνημα της Κύπρου.

  • Μεταφράζει και διαδίδει μελέτες και εγχειρίδια του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας κατόπιν σύναψης συμφωνητικών με το τμήμα εκδόσεων του ILO.

  • Μεταφράζει και διαδίδει το περιοδικό της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας I.C.A. (της μεγαλύτερης σε μέγεθος Μ.Κ.Ο. στον κόσμο, η οποία εκπροσωπεί τους συνεταιρισμούς παγκοσμίως) ICA Ανασκόπηση.

  • Υποτιτλίζει video διεθνούς συνεταιριστικού ενδιαφέροντος

  • Έχει διοργανώσει ένα ταξίδι συμμετοχής στο FINAL CONFERENCE OF THE SCE PROJECT BRUSSELS, 5TH OCTOBER υπό την αιγίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Apostolos Ioakimidis, General Department of Enterprises and Industry), και δύο ταξίδια επαφών στην Ιταλία (Παγκόσμια Γενική Συνέλευση Συνεταιρισμών 5-6 Ιουνίου 2008 κ. Rodrigo Gouveia Συνεταιρισμοί Καταναλωτών Ευρώπης – κα. Agnés Mathis Συνεταιρισμοί Ευρώπης) και την Κύπρο (Κυπριακοί Συνεταιρισμοί Καταναλωτών τράπεζες E and S κ. Νικολαΐδης).

  Εθνική παρουσία – συνεργασίες – ενημερώσεις

  • Έχει παραδώσει το σύνολο του υλικό του στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) για την πραγματοποίηση σεμιναρίων για την Κοινωνική Οικονομία ως συνδεδεμένη οργάνωση της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος της ΓΣΕΕ (επικοινωνία με κα. Γίωτα Καραθανάση).

  • Έχει μεσολαβήσει για την πρώτη παρουσίαση στην Ελληνική Τηλεόραση (ΕΤ3 –Ανιχνεύσεις του κ. Παντελή Σαββίδη) της Αναπληρώτριας Γενικού Διευθυντή του Διεθνούς Συνεταιριστικού Κινήματος κας. Maria Elena Chavez.

  • Συμμετέχει με προτάσεις για την μεταρρύθμιση του Νόμου για τους αστικούς συνεταιρισμούς

  • Έχει εκδώσει και διαδώσει το ηλεκτρονικό βιβλίο «Συμμετοχικές Επιχειρήσεις η Αυτοάμυνα της Κοινωνίας».

  • Ενημέρωσε με διεθνές συνεταιριστικό υλικό την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μπατζελή, για τον νέο καταρτιζόμενο νόμο αγροτικών συνεταιρισμών, τον πρώην Υπουργό κ Φώλια, συνομίλησε και διέθεσε υλικό για τον Υπουργό Ανταγωνιστικότητας & Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Χρυσοχοϊδή (κ. Σκέρτσος). Απέστειλε ενημερωτική επιστολή μέσω email σε όλους τους Βουλευτές της Ελληνικής Βουλής για τα τεκταινόμενα συνεταιριστικά θέματα σε όλο τον κόσμο.

  • Συμμετείχε με προτάσεις για την βελτίωση του Παρατηρητηρίου Τιμών, ζήτησε την βάση δεδομένων του παρατηρητηρίου για την επεξεργασία που θα εξάγει σημαντικά δεδομένα τα οποία θα συμβάλουν στην διαπραγμάτευση με προμηθευτικούς συνεταιρισμούς (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ειδικός Γραμματέας κ. Γ. Στεργίου).

  • Συνομιλεί με τον Προμηθευτικό συνεταιρισμό Ελληνική Διατροφή Coop για την προμήθεια ειδών Super Market και το ξεκίνημα συνεταιρισμών καταναλωτών (κ. Λεωνίδα Καρίγιαννη).

  Τοπική παρουσία – συνεργασίες – ενημερώσεις

  • Διαδίδει συνεταιριστικό υλικό, συνομιλεί με αγροτικούς και τραπεζικούς συνεταιριστικούς φορείς παραθέτοντας προτάσεις για ένα συνεταιριστικό μέλλον της Γαλακτοβιομηχανίας «Δωδώνη», συνομιλεί με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για μια συνεταιριστική μορφή των υπηρεσιών καθαριότητας του Ιδρύματος, για την μείωση του εργολαβικού κόστους, καταθέτει προτάσεις για την επίλυση περιβαλλοντικών θεμάτων και ποιότητας ζωής σε συνεταιριστική βάση. Διαδίδει συνεταιριστικό υλικό σε Εκπροσώπους των Ο.Τ.Α. και Βουλευτές του τόπου.

  Η πρόταση του Δικτύου ΚΑΠΑ για το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών – Ζήτα την υποστήριξη των Αρμόδιων Φορέων

  Τα μέλη του Δικτύου ΚΑΠA, με την παροχή των κατάλληλων πόρων για την τεχνική διευκόλυνση μέσω των προγραμμάτων που προτάθηκαν ανωτέρω, υπό την υποστήριξη των Αρμόδιων για αυτά Φορέων (Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης – Γ.Γ. Νέας Γενιάς), θα μπορούσαν να βελτιώσουν ποιοτικά το έργο τους και να βοηθήσουν να φτάσει το ελπιδοφόρο συνεταιριστικό μήνυμα σε κάθε πολίτη του τόπου μας, ενόψει του Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών, με τις παρακάτω δράσεις:

  Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού

  Προώθηση καμπάνιας με ενημερωτικό υλικό και video στην Έντυπο Τύπο, την Ελληνική Κρατική Τηλεόραση και σε ελληνική ιστοσελίδα για το Έτος όπως:

  • Μήνυμα της Υπουργού κας. Λούκας Κατσέλη για το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών
  • Μήνυμα του Γ.Γ. Νέας Γενιάς κ. Γιάννου Λιβανού για το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών

  • Μεταφράσεις, μεταγλωττίσεις ενημερωτικού υλικού γραπτού, οπτικού το οποίο θα υλοποιεί η Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives (COPAC ) ως Γραμματεία Υποστήριξης του Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών για την προβολή του.

  • Προβολή οπτικού υλικού όπως παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο DVD. Παραγωγή – προβολή σε ντοκιμαντέρ των μελετών « Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε περιόδους Κρίσης» και « Συνεταιριστικού Εγχειριδίου» του I.L.O. Αυτά τα Ντοκιμαντέρ θα μπορούσαν να δοθούν στην COPAC για να καλυφθούν εκπαιδευτικές ανάγκες της κάθε χώρας για το Έτος Συνεταιρισμών. Θα ήταν η ελληνική προσφορά για το Έτος.

  Συνεταιριστική εκπαίδευση

  • Παραπομπή 6
  Εγχειρίδια του MATCOM

  Μετάφραση εγχειριδίων για την λειτουργία συνεταιρισμών καταναλωτών, πιστωτικών, γεωργικών, εργαζομένων, εγχειρίδια διδασκόντων από το Material and Techniques for Cooperative Management Training MATCOM, μετατροπή τους σε εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ.

  • Διερεύνηση επαφών για την εισαγωγή των προγραμμάτων SIYB-ILO20 για την νεανική επιχειρηματικότητα με συνεταιριστική κατεύθυνση.

  Η νεανική Επιχειρηματικότητα και τα αντίστοιχα προγράμματα “Start and Improve Your Business” του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας

  Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων της ΕΤ1 στις 13 Σεπτεμβρίου, στα περιθώρια της διάσκεψης Κορυφής του Όσλο, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Γ. Παπανδρέου συζήτησε με τον Γενικού Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) κ. Juan Somavia για την ανάπτυξη με την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας.

  Προφανώς αναφέρθησαν στα επιτυχημένα προγράμματα Start and Improve Your Business (SIYB) για την υποστήριξη ίδρυσης επιχειρήσεων νέων του ILO, τα οποία περιλαμβάνουν εγχειρίδια και μεθόδους προσομοίωσης επιχειρηματικών μονάδων. Σύμφωνα με το «Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε περιόδους Κρίσης» προβλέπεται η ενίσχυση του συνεταιριστικού χαρακτήρα αυτών των προγραμμάτων του ILO.

  Κέντρα Προώθησης Ίδρυσης Συνεταιρισμών

  • Διερεύνηση επαφών – ανταλλαγή επισκέψεων με έμπειρες συνεταιριστικές επιχειρήσεις της Ευρώπης για την μεταφορά τεχνογνωσίας. Ενδεικτικά Συνεταιριστικός Όμιλος Mondragon των 100.000 μελών, διαθέτει δεκάδες εργοστάσια, ερευνητικά κέντρα, συνεταιριστική τράπεζα, συνεταιρισμό καταναλωτών, στέγασης, Πανεπιστήμιο (Δείτε επισυναπτόμενο DVD 2 & 3).

  • Διερεύνηση επαφών με Κέντρα Ίδρυσης και Υποστήριξης Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ευρώπη, για την δημιουργία αντίστοιχων δομών στον τόπο μας από συνεταιριστικούς φορείς ή ΜΚΟ όπως το Δίκτυο ΚΑΠΑ. Δράσεις εκπαίδευση εκπαιδευτών, ελληνικοποίηση εκπαιδευτικού υλικού – μεθόδων. Ενδεικτικές ιστοσελίδες ARA-Coop Καταλονία, Konfekoop Χώρα των Βάσκων στην Ισπανία
  http://www.aracoop.coop, http://www.konfekoop.coop/index.php?idsec=61

  Συμπληρωματικότητα πρότασης «Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας για το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών» με άλλες δράσεις

  • Συνδυάζει τους σκοπούς της Γραμματείας Καταναλωτή και της νέας Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Οικονομίας. Η Συνεταιριστική Οικονομία προωθώντας την δημιουργία συνεταιρισμών καταναλωτών, οι οποίοι σήμερα είναι ανύπαρκτοι στην χώρα μας, είναι η καλύτερη προστασία της ποιότητα και των τιμών των προϊόντων στηρίζοντας επιπροσθέτως νέες θέσεις εργασίας στον χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας, με τα κοινά και αδιαίρετα αποθεματικά που προσφέρονται σε κοινωνικές δράσεις.

  Σύμφωνα με την πρώιμη συνεταιριστική ιστορία ο πρώτος σύγχρονος συνεταιρισμός καταναλωτών του Rochdale στην Μεγάλη Βρετανία, ιδρύθηκε για να εξασφαλίσει στους απολυμένους εργάτες της Νέας Βιομηχανικής Εποχής δουλειά και φθηνά, ανόθευτα τρόφιμα

  • Η δημιουργία Κέντρων Ίδρυσης και Υποστήριξης Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων μέσω του προγράμματος «Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας» θα ενισχύσει την αποδοτικότητα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου για την Επιχειρηματικότητα των Νέων (άρθρο 13.2)

  Σύμφωνα με το άρθρο 13.2.γ του νέου Αναπτυξιακού Νόμου « Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» που περιλαμβάνει και τους συνεταιρισμούς, προβλέπεται η ενίσχυση και δαπανών νέων επιχειρηματιών «για την παροχή νομικών υπηρεσιών, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν σχέση με την δημιουργία της επιχείρησης» .

  Η μεταφορά σε ελληνικά αντίστοιχα Κέντρα της πολύχρονης τεχνογνωσίας Ευρωπαϊκών Κέντρων Ίδρυσης και Υποστήριξης Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων τα οποία εξειδικεύονται σύμφωνα με όσα αναφέρουν «στην παροχή νομικών υπηρεσιών, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν σχέση με την δημιουργία της επιχείρησης», θα καθιστούσε εφικτή την υποστήριξη ίδρυσης και μεγαλύτερης βιωσιμότητας των συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Επικρατεί η άποψη ότι η βιωσιμότητα των συνεταιριστικών επιχειρήσεων οφείλεται στον σωστό σχεδιασμό τους από αυτά τα Κέντρα και στην εμπέδωση του συνεταιριστικού τρόπου λειτουργίας που προσφέρουν.

  Η μακροχρόνια συνεταιριστική ιστορία του τόπου μας που έχουμε όμως ξεχάσει

  Ο τόπος μας υπήρξε πρωτοπόρος στην δημιουργία σύγχρονων μορφών συνεταιρισμών μιας και περιλαμβάνεται στις πρώτες τρείς χώρες που δημιούργησαν συνεταιρισμούς σύμφωνα με το «Historical Dictionary the Cooperative Movement» του Jack Shaffer.

  Ο Γάλλος Francois Louis Boulanger, ο οποίος έζησε στην Ελλάδα για περισσότερα από 30 χρόνια, και εργάστηκε ως αρχιτέκτονας στην υπηρεσία του Βασιλιά Όθωνα, όταν προσπάθησε να μεταφέρει το συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα το οποίο ήδη έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ευρώπη, έκπληκτος ανακάλυψε την μακριά συνεταιριστική παράδοση του τόπου μας, δήλωσε: «Εις τον Ελληνικό λαό είναι έμφυτο το αίσθημα της αδελφότητας του συνεταιρισμού…Η Ελλάδα θα πραγματοποιήσει οριστικά, υπό κράτος της ελευθερίας, ότι είχεν αρχίσει πριν από όλους τους λαούς κάτω από την δεσποτική εξουσία των Τούρκων…Τα βάρη κατανέμονταν ανάλογα με το έχειν του κάθε πολίτη…και δόθηκε η αφορμή για να γίνουν μεγάλοι παραγωγικοί συνεταιρισμοί, γεωργικοί, βιομηχανικοί και ναυτικοί… Αυτοί είχαν ως θεμέλιο την δίκαιη κατανομή των κερδών, ανάλογα με την γενόμενη εργασία…Ξεχώριζαν από πριν ένα ποσό ως αποθεματικό, για την εκπαίδευση των παιδιών για τα βοηθήματα προς τα ορφανά, τις χήρες και τους αρρώστους» .

  Οφείλουμε να αποδώσουμε φόρο τιμής και μνήμης σε αυτούς τους πρωτοπόρους που πρόκοψαν με τους συνεταιρισμούς, έστω για ένα χρόνο και μόνο, με την πλήρη συμμετοχή στο Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών του ΟΗΕ.

  Το οφείλουμε προπαντός στην νέα γενιά αυτές τις δύσκολες εποχές για να της δώσουμε ελπίδα κοινωνικο-οικονομικής ανάτασης και έναν νέο τρόπο να προκόψει.

  Παρακαλούμε στηρίξτε το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών στον τόπο μας

  Στηρίξτε τις προβλεπόμενες, από τον ΟΗΕ, δράσεις του Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών, για την συνεταιριστική ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση, και προαγωγή των συνεταιρισμών όπως είναι οι προτεινόμενες δράσεις του Δικτύου ΚΑΠΑ.

  Με τιμή

  Μη κερδοσκοπικό Δίκτυο
  Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  & Περιφερειακής Ανάπτυξης
  http://www.diktio-kapa.dos.gr

  Μια γέφυρα για την προώθηση στον τόπο μας
  του συνεταιριστικού κοινωνικοοικονομικού μοντέλου
  το οποίο έχει στο επίκεντρό του τις ανάγκες των ανθρώπων

  Η έκθεση συνοδεύεται από ένθετο με:

  DVD με ενημερωτικό υλικό για το Διεθνές Συνεταιριστικό Κίνημα και τοπικά παραδείγματα

  1-6 Αναφερόμενες παραπομπές

  7 Ελληνική μετάφραση του Ψηφίσματος του ΟΗΕ και ανακοινώσεις ενδιαφερόμενων Φορέων για το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών

  8 Περιοδικά της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας

  Σύντομα κείμενα από το «Συνεταιριστικό Εγχειρίδιο» του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας:

  9 «Τα κυριότερα χαρακτηριστικά μιας συνεταιριστικής επιχείρησης», σχετικά με την πραγματική φύση των συνεταιρισμών όπως αναγνωρίζεται διεθνώς,
  10 «Τύποι συνεταιρισμών και η θέση τους στην κοινωνία», σχετικά με την διάδοση των συνεταιρισμών στον κόσμο και τα αντικείμενα ασχολίας τους,
  11 «Το Κράτος και η προώθηση των συνεταιρισμών»,.
  12 «Σύσταση Νο. 193 του ILO για την προώθηση των συνεταιρισμών», μια σύνοψη της Σύστασης

 • 22 Μαρτίου 2011, 19:29 | Δρ Τσακαλίδης Γεώργιος

  Θα περίμενε κανείς από την κ. Κατσέλη να συμπεριλάβει είτε στις ευάλωτες είτε στις ειδικές κοινωνικές ομάδες τους πολύτεκνους. Γι αυτούς όμως δεν περισσεύει καμμία γωνιά στην καρδιά της κ. Υπουργού. Φάνηκαν εξάλλου τα αισθήματά της απέναντί τους στη συνέντευξή της,στην οποία περιχαρής γνωστοποίησε την πρόθεση της Κυβέρνησης να επαναφέρει το εισοδηματικό κριτήριο για τη χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος. Δεν αντιλαμβάνονται ότι εκτίθενται ανεπανόρθωτα απέναντι στους πολίτες αυτής της χώρας, όταν τη μία ημέρα ανακοινώνουν ότι δεν μπαίνουν εισοδηματικά κριτήρια στα πολυτεκνικά επιδόματα, για τα οποία άλλωστε τελεσίδικα αποφάνθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας, και την άλλη τα επαναφέρουν και ότι με την σχεδόν εχθρική στάση τους απέναντι στους πολύτεκνους υπονομεύουν το μέλλον της χώρας που Κυβερνούν;

 • 22 Μαρτίου 2011, 02:51 | Αναστάσιος

  Νόμιζα, πως προτείνετε Νόμο που θα «βοηθούσε» ανθρώπους να συνεταιριστούν κι όχι έναν Νόμο για να συνεταιριστούν διάφοροι άνθρωποι (με Φορείς, Οργανισμούς, Δήμους κλπ)

  Καλές και σεβαστές οι σκέψεις κι οι απόψεις των «ειδικών» . . .
  Διαβάζοντας όμως τις προτάσεις τους συνειδητοποίησα πως πρόκειται για «χορτάτους» κι όχι για «νηστικούς» . . .

  Πρόταση:
  Να υπάρξει «ασυμβίβαστο» επαγγέλματος (πχ Δημόσιοι-Δημοτικοί Υπάλληλοι) κι «ασυμβίβαστο» εισοδημάτων ( πχ προσωπικού ή οικογενειακού εισοδήματος) για συμμετοχή . .

  Συγχωρέστε την «επιστημονική» μου άγνοια!

 • 21 Μαρτίου 2011, 13:02 | Γιώργος Μ.

  Ενας Δημόσιος Υπάλληλος μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε Κοιν.Σ.Επ;
  Μπορεί να ειναι μέλος της Διοικούσας επιτροπής;
  Μπορεί να ειναι πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής;

  Κατά την γνώμη μου πρέπει να γίνει πρόσθετη (ξεκάθαρα) αναφορά, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανεμπόδιστης καταφατικής απάντησης και στα 3 παραπάνω ερωτήματα.

 • 20 Μαρτίου 2011, 12:21 | ΝΤΟΥΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

  ΚΑΤ΄ ΑΡΧΉ ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΗΓΕΣΊΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ 8 ΕΤΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ!!!), Η ΟΠΟΙΑ ΔΥΝΑΤΑΙ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΣΩΣΤΑ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΕΡ ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ.

  ΑΡΘΡΟ 1(Ορισμοί):

  1. Στην 1η παράγραφο (Κοινωνική Οικονομία)

  Στα υποκείμενα της κοινωνικής οικονομίας, προτείνω να προστεθούν ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, όπως αναφέρονται και στην 4η παράγραφο του ιδίου άρθρου (Κοιν.Σ.Επ) , δεδομένου ότι οι Κοιν.Σ.Επ – στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν τα φυσικά πρόσωπα – αποτελούν σχήματα με δραστηριότητες Κ.Ο.

  2. Στην 2η παράγραφο(Φ.Κ.Ο):

  α)Να προστεθεί ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ (διότι ο όρος «κοινωνική οικονομία» τον εμπεριέχει και διότι και αυτός ( μαζί με τον κοινωνικό) αποτελεί επιδίωξη των συμμετεχόντων σε Φορείς αυτής και ειδικότερα των ειδικών ομάδων.

  β) Να προστεθεί και να γίνει μνεία ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ της επίτευξη των σκοπών των Φ.Κ.Ο και των ΚΟΙΝ Συν Επιχ., βάσει συγκεκριμένων δεικτών και κριτηρίων, (τα οποία θα μπορούσαν να είναι οι αρχές και τα χαρακτηριστικά των Φ.Κ.Ο.και των Φ.Κ.Ε, βάσει της ευρωπαϊκής πρακτικής και βιβλιογραφίας).
  Η πιστοποίηση προτείνεται να γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία που προβλέπει το νομοσχέδιο, βάσει ενός κοινωνικού (social billan) και ενός οικονομικού απολογισμού που ο Φ.Κ.Ο και κάθε Φ.Κ.Ε θα υποβάλλει).(βΒΛ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΤΟΥΛΙΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16).

  3. Στην 3η παράγραφο (Φορείς Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας):

  Προτείνω ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ, που πρέπει να περιβάλλονται οι Φ.Κ.Ο (ΑΜΚΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, Α.Ε?), όπως γίνεται για την Κοιν.Συν.Επ.

  4. Στην 5η παράγραφο (Συλλογικός Σκοπός)
  Ως δράσεις συλλογικού σκοπού προτείνω ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΘΥΝ ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :
  – Δράσεις ένταξης στην Αγορά εργασίας ευπαθών ομάδων και ομάδων με δυσκολίες πρόσβασης σ’ αυτή (όπως συμβουλευτική ευπαθών ομάδων, και ομάδων με δυσκολίες πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας),
  – προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας,
  -Ψτης κοινωνίας των πολιτών, του εναλλακτικού τουρισμού,
  -της μεσογειακής διατροφής και κουζίνας, των μικροπιστώσεων – εναλλακτικών και ηθικών πιστώσεων,
  – της προώθησης της διαγενειακής αλληλεγγύης,
  – της Τοπικής Ανάπτυξης,
  -του εθελοντισμού,
  -της υποστήριξης δικαιωμάτων, της προώθησης των ίσων ευκαιριών (λόγω ανισοτήτων φύλου, χρώματος, οικονομικής κατάστασης, ηλικίας μετανάστευσης, κλπ) και του δίκαιου εμπορίου (fare trade).
  Παραδείγματα στην Ε.Ε: (κοινωνικά παντοπωλεία, κέντρα ηλικιωμένων, bio catering, κλπ, μικροπιστωτικοί φορείς, ηθικές τράπεζες, κλπ)

  Στην 6η παράγραφο (δ) «Ειδικές ομάδες». Σ’ αυτές προτείνω να προστεθούν και
  α) Οι ομάδες, που η ένταξή τους εμποδίζονται και από φυλετικά εμπόδια και
  β) οι απεξαρτημένοι – πρώην χρήστες ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ (οι οποίοι έχουν επιτυχώς περάσει από προγράμματα απεξάρτησης).

  Στην 8η παράγραφο (Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης), προτείνω ως Κοιν.Συν Επ. ένταξης να θεωρούνται αυτοδίκαια -εκτος των ΚΟΙΣΠΕ -και :
  Α) ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΛΑΙΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ (εφ’ όσον βεβαίως πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και το επιθυμούν), δεδομένου ότι είναι συλλογικοί, έχουν κοινωνική προστιθεμένη αξία και – σύμφωνα με το Νομοσχέδιο – συμβάλλουν στην ένταξη στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ενσωμάτωση ανέργων (γυναικών και νέων)

  Β) ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ EQUAL Α ΚΑΙ Β ΚΥΚΛΟΥ, εφ’ όσον βεβαίως πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, δεδομένου ότιδημιουργήθηκαν με εποπτεία του Υπ Απασχόλησης διότι συνέβαλλαν και συμβάλλουν στην ένταξη στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών και ειδικών ομάδων πληθυσμού, ενώ όλες είχαν κοινωνικό σκοπό

  (Και οι 2 αυτές κατηγορίες χαρακτηρίζονται από την Βιβλιογραφία ως κοινωνικές επιχειρήσεις, διότι πληρούν τις αρχές και τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων.[Βλ. α)«Οδηγός Ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων», (2005) Υπ. Απασχόλησης και επτά (7) Αναπτυξιακές Συμπράξεις Κοινωνικής Οικονομίας κ.π Equal, Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας κ.π Equal ά κύκλου, και
  β)«Προτάσεις πολιτικής» (2005) Υπ. Απασχόλησης και επτά (7) Αναπτυξιακές Συμπράξεις Κοινωνικής Οικονομίας κ.π Equal, Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας κ.π Equal ά κύκλου.]

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Ο ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:
  – «Οδηγός Ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων», (2005), Υπ. Απασχόλησης και επτά (7)Αναπτυξιακές Συμπράξεις Κοινωνικής Οικονομίας κ.π Equal, Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας κ.π Equal ά κύκλου.
  – «Προτάσεις πολιτικής για την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα» (2005), Υπ. Απασχόλησης και επτά (7)Αναπτυξιακές Συμπράξεις Κοινωνικής Οικονομίας κ.π Equal, Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας κ.π Equal ά κύκλο
  – Ντούλια Θ,. Κατσιβαρδάς Χ. ,(2005), «Οδηγοί δράσεων , αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών Α.Σ DIONI II» ( Αγγλικός, Ελληνικός), κ.π Equal, Α.Σ DIONI II – ΓΓΕΕ – ΥΠΕΠΘ
  – Θεοδωροπούλου. Ε. Ντούλια Θ, Μαρκούση Χρ., (2007-2011), «Εκπαιδευτικό Υλικό στην Κοινωνική Οικονομία – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, ΙΔΕΚΕ – ΥΠΕΠΘ
  – Προτάσεις του Ευρωπαϊκού Θεματικού Δικτύου της Equal ά κύκλου για την Κοινωνική επιχειρηματικότητα, τις Δομές υποστήριξης κοινωνικών επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης κοινωνικών επιχειρηματιών και συμβούλων Φ.Κ.Ε και χρήσης των Μικροπιστώσεων για τους Φ.Κ.Ε, Equal, 2003-2005
  .[(EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL ECONOMY, EQUAL ά κύκλου-Βρυξέλλες 6/2003, Λονδίνο 5,6/6/2003, -Αμβέρσα 10/5/04 – 12/5/04 (Στα συνέδρια συζητήθηκαν τα ζητήματα των Δομών Κοινωνικής Οικονομίας, των Δεξιοτήτων και των Εναλλακτικών Πιστώσεων)].

  Ευχαριστώ
  ΝΤΟΥΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, Συνταξιούχος Δ/ντρια Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης(ΓΓΔΒΜ)του ΥΠΕΠΘ(από 1-1-11) και Υπεύθυνη Δομής ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ επιχειρηματικότητας στην ΓΓΔΒΜ (για τα τελευταία 15 έτη), εκπαιδεύτρια, μελετητήρια και συγγραφέας βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού για την κοινωνική οικονομία, την κοινωνική και γυναικεία επιχειρηματικότητα και τις μικροπιστώσεις, αντιπρόεδρος της Α.Σ DIONI II«Γυναικεία κοινωνική επιχειρηματικότητα και σύστημα υποστήριξης στην κοινωνική οικονομία» της κ.π Εqual ά κύκλου (απαρτιζόμενη από 25 φορείς), πρόεδρος της επιστημονικής και διακρατικής ομάδας εργασίας στο DIONI II και μέλος του Εθνικού και Ευρωπαϊκού θεματικού Δικτύου Κοινωνικής Οικονομίας της Εqual ά κύκλου και εμπειρογνώμων στις Μικροπιστώσεις (1η εισάγουσα στην Ελλάδα την Μικροπίστωση – 1998 έως 2005 στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου).

  (ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ)

 • 20 Μαρτίου 2011, 11:52 | ΝΤΟΥΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

  ΚΑΤ΄ ΑΡΧΉ ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΗΓΕΣIΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ 8 ΕΤΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ!!!), Η ΟΠΟΙΑ ΔΥΝΑΤΑΙ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΣΩΣΤΑ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΕΡ ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ.

  ΑΡΘΡΟ 1(Ορισμοί):

  1. Στην 1η παράγραφο (Κοινωνική Οικονομία)

  Στα υποκείμενα της κοινωνικής οικονομίας, προτείνω να προστεθούν και τα φυσικά πρόσωπα, όπως αναφέρονται και στην 4η παράγραφο του ιδίου άρθρου (Κοιν.Σ.Επ) , δεδομένου ότι οι Κοιν.Σ.Επ – στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν τα φυσικά πρόσωπα – αποτελούν σχήματα με δραστηριότητες Κ.Ο.

  2. Στην 2η παράγραφο(Φ.Κ.Ο):

  α)Να προστεθεί και ο οικονομικός σκοπός (διότι ο όρος «κοινωνική οικονομία» τον εμπεριέχει και διότι και αυτός (μαζί με τον κοινωνικό) αποτελεί επιδίωξη των συμμετεχόντων σε Φορείς αυτής και ειδικότερα των ειδικών ομάδων.

  β) Να προστεθεί και να γίνει μνεία στην πιστοποίηση της επίτευξη των σκοπών των Φ.Κ.Ο και των ΚΟΙΝ Συν Επιχ., βάσει συγκεκριμένων δεικτών και κριτηρίων, (τα οποία θα μπορούσαν να είναι οι αρχές και τα χαρακτηριστικά των Φ.Κ.Ο.και των Φ.Κ.Ε, βάσει της ευρωπαϊκής πρακτικής και βιβλιογραφίας).
  Η πιστοποίηση προτείνεται να γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία που προβλέπει το νομοσχέδιο, βάσει ενός κοινωνικού (social billan) και ενός οικονομικού απολογισμού που ο Φ.Κ.Ο και κάθε Φ.Κ.Ε θα υποβάλλει).(βλ αναλυτικά σχόλια Ντούλια σχετικά με την πιστοποίηση στο άρθρο 16).

  3. Στην 3η παράγραφο (Φορείς Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας):

  Προτείνω να καθοριστούν τα νομικά σχήματα που πρέπει να περιβάλλονται οι Φ.Κ.Ο (ΑΜΚΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, Α.Ε?), όπως γίνεται για την Κοιν.Συν.Επ

  4. Στην 5η παράγραφο (Συλλογικός Σκοπός)
  Ως δράσεις συλλογικού σκοπού προτείνω να προστεθούν συμπληρωματικά και οι παρακάτω:
  Δράσεις ένταξης στην Αγορά εργασίας ευπαθών ομάδων και ομάδων με δυσκολίες πρόσβασης σ’ αυτή (όπως συμβουλευτική ευπαθών ομάδων, και ομάδων με δυσκολίες πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας), προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της κοινωνίας των πολιτών, του εναλλακτικού τουρισμού, της μεσογειακής διατροφής και κουζίνας, των μικροπιστώσεων – εναλλακτικών και ηθικών πιστώσεων, της προώθησης της διαγενειακής αλληλεγγύης, της Τοπικής Ανάπτυξης, του εθελοντισμού, της υποστήριξης δικαιωμάτων, της προώθησης των ίσων ευκαιριών (λόγω ανισοτήτων φύλου, χρώματος, οικονομικής κατάστασης, ηλικίας μετανάστευσης, κλπ) και του δίκαιου εμπορίου (fare trade).
  Παραδείγματα στην Ε.Ε: (κοινωνικά παντοπωλεία, κέντρα ηλικιωμένων, bio catering, κλπ, μικροπιστωτικοί φορείς, ηθικές τράπεζες, κλπ)

  Στην 6η παράγραφο (δ) «Ειδικές ομάδες». Σ’ αυτές προτείνω να προστεθούν και
  α) Οι ομάδες που η ένταξή τους εμποδίζονται και από φυλετικά εμπόδια και
  β) οι απεξαρτημένοι – πρώην χρήστες ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ (οι οποίοι έχουν επιτυχώς περάσει από προγράμματα απεξάρτησης).

  Στην 8η παράγραφο (Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης), προτείνω ως Κοιν.Συν Επ. ένταξης να θεωρούνται αυτοδίκαια -εκτος των ΚΟΙΣΠΕ -και :
  α) Οι γυναικείοι και οι νεολαιίστικοι συνεταιρισμοί (εφ’ όσον βεβαίως πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και το επιθυμούν), δεδομένου ότι είναι συλλογικοί, έχουν κοινωνική προστιθεμένη αξία και – σύμφωνα με το Νομοσχέδιο – συμβάλλουν στην ένταξη στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ενσωμάτωση ανέργων (γυναικών και νέων)

  β) Οι Κοινωνικές επιχειρήσεις που συστήθηκαν στα πλαίσια της Equal ά και β κύκλου, εφ’ όσον βεβαίως πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, δεδομένου ότιδημιουργήθηκαν με εποπτεία του Υπ Απασχόλησης διότι συνέβαλλαν και συμβάλλουν στην ένταξη στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών και ειδικών ομάδων πληθυσμού, ενώ όλες είχαν κοινωνικό σκοπό
  (Και οι 2 αυτές κατηγορίες χαρακτηρίζονται από την Βιβλιογραφία ως κοινωνικές επιχειρήσεις, διότι πληρούν τις αρχές και τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων.[Βλ. α)«Οδηγός Ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων», (2005) Υπ. Απασχόλησης και επτά (7) Αναπτυξιακές Συμπράξεις Κοινωνικής Οικονομίας κ.π Equal, Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας κ.π Equal ά κύκλου, και
  β)«Προτάσεις πολιτικής» (2005) Υπ. Απασχόλησης και επτά (7) Αναπτυξιακές Συμπράξεις Κοινωνικής Οικονομίας κ.π Equal, Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας κ.π Equal ά κύκλου.]

 • 20 Μαρτίου 2011, 11:56 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Υπάρχει η παράγραφος:
  5. «Συλλογικός Σκοπός» νοείται η προώθηση των δράσεων συλλογικότητας και η προστασία των συλλογικών αγαθών μέσω αναπτυξιακών και κοινωνικών πρωτοβουλιών τοπικού, περιφερειακού ή ευρύτερου χαρακτήρα. Ως τέτοιες δράσεις νοούνται ιδίως οι πολιτιστικές, οι περιβαλλοντικές, οι οικολογικές δραστηριότητες, η ανάδειξη τοπικών προϊόντων, οι παροχές κοινωνικών υπηρεσιών.

  Πρόταση:
  Να απαληφθεί η προτελευταία λέξη «κοινωνικών»

  και άρα να διαμορφωθεί η πράγραφος ως :
  Τροποποιημένη παράγραφος 5. «Συλλογικός Σκοπός» νοείται η προώθηση των δράσεων συλλογικότητας και η προστασία των συλλογικών αγαθών μέσω αναπτυξιακών και κοινωνικών πρωτοβουλιών τοπικού, περιφερειακού ή ευρύτερου χαρακτήρα. Ως τέτοιες δράσεις νοούνται ιδίως οι πολιτιστικές, οι περιβαλλοντικές, οι οικολογικές δραστηριότητες, η ανάδειξη τοπικών προϊόντων, οι παροχές υπηρεσιών.

  Σκεπτικό της πρότασης μου
  ————————-
  Δεν καταλαβαίνω το γιατί θα πρέπει να περιορίζεται η κοινωνική επιχειρηματικότητα μόνο στις κοινωνικές υπηρεσίες. Η έννοια του κοινωνικού στην κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι και πρέπει να είναι μόνο στην πλευρά του υποκειμένου που την ασκεί όπως ορίζεται στις παραγράφους 1 έως και 4. Δεν υπάρχει λόγος μια κοινωνική επιχειρηματικότητα να μην μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε καθαρά εμπορικά θέματα. Ανάποδα μια ενεμπόδιστη δράση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε «μη κοινωνικά» θέματα θα επιτρέψει την ρεαλιστική εισβολή του κοινωνικού στο ιδιωτικό με αποτελέσματα θεμελιωδώς θετικά τόσο για το μπόλιασμα της ιδιωτικής σφαίρας με κοινωνικά χαρακτηριστικά όσο και για το μπόλιασμα της κοινωνικής οικονομίας με στοιχεία ποιότητας , ανταγωνιστικότητας και ρεαλιτικής κοινωνικοποίησης των μελών της. Ακόμα σε πολλές περιπτώσεις θα δώσει λύσεις εκεί που δεν υπα΄ρχει το ιδιωτικό για να δράσει ενώ δεν πρέπει να ξαναθεριέψει το κρατικό και το καθαρό δημόσιο.
  Πράδειγμα(Υπαρκτό από την Θητεία μου ως Δήμαρχος Καλύμνου):
  Άνεργες , διαζευγμένες γυναίκες , με παιδιά . Αδυναμία υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου να ανταποκριθεί στο επαρκές καθημερινό σκούπισμα των δρόμων. Ανυπαρξία σοβαρής ιδιωτικής επιχειρηματικότητας και προβλήματα νομιμότητας στην ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο. Απαγόρευση προσλήψεων .
  Ένας ΚονΣΠΕ αυτών των γυναικών που θα παρέχει αυτή την υπηρεσία θα επιτύγχανε πολλαπλά οφέλη τόσο για τις ίδιες όσο και για την τοπική οικονομία και όταν μια φορά «βρήκαμε τρόπο» και το κάναμε τότε ήταν η χρονιά που η Κάλυμνος ήταν καθαρότερη όσο ποτέ και εκείνες έφυγαν από τα γραφεία των παρογόντων όπου ζητούσαν οικονομική βοήθεια και με αξιοπρέπεια κυκλοφορούσαν στην πόλη ειρπατοντας τα εύσημα όλης της κοινωνίας. Συγχρόνως καταπολεμήθηκε στο έπακρο η εγκατεστημένη μαζική τάση για διορισμό στον Δήμο. Αυτός ο ΚοινΣΠΕ όμως θα μπορούσε να αναλάβει και άλλες δουλειές ακόμα και ιδιωτών ή άλλοι ΚοινΣΠΕ ανά θέμα ή κατηγορία θεμάτων. Ως Δήαμρχος βρέθηκα πολλές φορές στην δύσκολη θέση να πρέπει να αναθέσω υπηρεσίες όταν δεν υπήρχαν υπάλληλοι να τις κάμουν , δεν μπορούσαμε να κάνουμε πρόσληψη για διάφορους λόγους , δεν υπήρχε εγολάβος τοπικός να του ανθέσουμε κ.λ.π.
  Για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες η πρόταση μου πυροδοτεί μια ξεχωριστή δυναμική στην ούτως ή άλλως πρωτοποριακή αυτή νομοθετική πρωτοβουλία.

 • 20 Μαρτίου 2011, 10:03 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Μια τεχνική πρόταση για χάρη της λιτότητας στην έκφραση και την αυστηρότητα στην ορολογία:
  Υπάρχουν οι παράγραφοι:
  2. «Φορέας Κοινωνικής Οικονομίας» νοείται κάθε φορέας που προάγει την κοινωνική ωφέλεια, την κοινωνική προσφορά και την αλληλεγγύη, με καταστατικό σκοπό την παροχή αγαθών και υπηρεσιών κοινωνικού και συλλογικού σκοπού. Οι φορείς αυτοί λειτουργούν βασιζόμενοι στη δημοκρατική και συμμετοχική μορφή διαχείρισης.

  3. «Φορέας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» νοείται κάθε φορέας με επιχειρηματική δραστηριότητα που προάγει την κοινωνική ωφέλεια και την κοινωνική προσφορά, έχοντας ως αποκλειστικό του καταστατικό σκοπό την παροχή αγαθών και υπηρεσιών κοινωνικού σκοπού είτε υποστηρίζοντας κοινωνικό ή συλλογικό σκοπό μέσω των επιχειρηματικών του δράσεων.

  Πρόταση:
  Η ανωτέρω παράγραφος 3 να αντικατασταθεί από την

  Νέα παράγραφος 3:
  3. «Φορέας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» νοείται κάθε Φορέας Κοινωνικής Οικονομίας με επιχειρηματική δραστηριότητα.

 • 100 χρόνια Συνεταιριστικού (Συνεργατικού) Κινήματος στην Κύπρο, 100 χρόνια πιο μπρόστα από την Ελλάδα

  http://www.vimeo.com/8837969

  Με τιμή
  Μη κερδοσκοπικό Δίκτυο
  Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  & Περιφερειακής Ανάπτυξης
  http://www.diktio-kapa.dos.gr
  Μια γέφυρα για την προώθηση στον τόπο μας
  του συνεταιριστικού κοινωνικοοικονομικού μοντέλου
  το οποίο έχει στο επίκεντρό του τις ανάγκες των ανθρώπων

 • Η πρώτη παρουσίαση του Διεθνούς Συνεταιριστικού Κινήματος στην ελληνική τηλεόραση, από την εκπομπή ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ (ΕΤ3) 14/10/2009

  http://www.vimeo.com/8641560

  Συνέντευξη της κ. Maria- Elena Chavez Hertig
  Αναπληρώτριας Γενικού Διευθυντή της ICA
  (Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας των 800.000.000 μελών σε όλο τον κόσμο)

 • 19 Μαρτίου 2011, 17:45 | Απόστολος Πετρούλιας

  Έχει διαπιστωθεί ότι κανένα υπουργείο-υπουργός και κανείς παρατρεχάμενος υπουργείου-υπουργού εν νεοελλάδι, δεν μπορεί να φτιάξει το παραμικρό (ιδίως περί κοινωνικής οικονομίας που από χρόνια προσπάθειες και δοκιμές αποτυγχάνουν παταγωδώς), ή μη μόνον ακόμη μια αγοραία διαδικασία για ορισμένες αρπαχτές παραπάνω. Τίποτε περισσότερο, τίποτε ουσιαστικότερο!!! Ακόμη και τώρα, ό,τι επίκειται να γίνει δεν θα αφορά όλη την κοινωνία, αλλά κατά το αγοραίο «διαίρει και βασίλευε» ορισμένους-συγκεκριμένους…
  Τα ζητήματα της κοινωνικής οικονομίας, (όπου μεταξύ των άλλων συμπεριλαμβάνονται, ΜΚΟ, περιβάλλον, πολιτισμός, εκπαίδευση-παιδεία-διά βίου μάθηση), θα πάρουν την ακριβή τους διάσταση με προοπτική να λειτουργήσουν επωφελεία όλων, μέσω της δικαιοσύνης εισαγωγικά, που επί χρόνια έχει επιληφθεί εδώ στην Κέρκυρα και όχι μόνον, διευθετώντας διαφορές της διοίκησης και της αγοράς, με την κοινωνία των πολιτών. Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό, κομβικό για την εξέλιξη και την σχέση με την κρίση, εξ ου και το προσπέρασμα όλων των –ισμών δι’ ενός νέου, του ΟΙΚΟυμανισμού με εργαλείο το από 11ετίας και από τον Βόλο, ΔΙΚΕΟΜΑ…

 • Συμφωνούμε με τον μήνυμα του Αλέξανδρου σε προηγούμενη καταχώρηση

  Ο ευδιάκριτες διαφορετικές μορφές οργάνωσης για την επίτευξη του κοινωνικού σκοπού της Κοινωνική Οικονομείς είναι :

  • Οι Συνεταιρισμοί
  • Τα Αλληλοβοηθητικά Ταμεία, Ενώσεις, Σωματεία
  • Οι Συλλόγους και Αστικές Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον, την υγεία, τον πολιτισμό, την πρόνοια, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό

  Οι συνεταιρισμοί, τα Αλληλοβοηθητικά Ταμεία, Ενώσεις, Σωματεία προσβλέπουν στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των μελών τους.
  Οι συνεταιρισμοί στηρίζονται σε μία επιχείρηση για να εξασφαλίσουν πόρους και να το κάνουν αυτό «συνεταιρισμοί είναι εκούσιες ενώσεις προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποίες, αποβλέπουν ιδίως με τη συνεργασία των μελών του στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους γενικά μέσα σε μια κοινή επιχείρηση» (Νόμος 1667/1986 Αστικοί Συνεταιρισμοί). Τα Αλληλοβοηθητικά Ταμεία, Ενώσεις, Σωματεία στηρίζονται στις συνδρομές των μελών τους και τις χορηγίες.

  Στους συνεταιρισμούς είναι ελεύθερη η είσοδος κάθε ανθρώπου, εάν μπορεί να συνεισφέρει στον σκοπό του, άρα θα μπορούσαν να γίνουν μέλη του όλοι οι συνάνθρωποι μιας κοινωνίας (π.χ. σε έναν καταναλωτικό συνεταιρισμό για να εξασφαλίσουν φτηνότερα τρόφιμα). Τα Αλληλοβοηθητικά Ταμεία, Ενώσεις, Σωματεία είναι ομοιοεπαγγελματικά.

  Αντίθετα οι αστικές μη κερδοσκοπικές δεν προσδοκούν την βελτίωση των μελών αλλά της ευρύτερης κοινωνίας. Δια ροπάλου ο νόμος απαγορεύει ωφελήματα για τα μέλη «δεν επιτρέπεται η διανομή ωφελημάτων (οποιασδήποτε μορφής) στα μέλη τους (Εγκύκλιος Υπ. Οικο. 1013044/πολ. 1031/7.2.2001 παράγραφος 9).

  Το παρόν Νομοσχέδιο κάνει μια σαλάτα με τις τρείς διαφορετικές συνιστώσες της Κοινωνικής Οικονομίας μη σεβόμενο την αυτονομία στον τρόπο λειτουργίας αυτών των ευδιάκριτων χώρων.

  Πως τα Αλληλοβοηθητικά Ταμεία, Ενώσεις, μη Αστικές Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στηρίζονται στην αιχμή του δόρατος τους παραγωγικούς συνεταιρισμούς. (Διευκρίνιση για αυτό που γράφτηκε αόριστα λόγο εσπευσμένης ταχύτητας σε προηγούμενο μήνυμα του Δικτύου ΚΑΠΑ «Έτσι πετυχαίνουν οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί σε όλο τον κόσμο, στηριζόμενοι στην αιχμή του Δόρατος της Κοινωνικής Οικονομίας τους Συνεταιρισμούς»)

  Σε όλο τον Κόσμο το μη κερδοσκοπικό κομμάτι της Κοινωνικής Οικονομίας πετυχαίνει τους στόχους του χωρίς να επιζητεί κέρδος, γιατί χρηματοδοτείται από το παραγωγικό της τομέα, τους συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση, αφιερώνοντας ένα κομμάτι του πλεονάσματος για να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας. Παραδείγματα εφαρμογής είναι το μέχρι 10% του πλεονάσματος που αφιερώνουν για αυτό τον σκοπό οι συνεταιρισμοί στην Κύπρο και στην Ισπανία σύμφωνα με την τοπική Νομοθεσία τους.

  Ο νόμος στην Ισπανία για τους συνεταιρισμός έναντι διαφορετικής φορολογικής αντιμετώπισης, αξιώνει τη δημιουργία κοινών ταμείων που αποδίδεται το 10% των κερδών για κοινωφελή έργα.

  Εθελοντική είναι η προσφορά κεφαλαίων από το παραγωγικό κομμάτι των συνεταιρισμών στους άλλους τομείς της Κοινωνικής Οικονομίας, και όχι η προσφορά εργασίας των ανθρώπων που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες

  Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορεί να είναι συνεταιρισμοί δευτέρου βαθμού οι οποίοι στηρίζονται από τους δευτεροβάθμιους.

  Δευτεροβάθμιοι μπορεί να είναι και οι συνεταιριστικές τράπεζες οι οποίες διαχειρίζονται τα κέρδη των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, μιας και οι συνεταιρισμοί δεν κάνουν διανομή κερδών, και έτσι έχουν πολλά χρήματα για χορήγηση χαμηλότοκων δανείων στεγαστικών ή για την δημιουργία άλλων συνεταιρισμών.

  Σχετικά παραδείγματα video

  http://www.vimeo.com/12874996

  http://www.vimeo.com/12084901

  Το CEPES η Ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (των 11.000.000 μελών το ένα τέταρτο του ισπανικού πληθυσμού) κάτω από την ίδια στέγη ενός συνεταιριστικού νόμου

  http://www.vimeo.com/8670295

  Οι συνεταιρισμοί είναι ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο ανταγωνίζεται με επιτυχία των ιδιωτικό τομέα σε όλο τον κόσμο. Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις των 800.000.000 μελών, παρέχουν πάνω από 100.000.000 θέσεις εργασίας, 20% περισσότερες από αυτές που προσφέρουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Οι 300 μεγαλύτερες συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον κόσμο παρά την ύφεση, παρουσίασαν αύξηση στην ανάπτυξη τους κατά 14%, αντιπροσωπεύοντας σε όλους τους τομείς της οικονομίας ένα κύκλο εργασιών 1,1 τρις δολαρίων ίσο με αυτό της 10ης οικονομίας στον κόσμο, της Ισπανίας.(http://www.ica.coop/coop/statistics.html http://www.global300.coop/)

  Οι Συνεταιρισμοί δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς τις οικονομίας. Ενδεικτικά δραστηριοποιούνται ως:

  • Γεωργικοί Συνεταιρισμοί
  • Συνεταιρισμοί Καταναλωτών
  • Χρηματοοικονομικοί Συνεταιρισμοί
  • Ασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί
  • Συνεταιρισμοί Δασοκομίας
  • Συνεταιρισμοί Στέγασης
  • Βιομηχανικοί Συνεταιρισμοί
  • Βιοτεχνικοί Συνεταιρισμοί
  • Συνεταιρισμοί Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
  • Συνεταιρισμοί σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης
  • Συνεταιρισμοί υπηρεσιών: Τηλεφωνικών Δικτύων, Αρδευτικοί, Πετρελαίου, Μεταφορών, Συνεταιρισμοί υγειονομικής περίθαλψης, βρεφικών και παιδικών σταθμών, Ηλεκτρικής Ενέργειας. (Στις Η.Π.Α. υπάρχουν 900 συνεταιριστικής εταιρείες παραγωγής ρεύματος στον γεωργικό τομέα τροφοδοτώντας το μισό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Το ρεύμα δίνεται στο κόστος με την εφαρμογή της συνεταιριστικής μεθόδου επιστροφής του πλεονάσματος, οι συνεταιρισμοί πρωτοστάτησαν στην παραγωγή πράσινης ενέργειας στις Σκανδιναβικές χώρες.
  • Συνεταιρισμοί πολλαπλών σκοπών ( συνδυάζουν περισσότερων του ενός των παραπάνω αναφερόμενων σκοπών )

  Οι συνεταιρισμοί δεν ήρθαν για να πληρώσουν τις αδυναμίες του κράτους και των ιδιωτών προσφέροντας φτηνές κοινωνικές υπηρεσίες όταν το κράτος αποχωρεί και οι ιδιώτες δεν τις βλέπουν ως κερδοφόρες, αφήνοντας το φιλέτο των παραγωγικών και κερδοφόρων επιχειρήσεων στους ιδιώτες επενδυτές

  Οι συνεταιρισμοί είναι η τρίτη πρόταση η οποία διαχρονικά έσωσε τον κόσμο από κοινονικοοικονομικές κρίσεις, όπως, της μεγάλης Ύφεσης στην Αμερική του 1930, στην Γερμανία και την Ιαπωνία, αλλά και στην Σουηδική και Φιλανδική κρίση κατά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης ( σχετικό κείμενο «Απαντήσεις για την Παγκόσμια Οικονομική Κρίση – Η Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης» από το ILO http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/anthektikotitaGR.pdf )

  Το συνεταιριστικό μοντέλο είναι το δικό μας μοντέλο των νοτιοευρωπαίων που εμείς στην Ελλάδα ξεχάσαμε

  Ο τόπος μας υπήρξε πρωτοπόρος στην δημιουργία σύγχρονων μορφών συνεταιρισμών μιας και περιλαμβάνεται στις πρώτες τρείς χώρες που δημιούργησαν συνεταιρισμούς σύμφωνα με το «Historical Dictionary the Cooperative Movement» του Jack Shaffer.( Εκδόσεις The Scarecrow, Inc Lanham Md London 1999. Παρουσιάστηκε στο περιοδικό Digest της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας, τεύχος 51 Αυγούστου 2006 σελ. 6 http://www.ica.coop/publications/digest/51-digest.pdf )

  Ο Γάλλος Francois Louis Boulanger, ο οποίος έζησε στην Ελλάδα για περισσότερα από 30 χρόνια, και εργάστηκε ως αρχιτέκτονας στην υπηρεσία του Βασιλιά Όθωνα, όταν προσπάθησε να μεταφέρει το συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα το οποίο ήδη έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ευρώπη, έκπληκτος ανακάλυψε την μακριά συνεταιριστική παράδοση του τόπου μας, δήλωσε: «Εις τον Ελληνικό λαό είναι έμφυτο το αίσθημα της αδελφότητας του συνεταιρισμού…Η Ελλάδα θα πραγματοποιήσει οριστικά, υπό κράτος της ελευθερίας, ότι είχεν αρχίσει πριν από όλους τους λαούς κάτω από την δεσποτική εξουσία των Τούρκων…Τα βάρη κατανέμονταν ανάλογα με το έχειν του κάθε πολίτη…και δόθηκε η αφορμή για να γίνουν μεγάλοι παραγωγικοί συνεταιρισμοί, γεωργικοί, βιομηχανικοί και ναυτικοί… Αυτοί είχαν ως θεμέλιο την δίκαιη κατανομή των κερδών, ανάλογα με την γενόμενη εργασία…Ξεχώριζαν από πριν ένα ποσό ως αποθεματικό, για την εκπαίδευση των παιδιών για τα βοηθήματα προς τα ορφανά, τις χήρες και τους αρρώστους». ( Αστικοί και Γεωργικοί Συνεταιρισμοί Γεώργιος Χρ. Δασκάλου σελ. 61)

  Με πρωτοβουλία της βελγικής προεδρία στο δεύτερο μισό του 2001 συγγράφηκε η έκθεση «Μια νέα ευρωπαϊκή κοινωνική αρχιτεκτονική» και αναφέρεται σε αυτό το δικό μας νοτιοευρωπαϊκό μοντέλο
  Αυτή η έκθεση αναφέρεται στο αγγλοσαξονικό μοντέλο του Ατομικισμού, στο σκανδιναβικό της σοσιαλδημοκρατίας και στο «τρίτο μοντέλο (το οποίο) συγχώνευσε την κοινωνική ασφάλιση με τις συντεχνιακές παραδόσεις, καθώς επίσης και τις παραδόσεις επικουρικότητας του κοινωνικού χριστιανισμού, σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ευρώπης και ιδιαίτερα στη Νότια Ευρώπη» (Εκδόσεις Διόνικος « Γιατί χρειαζόμαστε ένα Κοινωνικό Κράτος» σελ. 42). Αυτές είναι οι καταβολές των συνεταιρισμών σύμφωνα με τα λεγόμενα των προδρόμων του Ρόμπερ Οουεν, Σάϊν Σιμόν, Φουριέ.

  Αυτό είναι το συνεταιριστικό μοντέλο με το οποίοο διέπρεψαν οι Έλληνες.

  Οι Έλληνες που δεν νοούν να κατανοήσουν το δυτικό μοντέλο που σερβίρετε ευρέως και παρουσίασε ο Μαξ Βέμπερ στο έργο του «Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού», όπου σύμφωνα με αυτό όσο περισσότερο παράγουμε (ασχέτως εάν χρειαζόμαστε αυτήν την παραγωγή και την στερούμε από κάποιον άλλο) πατώντας τους άλλους στο κεφάλι τόσο περισσότερο αποδεικνύεται η αγάπη και η θεία επιλογή του Θεού.

  Οι Έλληνες όπου και με μια κρατικοδίαιτη οικονομία απέτυχαν δεν τους μένει παρά η επιστροφή σε ένα μοντέλο που εμείς πιστεύουμε κυλά ακόμη στις φλέβες τους, το συνεταιριστικό.

  Η ουσιαστική συμμετοχή της Χώρας μας στο Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών υπό το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την ενδυνάμωση του συνεταιριστικού μοντέλου. Αυτός είναι ο στόχος του Έτους (σχετικό κείμενο http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/IYC.pdf )

  Ελπίζουμε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να προωθήσει τους σκοπούς αυτού του Έτους και να μην είναι μια σκέτη εορταστική φιέστα, έχει πολλά να ωφεληθεί ο τόπος μας. Στους σκοπούς του Έτους είναι και η προώθηση μιας ενιαίας συνεταιριστικής νομοθεσίας η οποία θα πολλαπλασίαζε την δύναμη και θα συσπείρωνε το συνεταιριστικό κίνημα.

  Με τιμή

  Μη κερδοσκοπικό Δίκτυο
  Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  & Περιφερειακής Ανάπτυξης
  http://www.diktio-kapa.dos.gr

  Μια γέφυρα για την προώθηση στον τόπο μας
  του συνεταιριστικού κοινωνικοοικονομικού μοντέλου
  το οποίο έχει στο επίκεντρό του τις ανάγκες των ανθρώπων

 • 18 Μαρτίου 2011, 11:32 | Γιώργης Καφρίτσας

  ΑΘΗΝΑ, 17/01/2011
  Αριθμ. Πρωτ.: 624

  ΠΡΟΣ 1. τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Κ. Σκανδαλίδη
  2. την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κα. Μ. Αποστολάκη
  3. τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ι. Κουτσούκο
  4. τον Πρύτανη του Γ.Π.Α. κ. Κ. Φεγγερό
  5. τον Πρόεδρο της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Ν. Μισοπολινό
  6. τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας κ. Γ. Χαραλαμπίδη
  7. τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Ηπείρου κ. Ν. Μαλισιόβα
  8. τον Πρόεδρο της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Κρήτης κ. Δ.
  Γκούμα
  9. τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων κ. Ν. Μαραβέγια
  10. τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Καβάλας κ. Α. Μητρόπουλο
  11. τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Λάρισας κ. Ι. Κόκκορα
  12. τον Πρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ κ. Θ. Μαρκόπουλο
  13. τον Πρόεδρο της ΠΟΣΓ κ. Ν. Ζιούβα

  14. τον Πρόεδρο της ΠΟΣΕΓ κ. Μ. Ιακωβάκη
  15. τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Εταιρίας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
  «Γεωπόνοι του Κόσμου» κ. Σ. Σεκλιζιώτη
  16. Τον Πρόεδρο της ΕΜΕΓΣΕ κ. Μ. Αντωνόπουλο

  ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
  Κύριοι,
  Όπως γνωρίζετε, η κρίση που διαχρονικά μαστίζει, τους Γεωτεχνικούς, έχει επιδεινωθεί τελευταία, όχι μόνο εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης, που βιώνει η χώρα μας, αλλά και εξ αιτίας των πολλών εγγενών αδυναμιών του κλάδου μας, οι οποίες δεν μας έχουν επιτρέψει να αναδείξουμε την πραγματική σημασία που έχει, για την κοινωνία και την οικονομία μας, το επιστημονικό αντικείμενο που υπηρετούμε.

  Επειδή, η κατάσταση αυτή, τείνει πλέον να οδηγήσει στον αφανισμό και την απαξίωση (οικονομική και κοινωνική), το σύνολο του Γεωτεχνικού κόσμου,
  Επειδή, δεν είναι πλέον δυνατόν, να παρακολουθούμε απλώς, αυτά που συμβαίνουν,
  Επειδή, θεωρούμε, ότι τόσο οι επιστημονικοί φορείς του κλάδου μας, όσο και οι συλλογικοί του φορείς, οφείλουν να συμβάλλουν στην έξοδο από την κρίση αυτή
  Επειδή, η έξοδος από την κρίση, δεν θα γίνει χωρίς συστηματική και συλλογική προσπάθεια,
  Επειδή, για την έξοδο από την κρίση, απαιτούνται προτάσεις

  Η Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π., στην προσπάθειά της συμβάλλει, στην αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής – σε όποιο βαθμό είναι αυτό εφικτό – και πάντοτε στο μέτρο των δυνατοτήτων της, και
  θεωρώντας ότι η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον Γεωτεχνικό κλάδο, μπορεί να είναι μια απάντηση στην κρίση, η οποία μπορεί να δώσει λύσεις, οικονομικά αποτελεσματικές και κοινωνικά αποδεκτές,

  Προτείνει :

  Την συγκρότηση «ΚΟΙΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», με μορφή φορέα – θεσμού, ο οποίος θα λειτουργεί ΑΥΤΟΝΟΜΑ, σε μόνιμη βάση και σε ολόκληρη την επικράτεια.
  Ο Κοινός Φορέας, θα συγκροτηθεί αρχικά, από εκπροσώπους των φορέων που θα συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή (είτε υπό νομική μορφή– είτε άτυπα, προσωρινά) ενώ, στην συνέχεια από τα ίδια τα μέλη του.

  Σκοπός του νέου αυτού φορέα – θεσμού, θα είναι :
  – η αναζήτηση επαγγελματικών ευκαιριών που υπάρχουν στην Γεωργικό τομέα, (πρωτογενής τομέας, Τρόφιμα και Περιβάλλον), μέσω τακτικών θεματικών συναντήσεων – εκδηλώσεων ανά την Ελλάδα, τηλεδιασκέψεων, εντύπων κλπ, μεταξύ επιχειρηματιών και επαγγελματιών του κλάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό , πανεπιστημιακών, αλλά και φοιτητών
  – η αλληλοενημέρωση των μελών του φορέα,
  – η τήρηση και επεξεργασία αρχείων και δεδομένων, μέσω τράπεζας πληροφοριών
  – η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των Γεωτεχνικών – μελών του φορέα, και
  – η εν γένει προώθηση, υποστήριξη και διάδοση στον Γεωτεχνικό κόσμο της Επιχειρηματικής καινοτομίας, που σήμερα είναι ανύπαρκτη, με πολλαπλές επιπτώσεις τόσο στους ίδιους τους Γεωτεχνικούς όσο και στην Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία.
  – η συγκέντρωση και επεξεργασία των αιτημάτων και των προτάσεων, που θα προκύπτουν από την πιο πάνω διαδικασία, τις οποίες θα κοινοποιούν στους οι συλλογικούς φορείς – μέλη, οι οποίοι θα δεσμεύονται να προωθούν αυτές (για προφανείς λόγους) προς την εκάστοτε διοίκηση των αρμόδιων υπουργείων ή τις Περιφέρειες, τους χρηματοπιστωτικούς φορείς κλπ.
  – η διαρκής ενημέρωση και υποστήριξη για χρηματοδοτικά προγράμματα που «τρέχουν» είτε από την Ε.Ε. είτε Εθνικών και,
  – πλήθος άλλες λειτουργίες που δεν μπορούν να κατονομαστούν και οι οποίες φυσικά επαφίενται στην ικανότητα των ατόμων που θα στελεχώσουν την προσπάθεια αυτή

  Κύριοι,

  Η ΠΕΕΓΕΠ, θεωρώντας ότι η πιο πάνω πρόταση μπορεί να συμβάλλει, σε όποιο βαθμό είναι αυτό δυνατό, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του Γεωτεχνικού κόσμου, σας προσκαλεί, στην από κοινού υλοποίησή της.

  Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση, πληροφορία ή συνεργασία απαιτηθεί και σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε , σχετικά, μέχρι την 28 – 2 – 2011 , ώστε να καταστεί δυνατή η συγκρότηση και λειτουργία του ως άνω φορέα – θεσμού, το συντομότερο δυνατό.
  Με εκτίμηση
  ο Πρόεδρος ο Γεν. Γραμματέας

  ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ

 • 17 Μαρτίου 2011, 21:57 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Το παρακάτω συνοπτικό σημείωμα κατατίθεται ως συμβολή στον απαραίτητο
  ευρύ διάλογο για το θέμα της κοινωνικής οικονομίας. Το σημερινό θετικο βήμα του νομοσχεδίου θα πρέπει να αποτελέσει μόνο την αρχή ανάπτυξης συγκεκριμένης πολιτικής για το ζήτημα το οποίο αποτελεί και
  εν δυνάμει διέξοδη κονωνικο-οικονομική λύση στη σημερινή κρίση που βιώνει η ελληνική κοινωνία….

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΗ
  Αντιπροσωπεύοντας και προωθώντας
  την Κοινωνική Οικονομία στην Ευρώπη

  Η Κοινωνική Οικονομία – Ευρώπη είναι ο αντιπροσωπευτικός θεσμός για την κοινωνική οικονομία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει συνεταιρισμούς, αλληλοβοηθητικά – αυτοδιαχειριζόμενα ταμεία υγείας, ενώσεις και ιδρύματα καθώς και άλλου τύπου επιχειρήσεις που μοιράζονται τις αξίες που ορίζονται στις αρχές του Καταστατικού Κοινωνικής Οικονομίας. Η Κοινωνική Οικονομία εκπροσωπεί το 10% του συνόλου των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων, που σημαίνει 2. 000. 000 επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 20.000.000 εργαζομένους ή με άλλα λόγια, το 10% όλων των επαγγελμάτων.

  Οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και οι οργανισμοί χαρακτηρίζονται κυρίως από τους στόχους και τις μεθόδους τους: ένας διαφορετικός τρόπος να κάνεις επιχειρήσεις που διαρκώς συνδυάζει το γενικό συμφέρον, την οικονομική επίδοση και τη δημοκρατική λειτουργία.

  Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΗ παροτρύνει τους δημιουργούς της Ευρωπαϊκής πολιτικής να λάβουν υπόψη την ιδιαιτερότητα αυτή έτσι ώστε να αναγκάσουν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας να συνεισφέρουν στο έπακρον στην πραγματοποίηση των στόχων για την Ευρώπη όπως ορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο της Λισσαβόνας και να εγγυηθούν ίσους όρους με άλλους τύπους εταιρειών.

  Κοινωνική ΟικονομίαΟι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί κοινωνικής οικονομίας είναι οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς παρόντες σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, οι οποίοι στήνονται προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών. Πάνω από όλα χαρακτηρίζονται από το σκοπό τους: ένα διαφορετικό τρόπο διοίκησης και διαχείρισης που διαρκώς συνδυάζει το κοινό συμφέρον, την οικονομική επίδοση και τη δημοκρατική λειτουργία.Η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει συνεταιρισμούς, αυτοδιαχειριζόμενα – αλληλοβοηθητικά ταμεία υγείας, ενώσεις και ιδρύματα καθώς επίσης και νέες μορφές επιχειρήσεων που μοιράζονται τις αξίες που ορίζονται από το ευρωπαϊκό καταστατικό αρχών της Κοινωνική Οικονομίας.Η κοινωνική οικονομία είναι παντού για τον καθένα και για όποια στιγμή την έχει ανάγκη. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί κοινωνικής οικονομίας, είναι κυρίως ενεργοί στους ακόλουθους τομείς: κοινωνική ασφάλιση, κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, ασφαλιστικές υπηρεσίες, τραπεζικές υπηρεσίες, τοπικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικό σύστημα, εκπαίδευση και έρευνα, κοινωνικό τουρισμό, ενέργεια, υπηρεσίες καταναλωτή, βιομηχανική και αγροτική παραγωγή, χειροτεχνία, δόμηση, αστικό περιβάλλον και τοπική αρχή στέγασης, συνεταιριστική εργασία καθώς επίσης και στους τομείς της κουλτούρας, των σπορ και των ασχολιών ελεύθερου χρόνου.
  Είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και παίζει σημαντικό ρόλο στους στόχους της Ευρωπαϊκής πολιτικής, κυρίως στην εργασία, την κοινωνική συνοχή, το επιχειρηματικό πνεύμα, τη διοίκηση, την κοινωνική ανάπτυξη κτλ… στους οποίους συνεισφέρει ενεργά.Η κοινωνική οικονομία είναι παρούσα σε διαφορετικές μορφές, σε όλα τα επίπεδα, εθνικά και ευρωπαϊκά, αλλά οι ρίζες της είναι τοπικές. Η κοινωνική οικονομία δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής, όπως για παράδειγμα στην αύξηση της παραγωγής όχι μόνο μέσω υψηλού αριθμού απασχολημένων, αλλά και μέσω νέων τεχνολογιών. Συμβάλλει επίσης, στην κοινωνική συνοχή των ευάλωτων τομέων της κοινωνίας.Με το να συνδέει τους οικονομικούς και τους κοινωνικούς φορείς, με το να εδραιώνει συνεργασίες με το δημόσιο τομέα, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα σωματεία με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης συνοχής, η κοινωνική οικονομία βοηθά τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν μία τοπική πρόσβαση στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

  ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΕΘΗ
  Η κοινωνική οικονομία αντιπροσωπεύει 10% των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, που σημαίνει 2.000.000 επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 20.000.000 εργαζομένους ή με άλλα λόγια, το 10% όλων των επαγγελμάτων.Για παράδειγμα:· Στην Ισπανία, το 5% του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος (ΑΕΠ) και το 10% της απασχόλησης που σημαίνει ένα σύνολο 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους.· Στη Γαλλία, 760.000 επιχειρήσεις που σημαίνει περίπου 2 εκατομμύρια μισθωτούς υπαλλήλους.· Τα Αλληλοβοηθητικά/Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας που είναι μέλη της ΑΙΜ (Διεθνής Ένωση Αλληλοβοηθητικών/Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμειων Υγείας) παρέχουν κοινωνική κάλυψη σε περισσότερους από 135 εκατομμύρια ανθρώπους.· Τα μέλη της AMICE (Ένωση Αλληλοβοηθητικών Συνεταιρισμών Ασφαλιστών και Ασφάλισης στην Ευρώπη) απασχολούν άμεσα πάνω από 320.000 άτομα και ασφαλίζουν πάνω από 100 εκατομμύρια μέλη έχοντας μερίδιο στην Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά πάνω από το 20%

  .

  1 Η κοινωνική οικονομία συχνά περιγράφεται ως μία ομάδα που αποτελείται από 4 «οικογένειες»: συνεταιρισμούς, αλληλοβοηθητικά/αυτοδιαχειριζόμενα ταμεία υγείας, ενώσεις και ιδρύματα που έχουν τη μορφή οργανισμών και/ή νομικών σωμάτων. Φυσικά καλύπτουν τις περιγραφές που χρησιμοποιούνται σε διάφορες χώρες όπως την οικονομία που βασίζεται στην αλληλεγγύη, τον τρίτο τομέα, την τρίτη πλατφόρμα ή τρίτο σύστημα.

  Παρόλο που ο τομέας αυτός δεν περιγράφεται ως «κοινωνική οικονομία» σε όλα τα Κράτη Μέλη, παρόμοιες δραστηριότητες, που μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά, ισχύουν σε όλη την Ευρώπη.

  Οι συνεταιρισμοί που αντιπροσωπεύονται από τους ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩΠΗΣ περιλαμβάνουν 250.000 συνεταιριστικές επιχειρήσεις, 163 εκατομμύρια μέλη και 5,4 εκατομμύρια υπαλλήλους.· Ενώσεις, που ήρθαν κοντά μέσω του CEDAG (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εθελοντικών Οργανισμών), σχηματίζουν ένα δίκτυο από περισσότερες από 50.000 ενώσεις και 9 εκατομμύρια μέλη.· Τα ιδρύματα εκπροσωπούνται από την ΕFC που φέρνει κοντά τα μέλη ιδρυμάτων από περισσότερες από 30 χώρες στην Ευρώπη, με συνολικό ενεργητικό 111 δις ευρώ, και που υποστηρίζει μία σειρά οργανισμών και υπηρεσιών γενικού συμφέροντος.

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΗ
  Οι συνεταιρισμοί, τα αυτοδιαχειριζόμενα – αλληλοβοηθητικά ταμεία υγείας, οι ενώσεις και τα ιδρύματα (CMAF) έκριναν σημαντικό να εδραιώσουν ένα διαρκή διάλογο για τις Ευρωπαϊκές πολιτικές κοινού συμφέροντος. Το Νοέμβριο του 2000, ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Ανοικτή Διάσκεψη Συνεταιρισμών, Αλληλοβοηθητικών-Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας, Ενώσεων και Ιδρυμάτων (CEP-CMAF). Τον Ιανουάριο του 2008 η διάσκεψη αυτή μετονομάστηκε σε Κοινωνική Οικονομία Ευρώπη (από CEP-CMAF).

  ΚΟΙΝΕΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΑΞΙΕΣ
  Οι συνεταιρισμοί, τα αλληλοβοηθητικά ταμεία υγείας, οι ενώσεις και τα ιδρύματα (CMAF) σημειώνουν «μία διαφορετική προσέγγιση στην επιχειρηματικότητα», που βασίζεται στα κοινά χαρακτηριστικά και τις κοινές αξίες που ακολουθούν:· Το προβάδισμα των ατομικών και κοινωνικών στόχων έναντι του κεφαλαίου· Την υπεράσπιση και εφαρμογή των αρχών της αλληλεγγύης και της ευθύνης.· Σύνδεση συμφερόντων μελών και γενικού συμφέροντος · Δημοκρατικό έλεγχο από τα μέλη· Εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή ως μέλος· Διαχείριση της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας όσον αφορά τις αρχές· Τα πλεονάσματα να προορίζονται πρωταρχικώς για τη διαρκή ανάπτυξη σχεδίων, για το συμφέρον των υπηρεσιών των μελών και για το κοινό συμφέρον.

  ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
  Να προωθηθεί η κοινωνική οικονομία ως παράγων που συντελεί στην επίτευξη οικονομικού και κοινωνικού πλούτου · Να προωθηθεί ο ρόλος και οι αξίες των ενεργοποιημένων στην κοινωνική οικονομία σε όλη την Ευρώπη· Να ενισχύσουν την πολιτική και τη νομική αναγνώριση των Συνεταιρισμών, των Αλληλοβοηθητικών-Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας, των Ενώσεων, των Ιδρυμάτων καθώς και της Κοινωνικής Οικονομίας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

  ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

  Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί

  ΑΙΜ (Διεθνής Ένωση Αλληλοβοηθητικων – Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας) – http://www.aim-mutual.org/

  AMICE (Ένωση Αλληλοβοηθητικών Συνεταιρισμών Ασφαλιστών και Ασφάλισης στην Ευρώπη) – http://www.amice-eu.org/

  CEDAG (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εθελοντικών Οργανισμών) – http://www.cedag-eu.org/

  COOPERATIVES EUROPE (Κοινή πλατφόρμα συνεταιρισμών στην Ευρώπη) – http://www.coopseurope.coop/

  EFC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Ιδρυμάτων) – http://www.efc.be/

  Εθνικοί Οργανισμοί

  CEGES (Συμβούλιο Επιχειρήσεων, Υπαλλήλων και Ενώσεων Κοινωνικής Οικονομίας – http://www.ceges.org/

  CEPES (Ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας) – http://www.cepes.es/

  Δίκτυο Οργανισμών

  REPES (Ευρωπαϊκά Δίκτυα Πόλεων και Περιφερειακών περιοχών για την Κοινωνική Οικονομία) – http://www.revesnetwork.net/

  FEDES (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κοινωνικών Υπαλλήλων)

  ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΜΑΣ

  Η εσωτερική ομάδα Κοινωνικής Οικονομίας του Ευρωκοινοβουλίου

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Επιχειρήσεων

  Η τάξη Κοινωνικής Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

  ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
  e-mail: CONTACT@SOCIALECONOMY.EU.ORG

 • 17 Μαρτίου 2011, 19:13 | Mustafa Gurbuz

  Στο άρθρο 6 αναφέρονται άτομα συγκεκριμένων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που εντάσσονται. Στην παράγραφο δ αναφέρονται αναλυτικά μεταξύ άλλων και οι μετανάστες, ενώ δεν αναφέρονται οι προσφυγές ως κομμάτι ευπαθών ομάδων.

 • 17 Μαρτίου 2011, 17:10 | Ιωάννης Νασιούλας

  Ο ορισμός του πεδίου της Κοινωνικής Οικονομίας από το παρών σχέδιο νόμου είναι ελλιπής και περιοριστικός.
  Ο νόμος οφείλει να αντιμετωπίζει συνολικά τη σφαίρα της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα.Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να λάβει υπόψιν του το πρότυπο Μητρώο Οργανισμών της Κοινωνικής Οικονομίας, που έχω εισάγει με το έργο μου:

  Νασιούλας Ι. (2010). Η Κοινωνική Οικονομία της Ελλάδος και το κοινωνικό της κεφάλαιο. Μια πλήρης θεσμική και εθνικολογιστική καταγραφή. Πρόλογος: Γεώργιος Ο. Τσομπάνογλου. Εκδόσεις Ορθός Λόγος

  Τα ζητήματα που δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς με το παρόν νομοσχέδιο είναι πολλά. Παραθέτω τα κρισιμότερα:
  Συνολικός και πλήρης ορισμός του πεδίου της Κοινωνικής Οικονομίας στη χώρα
  Οργάνωση το μηχανισμού καταγραφής και ενιαίας εποπτείας ΟΛΩΝ των θεσμών Κοινωνικής Οικονομίας [και όχι μόνον των συστηνόμενων με το νόμο αυτό]
  Ενιαία φορολογική μεταχείριση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των οικονομικά σημαντικών πρακτικών από μέρους Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
  Αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας και ελέγχου των αθλητικών σωματείων
  Σύσταση Ηλεκτρονικής Πύλης στην οποία θα εγγράφονται όλοι οι ομόλογοι οργανισμοί και θα εισάγουν τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του οργανισμού
  Κατάργηση της δημοσίευσης των αποφάσεων του Πρωτοδικείου για σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου – είναι κοστοβόρα και αποτρέπει την ελεύθερη σύσταση ομόλογων οργανισμών, αφού την επιβαρύνει χρονικά και οικονομικά
  Συνολική μεταρρύθμιση του πλαισίου ίδρυσης φορέων Κοινωνικής Οικονομίας [απλούστευση, σύνδεση με το Υπουργείο Οικονομικών, συνεχής ανατροφοδότηση σε στοιχεία από τους ίδιους τους φορείς μέσα από portal, σύνδεση με την Ελληνική Στατιστική Αρχή

  Ζητώ την ευγενική σας κατανόηση για το σύντομο και τηλεγραφικό των σημειώσεών μου, αλλά σας τηλεγραφώ από την Ιαπωνία.
  Με την επιστροφή μου, θα είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω διαβούλευση

  Σας συγχαίρω για τα βήματα που κάνετε
  Είναι απολύτως αναγκαία

  Δρ. Ιωάννης Νασιούλας
  Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  Επιστημονικός Σύμβουλος του Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας της Εργασίας

 • 17 Μαρτίου 2011, 14:20 | ergazomenos

  Επειδή και εμένα η δουλειά μου είναι η επιχειρηματικότητα (και οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας), θα συμφωνήσω με τις παρατηρήσεις του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης. Για άλλη μια φορά είναι ορατός ο κίνδυνος να διαστρεβλωθεί η πολιτική που ακολουθείται στις άλλες χώρες της Ε.Ε., όπως έχουν διαστρεβλωθεί σχεδόν όλες οι εφαρμογές των ευρωπαϊκών πολιτικών στην Ελλάδα (π.χ. βλ. αγροτική πολιτική που εξελίχθηκε σε πολιτική επιδοτήσεων με συνέπεια να μην παράγουμε τίποτα πλέον, κ.λ.π., κ.λ.π.).
  Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, και γι’ αυτό ας πάρει υπόψη του/της κάποιος/α τις παρατηρήσεις αυτές….

 • Από το
  Δίκτυο
  Κοινωνικής Αλληλεγγύης &
  Περιφερειακής Ανάπτυξης
  Τ.Θ. 1333 Τ.Κ. 45110
  e-mail info@diktio-kapa.dos.gr http://www.diktio-kapa.dos.gr

  Προς την
  Υπουργό Εργασίας &
  Κοινωνικής Ασφάλισης
  κ. Λούκα Κατσέλη
  Πειραιώς 40 101-82
  Αθήνα

  Υπόψη κ. Αγγελικής Βασιλείου

  17-3-2011

  Θέμα: Νομοσχέδιο για την Κοινωνική Οικονομία, Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών

  Αξιότιμη Υπουργέ κα. Κατσέλη

  Ευχόμαστε πάντα επιτυχίες στο δύσκολο έργο που επιτελείτε, σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο για τον τόπο μας

  Εκπροσωπούμε την μη κερδοσκοπική Οργάνωση Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης της οποίας σκοπός σύμφωνα με το καταστατικό της είναι η προώθηση της Συνεταιριστικής Οικονομίας και Εκπαίδευσης στον τόπο μας, κυρίως για την δημιουργία συνεταιρισμών καταναλωτών, συμβάλλοντας στην πτώση των τιμών.

  Σχετικά με το Νομοσχέδιο της Κοινωνικής Οικονομίας έχουμε να σας αναφέρουμε τα εξής

  Η Χώρας μας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της προς την Διεθνή Κοινότητα, έχει αποδεχτεί την δημιουργία ενός νομικού συνεταιριστικού πλαισίου το οποίο θα βασίζεται στις διεθνείς συνεταιριστικές Αρχές και Αξίες. Έχουμε την άποψη ότι οι προτεινόμενες εταιρείες του νομοσχέδιου για την Κοινωνική Οικονομία δεν τηρούν τις προϋποθέσεις που θέτουν οι Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές και Αξίες για να ονομαστούν συνεταιριστικές.

  Τεκμηρίωση για την αποδοχή της χρήση των συνεταιριστικών αρχών στην ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία

  Η Ελληνική Πολιτεία έχει αποδεχτεί την Σύσταση 193/2002 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και τις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΗΕ για μια νομοθεσία σύμφωνα με τις διεθνείς συνεταιριστικές Αρχές

  o Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM (2004) 18 τελικό «Σχετικά με την προώθηση των συνεταιριστικών εταιριών στην Ευρώπη» παράγραφο 1.2:
  «Παρατηρείται ανανέωση του ενδιαφέροντος για τους συνεταιρισμούς σε διεθνές επίπεδο. Η σημαντικότερη εξέλιξη στο θέμα αυτό είναι η έκδοση σύστασης για την προώθηση των συνεταιρισμών από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, το 2002 η οποία εγκρίθηκε επίσημα από τις κυβερνήσεις όλων
  των κρατών μελών της ΕΕ καθώς και από τις κυβερνήσεις όλων των προσχωρουσών και υποψήφιων χωρών».

  o Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ το 2009 για το Έτος Συνεταιρισμών «Οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική ανάπτυξη» παράγραφος 45:
  Ως εκ τούτου το κύριο μέσο για την από κοινού χρησιμοποίηση των συνεταιρισμών για την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, είναι η προώθηση της δημιουργίας και την ανάπτυξης τους με βιώσιμο τρόπο, σύμφωνα με τις συνεταιριστικές αξίες και αρχές και με σεβασμό της αυτονομίας τους.
  Αυτό απαιτεί μια ορθή πολιτική και ένα νομοθετικό πλαίσιο για ίσους όρους ανταγωνισμού έναντι άλλων επιχειρήσεων. Οι κυβερνήσεις έχουν ήδη συμφωνήσει να αναγνωρίσουν και να προάγουν τον συνεταιριστικό τομέα μέσω συμφωνιών, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τους συνεταιρισμούς και η Σύσταση 193 του ΔΟΕ( Διεθνές Οργανισμός Εργασίας ).
  o Κατευθυντήριες Γραμμές για τους Συνεταιρισμούς (A/56/73) από τον ΟΗΕ κατά το 2001 παράγραφος 11:

  «(Τα κράτη) πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη ότι κανένας νόμος ή πρακτική δεν θα περιορίζει τα δικαιώματα των πολιτών στην πλήρη συμμετοχή στο συνεταιριστικό κίνημα υπό οποιαδήποτε ιδιότητα σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές του και δεν πρέπει να περιορίζουν την λειτουργία του εν λόγω κινήματος, να προβλέψουν ότι ένας γενικός νόμος εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες των συνεταιρισμών, αλλά ότι, προκειμένου να υπάρχει ανταπόκριση στην περίπτωση ορισμένων κατηγοριών συνεταιρισμών, θα μπορούσε να θεσπιστεί ειδική νομοθεσία, σύμφωνα με την γενική για αυτούς νομοθεσία, διατάξεις ώστε όλες οι δικαστικές και διοικητικές ρυθμίσεις και πρακτικές να βασίζονται μόνο στη γενική ή ιδιαίτερη νομοθεσία για τους συνεταιρισμούς»

  o Σύσταση 193/202 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) παράγραφος II.6:
  «για λόγους κοινωνικής αρμονίας, επιβάλλεται να υπάρχουν ισχυροί δημόσιοι και ιδιωτικοί τομείς της οικονομίας καθώς και ισχυρός συνεταιριστικός και αλληλοβοηθητικός.…. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να υιοθετήσουν μια ευνοϊκή πολιτική και ένα νομικό καθεστώς, τα οποία να συμφωνούν με την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά των συνεταιρισμών, και να έχουν ως βάση τις συνεταιριστικές αρχές και αξίες».

  o Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία σελ.: iii
  «Το συνεταιριστικό κίνημα είναι ένα. Το σύνολο των συνεταιριστικών αρχών είναι ένα. Έτσι, η βασική συνεταιριστική νομική ύλη πρέπει επίσης να είναι μία»

  Η Σύσταση 193/2002 και τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με τις «Κατευθυντηρίων Γραμμών για την Συνεταιριστική Νομοθεσία» του ILO» σελ. 5

  «Μια Σύσταση του ILO χρησιμεύει ως ένας οδηγός για τα κράτη μέλη και η συμμόρφωση δεν μπορεί να επιβληθεί με τον ίδιο τρόπο όπως μπορούν οι συνθήκες του ILO. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις είναι υπόλογες απέναντι στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του ILO για την εφαρμογή των Συνθηκών και των Συστάσεων»….. Η Σύσταση νο. 193/2002 του ILO είναι μια υλοποίηση η οποία δένει τα συνεταιριστικά θέματα με τις Πράξεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα».

  Οι σκοποί του Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών ταυτίζονται με τους στόχους της Σύστασης 193/2002 και πρέπει να εφαρμοστούν από τις χώρες που συμμετέχουν. Ένας από αυτούς είναι η καθιέρωση μιας ενιαίας συνεταιριστικής νομοθεσίας η οποία θα στηρίζεται στις συνεταιριστικές αρχές

  Τις διεθνείς συνεταιριστικές αρχές αποδέχονται εκτός από τον ΟΗΕ και το ILO και η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA) η μεγαλύτερη Μη Κυβερνητική Οργάνωση στον κόσμο με 800.000.000 εκατομμύρια μέλη των συνεταιρισμών όλου του κόσμου

  Οι Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές και Αξίες στις οποίες πρέπει
  να βασίζεται η νομοθεσία

  1η αρχή: Εθελοντική και ανοικτή ένταξη μέλους

  2η αρχή: Δημοκρατικός έλεγχος των μελών

  3η αρχή: Οικονομική συμμετοχή των μελών

  4η αρχή: Αυτονομία και ανεξαρτησία

  5η αρχή: Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση

  6η αρχή: Συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών

  7η αρχή: Μέριμνα για την κοινότητα

  Η συνεταιριστική δήλωση της συνεταιριστικής ταυτότητας η οποία είναι μια περίληψη των 4ων πρώτων βασικών συνεταιριστικών αρχών

  Συνεταιρισμός είναι μια αυτόνομη (αναφορά στην 4η αρχή) Κοινωνία προσώπων η οποία συγκροτείται εθελοντικά (αναφορά στην 1η αρχή) για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεών τους μέσω μιας από κοινού ιδιόκτητης (αναφορά στην 3η αρχή) και δημοκρατικά ελεγχόμενης επιχείρησης (αναφορά στην 2η αρχή)

  Η παραπάνω δήλωση της ταυτότητας του συνεταιρισμού περιλαμβάνει τις 4 βασικές συνεταιριστικές αρχές χωρίς τις οποίες οι συνεταιρισμοί χάνουν την ταυτότητά τους, σύμφωνα με το ILO και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Ισχύουν άραγε στους Κοιν.Σ.Επ.

  Σύμφωνα με την συνεταιριστική ιδεολογία οι συνεταιριστικές αρχές είναι ο δρόμος για να κατακτηθούν οι κοινωνικές αξίες της αυτοβοήθειας, της αυτοευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και τις ηθικές αξίες της τιμιότητας, της ειλικρίνειας, της κοινωνικής ευθύνης και της μέριμνας για τους συνανθρώπους.

  Αποσπάσματα κειμένων για την Φύση των Συνεταιρισμών από αρμόδιες Διεθνείς Οργανώσεις

  Συνεταιριστικές Αρχές παράγραφος 2.2 από τις «Κατευθυντηρίων Γραμμών για την Συνεταιριστική Νομοθεσία» του ILO» σελ. 4

  Τα Η.Ε, το ILO και η ICA, δηλ. αυτές οι διεθνείς οργανώσεις που έχουν την εξουσιοδότηση να προαγάγουν την ανάπτυξη των συνεταιρισμών, προωθούν τις ακόλουθες συνεταιριστικές αξίες και αρχές:

  – εθελοντική, ανοικτή ένταξη μέλους μέσα στα όρια του κοινωνικού στόχου που καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό/καταστατικό του εν’ λόγο συνεταιρισμού, και το δικαίωμα ελεύθερης αποχώρησης.

  – αυτοβοήθεια, αυτοδιάθεση, αυτοδιαχείριση, αυτοέλεγχος και αυτοευθύνη μέσω των δημοκρατικών τρόπων («ένα μέλος/μια ψήφος»). Αυτή η αρχή αγκαλιάζει την συνεταιριστική αυτονομία, που σημαίνει ότι οι συνεταιρισμοί πρέπει να έχουν την άδεια να ρυθμίζουν τις εσωτερικές υποθέσεις τους ελεύθεροι από εξωτερικές επιρροές, είτε από την κυβέρνηση, είτε από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα.

  – οικονομική συνεισφορά από τα μέλη στις δραστηριότητες του συνεταιρισμού τους

  – ενημέρωση των μελών από τα ανώτερα στελέχη του συνεταιρισμού

  – διεθνή συνεταιριστική συνεργασία και

  – μέριμνα για την κοινότητα. Η ICA πρόσθεσε την αρχή «της Μέριμνας για την κοινότητα» κατά τη διάρκεια του εκατονταετούς συνεδρίου της στο Μάντσεστερ το 1995. Η μακρόχρονη συζήτηση σχετικά με το θέμα εάν οι συνεταιρισμοί πρέπει να εξυπηρετήσουν αποκλειστικά τα μέλη τους ή εάν πρέπει επίσης να εξυπηρετούν τις κοινότητές τους, ωστόσο, δεν ανοίχτηκε πάλι. Τίποτα δεν απέτρεψε τα μέλη ενός συνεταιρισμού στο παρελθόν από το να εργάζονται με εθελοντικό τρόπο υπέρ της κοινότητάς τους. Όπως διευκρινίζεται από την 7η αρχή της ICA, μπορούν να συνεχίσουν να το πράττουν «μέσω των πολιτικών που εγκρίνονται από τα μέλη τους», δηλ. σε εθελοντική βάση. Από τον σχεδιασμό τους, οι συνεταιρισμοί προαγάγουν τα συμφέροντα των μελών τους. Αυτή η σχεδίαση δεν είναι κατάλληλη για να προαγάγει τα συμφέροντα της κοινωνίας στο σύνολό της. Σύμφωνα με το συνεταιριστικό ιδανικό, η ευημερία των μελών των συνεταιρισμών πρέπει να συμβάλει σε αυτή της κοινότητας. Οι ερωτήσεις που συνδέονται με την εύρεση βιώσιμων τρόπων ζωής, δηλ. τρόπων που φροντίζουν για την οικολογική ισορροπία, την οικονομική ασφάλεια, την κοινωνική δικαιοσύνη, και την συμμετοχή στις πολιτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων απαιτούν ότι τα συμφέροντα των μελών των συνεταιρισμών επαναπροσδιορίζονται συνεχώς.

  Προσδιορισμός των συνεταιρισμών. Πεδίο εφαρμογής του νόμου παράγραφος 3.8.2.3 από τις «Κατευθυντηρίων Γραμμών για την Συνεταιριστική Νομοθεσία» του ILO» σελ. 16

  «Ο ορισμός και οι επακόλουθες διατάξεις (για τους συνεταιρισμούς) πρέπει να αντανακλούν εκείνα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία ξεχωρίζουν με τον καλύτερο τρόπο τους συνεταιρισμούς από άλλες μορφές επιχειρησιακών οργανώσεων, δηλαδή της συνεταιριστικής αρχής της ταυτότητας και της αρχής της προαγωγής των μελών. Η αρχή της ταυτότητας σημαίνει ότι τα μέλη είναι οι από κοινού ιδρυτές, ότι τα μέλη συγχρηματοδοτούν τον συνεταιρισμό, του οποίου είναι οι από κοινού ιδιοκτήτες, οι από κοινού διαχειριστές, οι από κοινού ελεγκτές, οι από κοινού χρήστες, οι από κοινού δικαιούχοι και για τα χρέη για τα οποία έχουν την από κοινού ευθύνη. Η αρχή της προαγωγής των μελών σημαίνει ότι η βελτίωση της κατάστασης των μελών προτιμάται από την παραγωγή υψηλών επιδόσεων επί του επενδυμένου κεφαλαίου. Ο συνδυασμός αυτών των δύο αρχών συνθέτει την διπλή φύση των συνεταιρισμών. Είναι ομάδες προσώπων (Κοινωνίες, ενώσεις, σύλλογοι, σωματεία) και οικονομικές επιχειρήσεις συγχρόνως ή, ακριβέστερα, είναι ομάδες προσώπων που έχουν μια επιχείρηση, δηλ. οι συνεταιρισμοί δεν είναι ελεγχόμενες επιχειρήσεις από επενδυτή, αλλά ενώσεις προσώπων που εργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων μέσω ενός κοινού εγχειρήματος. Αν και αυτή η επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί με έναν τρόπο προσανατολισμένο προς το κέρδος, διαφέρει από τις κεφαλαιοκρατικές επιχειρήσεις στο ότι είναι προσανατολισμένη προς τα συμφέροντα των μελών της και όχι προς τα δικά της συμφέροντα.

  Ο προσδιορισμός των συνεταιρισμών πρέπει να τους διαφοροποιεί όχι μόνο από τις κεφαλαιοκεντρικές οργανώσεις αλλά και από τις άλλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις και από άλλες πιθανές μορφές οργανώσεων αυτοβοήθειας.

  Ο ορισμός βοηθά την διάκριση των γνήσιων συνεταιρισμών από τους ψεύτικους

  Παράγραφος 3.8.3.1

  Σημειώνοντας τι έχει συμβεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών σε διάφορες χώρες, φαίνεται ότι ο νόμος πρέπει να προβλέπει αυστηρές κυρώσεις ενάντια σε οποιαδήποτε κατάχρηση του ονόματος «συνεταιρισμός»».

  Παράγραφος 3.1

  Πριν από την επεξεργασία του νόμου, ο νομοθέτης θα πρέπει να εξετάσει το πεδίο εφαρμογής του. Πρόκειται ο νόμος να εφαρμοστεί σε όλες τις μορφές αυτοβοήθειας ή μόνο για τις οργανωμένες μορφές αυτοβοήθειας;

  Οι συνεταιρισμοί εντάσσονται στις οργανώσεις αυτοβοήθειας, δηλαδή συσπειρώνονται σε αυτούς μέλη που αλληλοβοηθιούνται.

  Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται από τις «διεθνείς οργανώσεις που έχουν την εξουσιοδότηση να προαγάγουν την ανάπτυξη των συνεταιρισμών» είναι φανερό ότι στις εταιρίες του νομοσχεδίου δεν ταιριάζει το όνομα συνεταιρισμός. Σε άλλες χώρες θα είχαν υποστεί αυστηρές κυρώσεις ως καταχραστές του ονόματος συνεταιρισμός.

  Ακολουθεί αναλυτική σύγκριση των συνεταιριστικών αρχών και του νομοσχεδίου για τις Επιχειρήσεις για την Κοινωνική Οικονομία.

  Αναλυτική σύγκριση του επιχειρήσεων του Νομοσχεδίου της Κοινωνικής Οικονομίας και των Διεθνών Συνεταιριστικών Αρχών από το «Συνεταιριστικό εγχειρίδιο» του ILO

  Σελίδα 28

  Κύριες διαφορές μεταξύ των συνεταιρισμών και των κεφαλαιοκρατικών
  επιχειρήσεων που ευνοούν το κέρδος των επενδυτών

  • Οι συνεταιρισμοί είναι μορφές οργανώσεων που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα που τις διακρίνουν από άλλους τύπους επιχειρήσεων

  • Η λήψη αποφάσεων βασίζεται στον κανόνα «ένα μέλος, μια ψήφος»

  • Η διανομή του πλεονάσματος κανονικά είναι ανάλογη με την χρήση των υπηρεσιών του συνεταιρισμού που πραγματοποιεί το κάθε μέλος

  • Η ονομαστική αξία των μεριδίων δεν απεικονίζει την αυξανόμενη αξία των περιουσιακών στοιχείων

  • Το μέλος δεν είναι μόνο ιδιοκτήτης αλλά και χρήστης (πελάτης, προμηθευτής ή υπάλληλος) του συνεταιρισμού

  • Το κεφάλαιο των μεριδίων είναι μεταβλητό

  • Σε περίπτωση διάλυσης, εφαρμόζεται η αρχή της μη-διανομής (ή της περιορισμένης διανομής) των περιουσιακών στοιχείων

  Σελ. 29 1η αρχή: Εθελοντική και ανοικτή ένταξης μέλους

  Οι συνεταιρισμοί είναι εθελοντικές οργανώσεις, ανοικτές σε όλους τους ανθρώπους που είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και πρόθυμοι να αποδεχτούν τις ευθύνες της συμμετοχής τους ως μέλη, δίχως καμία διάκριση φύλου, κοινωνική, φυλετική, πολιτική ή θρησκευτική.

  Οι συνεταιρισμοί μπορούν να είναι βιώσιμοι μόνο εάν υποστηρίζονται από τα μέλη τους και εάν κατορθώνουν να προσελκύουν νέα μέλη… Η βαθύτερη ιδέα είναι ότι οι συνεταιρισμοί είναι επιχειρήσεις ανοικτές σε κάθε άνθρωπο.

  Σχόλιο: Οι Κοιν.Σ.Επ. δεν είναι «εθελοντικές, ανοιχτές οργανώσεις σε όλους τους ανθρώπους που είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους». Στις Κοιν.Σ.Επ. τα μέλη της πουλάνε υπηρεσίες σε μη μέλη, ενώ τα μέλη ενός συνεταιρισμού «δεν είναι μόνο ιδιοκτήτες αλλά και χρήστες» πιστεύοντας στην «αυτοβοήθεια». Ένας άνθρωπος δεν εντάσσεται ελεύθερα σε μια Κοιν.Σ.Επ., τα παλαιά μέλη πουλούν τις μετοχές τους σε όποια τιμή αποφασίσουν χωρίς να συνδέεται με την αρχική τιμή (άρθρο 7.5, 8.1, 8.2), αντίθετα στους συνεταιρισμούς «Το κεφάλαιο των μεριδίων είναι μεταβλητό» δεν χρειάζεται να αγοράσεις μετοχές άλλων μελών για να εισέλθεις στον συνεταιρισμό «Η ονομαστική αξία των μεριδίων δεν απεικονίζει την αυξανόμενη αξία των περιουσιακών στοιχείων».

  Σελ 29 2η αρχή: Δημοκρατικός έλεγχος των μελών

  Οι συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικές οργανώσεις που ελέγχονται από τα μέλη τους, τα οποία συμμετέχουν ενεργά στον καθορισμό των πολιτικών τους και την λήψη των αποφάσεων. Οι άνδρες και οι γυναίκες που υπηρετούν ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι είναι υπόλογοι έναντι των μελών. Στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς η ψήφος του κάθε μέλους έχει την ίδια βαρύτητα σύμφωνα με τον κανόνα «ένα μέλος, μια ψήφος», οι συνεταιρισμοί ανωτέρων βαθμίδων οργανώνονται επίσης κατά δημοκρατικό τρόπο.

  Σε μια επιχείρηση η οποία ανήκει σε μια ομάδα ατόμων, είναι γενικά αδύνατο όλα τα μέλη να διαχειριστούν την επιχείρηση από κοινού, ειδικά εάν αποτελείται από έναν μεγάλο αριθμό μελών. Είναι απαραίτητο να εκλεχτούν ή να διοριστούν άτομα που θα εξουσιοδοτηθούν για να υπηρετήσουν την επιχείρηση ως διευθυντές ή διαχειριστές. Θα ενεργούν στην συνέχεια εκ’ μέρους και για το όφελος των μελών και θα αντιπροσωπεύουν τον φορέα στις σχέσεις του με άλλους φορείς ή άλλα νομικά πρόσωπα.

  Δεν γεννάται θέμα για την ολική απώλεια ελέγχου από τα μέλη όσον αφορά την επιχείρησή τους. Έχουν ακόμα σημαντική εξουσία:

  • Να εκλέξουν και να απομακρύνουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τους

  • Να θέσουν και να αλλάξουν τους γενικούς σκοπούς του συνεταιρισμού

  • Να εποπτεύουν την εκτέλεση του έργου των αντιπροσώπων τους (διευθυντών/διαχειριστών) που εκλέγονται και οι οποίοι διορίζονται από αυτούς για να ενεργήσουν για το όφελός τους

  Όλα τα μέλη ενός συνεταιρισμού έχουν ίσα δικαιώματα, όποια και αν είναι η αγοραστική τους δύναμη και η οικονομική τους συμμετοχή στην συνεταιριστική επιχείρηση. Το δικαίωμα των μελών να λαμβάνουν τις αποφάσεις και να εποπτεύουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους ασκείται συνήθως με ψηφοφορία που πραγματοποιείται στη Γενική Συνέλευση. Η αρχή «ένα μέλος, μια ψήφος» εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε συνεταιριστική βαθμίδα.

  Σχόλιο: Εδώ αναφέρεται στα ίσα δικαιώματα των μελών που στα πλαίσια της αλληλοβοήθειας απολαμβάνουν τις υπηρεσίες των συνεταιρισμών και δεν είναι πελάτες όπως στις Κοιν.Σ.Επ. και καθορίζουν τις πολιτικές με το ένα μέλος/μια ψήφο. Στις Κοιν.Σ.Επ. δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν ισχύει ο συνεταιριστικός τρόπος ψηφοφορίας. Επίσης δεν προβλέπεται συνεργασία των Κοιν.Σ,Επ. σε συνεταιριστική ομοσπονδιακή βάση μέσω δευτεροβάθμιων συνεταιρισμών, αλλά με μορφές της Ιδιωτικής Οικονομίας.

  Σελ. 31 3η αρχή: Οικονομική συμμετοχή των μελών

  Τα μέλη συμμετέχουν δίκαια στο κεφάλαιο του συνεταιρισμού τους και στον έλεγχό του με δημοκρατικές μεθόδους. Μέρος, τουλάχιστον, αυτού του κεφαλαίου είναι συνήθως η κοινή περιουσία του συνεταιρισμού. Τα μέλη συνήθως λαμβάνουν περιορισμένη αποζημίωση, αν λαμβάνουν, για το κεφάλαιο το οποίο καταβάλλουν ως προϋπόθεση για την συμμετοχή τους. Τα μέλη διαθέτουν τα πλεονάσματα για όλους ή μερικούς από τους ακόλουθους σκοπούς: την ανάπτυξη του συνεταιρισμού τους, πιθανόν για την δημιουργία αποθεματικών, μέρος των οποίων τουλάχιστον θα είναι αδιαίρετο, για την παραχώρηση ωφελημάτων στα μέλη αναλογικά με τις συναλλαγές τους με το συνεταιρισμό και για την προώθηση άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα μέλη.

  Οι συνεταιρισμοί είναι επιχειρήσεις που οργανώνονται από τους χρήστες-ιδιοκτήτες τους που αποτελούν την κυρίαρχη δύναμη στον συνεταιρισμό.

  Μέσα σε έναν συνεταιρισμό, η συνεργασία των μελών έχει προτεραιότητα έναντι της συμβολή τους στο κεφάλαιο. Ο ρόλος του κεφαλαίου είναι μόνο να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των μελών και να παρέχει χρηματοδότηση για τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού. Είναι έτσι απογυμνωμένο από όλες τις δυνάμεις του:

  • τα δικαιώματα ψήφου στην πραγματικότητα προκύπτουν από τον κανόνα «ένα μέλος, μια ψήφος»

  • η διανομή των πλεονασμάτων ως ανταμοιβή για την συνεισφορά των μελών στο κεφάλαιο είναι ρητώς περιορισμένη

  Ωστόσο, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το κέρδος υπό την μορφή υπερκάλυψης της τιμής προϊόντων πέρα από τις δαπάνες καλείται «πλεόνασμα». Είτε επανεπενδύεται στο συνεταιρισμό, είτε στο τηρούμενο αποθεματικό, ειδάλλως διανέμεται στα μέλη αναλογικά προς τις συναλλαγές τους με το συνεταιρισμό. Αυτή η διαδικασία, αποκαλούμενη μέρισμα, επιτρέπει στα μέλη να κατανέμουν αυτοί οι ίδιοι μεταξύ τους οποιοδήποτε πιθανό πλεόνασμα. Ένα κρίσιμο σημείο που πρέπει να θυμόμαστε, είναι ότι ο κύριος στόχος ενός συνεταιρισμού είναι να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μελών του και όχι να πραγματοποιήσει το μέγιστο κέρδος, αντίθετα από τις κεφαλαιοκρατικές επιχειρήσεις. Δεν θα είναι λάθος εάν δεν υπάρξει καθόλου πλεόνασμα, αντίθετα η απουσία πλεονάσματος μπορεί να δείχνει ότι τα μέλη έχουν απολαύσει τις υπηρεσίες του συνεταιρισμού με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

  Σχόλιο: Η διανομή σύμφωνα με την προσφορά κεφαλαίου στις Κοιν.Σ.Επ. είναι κυρίαρχη (12.1, 12.2), δεν προβλέπεται επιστροφή πλεονάσματος σύμφωνα με την εργασία, λαμβάνουν την πλήρη απόδοση του κεφαλαίου τους ούτε για τα μέλη που λαμβάνουν τις υπηρεσίες. Οι Κοιν.Σ.Επ. δεν είναι επιχειρήσεις μεταβλητού κεφαλαίου όπως οι συνεταιρισμοί. Επίσης δεν υπάρχει κοινό ταμείο για κάλυψη αναγκών των μελών εκτός από τις οικονομικές. Το 40% για την δημιουργία θέσεων εργασίας θυμίζει σύμπραξη Ιδιωτών με το Κράτος όπως τα διόδια που με μέρος των κερδών οι εταιρείες πρέπει να κατασκευάσουν δρόμους.

  Σελ. 31 4η αρχή: Αυτονομία και ανεξαρτησία

  Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες οργανώσεις αυτοβοήθειας που ελέγχονται από τα μέλη τους. Εάν συνάψουν συμφωνίες με άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, ή εάν εξασφαλίσουν κεφάλαιο από εξωτερικές πηγές, θα πρέπει να το πράττουν με όρους οι οποίοι θα διασφαλίζουν τον δημοκρατικό έλεγχο που ασκείται από τα μέλη τους και θα διατηρούν την συνεταιριστική αυτονομία τους.

  Για δεκαετίες σε ορισμένα μέρη του κόσμου, ειδικότερα στις υπό μετάβαση και αναπτυσσόμενες χώρες, οι συνεταιρισμοί είχαν χαρακτηριστεί από τις δημόσιες αρχές και τους συντελεστές αναπτυξιακών σχεδίων ως εργαλείο ανάπτυξης σε αναπτυξιακά πλάνα και πολιτικά προγράμματα.

  Ένας μεγάλος αριθμός αυτών των φορέων ήταν «συνεταιρισμοί» μόνο στο όνομα. Χαρακτηρίστηκαν επιπλέον από μια σχεδόν υποχρεωτική ιδιότητα του μέλους ή ακόμα και από το να παρασύρουν τα μέλη με υποκριτικές προσφορές: επιχορηγήσεις, φορολογικά οφέλη, χαμηλού κόστους δάνεια.

  Αυτοί οι ψευδο-συνεταιρισμοί επινοήθηκαν ως επί το πλείστον με έναν στόχο και μόνο: να χρησιμοποιηθούν για να μεταφέρουν κυβερνητικά σχέδια. Τέτοιοι συνεταιρισμοί ήταν ανίκανοι να εξασφαλίσουν την ενεργό συμμετοχή των μελών τους τόσο στην λειτουργία του συνεταιρισμού όσο και στις οικονομικές υποχρεώσεις τους.

  Σχόλιο: Οι Κοιν.Σ.Επ. είναι ένα «εργαλείο ανάπτυξης σε αναπτυξιακά πλάνα και πολιτικά προγράμματα» περιμένοντας τις απευθείας αναθέσεις από τους δήμους.

  Σελ. 32 5η αρχή: Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση

  Οι συνεταιρισμοί παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση στα μέλη τους, στους εκλεγμένους αντιπροσώπους, στους διευθυντές και στους υπαλλήλους έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών τους. Ενημερώνουν το ευρύ κοινό, ιδιαίτερα τους νέους και τους ηγέτες της κοινής γνώμης, για την φύση και τα οφέλη του συνεργατισμού.

  Σε έναν συνεταιρισμό, η αλληλεγγύη της ομάδας δεν βασίζεται στους οικογενειακούς δεσμούς αλλά στη συμφωνία. Οι άνθρωποι που επιθυμούν να προσχωρήσουν στο συνεταιρισμό και τα μέλη του πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά και τις υποχρεώσεις τους σε αυτήν την οργάνωση. Τα μέλη πρέπει να μάθουν πώς να δουλεύουν μαζί και να εγκαταλείψουν τα προσωπικά συμφέροντα τους υπέρ των συμφερόντων της ομάδας. Οι διευθυντές ενός συνεταιρισμού θα πρέπει να έχουν μεγάλη υπευθυνότητα και θα πρέπει να είναι ικανοί να ασκήσουν πραγματικά τις αρμοδιότητες τους. Πρέπει να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν αυτές τις αρμοδιότητες με σωφροσύνη και να λειτουργούν μια δημοκρατική εμπορική επιχείρηση. Οι διευθυντές και οι διαχειριστές του συνεταιρισμού πρέπει επίσης να γνωρίζουν τις ευθύνες τους προς τα μέλη.

  Σχόλιο: Δεν υπάρχει στο Νομοσχέδιο καμία μέριμνα για την συνεταιριστική παιδεία ούτε καν για τα στελέχη που προφανώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους τις ξέρουν απλώς να προσλαμβάνουν εργαζόμενους και να παίρνουν τα μερίσματά τους. Όσο για την ενημέρωση του κοινού για το πραγματικό συνεταιριστικό μοντέλο, η λειτουργία τους με το όνομα συνεταιρισμός αποτελεί δυσφήμιση της έννοιαςσ του συνεταιρισμού.

  Σελ 32 6η αρχή: Συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών

  Οι συνεταιρισμοί εξυπηρετούν τα μέλη τους περισσότερο αποτελεσματικά και ενδυναμώνουν το συνεταιριστικό κίνημα δουλεύοντας μαζί μέσω των τοπικών, εθνικών, περιφερειακών και διεθνών δομών.

  Η συσσώρευση των πόρων και η συγκέντρωση δύναμης δουλεύοντας ως οργανωμένη ομάδα δεν έχει εφαρμογή μόνο για τα άτομα αλλά και για τους συνεταιρισμούς. Αυτή η ιδέα βρίσκεται πίσω από αυτήν την έκτη αρχή.

  Δουλεύοντας με άλλους συνεταιρισμούς και με την δημιουργία δευτεροβάθμιων συνεταιρισμών (εκείνοι των οποίων μέλη είναι συνεταιρισμοί), τα πλεονεκτήματα των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, που είναι σχετικά μικροί σε μέγεθος και κλειστοί μόνο για τα μέλη τους, μπορούν να συνδυαστούν με τα πλεονεκτήματα των μεγάλης κλίμακας συνεταιρισμών, των ενώσεων και των ομοσπονδιών: οικονομίες κλίμακας, αγοραστική δύναμη, επαγγελματικό προσωπικό, οι οποίοι λειτουργούν προς όφελος των συμβεβλημένων πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών. Επίσης μπορεί να είναι ενδιαφέρον για τους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς να εργαστούν μαζί στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ένας συνεταιρισμός εργαζομένων θα βρει τον εαυτό του να δανείζεται από μια πιστωτική ένωση, επιτρέποντάς του έτσι να προμηθευτεί τις πρώτες ύλες που χρειάζεται για να παράγει τα προϊόντα του.

  Σχόλιο: Δεν προβλέπεται συνεργασία σε συνεταιριστική βάση δεν θεσπίζεται η ομοσπονδιακή δομή συνεταιρισμών ανωτέρων βαθμίδων των Κοιν.Σ.Επ., αντίθετα και εδώ μιμούνται τις Ιδιωτικές Εταιρείες

  Σελ.33 7η αρχή: Μέριμνα για την κοινότητα

  Οι Συνεταιρισμοί εργάζονται για την βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων τους μέσω πολιτικών που εγκρίνονται από τα μέλη τους.

  Οπουδήποτε και αν βρίσκονται, οι συνεταιρισμοί ζουν δίπλα-δίπλα με την κοινότητα που ανήκουν. Απολαμβάνουν τα οφέλη των υποδομών, των υπηρεσιών και τις ευκολίες της κοινότητας. Συνεπώς οι συνεταιρισμοί έχουν ευθύνη προς αυτές τις κοινότητες και δεν μπορούν να αγνοήσουν τις ανάγκες τους. Φυσικά, εξαρτάται από τα μέλη να αποφασίσουν το μέρος των συνεταιριστικών πόρων που είναι πρόθυμα να διαθέσουν για την ανάπτυξη της κοινότητας στην οποία ο συνεταιρισμός αναπτύσσει τις δραστηριότητες του.

  Αυτή η έβδομη συνεταιριστική αρχή της ICA συμπεριλήφθηκε πρόσφατα στον κατάλογο των αρχών, στο Μάντσεστερ το 1995 για να αντισταθμίσει, την μερικές φορές, «εγωιστική» τάση των οργανώσεων αυτοβοήθειας. Πρέπει όμως αυτή η μέριμνα να αφεθεί στον συνεταιρισμό, για να αποφασίσει πώς θα χρησιμοποιήσει τους πόρους του.

  Σχόλιο: Οι συνεταιρισμοί ασχολούμενοι με παραγωγικές λειτουργίες, εάν και προσφέρουν στα μέλη τους πολλαπλάσια μεγαλύτερη αμοιβή ενός βασικού μισθού, δεν κάνουν διανομή κερδών, έτσι μένουν χρήματα που τα αφιερώνουν σε κοινωνικά έργα για τα μέλη τους και για την κοινωνία, όπως έχει αποδειχθεί διαχρονικά. Σαν μια οικογένεια η οποία αποταμιεύει για τις «δύσκολες στιγμές (υγεία)», για την μόρφωση των παιδιών, για να στεγάσει τις μελλοντικές οικογένειες των παιδιών τους προσφέροντας ότι έχει και δεν έχει όποτε υπάρξει ανάγκη, ένας συνεταιρισμός δημιουργεί κοινά ταμεία για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών των μελών του και κατ επέκταση της κοινωνίας χωρίς να επιζητεί το κέρδος.

  Έτσι πετυχαίνουν οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί σε όλο τον κόσμο, στηριζόμενοι στην αιχμή του Δόρατος της Κοινωνικής Οικονομίας τους Συνεταιρισμούς.

  Ένα μοντέλο που είναι μεγάλη ευκαιρία για την χώρα μας να το υιοθετήσει μέσω των διεθνών δράσεων του Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών. 100 χρόνια οι συνεταιριστές του κόσμου πάσχισαν για να μεταδώσουν το μήνυμά τους και την τεχνογνωσία τους, ας τους ακούσουμε και ας αφήσουμε τα αυτοσχέδια αποτυχημένα ελληνικά μοντέλα που απότυχαν στον 1o Κύκλο του Equal, είναι διεθνή υποχρέωση της χώρας μας και ένα δικαίωμα που πλέον όπως αναφέρθηκε σχετίζεται με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

  Αξιότιμη Υπουργέ κα. Κατσέλη

  Tο Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να συνεργαστείτε με άλλα αρμόδια Υπουργεία και να δημιουργήσετε έναν ενιαίο συνεταιριστικό νόμο έτσι που να μπορούν οι συνεταιρισμοί να συνεργάζονται και να μεγαλουργήσουν όπως σε όλο τον κόσμο.

  Παρακαλούμε για την ενημέρωση μας εάν το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα προωθήσει το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών όπως προβλέπεται με την προώθηση των γνήσιων συνεταιρισμών όπως ορίζονται διεθνών και απορρέει από διεθνείς συμβάσεις σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας μας και όχι με αυτοσχεδιασμούς τύπου «νεφελωμάτων Κοινωνικής Οικονομίας» και εάν κατανοεί το βάρος της ευθύνης αυτής της απόφασης.

  Με τιμή

  Μη κερδοσκοπικό Δίκτυο
  Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  & Περιφερειακής Ανάπτυξης
  http://www.diktio-kapa.dos.gr

  Μια γέφυρα για την προώθηση στον τόπο μας
  του συνεταιριστικού κοινωνικοοικονομικού μοντέλου
  το οποίο έχει στο επίκεντρό του τις ανάγκες των ανθρώπων

 • 17 Μαρτίου 2011, 11:01 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

  Αγαπητοι κυριοι,
  Θα πρεπει να δοθουν κινητρα ανεξαρτητου ηλικιας. Δωστε κινητρα προσληψεων εναντι μειωσης των φορολογικων συντελεστων. Το μεγαλυτερο προβλημα σημερα ειναι οτι αν καποιος χασει την δουλεια του δεν μπορει να ξαναβρει με αποτελεσμα να ειναι στον αερα οι οικογενειακοι προγραμματισμοι και κατ’επεκταση η ιδια η κοινωνια που ζουμε. Ενισχυστε την απασχοληση με καθε μεσον. Δωστε κινητρα στις επιχειρησεις, ειτε φορολογικα ειτε αναπτυξης επιδοτωντας τα επενδυτικα σχεδια εναντι προσληψεων. Ειναι ο μονος ασφαλης τροπος για εξοδο απο την κριση. Μονο οταν ο κοσμος εχει χρημα να καταναλωσει θα εισπραξει το κρατος. Διαφορετικα θα βουλιαζουμε καθε μερα και περισσοτερο.

 • 16 Μαρτίου 2011, 19:48 | George gal

  Είναι μία καλή προσπάθεια, αλλά οι άνεργοι από 35-50 παραλείπονται εντελώς. Μιλάμε γιά ανθρώπους με οικογένειες παιδιά, υποχρεώσεις και πιό δύσκολη πρόσβαση στη αγορά εργασίας. Θα πρέπει και αυτοί να μπορούν να προσλαμβάνονται Βάσει εισοδηματικών κριτιρίων και κριτιρίων ανεργίας. Αλιιώσ πάλι δεν οδηγούμαστε πουθενά