Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Στο άρθρο 9 να συμπληρωθεί στην παράγραφο 1 εδάφιο δ) ως ακολούθως: «δ) Το σύστημα αρχειοθέτησης πληροί τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικής προσβασιμότητας και ευχρηστίας ώστε να είναι αξιοποιήσιμο από άτομα με αναπηρία».