Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'elena' | 7 Μαΐου 2013, 16:19

    6. Σε περίπτωση που προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου, μετά τη λήξη της θητείας του, δεν επιλέγεται ή δεν τοποθετείται εκ νέου σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας του ίδιου επιπέδου, μπορεί, εφόσον συντρέχει υπηρεσιακή ανάγκη και κρίνεται ικανός για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων, να αποσπάται, με αίτησή του ή αυτεπαγγέλτως, σε σώματα επιθεώρησης ή ελέγχου ή να του ανατίθενται επιτελικά ή ειδικά καθήκοντα, διατηρώντας το βαθμό που κατείχε ως προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης και τις αποδοχές του, οι οποίες δεν μπορεί να είναι ανώτερες των ομοιοβάθμων του επιθεωρητών ή ελεγκτών ή ανώτερες της θέσης που κατείχε. Για την απόσπαση εκδίδεται κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. απαράδεκτο! δηλαδη τα μεγάλα στελέχη των υπουργειων, οι ημέτεροι που μας έφεραν εδώ να τους εξασφαλισουμε για το υπόλοιπο του εργασιακού τους βίου? αυτούς που δε θα μπορούμε με τίποτα να ξαναεπιλεξουμε... διαφωνώ κάθετα. οι ελεγκτες και επιθεωρητές πρέπει να είναι μάχιμοι και οχι αργόσχολοι και δυσαρεστημένοι!! Καλά είμαστε σοβαροί;