Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'adae' | 14 Μαΐου 2013, 11:16

    Σχετικά με το Άρθρο 1 του σχεδίου νόμου "Οργάνωσης Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις" : Προτείνεται: Στο άρθρο 1 παρ.1 στην πρώτη περίοδο μετά τις λέξεις «των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών» να προστεθεί «πλην των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών». Ή εναλλακτικά Στο τέλος της πρώτης περιόδου της παρ.1 του αρθρ. 1: «με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων του εκτελεστικού του Συντάγματος νόμου 3051/2002, ως ισχύει και των καταστατικών διατάξεων των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών». Από την εισηγητική έκθεση του ν. 3051/2002 συνάγεται ότι οι ρυθμίσεις του πρώτου κεφαλαίου του παραπάνω νόμου για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές αποτελούν τον εκτελεστικό νόμο του άρθρου 101 Α του Συντάγματος που καθιερώνει τις ανεξάρτητες αρχές. Σύμφωνα με την εισηγητική αυτή έκθεση οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 περιέχουν τις γενικές αρχές και εκφάνσεις της λειτουργικής ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων αρχών, στο πλαίσιο δε αυτό κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία τους έναντι της εκτελεστικής λειτουργίας.